تصويب نامه درخصوص افزايش سهم شناور آزاد شركت هاي دولتي و شركت هاي تابع نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها و صندوق بازنشستگي

مصوب 1399/04/22 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

افرايش سهم شناور آزاد (حداقل به ميزان بيست و پنج درصد 25%) شركت هاي تابع اعم از شركت هاي دولتي و شركت هاي تابع نهادهاي عمومي غيردولتي
مصوب 1399,04,22

هيئت وزيران در جلسه 22 /4 /1399 به پيشنهاد شماره 51111 مورخ 17 /4 /1399 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند همكاري لازم را با وزارت امور اقتصادي و دارايي در افزايش سهم شناور آزاد (حداقل به ميزان بيست و پنج درصد (25 %)) شركت هاي تابع اعم از شركت هاي دولتي و شركت هاي تابع نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي، مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمايه به عمل آورند.

تبصره - عرضه سهام شناور حداكثر به ميزاني است كه صندلي مديريتي موجود در شركت ها حفظ شود.

2 - خريد سهام عرضه شده توسط هر يك از دستگاه هاي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، توسط ساير دستگاه هاي موضوع بند مذكور ممنوع است و در صورت انجام چنين معامله اي سازمان بورس و اوراق بهادار مي تواند نسبت به ابطال آن اقدام نمايد.

تبصره - موارد استثنا در اين بند با پيشنهاد رييس سازمان بورس و اوراق بهادار و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود.

3 - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است ماهانه پنج درصد (5 %) از تخصيص مصوب دستگاه هايي را كه متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به افزايش سهام شناور آزاد شركت هاي موضوع بند (1) اين تصويب نامه نمي كنند، كاهش دهد.

4 - در صورتي كه تا پايان مهرماه سال جاري دستگاه هاي مشمول بند (1) اين تصويب نامه نسبت به اجراي بند ياد شده اقدام نكنند، سازمان خصوصي سازي مكلف است طبق شرايط بازار نسبت به فروش سهام تا نصاب هاي تعيين شده در بند مذكور اقدام كند و گزارش آن را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارايه نمايد.

5 - سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است گزارش نحوه اجراي اين تصويب نامه را به صورت ماهانه به شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ارايه كند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور