تصويب نامه درخصوص واردات تجهيزات، وسايل و لوازم مورد نياز ورزشي اهدايي بدون پرداخت سود بازرگاني

مصوب 1399/04/29 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مجاز بودن واردات تجهيزات، وسايل و لوازم مورد نياز ورزشي اهدايي از سوي كميته بين المللي المپيك، كميته بين المللي پاراالمپيك، فدراسيون هاي جهاني و كنفدراسيون هاي قاره اي
مصوب 1399,04,29

هيئت وزيران در جلسه 29 /4 /1399 به پيشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

واردات تجهيزات، وسايل و لوازم مورد نياز ورزشي اهدايي از سوي كميته بين المللي المپيك، كميته بين المللي پارالمپيك، فدراسيون هاي جهاني و كنفدراسيون هاي قاره اي و ساير اشخاص، به پيشنهاد و تأييد فدراسيون ورزشي مربوط، تأييد وزارت ورزش و جوانان و با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بدون پرداخت سود بازرگاني مجاز است.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور