تامين اعتبار براي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه در تعدادي از استانها

مصوب 1399/05/01 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تامين اعتبار براي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه در يكسري از استانها  
مصوب 1399,05,01

هيئت وزيران در جلسه 1 /5 /1399 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 – تا سقف دو هزار و دويست و سيزده ميليارد و هشتصد و شصت و پنج ميليون (000 /000 /865 /213 /2) ريال از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 – به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه در استان هاي ذي ربط به شرح جدول زير در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود:
(مبالغ به ميليون ريال)


رديف

نام استان

موضوع

ميزان اعتبار

هزينه اي

تملك دارايي سرمايه اي

1

خوزستان

نوسازي هزار واحد واقع در بافت در معرض خطر مسجد سليمان

000 /145

000 /250

2

خراسان رضوي

مقاوم سازي حاشيه شهر مشهد

000 /65

000 /100

3

سيستان و بلوچستان

مقاوم سازي حاشيه شهر زاهدان

500 /192

000 /750

4

آذربايجان شرقي

جبران خسارت ناشي از زلزله

500 /557

--

5

كرمان

جبران خسارت ناشي از سيل

865 /153

--

2 – بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است گزارش علمكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور