نظر مشورتي 7/99/621 مورخ 1399/06/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/06/02
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
در خصوص برخي از پرونده هاي مطروحه در كميسيون ماده صد شهرداري كه پس از صدور رأي بر پرداخت جريمه پيگيري لازم توسط مالكان در مهلت مقرر صورت نپذيرفته و نسبت به پرداخت اقدامي نكرده اند، شهرداري به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي پرونده را با پيشنهاد تخريب به همان كميسيون ارجاع مي كند و رأي بر قلع بناهاي مازاد صادر مي شود.چنانچه مالك پس از صدور رأي قلع بنا جهت پرداخت جريمه به شهرداري مراجعه كند با توجه به اختلاف نظر قضات عضو كميسيون هاي ياد شده در برخورد با اين گونه موارد خواهشمند است در اين خصوص اغلام نظر فرماييد:
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با صدور رأي تخريب در اجراي تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي به وسيله كميسيون ماده 100 اين قانون، موجبي جهت اخذ جريمه موضوع رأي قبلي كميسيون داير بر پرداخت جريمه وجود ندارد و شهرداري مكلف به اجراي رأي تخريب است. بديهي است، مالك قانوناً مي تواند نسبت به رأي تخريب در مهلت سه ماه از تاريخ ابلاغ در ديوان عدالت اداري تقديم دادخواست كند و ديوان بايد در باب رأي تخريب و صدور و يا عدم صدور آن مطابق با مقررات قانوني، اظهارنظر كند