اصلاح تصويب نامه هاي شماره هاي 32719/ت25842هـ ، 212326/ت46320هـ ، 171017/ت48166هـ ، 120997/ت48608هـ ، 62111/ت51052هـ و 84411/ت55181هـ

مصوب 1399/04/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تصويب نامه هاي شماره هاي 32719/ت25842هـ ، 212326/ت46320هـ ، 171017/ت48166هـ ، 120997/ت48608هـ ، 62111/ت51052هـ و 84411/ت55181هـ
مصوب 1399,04,25

هيئت وزيران در جلسه 25 /4 /1399 به پيشنهاد شماره 21868 /100 /98 مورخ 3 /6 /1398 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1- در تبصره (2) بند (1) و بند (3) تصويب نامه شماره 32719 /ت25842هـ مورخ 16 /7 /1381 و اصلاحات بعدي آن موضوع بندهاي (1) و (2) تصويب نامه شماره 17955 /ت25842هـ مورخ 4 /2 /1391 به ترتيب عبارت "كارگرو‌ه ماده (8‏) ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع (موضوع تصويب نامه شماره 78946 /ت39127هـ ‏مورخ 15 /4 /1390)" به عبارت "كميسيون موضوع ماده (11) قانون هواي پاك - مصوب 1398- و رعايت مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني موضوع ابلاغيه شماره 26869 /100 /97 مورخ 9 /7 /1397 سازمان حفاظت محيط زيست" و عبارت "ماده (3) ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليت هاي صنعتي و توليدي (موضوع تصويب نامه شماره 78946 /ت39127هـ مورخ 15 /4 /1390 و اصلاحيه هاي بعدي آن)" به عبارت "ماده (5) مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني موضوع ابلاغيه شماره 26869 /100 /97 مورخ 9 /7 /1397 سازمان حفاظت محيط زيست" اصلاح مي شود.

2- در تبصره الحاقي به بند (14) تصويب نامه شماره 212326 /ت46320هـ مورخ 16 /12 /1390 موضوع تصويب نامه شماره 125292 /ت46320هـ مورخ 10 /7 /1392 عبارت "چهارده گانه موضوع تصويب نامه شماره ۷۸۹۴۶ /ت۳۹۱۲۷هـ مورخ ۱۵ /4 /۱۳۹۰" به عبارت "ده گانه مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني موضوع ابلاغيه شماره 26869 /100 /97 مورخ 9 /7 /1397 سازمان حفاظت محيط زيست" اصلاح مي شود.

3- در ماده (6) تصويب نامه شماره 171017 /ت48166هـ مورخ 13 /11 /1392 و ماده (3) تصويب نامه شماره 126368 /ت53746هـ مورخ 10 /10 /1396، عبارت "ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليت هاي صنعتي و توليدي موضوع تصويب نامه شماره 78946 /ت39127هـ مورخ 15 /4 /1390 و اصلاحات بعدي آن" و در ماده (4) [ماده 7] تصويب نامه شماره 84404 /ت55145هـ مورخ 27 /6 /1397 عبارت "ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليت هاي صنعتي و توليدي موضوع تصويب نامه شماره 78946 /ت39127هـ مورخ 15 /4 /1390" به عبارت "مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني موضوع ابلاغيه شماره 26869 /100 /97 مورخ 9 /7 /1397 سازمان حفاظت محيط زيست" اصلاح مي شود.

4- در تبصره ماده (1) تصويب نامه شماره 120997 /ت48608هـ مورخ 15 /9 /1394، عبارت "بند (12) ماده (2) ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليت هاي صنعتي و توليدي موضوع تصويب نامه شماره ۷۸۹۴۶ /ت۳۹۱۲۷هـ مورخ ۱۵ /4 /۱۳۹۰" به عبارت "ماده (4) مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني موضوع ابلاغيه شماره 26869 /100 /97 مورخ 9 /7 /1397 سازمان حفاظت محيط زيست" و در ماده (2) تصويب نامه مذكور، عبارت "ماده (3) ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليت هاي صنعتي و توليدي موضوع تصويب نامه شماره ۷۸۹۴۶ /ت۳۹۱۲۷هـ مورخ ۱۵ /4 /۱۳۹۰" به عبارت "ماده (5) مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني موضوع ابلاغيه شماره 26869 /100 /97 مورخ 9 /7 /1397 سازمان حفاظت محيط زيست" اصلاح مي شود.

5- در جزء (2) بند (چ) تصويب نامه شماره 62111 /ت51052هـ مورخ 25 /5 /1395، عبارت "ماده (3) تصويب نامه شماره ۷۸۹۴۶ /ت۳۹۱۲۷هـ مورخ ۱۵ /4 /۱۳۹۰ راجع به ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليت هاي صنعتي و توليدي" به عبارت "ماده (5) مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني موضوع ابلاغيه شماره 26869 /100 /97 مورخ 9 /7 /1397 سازمان حفاظت محيط زيست" اصلاح مي شود.

6- در ذيل جدول مربوط به حدود مجاز انتشار آلاينده هاي هوا در صنايع: صنعت سيمان" موضوع پيوست تصويبنامه شماره 84411 /ت55181هـ مورخ 27 /6 /1397، عبارت "ضوابط استقرار مصوب 15 /4 /1390" به عبارت "مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني موضوع ابلاغيه شماره 26869 /100 /97 مورخ 9 /7 /1397 سازمان حفاظت محيط زيست" اصلاح مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور