اصلاح ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (81) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

مصوب 1399/07/13 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه درخصوص اصلاح ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 81 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع تصويبنامه شماره 4147/ت 26309هـ مورخ 4 اسفند 81
مصوب 1399,07,13

هيأت وزيران در جلسه 13 /7 /1399 به پيشنهاد شماره 346655 مورخ 2 /7 /1399 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (81) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع تصويب نامه شماره 4147 /ت 26309 هـ مورخ 4 /2 /1381 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 1 – كليه دستگاه هاي اجرايي مجازند تا سقف پنج درصد (5 %) سرجمع اعتبارات مصوب تملك دارايي سرمايه اي ملي و ده درصد (10 %) سرجمع اعتبارات مصوب تملك دارايي سرمايه اي استاني، نسبت به خريد وسايل، لوازم، مصالح، ماشين آلات و قطعات يدكي كارگاهي مورد نياز طرح ها اقدام نمايند. اقلام مورد نياز هر طرح از محل اعتبارات همان طرح خريداري مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري