تصويب نامه درخصوص اضافه نمودن عبارت (با رعايت قوانين مربوط) بعد از عبارت (وظايف و اختيارات ستاد) در تصويب نامه شماره 149383/ت 57045 هـ مورخ 21 بهمن 1398

مصوب 1399/04/29 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.