تصويب نامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري

مصوب 1399/07/13 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري
مصوب 1399,07,13

با سلام؛
احترماً، پيرو بخشنامه هاي منتهي به بخشنامه شماره 212681 /98 مورخ 26 /6 /1398 موضوع ابلاغ «دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري» به استحضار مي رساند،‌ با امعان نظر به برخي بازخوردها و ملاحظات واصله و هنچنين اهميت وافر دستورالعمل مذكور و ضرورت تسهيل و تسريع در اجرايي شدن آن درشبكه بانكي كشور و رفع برخي موانع چالش هاي اجرايي،‌ پيشنهاد اعمال اصلاحاتي به شرح ذيل در متن دستورالعمل،‌ در يك هزار و سيصدمين جلسه مورخ 1 /7 /1399 شوراي محترم پول و اعتبار مطرح و مورد تأييد قرار گرفت.

1. الحاق تعريف «مشاركت مدني كاهنده» به تعاريف ماده (1) دستورالعمل (به عنوان بند (1 – 13) در اصلاحيه دستورالعمل):
«مشاركت مدني كاهنده: قراردادي است كه به موجب آن مؤسسه اعتباري و مشتري ضمن قرارداد (شركت نامه) توافق مي نمايند كه مشتري به تدريج و بر اساس جدول زمانبندي،‌سهم الشركه مؤسسه اعتباري را تملك نمايد».

2. اصلاح ماده (3) به شرح زير:
«ماده 3 – امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباري جز در موارد قانوني صرفأ براي مشترياني امكان پذير است كه به تشخيص مؤسسه اعتباري و در چارچوب ضوابط داخلي مصوب هيأت مديره و بر مبناي اعتبارسنجي انجام شده،‌ مطالبات مذكور پس از امهال در سررسيد /سررسيدهاي مقرر با درجه اطمينان معقول،‌قابل وصول باشد».

3. اضافه شدن ماده جديد به عنوان ماده (4) به شرح زير به دستورالعمل:
«ماده 4 – رعايت الزامات و شرايط ناظر بر هر يك از عقود كه مبناي امهال قرار مي گيرد، الزامي است».

4. الحاق «عقد مرابحه» به عقود مجاز جهت امهال تسهيلات مشاركت مدني و مضاربه در مواد (16) و (17) (مواد (17) و (18) در اصلاحيه دستورالعمل)، «عقد مراحبه (كالايي)» به عقود مصرح در تبصره ذيل ماده (17) (ماده (18) در اصلاحيه دستورالعمل) و عقد «مشاركت مدني كاهنده» به عقود مجاز براي امهال تسهيلات در مواد (22) الي (29) دستورالعمل (مواد (23) الي (30) در اصلاحيه دستورالعمل)؛

5. ادغام مواد (30) و (31) دستورالعمل به شرح زير (به عنوان ماده (31) در اصلاحيه دستورالعمل):
«ماده 31 – در امهال مطالبات از طريق انعقاد قرارداد جديد در قالب عقود مصرح در تبصره ذيل ماده (3) قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدي قانون مزبور و رعايت مفاد دستورالعمل هاي اجرايي،‌ مفاد اين دستورالعمل و نرخ هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار و همچنين ارسال اطلاعات مربوط به تسهيلات امهالي به سامانه هاي بانك مركزي الزامي مي باشد».

6. افزودن يك ماده و تبصره به فصل چهارم دستورالعمل به شرح زير (به عنوان ماده (32) در اصلاحيه دستورالعمل):
«ماده 32 – در امهال مطالبات از طريق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشاركت مدني كاهنده،‌ مؤسسه اعتباري بر اساس قرارداد (شركت نامه) منعقده با مشتري به ميزان مطالبات خود در كسب و كار مشتري شريك مي گردد و سهم الشركه وي به صورت تدريجي /يكجا براساس جدول زمانبندي با تأييد مؤسسه اعتباري به مشتري واگذار مي شود.

تبصره - امهال مجدد قرارداد در قالب عقد مشاركت مدني كاهنده،‌در چارچوب مفاد ماده (16) (ماده 17) در اصلاحيه دستورالعمل) اين دستورالعمل امكان پذير مي باشد».

در پايان، ضمن تأكيد بر لزوم اجراي صحيح و دقيق دستورالعمل مذكور و ايفاد يك نسخه از اصلاحيه آن دستورالعمل،‌ خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /5 /1396 به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانك /مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانكي
حميدرضا غني آبادي - الهام چيت سازان