تصويب نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي پروژه رودكي از بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس به به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

مصوب 1399/04/01 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي پروژه رودكي از بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس به به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
مصوب 1399,04,01

هيئت وزيران در جلسه 1 /4 /1399 به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده (82) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – تصويب كرد:
دستگاه اجرايي پروژه بنياد رودكي ذيل طرح به شماره طبقه بندي (1703013023) از بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس (111450) با اعتبار يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال كسر و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (114000) با شماره طبقه بندي (1703059032) تغيير مي يابد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور