تصويب نامه بانك مركزي درخصوص مقررات ناظر بر تاييد صلاحيت داوطلبان تصدي سمت مديريتي در واحدهاي تابعه موسسات اعتباري در داخل يا خارج از كشور و شعب يا دفاتر

مصوب 1399/02/22 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه بانك مركزي درخصوص مقررات ناظر بر تاييد صلاحيت داوطلبان تصدي سمت مديريتي در واحدهاي تابعه موسسات اعتباري در داخل يا خارج از كشور و شعب يا دفاتر
مصوب 1399,02,22

با سلام؛
احتراماً، به استناد تبصره ذيل بند (7-2) و ماده (12) «آيين نامــه اجرايــي نحــوه تأســيس، فعاليــت، نظــارت و تعطيلي شعب بانك هــاي ايرانــي در خــارج از كشــور » مصــوب يــك هزار و يك صــد و بيســت و ســومين جلســه مــورخ 17 /12 /1389 شوراي پول و اعتبار، ابلاغي طي بخشنامه شماره 13853 /90 مورخ 25 /1 /1390 «دستورالعمل اجرايــي نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعب بانكهاي خارجي در ايران» مصوب يك هزار و دويست و شصتمين جلســه مورخ 24 /07 /1397 شوراي پول و اعتبار، ابلاغي طي بخشــنامه شماره 291729 /97 مورخ 21 /8 /1397، بند (4-9) «آيين نامه اجرايي نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و انحلال بانك هاي فرعــي در خــارج از كشــور » مصــوب جلســه مــورخ 25 /5 /1390 شوراي پول و اعتبار، ابلاغي طي بخشنامه شماره 146405 /90 مورخ 24 /6 /1390، ماه (31) «آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران» مصوب 9 /9 /1378 هيأت محترم وزيران و تبصره ذيل ماده (94) «دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صــنعتي جمهوري اسلامي ايران» مصوب جلسه مورخ 13 /6 /1379 شوراي پول و اعتبار، ابلاغي طي بخشنامه شماره نت /3634 مورخ 29 /6 /1379، «مقررات ناظر بر تأييد صلاحيت داوطلبان تصدي سمت مديريتي در واحدهاي تابعــه ي مؤسســات اعتبــاري در داخل يا خارج از كشور و شعب يا دفاتر نمايندگي بانك هاي خــارجي در ايــران» مصوب چهــارمين جلســه مــورخ 22 /2 /1399كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرح پيوســت بــراي استحضــار و صدور دستور اقدام مقتضي ايفاد ميشود. مقتضي است دستور فرمايند ضمن ابلاغ مراتب بــه واحــدهاي ذي ربــط، از ايــن پس براي معرفي افراد مورد نظر براي تصدي سمت مديريتي در واحدهاي تابعه آن بانك در خارج از كشور يا منــاطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران، بر مبناي مقررات پيوست عمل شود.

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانكي
حميدرضا غني آبادي 02-3215
الهام چيت سازان 01-3831

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانكي
مقررات ناظر بر تأييد صلاحيت داوطلبان
تصدي سمت مديريتي در واحدهاي تابعــه ي
مؤسســات اعتبــاري در داخل يا خارج از كشور
و شعب يا دفاتر نمايندگي بانكهاي خــارجي
در ايــران
ارديبهشت ماه 1399

مقدمه
به منظور تجميع و تنقيح مقررات ناظر بر تأييد صلاحيت داوطلبان تصدي سمت مديريتي در واحدهاي تابعه مؤسسات اعتباري در داخل يا خارج از كشور و شعب يا دفاتر نمايندگي بانك هاي خارجي در ايران، «مقررات ناظر بر تأييد صلاحيت داوطلبان تصدي سمت مديريتي در واحدهاي تابعه ي مؤسسات اعتباري در داخل يا خارج از كشور و شعب يا دفاتر نمايندگي بانك هاي خارجي در ايران» كه از اين پس به اختصار «مقررات» ناميده مي شود، به شرح زير تدوين مي گردد:

فصل اول - مستندات قانوني و تعاريف

ماده 1 – مستندات:

1-1- تبصره ذيل بند (7-2) و ماده (12) «آيين نامه اجرايي نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعب بانك هاي ايراني در خارج از كشور» مصوب يك هزار و يكصد و بيست و سومين جلسه مورخ 17 /12 /1398 شوراي پول و اعتبار؛

1-2- ماده (6) «آيين نامه اجرايي نحوه تأسيس و عمليات شعب بانك هاي خارجي در ايران» مصوب جلسه مورخ 28 /12 /1387 هيأت وزيران و «دستورالعمل اجرايي نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعب بانك هاي خارجي در ايران» مصوب يكهزار و دويست و شصتمين جلسه مورخ 24 /07 /1397 شوراي پول و اعتبار؛

1-3- بند (4-9) «آيين نامه اجرايي نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و انحلال بانك هاي فرعي در خارج از ايران» مصوب جلسه مورخ 25 /5 /1390 شوراي پول و اعتبار؛

1-4- ماده (31) «آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران» مصوب جلسه مورخ 9 /9 /1378 هيأت وزيران؛

1-5- تبصره ذيل ماده (94) «دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران» مصوب جلسه مورخ 13 /6 /1379 شوراي پول و اعتبار.

ماده 2 – تعاريف:
گستره تعاريف ارايه شده در اين ماده محدود به اين مقررات است:

2-1- بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

2-2- مناطق آزاد : مناطق آزاد تجاري - صنعي جمهوري اسلامي ايران؛

2-3- مؤسسه اعتباري : بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت بانك مركزي قرار دارد.

2-4- واحد تابعه : بانك فرعي، دفتر نمايندگي، شعبه مؤسسه اعتباري در خارج از كشور و مناطق آزاد و شعب يا دفاتر نمايندگي بانك خارجي در ايران؛

2-5- كميته :كميته احراز صلاحيت داوطلبان تصدي سمت مديريتي در واحدهاي تابعه؛

2-6- دبيرخانه :دبيرخانه كميته احراز صلاحيت داوطلبان تصدي سمت مديريتي در واحدهاي تابعه؛

2-7- سمت مديريتي: عضو هيأت مديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل بانك فرعي ، رييس /سرپرست، معاون و رييس دايره شعبه، رييس دفتر نمايندگي ، معامله گر ارزي؛

2-8- متقاضي : مؤسسه اعتباري /بانك خارجي است كه تقاضاي تأييد صلاحيت داوطلب تصدي سمت مديريتي در واحدهاي تابعه خود را به بانك مركزي ارايه مي دهد؛

2-9- داوطلب: شخص حقيقي است كه توسط متقاضي جهت تصدي سمت مديريتي در واحد تابعه خود به بانك مركزي معرفي مي شود؛

2-10- تأييديه صلاحيت : اجازه نامه بانك مركزي مبني بر موافقت با تصدي سمت مديريتي داوطلبان در واحد تابعه متقاضي پس از احراز شرايط عمومي و تخصصي وي براساس مفاد اين مقررات.

فصل دوم - كليات و شرايط عمومي

ماده 3 – تصدي، تمديد و تصدي مجدد سمت مديريتي در واحدهاي تابعه متقاضي به استثناي شعبه مناطق آزاد، منوط به داشتن تأييديه صلاحيت مي باشد.

ماده 4 - تأييد صلاحيت آن دسته از داوطلبان كه جزو اتباع غيرايراني بوده و ساكن در ايران نمي باشند، مشمول احكام مندرج در اين مقررات نبوده و تابع ضوابط و مقررات كشور ميزبان مي باشد.

ماده 5 - دفتر نمايندگي بانك خارجي در ايران غير از مناطق آزاد (سرزمين اصلي) از شمول اين مقررات مستثني مي باشد.

ماده 6 - صدور تأييديه صلاحيت داوطلب منوط به برخورداري وي از شرايط عمومي زير مي باشد:

6-1- داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ؛

6-2- دارا بودن حسن شهرت و امانتداري با تأييد حوزه ي حراست بانك مركزي؛

6-3- نداشتن سابقه محكوميت هاي قطعي كيفري موضوع بند الف ماده (35) قانون پولي و بانكي كشور؛

6-4- تأييديه صلاحيت فردي داوطلب توسط حوزه ي حراست بانك مركزي؛

6-5- عدم اشتغال هم زمان در وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي؛

6-6- نداشتن سابقه چك برگشي رفع سوءاثر نشده در شبكه بانكي كشور؛

6-7- نداشتن بدهي غيرجاري به مؤسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي فعال نظير شركت هاي واسپاري(ليزينگ)، صندوق هاي قرض الحسنه و شركت هاي تعاوني اعتبار كه داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي مي باشند؛

6-8- نداشتن سهم يا سمت در ساير مؤسسات اعتباري مگر با اجازه بانك مركزي؛

6-9- اقامت مديران شعبه بانك خارجي در ايران و نداشتن منع قانوني از لحاظ اقامت و انجام عمليمات و فعاليت هاي بانكي در ايران[پاورقي 1]؛

موضوع مصوبه يكهزار و دويست و شصتمين جلسه مورخ 24 /07 /1397 شوراي پول و اعتبار

6-10- داشتن تابعيت ايراني براي حداقل يك نفر از مديران شعبه بانك خارجي در ايران[پاورقي 2] ؛

موضوع مصوبه يكهزار و دويست و شصتمين جلسه مورخ 24 /07 /1397 شوراي پول و اعتبار

6-11- دارابودن تأييديه هيأت مديره بانك خارجي مبني بر عدم وجود سوءسابقه مالي براي داوطلب تصدي سمت مديريتي در شعبه بانك خارجي در ايران[پاورقي 3] ؛

موضوع مصوبه يكهزار و دويست و شصتمين جلسه مورخ 24 /07 /1397 شوراي پول و اعتبار

6-12- نداشتن منع تصدي عضويت در هيأت مديره مؤسسات اعتباري ناشي از محكوميت قطعي در هيأت انتظامي بانك ها براي داوطلب تصدي سمت مديريتي در شعبه بانك خارجي در ايران [پاورقي 4] ؛

موضوع مصوبه يكهزار و دويست و شصتمين جلسه مورخ 24 /07 /1397 شوراي پول و اعتبار

ماده 7 - تأييديه صلاحيت صادره مختص سمت مورد تقاضا در واحد تابعه مربوط بوده و مدت اعتبار آن حداكثر سه سال از تاريخ صدور مي باشد.

فصل سوم - شرايط تخصصي

بخش اول - تصدي سمت مديريتي در شعبه بانك ايراني در خارج از كشور

ماده 8 - داوطلب تصدي سمت مديريتي بايد از شرايط تخصصي ذيل برخوردار باشد :

8-1- براي تصدي سمت رييس /سرپرست شعبه ، حداقل ده سال سابقه كار در امور ارزي و يا بين المللل بانكي كه بايد حداقل پنج سال آن در سمت رييس يا معاون شعبه يا رييس دايره در شعبه بوده باشد؛

8-2- براي تصدي سمت معاون شعبه، حداقل هشت سال سابقه كار در امور ارزي و يا بين الملل بانكي كه بايد حداقل سه سال آن در سمت رييس يا معاون شعبه يا رييس دايره در شعبه بوده باشد؛

8-3- براي تصدي سمت رييس دايره شعبه، حداقل پنج سال سابقه كار در امور ارزي و يا بين الملل بانكي كه بايد حداقل يك سال آن در سمت رييس يا معاون شعبه يا رييس دايره در شعبه بوده باشد؛

8-4- دارا بودن حداقل نمره 5 /5 از آزمون IELTS يا نمرات معادل از آزمون هاي TOEFLو TOLIMO يا كسب حدنصاب لازم در مصاحبه انجام شده به زبان انگليسي در جلسه كميته؛

8-5- كسب حدنصاب لازم در مصاحبه تخصصي كميته.

تبصره - در شرايط خاص و بنا به تشخيص كميته، تسلط نسبي داوطلب به زبان رسمي كشور مقصد قابل پذيرش مي باشد.

بخش دوم - تصدي سمت مديريتي در شعبه بانك خارجي در ايران

ماده 9 - داوطلب تصدي سمت رييس يا معاون رييس شعبه بانك خارجي در ايران بايد از شرايط تخصصي ذيل برخوردار باشد[پاورقي 5]:

موضوع مصوبه يكهزار و دويست و شصتمين جلسه مورخ 24 /07 /1397 شوراي پول و اعتبار.

9-1- دارا بودن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته هاي مرتبط به تشخيص كميته؛

9-2- دارا بودن حداقل پنج سال سابقه كار در سطح مديريت امور بانكي ؛

9-3- تسلط به زبان فارسي براي حداقل يكي از مديران شعبه؛

9-4- آشنايي با اصول و مباني عمليات بانكي ايران؛

9-5- كسب حدنصاب لازم در مصاحبه تخصصي كميته.

بخش سوم - تصدي سمت مديريت در دفتر نمايندگي مؤسسه اعتباري ايراني در خارج ازكشور

ماده 10 - داوطلب تصدي سمت رييس دفتر نمايندگي مؤسسه اعتباري ايراني در خارج از كشور بايد داراي شرايط تخصصي ذيل باشد:

10-1- داشتن حداقل ده سال سابقه كار بانكي كه حداقل پنج سال آن در امور ارزي و يا بين الملل بوده باشد؛

10-2- داشتن حداقل دو سال سابقه كار در دفاتر نمايندگي؛

10-3- دارا بودن حداقل نمره 5 /5 از آزمون IELTSيا نمرات معادل از آزمون هاي TOEFL و TOLIMO يا كسب حدنصاب لازم در مصاحبه انجام شده به زبان انگليسي در جلسه كميته.

تبصره - در شرايط خاص و بنا به تشخيص كميته، تسلط نسبي داوطلب به زبان رسمي كشور مقصد قابل پذيرش مي باشد.

بخش چهارم - تصدي سمت مديريتي در واحد تابعه ي متقاضي در مناطق آزاد

ماده 11 - احراز و تأييد صلاحيت داوطلبان تصدي سمت هاي رئيس شعبه ريالي ، شعبه ارزي، شعبه ريالي - ارزي و معامله گر ارزي مؤسسه اعتباري در مناطق آزاد (تجاري - صنعتي ) در صورت برخورداري از حداقل شرايط ذيل، به هيأت مديره مؤسسه اعتباري تفويض مي گردد[پاورقي 6]:

موضوع مصوبه جلسه مورخ 17 /9 /1398 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري.

11-1- رئيس شعبه ارزي و رئيس شعبه ريالي - ارزي، بايد حائز شرايط زير باشد:
11-1-1- حداقل 10 سال سابقه كار بانكي كه حداقل5 سال آن در سمت معاون شعبه و يا بالاتر بوده باشد؛
11-1-2- حداقل 3 سال سابقه كار بانكي در امور ارزي و داشتن شناخت كافي از عمليات و معاملات ارزي؛
11-1-3- تسلط نسبي به زبان انگليسي .

11-2- رئيس شعبه ريالي بايد حداقل 10 سال سابقه كار بانكي داشته باشد كه حداقل 5 سال آن در سمت معاون شعبه و يا بالاتر بوده باشد؛

11-3- معامله گر ارزي بايد حائز شرايط زير باشد:
11-3-1- حداقل 3 سال سابقه كار بانكي در امور ارزي و داشتن شناخت كافي از عمليات و معاملات ارزي؛
11-3-2- تسلط نسبي به زبان انگليسي.

تبصره - هرگونه انتصاب رؤساي شعب در مناطق آزاد (تجاري - صنعتي ) و معامله گران ارزي و نيز تغييرات آتي بايد به اطلاع بانك مركزي برسد.

ماده 12 - داوطلب تصدي سمت رييس دفتر نمايندگي بانك خارجي در مناطق آزاد بايد داراي شرايط تخصصي ذيل باشد[پاورقي 7]:

موضوع مصوبه جلسه مورخ 17 /9 /1398 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري.

12-1- داشتن حداقل ده سال سابقه كار بانكي ؛

12-2- داشتن حداقل دو سال سابقه كار در دفاتر نمايندگي ؛

12-3- آشنايي با قوانين و مقررات حاكم بر مناطق آزاد؛

12-4- تسلط به زبان انگليسي.

ماده 13 - تأييد صلاحيت داوطلب تصدي سمت فوق، بدون انجام مصاحبه تخصصي و صرفاً از طريق بررسي صحت و اعتبار مدارك و مستندات ارسالي توسط كميته صورت مي پذيرد[پاورقي 8].

موضوع مصوبه جلسه مورخ 17 /9 /1398 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري.

فصل چهارم - بانك فرعي

ماده 14 - داوطلب تصدي سمت هاي مديريتي (اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل) در بانك فرعي در خارج از كشور بايد علاوه بر احراز شرايط عمومي و تخصصي موضوع «دستورالعمل نحوه ي احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديران مؤسسات اعتباري»، داراي شرايط زير باشد[پاورقي 9]:

14-1- حداقل ده سال سابقه كار بانكي در امور ارزي و يا بين الملل براي مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و اكثريت اعضاي هيأت مديره؛

14-2- دارا بودن حداقل نمره 5 /5 از آزمون IELTS يا نمرات معادل از آزمون هاي TOEFL و TOLIMO.

موضوع مصوبه يكهزار و يكصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 25 /5 /1390 شوراي پول و اعتبار.

ماده 15 - متقاضي موظف است مشخصات فردي، سوابق تحصيلي، سوابق كاري و ساير تخصص هاي داوطلب را در چارچوبي كه دبيرخانه تعيين مي كند، به دبيرخانه اعلام نمايد.

ماده 16 - ترتيبات رسيدگي به احراز صلاحيت داوطلبان تصدي سمت هاي مديريتي در بانك فرعي در خارج از كشور تابع ضوابط « دستورالعمل نحوه ي احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديران مؤسسات اعتباري» مي باشد.

فصل پنجم - ترتيبات رسيدگي

بخش اول - ارسال مدارك و مستندات

ماده 17 - متقاضي بايد حسب مورد، مدارك و مستندات ذيل در خصوص داوطلب را به دبيرخانه ارسال دارد:

17-1- معرفي نامه متقاضي حاوي مشخصات، ميزان تحصيلات و تخصص هاي داوطلب به انضمام اطلاعات مربوط به سوابق كاري و سمت هاي قبلي وي در چارچوبي كه دبيرخانه تعيين خواهد نمود؛

17-2- تأييديه صلاحيت مالي و حسن شهرت داوطلب كه به امضاي مديرعامل يا بالاترين مقام مؤسسه اعتباري ذي ربط رسيده باشد به ترتيبي كه دبيرخانه تعيين خواهد نمود؛

17-3- تصوير آخرين مدرك تحصيلي داوطلب؛

17-4- اصل گواهي عدم سوء پيشينه كيفري داوطلب؛

17-5- تصوير مستندات سوابق كار بانكي داوطلب؛

17-6- تصوير مدارك مربوط به دوره هاي آموزشي گذرانده شده مرتبط با كار يا تحصيلات داوطلب.

بخش دوم – دبيرخانه

ماده 18 - اداره مجوزهاي بانكي بانك مركزي، دبيرخانه كميته احراز صلاحيت داوطلبان مي باشد.

ماده 19 - دبيرخانه، فرم مشخصات و مدارك و مستندات ارسالي از سوي متقاضي را پس از وصول، بررسي نموده و :

الف ) چنانچه فرم مشخصات و مدارك و مستندات ارسالي، ناقص يا نشانگر عدم وجود شرايط عمومي داوطلب باشد، مراتب را ظرف پانزده روز كاري از تاريخ وصول، به متقاضي كتباً اعلام مي نمايد .در صورتي كه متقاضي ظرف ده روز كاري از تاريخ صدور نامه مذكور، نسبت به تكميل و ارسال مجدد مدارك لازم اقدام ننموده يا مجدداً مدارك ناقص ارسال كند، درخواست وي كأن لم يكن تلقي مي گردد.

ب ) در صورت كامل بودن فرم مشخصات و مدارك و مستندات ارسالي،دبيرخانه استعلامات لازم را از مراجع، ذي صلاح مربوط انجام داده و در صورتي كه مراجع پيش گفته مخالفتي از حيث صلاحيت عممومي داوطلب نداشته باشند، پس از اعلام نظر كتبي مراجع مزبور، حسب مورد نسبت به صدور تأييديه صلاحيت و يا دعوت از اعضاي كميته و تشكيل جلسه مصاحبه تخصصي اقدام خواهد نمود.

ماده 20 - دبيرخانه بايد پس از وصول نظر كتبي مراجع موضوع بند «ب» ماده (19)، ضمن ارسال دعوت نامه به نشاني متقاضي، تاريخ، ساعت و آدرس دقيق محل تشكيل جلسه را اعلام نمايد.

ماده 21 - متقاضي موظف است هرگونه تغيير در وضعيت و شرايط داوطلبان را بلافاصله به دبيرخانه اطلاع دهد.

بخش سوم – كميته

ماده 22 - به منظور احراز و تشخيص صلاحيِت داوطلب از طريق بررسي مستندات و مدارك ارسالي و يا انجام مصاحبه تخصصي، كميته اي با عنوان «كميته احراز صلاحيت داوطلبان» در بانك مركزي تشكيل مي شود.

ماده 23 - تركيب اعضاي كميته به شرح زير مي باشد:

23-1- مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي به عنوان رييس كميته؛

23-2- مدير اداره مجوزهاي بانكي ؛

23-3- مدير اداره نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري (1) يا (2) حسب مورد؛

23-4- مدير اداره عمليات ارزي؛

23-5- مدير اداره مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم؛

23-6- مدير اداره بررسي هاي حقوقي؛

23-7- مدير اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي.

ماده 24 - جلسات كميته با حضور رييس كميته و در غياب ايشان نايب رييس اول و يا نايب رييس دوم و حداقل چهار عضو ديگر رسميت مي يابد .تصميمات متخذه با اكثريت بيش از نصف آراي حاضرين معتبر است.

ماده 25 - يكي از معاونان اداره مجوزهاي بانكي جهت انجام امور دبيرخانه اي بدون حق رأي در جلسات كميته شركت مي نمايد.

ماده 26 - چنانچه كميته، صلاحيت داوطلب را تأييد نمايد، مراتب جهت أخذ تأييديه معاون نظارت بانك مركزي ارسال مي گردد. در صورت تأييد معاون نظارت بانك مركزي، دبيرخانه اقدام به ارسال تأييديه صلاحيت داوطلب به متقاضي مي نمايد.

ماده 27 - در صورتي كه صلاحيت داوطلب مورد تأييد قرار نگيرد، دبيرخانه مراتب را به متقاضي اعلام مي نمايد.

فصل ششم - ضمانت اجرا و مجازات

ماده 28 - در صورت حصول شرايط ذيل، دارنده سمت مديريتي يا ساير امور در واحد تابعه، فاقد صلاحيت تلقي شده و ادامه فعاليت وي ممنوع مي باشد:

28-1- پس از اخذ تأييديه صلاحيت، هر يك از شرايط عمومي مقرر در اين مقررات را از دست بدهد؛

28-2- براي اخذ تأييديه صلاحيت، اطلاعات كذب ارايه نموده و يا برخي اطلاعات را كتمان كرده باشد.

ماده 29 - هرگاه كميته احراز نمايد كه دارندگان سمت مديريتي فاقد شرايط لازم شده اند، دارندگان سمت مديريتي از سمت خود منعزل بوده و مراتب به متقاضي مربوط اعلام مي گردد. در اين صورت، متقاضي مكلف به معرفي داوطلب ديگري حداكثر ظرف پانزده روز كاري براي طي مراحل تأييد صلاحيت به منظور تصدي سمت مديريتي مي باشد.

ماده 30 - تخطي از مفاد اين دستورالعمل موجب اعمال مجازات هاي مقرر در ماده (14) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين و مقررات ذي ربط مي شود.

فصل هفتم – موارد منسوخ

ماده 31 - از تاريخ تصويب اين مقررات، ضوابط زير ملغي مي باشد:

31-1- «دستورالعمل تشخيص كفايت و صلاحيت تصدي سمت در واحدهاي بانكي خارج از كشور» مصوب 11 /6 /1385 هيأت عامل؛

31-2- مفاد بند «2- نيروي انساني» و قسمت ذيل بند «3- تجهيزات» بخشنامه مب /654 مورخ 6 /5 /1383؛

31-3- مفاد بند 15 تا 27 بخشنامه مب /1013 مورخ 21 /9 /1380؛

31-4- مفاد بند 2 بخشنامه مب /986 مورخ 14 /9 /1380؛

31-5- بخشنامه مب /871 مورخ 14 /6 /1383؛

31-6- بند 5 بخشنامه مب /720 مورخ 8 /7 /1380 در خصوص معاون ارزي شعبه در مناطق آزاد؛

31-7- مصوبه اولين جلسه مورخ 3 /02 /1396 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري در خصوص«اصلاح مقررات ناظر بر تأييد صلاحيت داوطلبان تصدي سمت مديريتي در واحدهاي تابعه مؤسسات اعتباري در داخل يا خارج از كشور و شعب يا دفاتر نمايندگي بانك هاي خارجي در ايران»؛

31-8- ساير مقررات مغاير.

مقررات ناظر بر تأييد صلاحيت داوطلبان تصدي سمت مديريتي در واحدهاي تابعه ي مؤسسات اعتباري در داخل يا خارج از كشور و شعب يا دفاتر نمايندگي بانك هاي خارجي در ايران» در 31 ماده و 3 تبصره، در چهارمين جلسه كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري مورخ 22 /2 /1399 به تصويب رسيد.