تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ پنجاه ميليارد ريال اعتبار هزينه اي به منظور تأمين امكانات، تجهيزات و ساير هزينه ‌هاي ضروري براي اطفاي حريق جنگل ‌ها و مراتع كشور به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور

مصوب 1399/07/06 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ پنجاه ميليارد ريال اعتبار هزينه اي به منظور تأمين امكانات، تجهيزات و ساير هزينه ‌هاي ضروري براي اطفاي حريق جنگل ‌ها و مراتع كشور به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور
مصوب 1399,07,06

هيئت وزيران در جلسه 6 /7 /1399 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - مبلغ پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال به صورت هزينه‌ اي از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 -، به منظور تأمين امكانات، تجهيزات و ساير هزينه ‌هاي ضروري براي اطفاي حريق جنگل ‌ها و مراتع كشور در اختيار سازمان جنگل‌ ها، مراتع و آبخيزداري كشور قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

2 - سازمان جنگل‌ ها، مراتع و آبخيزداري كشور موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور