نظر مشورتي 7/99/636 مورخ 1399/06/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/06/02
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
چنانچه براي شركتي هيأت تصفيه تعيين شده و شركت در حال تصفيه باشد و خواهان (شركت) بدون رعايت ماده 206 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 (بدون ذكر عبارت در حال تصفيه و بدون اشاره به مدير يا مديران تصفيه) اقامه دعوي كند و يا اين كه خوانده بدون رعايت ماده فوق تجديدنظرخواهي كند آيا چنين دعوايي قابليت استماع دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه خواهان دعواي بدوي، شركت در حال تصفيه است، با عنايت به ماده 212 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 طرح دعوا و يا دفاع از دعوا بر عهده مدير يا مديران تصفيه است و عدم ذكر نام مدير تصفيه با عبارت «در حال تصفيه» در دنبال نام شركت در دادخواست مانع رسيدگي دادگاه به دعواي مطرح شده يا رسيدگي به تجديدنظرخواهي نيست، و دادگاه موظف به رسيدگي و صدور حكم مقتضي است.