تخصيص مبلغ دو هزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /2) ريال براي طرح نوسازي ناوگان ماشين آلات راهداري در هنگام وقوع بلاياي طبيعي و پيشگيري از حوادث غيرمترقبه

مصوب 1399/04/01 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تامين اعتبار براي طرح نوسازي ناوگان ماشين آلات راهداري در هنگام وقوع بلاياي طبيعي
مصوب 1399,04,01

هيئت وزيران در جلسه 1 /4 /1399 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 – مبلغ دو هزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /2) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 – براي طرح نوسازي ناوگان ماشين آلات راهداري در هنگام وقوع بلاياي طبيعي و پيشگيري از حوادث غيرمترقبه به وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) اختصاص مي يابد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

2 – وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل و جاده اي) موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال كند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور