تصويب نامه درخصوص ارائه گزارش كليه دستگاههاي اجرايي جهت اعتبارات مورد نياز براي اجراي فعاليت ها و اقدامات فرهنگي در حوزه روستا

مصوب 1399/04/29 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه درخصوص ارائه گزارش كليه دستگاههاي اجرايي جهت اعتبارات مورد نياز براي اجراي فعاليت ها و اقدامات فرهنگي در حوزه روستا
مصوب 1399,04,29

هيأت وزيران در جلسه 29 /4 /1399 به پيشنهاد شماره 169214 مورخ 28 /12 /1396 معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌ تصويب كرد:

1- كليه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط موظفند به منظور توسعه عدالت فرهنگي، انسجام بخشي، ساماندهي فعاليت ها و اقدامات و ايجاد هم افزايي و هماهنگي بين دستگاه ها و نهادهاي فرهنگي اعتبارات مورد نياز براي اجراي فعاليت ها و اقدامات فرهنگي در حوزه روستا را در چهارچوب اعتبارات سالانه خود اعم از اعتبارات ملي، استاني، توازن منطقه اي و ساير منابع به همراه برش روستايي فعاليت ها، در لوايح بودجه ساليانه به گونه اي كه امكان گزارش گيري مالي و عملياتي آن فراهم باشد، پيش بيني و به سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه نمايند.

2- معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور مكلف است:
الف- با نظارت و ارزيابي اقدامات فرهنگي در روستاها، گزارش هاي فصلي و سالانه دستگاه هاي ذي ربط را تهيه و به معاون اول رييس جمهور ارايه نمايد.
ب- حداقل هر دو سال يك بار پژوهشي كاربردي به منظور سنجش اثربخشي اجراي فعاليت هاي فرهنگي در روستاها را از طريق واسپاري آن به مراكز علمي - پژوهشي دولتي مرتبط انجام دهد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري