تخصيص مبالغي به سازمان پزشكي قانوني كشور براي تامين مواد مصرفي آزمايشگاهي به منظور خريد تجهيزات براي تشخيص هويت متوفيان حوادث غيرمترقبه

مصوب 1399/04/01 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تامين اعتبار به صورت تملك دارايي هاي سرمايه اي بابت تامين مواد مصرفي آزمايشگاهي به منظور خريد تجهيزات براي تشخيص هويت متوفيان حوادث غيرمترقبه   
مصوب 1399,04,01

هيئت وزيران در جلسه 1 /4 /1399 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 – مبلغ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال به ترتيب مبلغ سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال به صورت هزينه هاي و مبلغ هفتاد ميليارد (000 /000 /000 /70) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393-، براي تأمين مواد مصرفي آزمايشگاهي به منظور خريد تجهيزات براي شناسايي و تشخيص هويت متوفيان ناشي از وقوع حوادث غيرمترقبه به سازمان پزشكي قانوني كشور اختصاص مي يابد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

2 – سازمان پزشكي قانوني كشور موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور