تامين اعتبار به مبلغ هفتاد ميليارد (000 /000 /000 /70) ريال به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق مرمت و بازسازي قنوات در شهرستان اردستان

مصوب 1399/05/01 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تامين اعتبار به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق مرمت و بازسازي قنوات در شهرستان اردستان    
مصوب 1399,05,01

هيئت وزيران در جلسه 1 /5 /1399 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 – مبلغ هفتاد ميليارد (000 /000 /000 /70) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 -، به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق مرمت و بازسازي قنوات در شهرستان اردستان در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

2 – سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور