اصلاح تصويب نامه شماره 24957/ت 57624 هـ مورخ 31 /2 /1399 با موضوع (آيين نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي)

مصوب 1399/04/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تصويب نامه شماره 24957/ت 57624 هـ مورخ 31 /2 /1399 با موضوع (آيين نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي)
مصوب 1399,04,25

هيئت وزيران در جلسه 25 /4 /1399 به پيشنهاد شماره 42976 /43129 مورخ 23 /4 /1399 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

آيين نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي موضوع تصويب نامه شماره 24957 /ت57624هـ مورخ 13 /3 /1399 به شرح زير اصلاح مي شود:

1 – بند (6) ماده (1) به شرح زير اصلاح مي شود:
6 – مرجع امنيتي: هر دو نهاد امنيتي مندرج در قانون

2 – در مواد (8) و (13) عبارت "اين تصميم قطعي است" حذف مي شود.

3 – در ماده (13) پس از عبارت "تصميم گيري نهايي و نتيجه را" عبارت "با لحاظ نظر مرجع امنيتي" اضافه مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور