آيين نامه اجرايي جزء (5) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1399/04/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيئت وزيران در جلسه 25 /4 /1399 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد جزء (5) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 - آيين‌ نامه اجرايي جزء ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي جزء (5) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1399,04,25با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 - در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1 - وزارت: وزارت كشور (اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي).
2 - سازمان: سازمان بيمه سلامت ايران.
3 - افراد خارجي مقيم كشور: كليه افراد خارجي مقيم كشور از جمله پناهندگان گروهي داراي مدارك قانوني مورد تأييد وزارت و افراد خارجي داراي گذرنامه.
4 - حق بيمه: سرانه بيمه پايه سلامت افراد خارجي مقيم كشور كه سالانه توسط هيئت وزيران تعيين مي شود.
5 - مشمولين آسيب ‌پذير: آن دسته از افراد خارجي مقيم كشور كه مبتلا به بيماري خاص هستند و با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي خانوار و اعلام وزارت، آسيب پذير محسوب مي ‌شوند.

ماده 2 - كليه افراد خارجي مقيم كشور به استثناي افرادي كه به موجب قوانين و مقررات مربوط داراي بيمه پايه سلامت از صندوق ها و سازمان ها و شركت‌ هاي بيمه گر باشند، مشمول اين آيين ‌نامه هستند.

تبصره - كليه صندوق ‌ها و سازمان ‌ها و شركت ‌هاي بيمه‌ گر موظفند اطلاعات مربوط به مشتركين بيمه پايه سلامت افراد خارجي مقيم كشور را به وزارت و سازمان ارسال كنند.

ماده 3 - وزارت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ لازم ‌الاجرا شدن اين آيين‌ نامه با هماهنگي سازمان، نسبت به تدوين ساز و كار مناسب جهت اطلاع رساني در راستاي افزايش سطح آگاهي مشمولين پوشش بيمه پايه سلامت موضوع اين آيين نامه و مزاياي آن اقدام كند. سازمان مكلف است اطلاعات لازم در اين خصوص را مطابق درخواست وزارت در اختيار آن قرار دهد.

ماده 4 - نرخ حق بيمه افراد مشمول اين آيين نامه همه ساله در اجراي ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه با اولويت به نسبت مدت اقامت و به تفكيك مشموليني كه كمتر و بيشتر از يك سال مجوز اقامت دارند و در چهارچوب تعادل منابع و مصارف بر اساس علم محاسبات بيمه اي با پيشنهاد سازمان و با همكاري وزارت كشور و با رعايت ساز و كار مندرج در ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب 1395 - به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 5 - مشمولين اين آيين ‌نامه مكلفند صد درصد (100 %) حق بيمه خدمات درماني را جهت برقراري پوشش بيمه سلامت اعضاي خانوار به صورت ماهانه پرداخت كنند. حق بيمه مشمولين آسيب‌ پذير به صورت پنجاه درصد (50 %) از طريق يارانه دولت و پنجاه درصد (50 %) توسط خود فرد يا در صورت تحقق از محل كمك ‌هاي بين ‌المللي براي پناهندگان گروهي تأمين مي ‌شود.

تبصره 1 - تداوم پوشش بيمه سلامت منوط به پرداخت حق بيمه است.

تبصره 2 - شناسايي مشمولين آسيب ‌پذير بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه، با مسئوليت وزارت و با همكاري سازمان تهيه و ابلاغ مي‌ شود.

ماده 6 - وزارت موظف است امكان احراز هويت كليه بيمه شوندگان افراد خارجي مقيم كشور را از طريق شناسه واحد برخط براي سازمان فراهم كند.

ماده 7 - بسته خدمتي سازمان براي مشمولين اين آيين ‌نامه در بخش سرپايي، بستري و بستري موقت، مشابه ساير بيمه شدگان است.

ماده 8 - كليه دستگاه‌ ها و سازمان‌ هاي مرتبط با امور افراد خارجي مقيم كشور ملزم به ارايه اطلاعات مورد نياز موضوع اين آيين ‌نامه به وزارت هستند.

ماده 9 - سازمان موظف است اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين آيين ‌نامه را به صورت سالانه پيشنهاد كند و سازمان برنامه و بودجه كشور آن را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.
وزارت و سازمان مكلفند در مقاطع زماني شش‌ ماهه گزارش عملكرد اين آيين ‌نامه را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه كنند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور