نظر مشورتي 7/99/714 مورخ 1399/06/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/06/02
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
1- با توجه به مواد 205 و 615 قانون آيين دادرسي كيفري كه احضار شاهد مطلع يا متهم نظامي را از طريق فرمانده يا مسئول مافوق مقرر كرده است چنانچه هر يك از افراد ذكر شده در سامانه ثنا ثبت نام كرده باشند و امكان احضار آنان از اين طريق فراهم باشد نظر به مواد 9 ،11 و20 آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي مصوب 1395/5/24 رئيس قوه قضاييه آيا مقام قضايي مجاز است كه آن افراد را از طريق ابلاغ الكترونيكي احضار كند يا اين كه مكلف است مطابق نص مواد 205 و 615 قانون قبلي اقدام نمايد؟ 2- نظر به تبصره ماده 640 قانون آيين دادرسي كيفري چنانچه دادسراي نظامي قرار جلب به دادرسي صادر كند مكلف به ابلاغ خلاصه ي آن به يگان مربوط است يا اينكه تكليف تبصره ذكر شده فقط ناظر به صدور قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب است؟ 3- با توجه به عبارت ابلاغ نمايد در متن ماده 640 قانون آيين دادرسي كيفري صرف ارسال خلاصه راي يا قرار به نشاني يگان مربوط كفايت مي كند يا اين كه لازم است تشريفات ابلاغ در اين باره نيز رعايت شود. 4- با توجه به منطوق ماده 279 قانون آيين دادرسي كيفري برخي از همكاران قضايي اعتقاد دارند كه علاوه بر موارد ذكر شده در آن ماده در كيفرخواست بايستي خلاصه اي از جريان و گردش كار پرونده ذكر شود و در صورت ذكر نشدن اين موارد كيفرخواست ناقص است در حالي كه برخي از همكاران ديگر اعتقاد دارند مواردي كه بايستي در كيفرخواست ذكر شود در ماده 279 تصريح شده است و در كيفرخواست صرفا همين موارد بايد ذكر شود و گردش كار يا خلاصه ي جريان پرونده يا ساير مواردي كه در رويه قضايي مطرح است و در كيفرخواست قيد مي گردد نبايد در كيفرخواست ذكر شود و اين امر بر خلاف ماده 279 است حال راجع به اين اختلاف نظر ارشاد فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- به استناد ماده 20 آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي مصوب 1395 در كليه مواردي كه براي ابلاغ اوراق قضايي مقررات خاصي پيش بيني شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد. بنابراين در مواردي همانند احضار اعضاي نيروهاي مسلح به عنوان شاهد يا مطلع و يا احضار متهمان نظامي و وزارت اطلاعات از طريق فرمانده يا مسؤول مافوق آنان موضوع مواد 205 و 615 قانون آيين دادرسي كيفري مطابق همين مقررات رفتار مي شود. قابل ذكر است مطابق تبصره ماده 18 آيين نامه پيش گفته جهت اجراي مفاد اين مواد، با هماهنگي مراجع مذكور، حساب كاربري مخصوص ايجاد و اوراق قضايي به اين حساب كاربري ارسـال مي شود. 2- در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و قوانين مرتبط، تاكنون تعريفي از قرار نهايي به عمل نيامده است و با توجه به مجموعه مواد قانون آيين دادرسي كيفري مي توان گفت، منظور از قرارهاي نهايي مذكور در مواد 92 و تبصره ماده 640 اين قانون، قرارهايي است كه سبب ختم يا توقف تحقيقات مقدمـاتي در دادسرا مي شود؛ از جمله قرار منع تعقيب، جلب به دادرسي، موقوفي تعقيب، ترك تعقيب، توقف تحقيقات، بايگاني پرونده و عدم صلاحيت. 3- تفسير عبارت «ابلاغ نمايد» مندرج در ماده 640 قانون آيين دادرسي كيفري در معنا و مفهومي غير از معناي مصطلح و تخصصي آن نيازمند دليل و نص قانوني است. بنابراين در فرض سؤال خلاصه رأي صادره با رعايت مقررات مربوط به يگان ذيربط ابلاغ مي شود. 4- مواردي كه بايد در كيفرخواست قيد شود در ماده 279 قانون آيين دادرسي كيفري به صراحت آمده است و «گردشكار پرونده» از موارد مذكور نيست.