اصلاح تصميم نامه شماره 37584/234422 مورخ 1390/11/29

مصوب 1399/04/04 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تصميم نامه شماره 37584/234422 مورخ 1390/11/29
مصوب 1399,04,04

هيأت وزيران در جلسه 4 /4 /1399 به پيشنهاد شماره 450059 /581 /732 مورخ 18 /3 /1399 وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در تصميم نامه شماره 234422 /37584 مورخ 29 /11 /1390، بعد از واژه «فروش» عبارت «و شماره گذاري» اضافه مي ‌شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري