اصلاح ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (61) الحاقي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

مصوب 1399/04/29 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (61) الحاقي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
مصوب 1399,04,29

هيئت وزيران در جلسه 29 /4 /1399 به پيشنهاد شماره 41101 مورخ 18 /4 /1399 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (61) الحاقي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 149383 /ت57045هـ مورخ 21 /11 /1398، عبارت "با رعايت قوانين مربوط" بعد از عبارت "وظايف و اختيارات ستاد" اضافه مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور