تصويب نامه در خصوص پرداخت كليه مستمري هاي بازنشستگي، از كارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين قانون تامين اجتماعي از تاريخ (01 /01 /1399)

مصوب 1399/04/01 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص پرداخت كليه مستمري هاي بازنشستگي، از كارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين قانون تامين اجتماعي (برقرار شده تا پايان 1398)
مصوب 1399,04,01

هيئت وزيران در جلسه 1 /4 /1399 به پيشنهاد شماره 43301 مورخ 25 /3 /1399 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد ماده (96) قانون تأمين اجتماعي – مصوب 1354- تصويب كرد:

از تاريخ 1 /1 /1399 كليه مستمري ‌هاي بازنشستگي، از كار افتادگي و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين قانون تامين اجتماعي كه تا پايان سال 1398 برقرار شده است، به ترتيب براي دريافت كنندگان حداقل مستمري و ساير افرادي كه به نسبت پرداخت حق بيمه برقرار شده است به ميزان بيست و شش درصد (26 %) و براي ساير سطوح بالاتر از حداقل مستمري به ميزان پانزده درصد (15 %) مستمري آنان در پايان اسفندماه سال 1398 به علاوه مبلغ ثابت يك ميليون و ششصد و شصت هزار و يكصد و چهل (140 /660 /1) ريال افزايش مي ‌يابد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور