بخشنامه بانك مركزي در خصوص لغو بخشنامه شماره 42451 /99 مورخ 21 /02 /1399 با موضوع افزايش سقف پرداخت وجه نقد ريالي به ارباب رجوع از سوي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي

مصوب 1399/05/05 مديريت كل مقررات،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه بانك مركزي در خصوص لغو بخشنامه شماره 42451 /99 مورخ 21 /02 /1399 با موضوع افزايش سقف پرداخت وجه نقد ريالي به ارباب رجوع از سوي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي
مصوب 1399,05,05

با سلام؛
احتراماً، بدين وسيله ضمن اعلام كان لم يكن شدن مفاد بخشنامه شماره 42451 /99 مورخ 21 /02 /1399 در خصوص سقف مقرر براي پرداخت وجه نقد ريالي به ارباب رجوع از سوي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي در سال 1399، بدينوسيله به استحضار مي رساند سقف مقرر موصوف، 000 /000 /150 ميليون ريال تعيين مي گردد.
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /05 /1396،به واحدهاي ذي ربط آن بانك /موسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده، بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد و نسخه اي از آن نيز به مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال گردد. /4827213

اداره مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم
محمدحسين دهقان
عليرضا مظفري