تصويب نامه درخصوص اصلاح تبصره (2) بند (1) و بند (3) تصويبنامه شماره 32719/ت 25842 هـ مورخ 16 مهر 1381 و اصلاحات بعدي آن

مصوب 1399/04/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.