بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ نظر اكثريت شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 26-201 مورخ 23 آذر 1398

مصوب 1399/07/08 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ نظر اكثريت شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 26-201 مورخ 23 آذر 1398
مصوب 1399,07,08

به پيوست نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 26-210 مورخ 23 /09 /1398 در خصوص حذف استثناي مذكور در ذيل بند (ج) ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي، كه در اجراي قسمت اخير بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 /04 /1394 به تنفيذ رئيس كل محترم سازمان رسيده است، براي اجراء ابلاغ مي شود.

محمود عليزاده

شماره 26-201
تاريخ 23 /9 /1398
بسمه تعالي
صورتجلسه مورخ 19 /9 /1398 شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم
نامه شماره 39922 /230 /د مورخ 14 /8 /1398 معاون محترم وقت مالياتهاي مستقيم منضم به نامه شماره 2628 /130 /د مورخ 2 /7 /1398 دادستان محترم انتظامي مالياتي در ارتباط با راي وحدت رويه شماره 857 /96001 مورخ 8 /3 /1396 كانون سردفتران و دفترياران مبني بر بلامانع بودن اجراي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي به استناد بند 4 ماده 282 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره 4 ماده 187 اين قانون و بخشنامه شماره 855 /96001 مورخ 8 /3 /1396 و نامه شماره 33036 /96 مورخ 24 /4 /1396 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حسب ارجاع مورخ 20 /8 /1398 رييس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور، در اجراي بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد.
شرح ابهام:
الف) طبق راي وحدت رويه شماره 875 /96001 مورخ 08 /03 /1396 كانون سردفتران و دفترياران (مبني بر بلامانع بودن اجراي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي به استناد بند 4 ماده 282 ق.م.م و تبصره 4 ماده 187 ق.م.م) در اجراي ماده 1 قانون تسهيل و ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون مزبور، ثبت و تنظيم اسناد مربوط به انتقال حقوق اشخاص نسبت به عين اراضي و املاك، تكليف انجام استعلام از مرجع مالياتي را از دفاتر اسناد رسمي ساقط نموده است.
** در مورد املاكي كه داراي مغازه يا محل كسب بوده و توسط مالكان عين يا صاحبان حق مورد انتقال و واگذاري واقع مي شود (حق واگذاري محل، حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل موضوع تبصره 2 ماده 59 ق.م.م) آيا تنظيم سند انتقال و واگذاري اين نوع املاك در دفاتر اسناد رسمي مستلزم اخذ گواهي انجام معامله (موضوع ماده 187 ق.م.م) مي باشند يا خير؟
ب) از آنجاييكه دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران، به استناد ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمي تاكيد دارد دفاتر اسناد رسمي مكلف اند علاوه بر قوانين و مقررات ساير نظاماتي كه از طرف سازمان ثبت براي آنها مقرر ميشود را اجرا نمايند. لذا راي وحدت رويه مذكور را جزو نظامات تلقي نموده و همچنين بند (4) ماده 282 ق.م.م را با اجراي تبصره (4) ماده 187 ق.م.م احاله و حكم برائت براي سردفتران متخلف صادر مي نمايد.
** بر اين اساس آيا عليه سردفتر موصوف، به استناد مفاد 200 و 268 ق.م.م و مفاد مواد 22 و 38 قانون دفاتر اسناد رسمي، مي توان همچنان ادعانامه صادر كرد يا خير؟
اظهارنامه شوراي عالي مالياتي
با توجه به ابهام مطرح شده بشرح نامه صدرالاشاره، شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زير اعلام نظر مي نمايد:
از آنجا كه طبق بند 4 ماده 282 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 31 /4 /1394، از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون يادشده، استثناي مذكور در بند (ج) ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي لغو شده، از طرفي در رديف 194 ضميمه دو قانون تنقيح قوانين مالياتي مصوب 30 /1 /1396 مجلس شوراي اسلامي نيز استثناي مذكور در بند (ج) ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 24 /5 /1385 از موارد نسخ صريح قانوني اعلام گرديده است. بنابراين دفاتر اسناد رسمي مكلف به رعايت مقررات صدر بند (ج) ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و مفاد ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم بوده و در صورت تخلف مشمول احكام مقرر در مواد 200 و 268 قانون مالياتهاي مستقيم خواهند بود.


محمدتقي پاكدامن

محمدرضا شايان پور

علي نصرتي

سيدناصر ابراهيمي

عباس ورزيده

سيداحمد ذبيح نيا

سعيد آستركي

حسين بني جفار

رضا اميدي

غلامحسين كشاورز

احمد جليليان

محمدحسين زارع

حسين نيروبخش

حميد تهذيبي

امراله عابدي

سيد اميرحسين سيدصالحي

سيدكاظم ختمي

محمدرضا سالارفرد