تصويب نامه بانك مركزي درخصوص تسريع در ابلاغ نرخ و نحوه تسعير اقلام پول دارايي ها و بدهي هاي ارزي شبكه بانكي كشور در پايان سال 1398

مصوب 1399/07/15 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه بانك مركزي درخصوص تسريع در ابلاغ نرخ و نحوه تسعير اقلام پول دارايي ها و بدهي هاي ارزي شبكه بانكي كشور در پايان سال 1398
مصوب 1399,07,15

با سلام؛
احترماً، پيرو بخشنامه هاي منتهي به بخشنامه شماره 450508 /98 مورخ 28 /12 /1398 موضوع ابلاغ نرخ و نحوه تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي شبكه بانكي كشور در پايان سال 1398، به استحضار مي رساند، در جلسه مورخ 9 /7 /1399 هيأت عامل محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،‌ جزء (الف) بند (1) بخشنامه فوق الذكر اصلاح و نرخ تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي شبكه بانكي كشور براي گزارشگري مالي ميان دوره اي منتهي به شهريور ماه سال 1399 به شرح ذيل اعلام گرديد:
«الف) مبناي تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي براي گزارشگري مالي ميان دوره اي منتهي به شهريورماه 1399 به منظور اعمال در دفاتر بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي و تهيه صورت هاي مالي ميان دوره اي مبلغ 000 /129 ريال براي هر يورو (مبلغ 000 /110) ريال براي هر دلار امريكا) و ساير اسعار بر مبناي نرخ برابري آن به يورو در پايان شهريورماه سال 1399 تعيين شود.»
در پايان، ضمن اعلام اين كه نرخ تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي در شبكه بانكي كشور در پايان سال 1399 مجددأ اعلام خواهد شد، خاطر نشان مي سازد، ساير مفاد بخشنامه شماره 450508 /98 مورخ 28 /12 /1398 همچنان به قوت خود باقي مي باشد.
خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /5 /1396 به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانك /مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانكي
حميدرضا غني آبادي
الهام چيت سازان