تصويب نامه در خصوص اصلاح تبصره (3) الحاقي به بند (5-1) جدول پيوست موضوع بند (4) تصويب نامه شماره 38454/ت53172 هـ مورخ 2 تير 1395

مصوب 1399/04/29 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه درخصوص اصلاح تبصره (3) الحاقي به بند (5-1) جدول پيوست موضوع بند (4) تصويب نامه شماره 38454/ت53172 هـ مورخ 2 تير 1395
مصوب 1399,04,29

هيئت وزيران در جلسه 29 /4 /1399 به پيشنهاد شماره 293042 /60 مورخ 2 /11 /1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

تبصره (3) الحاقي به بند (1-5) جدول پيوست موضوع بند (4) تصويب نامه شماره 38454 /ت53172هـ مورخ 2 /4 /1395 موضوع تصويب نامه شماره 41597 /ت55500هـ مورخ 5 /4 /1397 به شرح زير اصلاح و متون زير به عنوان تبصره هاي (4) و (5) به بند يادشده الحاق مي شود:
تبصره 3- استفاده از باتري اسيد- سرب در موتورسيكلت هاي برقي با توان بيشتر از (3) كيلو وات ممنوع است.
تبصره 4- سازمان ملي استاندارد ايران مكلف است مشخصات عملكرد موتورسيكلت هاي برقي از قبيل ميزان مصرف انرژي، ميزان پيمايش، تعداد دفعات پرشدن (شارژ) و خالي شدن (دشارژ) باتري، مدت زمان پرشدن (شارژ) كامل و وزن موتورسيكلت را ظرف سه ماه ابلاغ نمايد.
تبصره 5- وزارت نيرو مكلف است معيارها و مشخصات فني و استاندارد اجباري انرژي موتورسيكلت هاي برقي را پس از طرح و تصويب در كارگروه موضوع ماده (11) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي - مصوب ۱۳۸۹-، ظرف شش ماه ابلاغ نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور