نظررئيس مجلس شوراي درخصوص راي مقدماتي هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس درمورد تصويب نامه شماره 36442/ت55283 هـ مورخ 9 تير 1399

مصوب 1399/07/05
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.