تصويب نامه درخصوص تعيين صورت وضعيت مالي تركيبي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه ازاد تجاري - صنعتي قشم

مصوب 1399/07/02 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه درخصوص تاييد صورت وضعيت مالي تركيبي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه ازاد تجاري - صنعتي قشم
مصوب 1399,07,02

هيئت وزيران در جلسه 2 /7 /1399 به پيشنهاد شماره 650 /10 /992 مورخ 23 /2 /1399 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1372- تصويب كرد:

1- صورت وضعيت مالي تركيبي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم در تاريخ 29 /12 /1397، مشتمل بر عمليات متمم تا تاريخ 31 /4 /1398 به شرح صورتجلسه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تأييد مي شود.

2- سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم، براي سال مالي منتهي به 29 /12 /1398 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه ياد شده و سازمان حسابرسي با رعايت تعرفه هاي مصوب مطابق قانون تعيين مي شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران ملاك عمل مي باشد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور