بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص آيين نامه اجرايي تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور

مصوب 1399/04/21 سازمان امور مالياتي