اصلاح بند (1) تصويب نامه شماره 20180/ ت56538هـ مورخ 24/ 2/ 1398 [در خصوص اصلاح تصويب نامه شماره 176307/ت56183هـ مورخ 1397/12/27 با موضوع «ترخيص ماشين آلات و تجهيزات وارداتي»]

مصوب 1399/04/29 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح بند (1) تصويب نامه شماره 20180/ ت56538هـ مورخ 24/ 2/ 1398 [در خصوص اصلاح تصويب نامه شماره 176307/ت56183هـ مورخ 1397/12/27 با موضوع «ترخيص ماشين آلات و تجهيزات وارداتي»]
مصوب 1399,04,29

هيئت وزيران در جلسه 29 /4 /1399 به پيشنهاد شماره 34162 /38893 مورخ 25 /3 /1398 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در بند (1) تصويب نامه شماره 20180 /ت56538هـ مورخ 24 /2 /1398، عبارت "با احراز ثبت شدن" به عبارت "با رعايت ماده (8) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372– و اصلاحات بعدي آن" اصلاح مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري