اصلاح بند (1) تصويب نامه شماره 74663/ت55700هـ مورخ 1397/6/7 در خصوص «اجازه پرداخت تا مبلغ دويست و پنجاه ميليارد ريال به سازمان خصوصي سازي از محل سود ناخالص سهام عدالت براي جبران خدمات كاركنان شركت هاي تعاوني شهرستاني سهام عدالت بابت دوره 1394 لغايت 1396»

مصوب 1399/05/01 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح بند (1) تصويب نامه شماره 74663 /ت55700هـ مورخ 7 /6 /1397 در خصوص «اجازه پرداخت تا مبلغ دويست و پنجاه ميليارد ريال به سازمان خصوصي سازي از محل سود ناخالص سهام عدالت براي جبران خدمات كاركنان شركت هاي تعاوني شهرستاني سهام عدالت بابت دوره 1394 لغايت 1396»
مصوب 1399,05,01

هيئت وزيران در جلسه 1 /5 /1399 به پيشنهاد شماره 56225 مورخ 25 /4 /1399 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در بند (1) تصويب نامه شماره 74663 /ت55700هـ مورخ 7 /6 /1397 عبارت "مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /250) ريال" به عبارت "مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /350) ريال" اصلاح مي ‌شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور