ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 6193 /ت57587هـ مورخ 27 /01 /1399 با موضوع اصلاح مصوبه شماره 6193 /ت57587هـ مورخ 27 /01 /1399 ناظر بر تعيين سقف سرمايه گذاري اشخاص حقيقي در صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله با مديريت غيرفعال

مصوب 1399/07/05
پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره: 46177 /ھ ب - 5 /7 /1399
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 59361 /ت57948ھ مورخ 29 /05 /1399، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 6193 /ت57587هـ مورخ 27 /01 /1399 ناظر بر تعيين سقف سرمايه گذاري اشخاص حقيقي در صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله با مديريت غيرفعال» متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
«طبق جزء «2» بند «الف» تبصره «2» ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه واگذاري سهام و دارايي هاي دولتي با تشريفات و روش هاي مشخص داده شده و تصريح گرديده كه «منابع حاصله ... به رديف 310502» واريز شود بنابراين، بند «3» مصوبه مبني بر تخصيص پنج درصد از مبلغ پذيره نويسي به بازارگرداني واحدهاي صندوقهاي سرمايه گذاري و محاسبه اين مبلغ به عنوان دارايي صندوق، از حيث عدم واريز به حساب مذكور و هزينه كرد آن بدون مجوز قانوني، مغاير قانون است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف