برگشت دارايي هاي واگذار شده از ابتداي سال 1396 به شركت هاي توزبع نيروي برق، به شركت توانير

مصوب 1399/04/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

برگشت دارايي هاي واگذار شده از ابتداي سال 1396 به شركت هاي توزبع نيروي برق، به شركت توانير
مصوب 1399,04,25

هيئت وزيران در جلسه 25 /4 /1399 به پيشنهاد شماره 100 /30 /45877 /98 مورخ 30 /10 /1398 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي – مصوب 1386- تصويب كرد:

1- دارايي هاي واگذار شده از ابتداي سال 1396 به شركت هاي توزيع نيروي برق، در سال 1399 به شركت توانير برمي گردد و در دفاتر شركت مذكور ثبت مي شود.

2- دارايي هاي بخش توزيع به جز شبكه هاي عمومي برق در چهارچوب قانون استقلال شركت هاي توزيع نيروي برق در استان ها و آيين نامه اجرايي آن در دفاتر شركت هاي توزيع نيروي برق ثبت مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور