اختصاص مبلغ سه هزار ميليارد ريال به صورت تملك دارايي‌ سرمايه اي، به منظور زهكشي دشت گميشان براي اجراي پروژه هاي پيشگيرانه مرتبط با حوادث غيرمترقبه

مصوب 1399/07/16 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اختصاص مبلغ سه هزار ميليارد ريال به صورت تملك دارايي‌ سرمايه اي، به منظور زهكشي دشت گميشان براي اجراي پروژه هاي پيشگيرانه مرتبط با حوادث غيرمترقبه
مصوب 1399,07,16

هيئت وزيران در جلسه 16 /7 /1399 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1- مبلغ سه هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 3) ريال به صورت تملك دارايي‌ سرمايه اي از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393-، به منظور زهكشي دشت گميشان براي اجراي پروژه هاي پيشگيرانه مرتبط با حوادث غيرمترقبه جهت احداث شبكه هاي زهكشي در اراضي شمال گرگانرود و قره سو استان گلستان در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

2- سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور