لغو تصويب نامه شماره 4688/ت57553هـ مورخ 24 /1 /1399 [موضوع تصويب نامه اصلاح ماده 15 اصلاحي شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز ]

مصوب 1399/04/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

لغو تصويب نامه شماره 4688 /ت57553هـ مورخ 24 /1 /1399 [اصلاح ماده (15) اصلاحي شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز]
مصوب 1399,04,18

هيئت وزيران در جلسه 18 /4 /1399 به پيشنهاد وزارت نفت و معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

تصويب نامه شماره 4688 /ت57553هـ مورخ 24 /1 /1399 لغو مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور