اصلاح تصويب نامه شماره 992/ت 57490 هـ مورخ 9/ 1/ 1399 [در خصوص اصلاح عناوين و جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري - صنعتي]

مصوب 1399/04/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تصويب نامه شماره 992/ت 57490 هـ مورخ 9/ 1/ 1399 [در خصوص اصلاح عناوين و جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري - صنعتي]
مصوب 1399,04,25

هيئت وزيران در جلسه 25 /4 /1399 به پيشنهاد شماره 40442 /42894 مورخ 17 /4 /1399 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

تصويب نامه شماره 992 /ت57490هـ مورخ 9 /1 /1399 به شرح زير اصلاح مي شود:

1- در صدر تصويب نامه، عبارت "شماره 59868 مورخ 4 /12 /1398 وزارت كشور" به عبارت "نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و تأييد وزارتخانه هاي دادگستري، كشور و راه و شهرسازي" اصلاح مي شود.

2- در رديف (126) جدول بند (1)، عبارت "يا كلانشهرها و محدوده هايي كه به طور موقت از طرف پليس راهور ممنوع اعلام مي شود" حذف مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور