قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بين المللي مواد غذايي فساد ناپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جا به جايي ها (مورخ يكم سپتامبر 1970 ميلادي برابر با دهم شهريور ماه 1349 هجر شمسي)

مصوب 1399/04/02 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بين‌ المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جا به ‌جايي ‌ها (مورخ يكم سپتامبر ۱۹۷۰ ميلادي برابر با دهم شهريور ۱۳۴۹ هجري شمسي)
مصوب 1399,04,02

ماده واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌ شود به موافقتنامه حمل ‌و نقل بين ‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جا به‌ جايي‌ ها (مورخ يكم سپتامبر ۱۹۷۰ ميلادي برابر با دهم شهريور ۱۳۴۹ هجري شمسي) به ‌شرح پيوست مشتمل بر بيست ماده، سه ضميمه و شش پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد موافقتنامه توديع نمايد.

تبصره 1 - جمهوري اسلامي ايران طبق بند (۱) ماده (۱۶) موافقتنامه، خود را ملزم به ترتيبات موضوع بندهاي (۲) و (۳) ماده (۱۵) آن در خصوص ارجاع به داوري هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي آن كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، نمي ‌داند. ارجاع اختلاف به داوري صرفاً در صورت رضايت كليه طرفهاي اختلاف و با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي ممكن مي ‌باشد. دولت جمهوري اسلامي ايران مي ‌تواند در هر مورد كه ارجاع به داوري را براي حل و فصل هر اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي موافقتنامه به مصلحت بداند، با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي، طبق قوانين مربوط اقدام نمايد.

تبصره 2 - رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي اين موافقتنامه الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه حمل و نقل بين ‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص
كاربردي براي اينگونه جا به ‌جايي ‌ها

طرفهاي متعاهد، با اميد به بهبود شرايط حفظ كيفيت مواد غذايي فسادپذير در زمان جا به‌‌ جايي آنها به ‌ويژه در تجارت بين ‌المللي، با توجه به اينكه بهبود اين شرايط احتمالاً گسترش تجارت مواد غذايي فسادپذير را ترغيب مي ‌كند، به ‌شرح زير توافق نمودند:

فصل ۱ - تجهيزات ويژه حمل ‌و نقل

ماده ۱ - تجهيزات حمل ‌و نقل بين ‌المللي مواد غذايي فسادپذير نبايد به ‌صورت تجهيزات روكش ‌دار، سردسازي، سردسازي مكانيكي يا حرارتي طراحي شود مگر اينكه با استانداردها و تعاريف مندرج در ضميمه‌ (۱) اين موافقتنامه مطابقت داشته باشد.

ماده ۲ - طرفهاي متعاهد جهت حصول اطمينان از اينكه تجهيزات موضوع ماده (۱) اين موافقتنامه براي مطابقت با استانداردهاي گفته‌ شده با مقررات پيوست‌ هاي (۱)، (۲)، (۳) و (۴) ضميمه (۱) اين موافقتنامه بررسي و آزمايش شده ‌اند، اقدامات لازم را اتخاذ خواهند نمود. هر يك از طرفهاي متعاهد اعتبار گواهي ‌هاي تأييد صادره طبق بند (۳) پيوست (۱) ضميمه (۱) اين موافقتنامه از سوي مقام صلاحيت ‌دار طرف متعاهد ديگر را به رسميت خواهد شناخت. هر يك از طرفها مي ‌توانند اعتبار گواهي ‌هاي تأييد صادره طبق الزامات پيوست ‌هاي (۱) و (۲) ضميمه (۱) اين موافقتنامه از سوي مقام صلاحيت‌ دار دولتي غير از طرف متعاهد را به‌ رسميت بشناسند.

فصل ۲ - استفاده از تجهيزات حمل ‌و نقل خاص براي حمل ‌و نقل بين ‌المللي برخي مواد غذايي فسادپذير

ماده ۳ -

۱ - مفاد ماده (۴) اين موافقتنامه بايد در مورد تمام جا به ‌جايي ‌هاي زير اعم از اجاره ‌اي، كرايه ‎اي يا در تملك، كه با رعايت مفاد بند (۲) اين ماده به‌ طور انحصاري از طريق ريلي، جاده‌ اي يا تركيبي از اين دو انجام شده باشد، اعمال شود:
- مواد غذايي منجمد يا تحت انجماد سريع و
- مواد غذايي موضوع ضميمه (۳) اين موافقتنامه باشد حتي اگر تحت انجماد يا انجماد سريع نباشند، مشروط بر اينكه نقطه‌ اي كه كالاها يا تجهيزات حاوي آنها، در وسيله نقليه ريلي يا جاده ‌اي بارگيري شده و نقطه ‌اي كه در آن كالاها يا تجهيزات حاوي آنها از وسيله نقليه مزبور تخليه شده، در دو كشور مختلف باشد و نقطه ‌اي كه در آن كالا تخليه شده، در قلمرو يك طرف متعاهد باشد.
در مورد جا به‌ جايي ‌هاي واقع در يك يا چند گذرگاه دريايي غير از گذرگاهاي موضوع بند (۲) اين ماده، هر مسير زميني به ‌طور مجزا در نظر گرفته خواهد شد.

۲ - مفاد بند (۱) اين ماده بايد در مورد گذرگاههاي دريايي كمتر از يكصد و پنجاه كيلومتر اعمال شود به شرطي كه كالاها با تجهيزات مورد استفاده در مسيرهاي زميني يا مسيرهاي بدون انتقال بارگيري كالاها، حمل دريايي شده و اين گذرگاه ‌ها از يك يا چند مسير زميني موضوع بند (۱) اين ماده پيش رفته باشد يا برود يا بين دو مسير زميني قرار گيرد.

۳ - با وجود مفاد بندهاي (۱) و (۲) اين ماده، طرفهاي متعاهد نبايد مفاد ماده (۴) اين موافقتنامه را در مورد حمل ‌و نقل مواد غذايي مورد نظر براي مصارف غيرانساني، اعمال كنند.

ماده ۴ -

۱ - براي جا به‌ جايي مواد غذايي فسادپذير مندرج در ضميمه ‌هاي (۲) و (۳) اين موافقتنامه، تجهيزات موضوع ماده (۱) اين موافقتنامه بايد مورد استفاده قرار گيرند مگر اينكه دماي پيش‌ بيني ‌شده در طول حمل ‌و نقل، اين تجهيزات را براي حفظ شرايط دماي تعيين ‌شده در ضميمه ‌هاي (۲) و (۳) اين موافقتنامه آشكارا غيرضروري تلقي كند. تجهيزات بايد به‌ گونه ‌اي انتخاب و استفاده شوند كه شرايط دمايي پيش ‌بيني ‌شده در ضمايم مذكور را بتوان در سراسر حمل ‌و نقل رعايت كرد. علاوه بر اين تمام اقدامات مقتضي بايد به ‌صورت عملي ‌تر به‌ ويژه درباره دماي مواد غذايي در زمان بارگيري و انجماد يا انجماد مجدد در طول مسير يا ساير عمليات ضروري انجام شود. با اين وجود مفاد اين بند را تنها بايد تا جايي اعمال كرد كه با تعهدات بين ‌المللي طرفهاي متعاهد در خصوص موضوع حمل و نقل بين المللي به ‌موجب كنوانسيون‌ هاي مجرا در زمان لازم ‌الاجراء شدن اين موافقتنامه يا به ‌موجب كنوانسيون ‌هاي جايگزين براي آنها، مغايرت نداشته باشد.

۲ - اگر در طول حمل ‌و نقل به ‌موجب اين موافقتنامه مفاد بند (۱) اين ماده در رابطه با موارد زير رعايت نشده باشد:
الف) مواد غذايي را پس از تكميل حمل‌ و نقل در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد را نتوان معدوم كرد مگر اينكه مقامهاي صلاحيت ‌دار مجوز معدوم كردن آن را طبق ضوابط بهداشت عمومي تلقي كنند و مگر اينكه شرايطي كه مقامها ممكن است به هنگام ارائه آن به مجوز اضافه كنند اجابت شده باشد؛ و
ب) هر طرف متعاهد به ‌دليل ضوابط بهداشت عمومي يا پيشگيري و تا جايي كه با ساير تعهدات بين‌ المللي موضوع آخرين جمله بند (۱) اين ماده مغايرت نداشته باشد از ورود مواد غذايي به قلمرو خود جلوگيري كرده يا ورود آنها را مشروط به شروطي كند كه ممكن است تعيين كنند.

۳ - رعايت مفاد بند (۱) اين ماده توسط حمل ‌كنندگان، اجاره‌ اي يا كرايه‎ اي تنها تا جايي ضروري است كه متعهد به تدارك يا عرضه‌ خدمات مورد نظر براي تضمين چنين رعايتي شده باشد و چنانچه رعايت مذكور بستگي به انجام خدمات داشته باشد. اگر اشخاص ديگر اعم از حقيقي يا حقوقي متعهد به تدارك يا عرضه‌ خدمات مورد نظر براي تضمين انطباق با مفاد اين موافقتنامه شده باشند آنها به تضمين چنين انطباقي تا جايي كه به انجام خدماتي كه متعهد به تدارك يا عرضه‌ آن شده‌ اند مربوط مي ‌‌شود، ملزم خواهند بود.

۴ - در طول حمل ‌و نقلي كه مشمول مفاد اين موافقتنامه است و براي آن نقطه‌ بارگيري در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد واقع شده باشد، مسؤوليت رعايت الزامات بند (۱) اين ماده، با رعايت مفاد بند (۳) اين ماده، بر عهده اشخاص زير است:
- در مورد حمل ‌و نقل اجاره ‌اي يا كرايه اي با شخص حقيقي يا حقوقي كه طبق اسناد حمل‌ و نقل، فرستنده است، يا در صورت نبود اسناد حمل ‌و نقل با شخص حقيقي يا حقوقي كه قرارداد حمل ‌و نقل با حمل‌ كننده منعقد كرده است.
- در ساير موارد، با شخص حقيقي يا حقوقي كه حمل ‌و نقل را انجام مي‌ دهد.

فصل ۳ - مقررات متفرقه

ماده ۵ - مفاد اين موافقتنامه براي حمل ‌و نقل زميني بدون انتقال بار در بارگنج هايي (كانتينرهايي) اعمال نخواهد شد كه در دسته‌‌ دريايي حرارتي قرار دارند و حمل ‌و نقل مزبور در گذرگاه دريايي به‌ غير از گذرگاه دريايي موضوع بند (۲) ماده (۳) اين موافقتنامه، پيش رفته باشد يا برود.

ماده ۶ -

۱ - هر يك از طرفهاي متعاهد تمامي اقدامات مناسب را براي تضمين رعايت مفاد اين موافقتنامه اتخاذ خواهد نمود. نهادهاي صلاحيت ‌دار طرفهاي متعاهد يكديگر را از اقدامات عمومي اتخاذ شده در اين رابطه آگاه خواهند نمود.

۲ - اگر يكي از طرفهاي متعاهد نقض ارتكابي توسط فرد ساكن در قلمرو طرف متعاهد ديگر را كشف كند يا مجازاتي را براي چنين فردي اعمال كند، نهاد طرف نخست نهاد طرف ديگر را از نقض كشف ‌شده و مجازات اعمال ‌شده، مطلع خواهد نمود.

ماده ۷ - طرفهاي متعاهد حق انعقاد موافقتنامه ‌هاي دو يا چند جانبه را براي خود محفوظ مي ‌دارند به اين شرط كه مفاد مربوط به تجهيزات خاص و مفاد حاكم در مورد دماي مورد نياز براي مواد غذايي خاص براي نگهداري در طول حمل‌ و نقل، به‌ ويژه به‌ دليل شرايط اقليمي خاص، دقيق‌ تر از آن مواردي باشد كه در اين موافقتنامه مقرر شده است. اين مفاد بايد تنها در حمل ‌و نقل‌ بين ‌المللي بين طرفهاي متعاهدي اعمال شود كه موافقتنامه ‌هاي دو يا چند جانبه‌ موضوع اين ماده را منعقد نموده ‌اند. اين موافقتنامه ‌ها به دبيركل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد و وي آنها را به طرفهاي متعاهد اين موافقتنامه ‌هايي كه امضاء كنندگان موافقتنامه مذكور نيستند، ارسال خواهد نمود.

ماده ۸ - عدم رعايت مفاد اين موافقتنامه بر وجود يا اعتبار قراردادهاي منعقده براي اجراي حمل ‌و نقل، تأثير نخواهد گذاشت.

فصل ۴ - مقررات نهائي

ماده ۹ -

۱ - كشورهاي عضو كميسيون اقتصادي اروپا و كشورهايي كه به‌ عنوان مقام مشورتي كميسيون به ‌موجب بند (۸) وظايف و اختيارات كميسيون پذيرفته شده‌ اند، مي ‌توانند به روشهاي زير طرفهاي متعاهد اين موافقتنامه شوند:
الف) با امضاي آن؛
ب) با تصويب آن پس از امضاي منوط به تصويب آن؛ يا
پ) با الحاق به آن.

۲ - كشورهايي كه مي‌ توانند به‌ موجب بند (۱۱) وظايف و اختيارات كميسيون در فعاليت‌ هاي خاص كميسيون اقتصادي اروپا مشاركت كنند، مي ‌توانند با ملحق شدن به آن پس از لازم ‌الاجراء شدن آن، طرفهاي متعاهد اين موافقتنامه شوند.

۳ - اين موافقتنامه تا ۳۱ مي ‌۱۹۷۱ (۱۰ خرداد ۱۳۵۰) براي امضاء مفتوح و پس از آن براي الحاق مفتوح خواهد بود.

۴ - تصويب يا الحاق با سپردن سند نزد دبيركل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.

ماده ۱۰ -

۱ - هر كشوري مي ‌تواند در زمان امضاي اين موافقتنامه بدون در نظر گرفتن قيد تحديد تعهد راجع ‌به تصويب، يا سپردن اسناد تصويب يا الحاق خود يا در هر زمان پس از آن در اطلاعيه ‌اي خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد اعلام كند كه اين موافقتنامه در حمل ‌و نقل‌ هاي انجام ‌شده در هر يك از قلمروهاي آن يا در يك قلمرو خاص آن واقع در خارج از اروپا اعمال نمي ‌شود. اگر اطلاع ‌رساني مذكور پس از لازم ‌الاجراء شدن موافقتنامه انجام شده باشد، براي اطلاع‌ رسان نود روز پس از تاريخ دريافت اطلاعيه‌ توسط دبيركل، اعمال موافقتنامه در مورد حمل‌ و نقل در قلمرو يا قلمروهاي نامبرده در آن اطلاعيه بايد متوقف شود. طرفهاي متعاهد جديد كه از ۳۰ آوريل ۱۹۹۹ (۱۰ ارديبهشت ۱۳۷۸) به موافقتنامه ملحق مي ‌شوند و بند (۱) اين ماده را اعمال مي ‌كنند طبق رويه‌ مقرر در بند (۲) ماده (۱۸)، حق طرح هيچ اعتراضي را به پيش ‌نويس اصلاحات ندارند.

۲ - هر كشوري كه به‌ موجب بند (۱) اين ماده اعلاميه داده باشد، مي ‌تواند در هر زماني پس از آن در اطلاعيه‌ اي خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد اعلام كند كه اين موافقتنامه در مورد حمل ‌و نقل انجام‌ شده در قلمرو نامبرده در اطلاعيه صادره به‌ موجب بند (۱) اين ماده قابل اجراء خواهد بود و اين موافقتنامه در مورد حمل ‌و نقل در آن قلمرو، يكصد و هشتاد روز پس از تاريخي اعمال خواهد شد كه دبيركل آن اعلاميه را دريافت كرده است.

ماده ۱۱ -

۱ - اين موافقتنامه يك ‌سال پس از اينكه پنج كشور موضوع بند (۱) ماده (۹) آن را بدون قيد تحديد تعهد راجع‌ به تصويب امضاء كرده يا اسناد تصويب يا الحاق آن را سپرده باشند، لازم‌ الاجراء خواهد شد.

۲ - در رابطه با هر كشوري كه پس از امضاي پنج كشور بدون قيد تحديد تعهد راجع ‌به تصويب يا سپردن اسناد تصويب يا الحاق آن، اين موافقتنامه را تصويب كرده يا به آن ملحق مي ‌شود، اين موافقتنامه يك ‌سال پس از اينكه كشور مذكور سند تصويب يا الحاق خود را سپرده باشد، لازم‌ الاجراء خواهد شد.

ماده ۱۲ -

۱ - هر طرف متعاهد مي ‌تواند با تسليم يادداشت ابطال به دبيركل سازمان ملل متحد، اعمال اين موافقتنامه را در مورد خود ابطال نمايد.

۲ - ابطال پانزده ‌ماه پس از تاريخي نافذ خواهد شد كه در آن دبيركل يادداشت ابطال را دريافت كند.

ماده ۱۳ -
چنانچه در تمام مدت هر دوره دوازده‌ ماهه متوالي پس از لازم‌ الاجراء شدن اين موافقتنامه، شمار طرفهاي متعاهد كمتر از پنج باشد اجراي آن متوقف خواهد شد.

ماده ۱۴ -

۱ - هر كشوري مي ‌تواند در زمان امضاي اين موافقتنامه بدون قيد تحديد تعهد راجع ‌به تصويب يا سپردن اسناد تصويب، يا الحاق آن يا هر زمان پس از آن، در اطلاعيه ‌اي خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد اعلام كند كه اين موافقتنامه در مورد كليه يا هر يك از قلمروهايي كه آن كشور مسؤول روابط بين‌ الملل آنها است، اعمال خواهد شد. اين موافقتنامه در مورد قلمرو يا قلمروهاي نامبرده در اطلاعيه از نودمين روز پس از دريافت اطلاعيه توسط دبيركل يا اگر در آن روز موافقتنامه هنوز لازم الاجراء نشده باشد، پس از لازم الاجراء شدن آن، اعمال خواهد شد.

۲ - هر كشوري كه به‌ موجب بند (۱) اين ماده اعلام كرده باشد كه اين موافقتنامه در مورد قلمرويي كه آن كشور مسؤول روابط بين‌ الملل آن است، اعمال مي شود، مي‌ تواند اعمال موافقتنامه را در رابطه با آن قلمرو مطابق با ماده (۱۲) آن، به‌ طور جداگانه ابطال كند.

ماده ۱۵ -

۱ - هرگونه اختلاف بين دو يا چند طرف متعاهد در رابطه با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه تا حد امكان از طريق مذاكره ميان آنان، حل‌ و فصل خواهد شد.

۲ - هرگونه اختلافي كه از طريق مذاكره حل ‌و فصل نشود، بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد درگير اختلاف به داوري ارجاع‌ خواهد شد و بر اين اساس، به يك يا چند داور كه با توافق طرفها، برگزيده مي ‌شوند، ارجاع داده خواهد شد. اگر ظرف مدت سه ‌ماه پس از تاريخ درخواست داوري، طرفهاي درگير اختلاف نتوانند در مورد انتخاب داور يا داوران به توافق برسند، هر يك از طرفهاي مزبور مي‌ تواند از دبيركل سازمان ملل متحد درخواست نمايد، يك داور را كه اختلاف براي تصميم ‌گيري به آن ارجاع خواهد شد تعيين كند.

۳ - تصميم داور يا داوراني كه به‌ موجب بند پيشين تعيين شده اند براي طرفهاي درگير اختلاف لازم الرعايه خواهد بود.

ماده ۱۶ -

۱ - هر كشوري مي‌ تواند در زمان امضاء، تصويب يا الحاق به اين موافقتنامه اعلام كند كه خود را متعهد به بندهاي (۲) و (۳) ماده (۱۵) اين موافقتنامه نمي ‌داند. طرفهاي متعاهد ديگر در رابطه با هر طرف متعاهدي كه قيد تحديد تعهد مزبور را در نظر گرفته است، متعهد به بندهاي مذكور نخواهند بود.

۲ - هر طرف متعاهد كه قيد تحديد تعهدي را به‌ موجب بند (۱) اين ماده در نظر گرفته‌ است، مي ‌تواند در هر زماني طي اطلاعيه ‌اي خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد از قيد تحديد تعهد صرف ‌نظر كند.

۳ - به ‌استثناي قيد تحديد تعهد مقرر در بند (۱) اين ماده، در نظر گرفتن هيچ قيد تحديد تعهدي در اين موافقتنامه مجاز نخواهد بود.

ماده ۱۷ -

۱ - پس از لازم الاجراء ‌شدن اين موافقتنامه به ‌مدت سه‌ سال، هر طرف متعاهد مي ‌تواند در اطلاعيه‌ اي خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد درخواست كند كه به ‌منظور بازنگري اين موافقتنامه، فرآهمايي (كنفرانسي) برگزار شود. دبيركل اين درخواست را به اطلاع تمام طرفهاي متعاهد خواهد رساند و چنانچه در يك دوره‌ چهار ماهه پس از تاريخ ارسال اطلاعيه به دبيركل، حداقل يك‌ سوم طرفهاي متعاهد رضايت خود را نسبت به اين درخواست اعلام كرده باشند، دبيركل فرآهمايي (كنفرانس) بازنگري را برگزار خواهد نمود.

۲ - اگر فرآهمايي (كنفرانس) طبق بند (۱) اين ماده تشكيل شود، دبيركل تمام طرفهاي متعاهد را آگاه كرده و از آنها دعوت خواهد نمود در يك دوره‌ سه ‌ماهه، پيشنهادهايي كه تمايل دارند فرآهمايي (كنفرانس) آنها را بررسي نمايد، ارائه دهند. دبيركل حداقل سه ‌ماه پيش از تاريخ افتتاح فرآهمايي (كنفرانس)، دستوركار موقت فرآهمايي (كنفرانس) را همراه با متن پيشنهادهاي مزبور، براي تمام طرفهاي متعاهد ارسال خواهد كرد.

۳ - دبيركل از تمام كشورهاي موضوع بند (۱) ماده (۹) اين موافقتنامه و نيز كشورهايي كه به‌ موجب بند (۲) ماده‌ (۹)، طرفهاي متعاهد محسوب مي‌ شوند، براي هر فرآهمايي (كنفرانسي) كه طبق اين ماده برگزار مي ‌شود، دعوت به ‌عمل خواهد آورد.

ماده ۱۸ -

۱ - هر طرف متعاهد مي ‌تواند يك يا چند اصلاحيه را در مورد اين موافقتنامه پيشنهاد كند. متن هر اصلاحيه‌ پيشنهادي به دبير‌كل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد كه وي آن را به تمام طرفهاي متعاهد ارسال و به اطلاع تمام كشورهاي ديگر موضوع بند (۱) ماده (۹) اين موافقتنامه خواهد رساند. دبيركل مي‌ تواند اصلاحيه‌ هايي را نيز براي اين موافقتنامه يا ضمائم آن پيشنهاد دهد كه توسط «گروه كاري» حمل ‌و نقل مواد غذايي فسادپذير كارگروه حمل ‌و نقل زميني كميسيون اقتصادي اروپا، به وي ارسال شده است.

۲ - در دوره‌ شش‌ ماه پس از تاريخ اطلاع‌ رساني اصلاحات پيشنهادي توسط دبيركل، هر طرف متعاهد مي ‌تواند به دبيركل اطلاع دهد كه:
الف) به اصلاحيه‌ هاي پيشنهادي اعتراض دارد؛
ب) اگر چه قصد پذيرش پيشنهادها را دارد، هنوز شروط لازم براي اين پذيرش در كشور آن وجود ندارد.

۳ - اگر يك طرف متعاهد به‌ نحو پيش ‌بيني ‌شده در جزء (ب) بند (۲) اين ماده به دبيركل اعلاميه ارسال كند، تا زماني كه پذيرش خود را به دبيركل اعلام نكرده باشد مي ‌تواند در يك دوره نه‌ ماهه پس از انقضاي دوره شش ‌ماهه تجويز‌شده در اعلاميه اوليه، به اصلاحيه‌ پيشنهادي اعتراض كند.

۴ - اگر طبق شرايط بندهاي (۲) و (۳) اين ماده، به اصلاحيه‌ پيشنهادي اعتراض شود، اصلاحيه پذيرفته ‌شده تلقي نخواهد شد و اعتبار نخواهد داشت.

۵ - اگر طبق بندهاي (۲) و (۳) اين ماده هيچ اعتراضي به اصلاحيه پيشنهادي نشود، اصلاحيه در تاريخ تعيين ‌شده زير پذيرفته ‌شده تلقي خواهد شد:
الف) اگر هيچ ‌يك از طرفهاي متعاهد طبق جزء (ب) بند (۲) اين ماده، با انقضاي دوره‌ شش ‌‌ماهه‌ موضوع بند (۲) اين ماده، اعلاميه ‌اي به دبيركل ارسال نكند؛
ب) اگر حداقل يك طرف متعاهد طبق جزء (ب) بند (۲) اين ماده قبل از دو تاريخ زير به دبيركل اعلاميه ارسال نمايد:
- تاريخي كه در آن تمام طرفهاي متعاهدي كه اعلاميه‌ ها را ارسال كرده‌ اند، پذيرش خود را نسبت به اصلاحيه‌ پيشنهادي به دبيركل اعلام نمايند، در هر حال مشروط بر اينكه تمام پذيرش‌ ها پيش از انقضاي دوره‌ شش ماهه موضوع بند (۲) اين ماده، اعلام شده باشد، اين تاريخ، تاريخ انقضاي اين دوره خواهد بود.
- تاريخ انقضاي دوره‌ نه ‌ماهه موضوع بند (۳) اين ماده.

۶ - هرگونه اصلاحيه ‌اي كه پذيرفته‌ شده تلقي شده باشد، شش ‌ماه پس از تاريخي لازم الاجراء خواهد شد كه در آن پذيرفته ‌شده تلقي شده است.

۷ - دبيركل تمام طرفهاي متعاهد را در اسرع وقت از اعتراض وارده به اصلاحيه‌ پيشنهادي طبق جزء (الف) بند (۲) اين ماده و ارسال اطلاعيه يك يا چند طرف متعاهد طبق جزء (ب) بند (۲) اين ماده براي وي، آگاه خواهد ساخت. اگر يك يا چند طرف متعاهد چنين اطلاعيه ‌اي را براي وي ارسال كرده باشد، وي تمام طرفهاي متعاهد را متعاقباً از اينكه طرف يا طرفهاي متعاهدي كه چنين اطلاعيه ‌اي را ارسال كرده‌ اند، به اصلاحيه پيشنهادي اعتراض كرده ‌اند يا آن را پذيرفته ‌اند آگاه خواهد كرد.

۸ - جداي از رويه اصلاح مقرر در بندهاي (۱) تا (۶) اين ماده، ضمائم و پيوست‎ هاي اين موافقتنامه‌ را مي ‌توان با توافق بين نهادهاي صلاحيت ‌دار تمام طرفهاي متعاهد اصلاح كرد. اگر نهاد طرف متعاهد اعلام كرده باشد كه به ‌موجب قانون ملي آن، موافقت آن مشروط به مجوز خاص يا تصويب نهاد قانونگذار است، رضايت طرف متعاهد مربوط به اصلاحيه‌ ضميمه تا زماني كه طرف متعاهد تصويب يا كسب مجوز لازم را به دبيركل اعلام نكرده باشد، اعلام‌ شده تلقي نخواهد شد. توافق بين نهادهاي صلاحيت ‌دار مي ‌تواند مقرر ‌دارد كه در يك دوره‌ انتقالي، كل يا بخشي از ضمائم قديمي همزمان با ضمائم جديد، معتبر باقي بماند. دبيركل تاريخ لازم ‌الاجراء شدن متون جديد حاصل از اين تغييرات را تعيين خواهد نمود.

ماده ۱۹ - دبيركل سازمان ملل متحد علاوه بر ارسال اطلاعيه‌ هاي پيش بيني ‌شده در مواد (۱۷) و (۱۸) اين موافقتنامه، به كشورهاي موضوع بند (۱) ماده (۹) اين موافقتنامه و كشورهايي كه به‌ موجب بند (۲) ماده‌ (۹)، طرفهاي متعاهد محسوب مي ‌شوند، موارد زير را اعلام خواهد كرد:
الف) امضاء ها، تصويب ‌ها و الحاق‌ ها به‌ موجب ماده (۹)؛
ب) تاريخ لازم ‌الاجراء ‌شدن اين موافقتنامه بر اساس ماده (۱۱)؛
پ) ابطال ‎ها به‌ موجب ماده (۱۲)؛
ت) فسخ موافقتنامه به‌ موجب ماده (۱۳)؛
ث) اطلاعيه ‌هاي دريافتي به‌ موجب مواد (۱۰) و (۱۴)؛
ج) اعلاميه ‌ها و اطلاعيه ‌هاي دريافتي به ‌موجب بندهاي (۱) و (۲) ماده (۱۶)؛
چ) لازم‌ الاجراء ‌شدن هر اصلاحيه بر اساس ماده (۱۸).

ماده ۲۰ - پس از ۳۱ مي ‌۱۹۷۱ (۱۰ خرداد ۱۳۵۰) نسخه اصل اين موافقتنامه نزد دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد كه وي نسخ مصدق را براي هر يك از كشورهاي مذكور در بندهاي (۱) و (۲) ماده (۹) اين موافقتنامه، ارسال خواهد نمود.
براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه به‌ طور مقتضي مجاز مي‌ باشند، اين موافقتنامه را امضاء نموده ‌اند.

اين موافقتنامه در نخستين روز سپتامبر ۱۹۷۰ (۱۰ شهريور ۱۳۴۹)، در ژنو، در نسخه واحدي به زبان ‎هاي انگليسي، فرانسوي و روسي تنظيم شد، كه سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي ‌باشند.

ضميمه ۱

تعاريف و استانداردهاي تجهيزات خاص حمل ‌و نقل مواد غذايي فسادپذير [پاورقي 1]
مصوب 1399,04,02

پاورقي 1 - واگن ‎ها، كاميون ‎ها، تريلي ‌ها، كشنده‌ ها، بارگنج ها (كانتينرها) و ساير تجهيزات مشابه.

۱ - تجهيزات عايق. [پاورقي 2]تجهيزاتي كه بدنه آن با ديواره‌ ها، درب ‎ها، كف و سقف‌ عايق ساخته شده و تبادل گرما بين داخل و بيرون بدنه، مي ‌تواند به اندازه ‌اي محدود شود كه ضريب كل انتقال گرما (ضريب K) به‌ گونه ‌اي باشد كه تجهيزات در يكي از دو دسته‌ زير يا دسته ‌‎هاي ديگر قرار گيرد:
IN = تجهيزات عايق عادي مشخص ‌شده به ‌وسيله:
IR = تجهيزات شديداً عايق مشخص ‌شده به‌ وسيله:
- ضريب K كمتر از يا مساوي . ۰/۷۰W /m۲. K؛
- ضريب K كمتر از يا مساوي ۰/۴۰W /m۲. K؛ و ضخامت ديواره‌ هاي جانبي حداقل ۴۵ ميليمتر در تجهيزات مربوط به حمل ‌و نقل با عرض بيش از ۵۰ /۲ متر.
تعريف ضريب K و توصيف روش مورد استفاده براي اندازه‌ گيري آن در پيوست (۲) اين ضميمه، ارائه شده است.

پاورقي 2 - در مورد تجهيزات مخزني، عبارت «بدنه» در اين تعريف، به‌ معني فقط خود مخزن است.

۲ - تجهيزات سردسازي. تجهيزات عايقي كه با استفاده از يك منبع سرمايشي (يخ طبيعي، با يا بدون افزودن نمك؛ صفحات خوش ‌گداز (يوتكتيك)؛ يخ خشك با يا بدون واپايش (كنترل) تصعيد؛ گازهاي مايع با يا بدون واپايش (كنترل) تبخير و غيره) به جاي يك واحد جذب يا مكانيكي، قادر است با ميانگين دماي خارجي ۳۰ + دماي داخل بدنه‌ خالي را كاهش داده و سپس آن را حفظ ‌كند:
در مثبت ۷ درجه سانتيگراد - حداكثر در مورد رده (الف)
در منفي ۱۰ درجه سانتيگراد - حداكثر در مورد رده (ب)
در منفي ۲۰ درجه سانتيگراد - حداكثر در مورد رده (پ)
در صفر درجه سانتيگراد - حداكثر در مورد رده (ت)
اگر اين تجهيزات يك يا چند مخزن، ظرف يا محفظه براي سردسازي داشته باشند، مخازن، ظروف يا محفظه ‌هاي مذكور بايد:
- بتوانند از بيرون پر يا خالي شوند؛ و
- ظرفيتي طبق مفاد بند (۳ – ۱ - ۳) پيوست (۲) ضميمه (۱) داشته باشند.
ضريب K تجهيزات سردسازي رده‌ هاي (ب) و (پ) بايد در هر صورت كمتر از يا مساوي ۰/۴۰W /m۲. K؛ باشد.

۳ - تجهيزات سردسازي مكانيكي: تجهيزات عايق مجهز به لوازم سردسازي مخصوص خود يا مشترك با ساير واحدهاي حمل‌ و نقل مجهز ‌شده به چنين لوازمي. (مجهز به يك فشرده‌ ساز (كمپرسور) مكانيكي يا يك دستگاه جذب و غيره). لوازم مزبور خواهند توانست با ميانگين دماي بيروني ۳۰ + درجه سانتيگراد، دماي داخل (Ti) بدنه‌ خالي را كاهش و سپس آن را به ‌طور دائم به روش زير حفظ كند:
در مورد رده‌ هاي (الف)، (ب) و (پ) هر دماي داخلي (Ti) مطلوب عملاً ثابت طبق استاندارد براي هر سه رده در زير تعريف شده است:
رده (الف): تجهيزات سردسازي مكانيكي مجهز به يك يخچال به‌ گونه ‌اي كه بتوان دماي داخلي (Ti) را بين ۱۲ + و صفر درجه سانتيگراد انتخاب كرد؛
رده (ب): تجهيزات سردسازي مكانيكي مجهز به يخچال به‌ گونه ‌اي كه بتوان دماي داخلي (Ti) را بين ۱۲ + و ۱۰- درجه سانتيگراد انتخاب كرد؛
رده (پ): تجهيزات سردسازي مكانيكي مجهز به يخچال به ‌گونه‌ اي كه بتوان دماي داخلي (Ti) را بين ۱۲ + و ۲۰- انتخاب كرد.
در مورد رده‌ هاي (ت)، (ث) و (ج)، دماي داخلي (Ti) تنظيم شده به‌ طور عملي ثابت طبق استانداردهاي تعريف ‌شده براي سه رده زير:
رده (ت): تجهيزات سردسازي مكانيكي مجهز به يخچال به گونه‌ اي كه دماي داخلي (Ti) كمتر يا مساوي صفر درجه سانتيگراد باشد؛
رده (ث): تجهيزات سردسازي مكانيكي مجهز به يخچال به گونه ‌اي كه دماي داخلي (Ti) كمتر يا مساوي ۱۰- درجه سانتيگراد باشد؛
رده (ج): تجهيزات سردسازي مكانيكي مجهز به يخچال به گونه‌ اي كه دماي داخلي (Ti) كمتر يا مساوي ۲۰- درجه سانتيگراد باشد. ضريب k تجهيزات رده‌ هاي (ب)، (پ)، (ث) و (ج) بايد در هر مورد كمتر يا مساوي ۰/۴۰W /m۲. K؛ باشد. باشد.

4 - تجهيزات گرمايشي. تجهيزات عايق كه امكان افزايش دماي داخلي بدنه خالي را فراهم آورده و سپس آن را بيش از دوازده ساعت بدون تجديد عرضه در مقدار عملاً ثابت حداقل ۱۲ + درجه سانتيگراد زماني كه ميانگين دماي خارجي به ‌صورت زير نشان داده مي ‌شود حفظ مي ‌كند:
منفي ۱۰ درجه سانتيگراد در مورد تجهيزات گرمايشي رده (الف)؛
منفي ۲۰ درجه سانتيگراد در مورد تجهيزات گرمايشي رده (ب)؛
منفي ۳۰ درجه سانتيگراد در مورد تجهيزات گرمايشي رده (پ)؛
منفي ۴۰ درجه سانتيگراد در مورد تجهيزات گرمايشي رده (ت)؛
دستگاههاي توليد گرما بايد ظرفيت منطبق بر مفاد بندهاي (۱ – ۳ - ۳) تا (۵ – ۳ - ۳) پيوست (۲) ضميمه (۱) را داشته باشند.
ضريب k تجهيزات رده‌ هاي (ب)، (پ) و (ت) بايد در هر مورد كمتر يا مساوي ۰/۴۰W /m۲. K؛ باشد.

پيوست ۱ ضميمه ۱

مقررات مربوط به بررسي تجهيزات عايق، سردسازي، سردسازي مكانيكي يا گرمايشي طبق استانداردها
مصوب 1399,04,02

۱ - بررسي انطباق با استانداردهاي مقرر در اين پيوست بايد بر اساس موارد زير انجام گيرد:
الف) پيش از ورود تجهيزات در بخش خدمات؛
ب) به‌ طور دوره ‌اي حداقل هر شش ‌سال يكبار؛
پ) هرگاه مقام صلاحيت ‌دار مقرر نمايد، انجام گيرد.
به‌ استثناي موارد پيش ‌بيني ‌شده در بخشهاي (۵) و (۶) پيوست (۲) اين ضميمه، بررسي‌ ها بايد در ايستگاه آزمايشي طراحي شده يا مصوب مقام صلاحيت ‌دار كشوري كه تجهيزات در آن ثبت يا ضبط مي ‌شوند انجام شود مگر اينكه در مورد بررسي موضوع بخش (الف) فوق بررسي از پيش در مورد خود تجهيزات يا نمونه‌ هاي آن در ايستگاه آزمايش طراحي شده يا مصوب مقام صلاحيت‌ دار كشوري كه در آن تجهيزات ساخته شده است، انجام شده باشد.

۲ - روشها و رويه ‌هاي مورد استفاده در بررسي‌ طبق استانداردها، در پيوست (۲) اين ضميمه تشريح شده است.

۳ - گواهينامه انطباق با استانداردها توسط مقام صلاحيت ‌دار كشوري كه در آن تجهيزات ثبت يا ضبط شده، منتشر خواهد ‌شد. اين گواهينامه با الگوي نشان داده‌ شده در پيوست (۳) اين ضميمه مطابقت خواهد داشت.
گواهينامه انطباق در طول حمل‌ و نقل همراه تجهيزات حمل و در صورت لزوم، از سوي مقامات كنترلي تهيه خواهد شد. به هر حال، اگر پلاك گواهي انطباق، به ‌صورتي كه در پيوست (۳) اين ضميمه نشان داده شده، به تجهيزات الصاق شود، پلاك گواهي انطباق به‌ عنوان معادل، براي گواهينامه انطباق به رسميت شناخته خواهد شد. پلاك گواهي انطباق فقط زماني مي ‎تواند الصاق شود كه گواهي اعتبار انطباق در دسترس است. پلاك‌ هاي گواهي انطباق، به‌ محض اينكه تجهيزات با استانداردهاي مقرر در اين ضميمه مغايرت پيدا كنند، برداشته خواهند شد.
در مورد تجهيزاتي كه به كشور ديگري كه طرف متعاهد موافقتنامه است منتقل مي‌ شوند، اين گواهينامه بايد با مدارك زير به ‌گونه‌ اي همراه شود كه مقام صلاحيت‌ دار كشوري كه در آن تجهيزات ثبت يا ضبط شده، بتواند گواهي انطباق صادر كند:
الف) در تمامي موارد، گزارش آزمايش خودِ تجهيزات يا در مورد توليدات دوره ‎اي، تجهيزات مرجع.
ب) در تمامي موارد، گواهي انطباق توسط مقام صلاحيت ‌دار كشور سازنده يا در مورد تجهيزات خدماتي، توسط مقام صلاحيت‌ دار كشور ثبت ‌كننده صادره مي ‌شود. در صورت نياز با حداكثر اعتبار شش‌ ماهه اين گواهينامه به‌ صورت گواهي موقتي عمل مي ‌كند.
پ) در مورد تجهيزات توليدي دوره ‌اي، مشخصات فني تجهيزات به‌ نحو منتشره توسط سازنده تجهيزات يا نماينده‌ معتبر او به‌ نحو مقتضي تصديق خواهد شد. (اين مشخصات بايد بخشهاي مشابه را به‌ صورت صفحات توصيفي در رابطه با تجهيزاتي كه در گزارش آزمون مطرح شده، پوشش داده و حداقل به يكي از زبان‌ هاي رسمي نوشته شده باشند).
در مورد تجهيزاتي كه پس از استفاده منتقل مي ‌شوند، ممكن است تجهيزات مورد بازرسي چشمي قرار بگيرند تا هويت آن، پيش از آن تأييد شود كه مقام صلاحيت ‌دار كشوري كه در آن ثبت يا ضبط شده، گواهينامه‌ انطباق آن را صادر كند.
در يك دسته از توليدات دوره ‌اي تجهيزات عايق بارگنج ‌هاي (كانتينرهاي) يك شكل كه حجم داخلي كمتر از دو مترمكعب دارند، گواهي انطباق براي اين دسته مي ‌تواند توسط مقام صلاحيت ‌دار صادر شود. در اين گونه موارد، به‌ جاي شماره اختصاصي (سريال) هر واحد خاص، شماره مشخصات تمام تجهيزات عايق، يا آخرين و اولين شماره مشخصات مجموعه‌ ها، بايد در گواهينامه انطباق نمايش داده شود. در اين مورد، تجهيزات عايق فهرست‌ شده در گواهينامه بايد داراي برگه گواهي انطباق موصوف در بخش (ب) پيوست (۳) ضميمه (۱) باشد كه توسط مقام صلاحيت ‌دار صادر شده است.
در مورد انتقال اين تجهيزات عايق (بار گنج ‌ها (كانتينرها)) به كشور ديگري كه طرف متعاهد اين موافقتنامه است، براي ثبت يا ضبط در آنجا، مقام صلاحيت ‌دار كشور ثبت يا ضبط جديد مي‌ تواند گواهينامه انطباق خاصي را بر اساس گواهينامه‌ انطباق مبدأ كه براي كل دسته تعيين شده است، ارائه كند.

۴ - نشانه‌ ها و نمادهاي متمايزكننده بايد طبق مفاد پيوست (۴) اين ضميمه به تجهيزات الصاق شوند. آنها به محض اينكه انطباق تجهيزات با استانداردهاي مقرر در اين ضميمه پايان يافت، برداشته خواهند شد.

۵ - بدنه‌ هاي عايق، تجهيزات عايق، سردسازي، سردسازي مكانيكي يا گرمايشي حمل ‌و ‌نقل و لوازم حرارتي آنها، بايد هر يك داراي پلاك قابل دوام سازنده باشند كه توسط سازنده در جاي قابل دسترس و آشكار در بخشي كه در زمان استفاده تعويض نشود محكم الصاق شده باشد. اين پلاك به ‌سادگي و بدون استفاده از ابزار، بررسي خواهد شد. در بدنه ‌هاي عايق، پلاك سازنده بايد خارج از بدنه قرار گرفته باشد. پلاك سازنده بايد حداقل مشخصات زير را به‌ وضوح و به‌ صورت ماندگار نشان دهد: [پاورقي 3]
كشور سازنده يا حروف مورد استفاده در ترددهاي بين ‌المللي جاده‌ اي؛
نام سازنده يا شركت؛
نمونه (مدل) (رقم و يا حروف)؛
شماره اختصاصي (سريال)؛
ماه و سال ساخت.

پاورقي 3 - اين الزامات فقط براي پلاك‎ هاي جديد اعمال خواهد شد و دوره گذر سه‌ ماهه از تاريخ لازم ‌الاجراء ‌شدن اين الزامات، لحاظ خواهد شد.

۶ -
الف) تجهيزات جديد از نوع خاص با توليد دوره ‌اي ممكن است با آزمايش يك واحد از آن نوع تصويب شوند. اگر واحد آزمايش‌ شده، مشخصات رده را داشته باشد، گزارش آزمايش حاصل بايد به ‌عنوان يك گواهينامه‌ مصوب نمونه آن، در نظر
گرفته شود. اين گواهينامه بايد در پايان دوره‌ شش‌ ساله كه از تاريخ تكميل آزمايش آغاز مي ‌شود، منقضي شود. تاريخ انقضاي گزارش ‌هاي آزمايش بايد بر ‌اساس ماه و سال بيان شود.
ب) مقام صلاحيت ‌دار جهت تأييد اينكه توليد ساير واحدها طبق نوع مصوب است اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود. به اين منظور ممكن است با آزمايش واحدهاي نمونه ‌اي حاصل از مجموعه ‌هاي توليدي به‌ طور تصادفي، بررسي انجام شود.
پ) يك واحد نبايد مشابه با نوع واحد آزمايش ‌شده در نظر گرفته شود مگر اينكه حداقل شرايط زير را برآورده كند:
(۱) اگر تجهيزات عايقي باشد، در اين مورد تجهيزات مرجع مي‌ تواند تجهيزات عايق، تجهيزات سردسازي، سردسازي مكانيكي و تجهيزات گرمايشي باشد.
مواد ساخت ‌و ساز و به ‌ويژه مواد عايق بايد قابل مقايسه بوده و روش عايق ‌بندي بايد يكسان باشند.
ضخامت مواد عايق نبايد از تجهيزات مرجع كمتر باشد؛
اتصالات داخلي بايد ساده و يك‌ شكل باشند؛
تعداد دربها و دريچه ‌ها يا ساير ورودي ‌ها بايد يكسان يا كمتر باشد؛ و
مساحت سطح داخلي بدنه نبايد بيست ‌درصد (۲۰ %) بيشتر يا كمتر باشد؛
تغييرات جزئي و محدود اضافه ‌شده يا تعويض ‌شده در اتصالات داخلي و خارجي ممكن است مجاز باشد: [پاورقي 4]
اگر حجم معادل مجموع مواد عايق تمامي تغييرات كمتر از ۱۰۰ /۱ كل حجم مواد عايق در واحد عايق باشد؛
اگر ضريب k تجهيزات مرجع آزمون ‌شده، كه با محاسبه‌ اتلاف حرارتي افزوده، اصلاح شده است، كمتر يا مساوي محدوده‌ ضريب k دسته‌ تجهيزات باشد؛
و اگر تغييرات مربوط به اتصالات داخلي به‌ ويژه در مورد تجهيزات روكش ‌دار، با استفاده از روش مشابهي انجام شده باشد.
تمامي تغييرات بايد توسط سازنده‌ تجهيزات عايق يا با تصويب وي انجام شود.
(۲) اگر تجهيزات سردسازي باشد، در اين مورد تجهيزات مرجع بايد تجهيزات سردسازي باشد، شرايط مندرج در بند (۱) فوق بايد برآورده شود؛
فنهاي گردش داخلي بايد مقايسه شوند؛
منبع سرما بايد يكسان باشد؛ و
ذخيره سرما در هر واحد از سطح داخلي بايد بيشتر يا مساوي باشد؛
(۳) اگر تجهيزات سردسازي مكانيكي باشد، در اين مورد تجهيزات مرجع يا
الف) تجهيزات سردسازي مكانيكي است؛
- شرايط مندرج در بند (۱) فوق بايد برآورده شود؛ و
- ظرفيت سردسازي مؤثر لوازم سردسازي مكانيكي در هر واحد از سطح داخلي در شرايط دمايي يكسان بايد بيشتر از يا مساوي با آن باشد؛ يا
ب) تجهيزات عايقي كه از نظر جزئيات كامل است به‌ استثناي واحد سردسازي مكانيكي آن كه در زماني ديگر نصب خواهد شد.
شكاف حاصل در طول اندازه‌ گيري ضريب k با صفحات اتصال نزديك، با ضخامت و نوع عايق مشابه كلي به همان صورت كه به ديواره‌ جلو متصل شده، پر خواهد شد. در اين موارد:
- شرايط مندرج در بند (۱) فوق بايد برآورده شود؛ و
- ظرفيت سردسازي مؤثر واحد سردسازي مكانيكي مجهز به تجهيزات عايق مرجع بايد به ‌نحو تعريف ‌شده در بند (۶ – ۲ - ۳) پيوست (۲) ضميمه (۱) باشد.
(۴) اگر تجهيزات حرارتي باشد، در اين مورد تجهيزات مرجع ممكن است تجهيزات عايق يا تجهيزات حرارتي باشد،
- شرايط مندرج در بند (۱) فوق بايد برآورده شود؛
- منبع گرما بايد يكسان باشد؛ و
- ظرفيت دستگاههاي حرارتي در هر واحد از مساحت سطح داخلي بايد بيشتر يا مساوي باشد.
ت) اگر در طي دوره‌ شش‌ ماهه، مجموعه‌ هاي توليد از ۱۰۰ واحد فراتر رود، مقام صلاحيت ‌دار بايد درصد واحدهايي كه قرار است آزمايش شوند را تعيين كند.

پاورقي 4 - مفاد فعلي مربوط به تغييرات محدود و جزئي در مورد تجهيزات ساخته‌ شده پس از تاريخ لازم‌ الاجراء ‌شدن (30 سپتامبر 2015 برابر با 9 مهر 1394) اعمال‌ مي ‌شود.

پيوست ۲ ضميمه ۱

روشها و تشريفات اندازه‌ گيري و بررسي ظرفيت عايق و بازده سرمايشي يا گرمايشي تجهيزات خاص
در حمل ‌و نقل مواد غذايي فسادپذير
مصوب 1399,04,02

۱ - تعاريف و اصول كلي

1 – 1 - ضريب k. ضريب انتقال گرماي كلي (ضريب K) تجهيزات خاص را بايد با فرمول زير تعيين كرد:
K=w/ SΔT
كه W قدرت گرمايش يا ظرفيت سردسازي، حسب مورد، مورد نياز براي حفظ اختلاف دماي مطلق ثابت ΔT بين دماي داخلي ميانگين Ti و دماي خارجي ميانگين Te در طول عمليات پيوسته است در زماني كه ميانگين دماي خارجي Te در بدنه ‌اي با مساحت سطح ميانگين S ثابت باشد.

2 – 1 - مساحت سطح متوسط بدنه S ميانگين هندسي مساحت سطح داخلي Si و مساحت سطح خارجي Se بدنه است:
S=/ Si. Se
در تعيين مساحت اين دو سطح، ويژگي ‌هاي ساختاري و بي ‌نظمي سطحي بدنه مثل گودي‌ ها، قوس چرخها و ويژگي ‌هاي مشابه بايد در نظر گرفته شود و تحت عناوين مناسب در گزارش آزمايش به آنها اشاره شود؛ در هر حال اگر بدنه با ورقه فلز چين ‌دار پوشانده شده باشد ناحيه‌ مورد نظر بايد سطح اشغال ‌شده باشد نه تصوير سطح چين‌ دار.
نكات اندازه‌ گيري دما

3 – 1 - در مورد بدنه‌ هاي موازي، دماي متوسط داخلي بدنه Ti ميانگين جبري دماي اندازه ‌گيري ‌شده در 10 سانتيمتر از ديواره‌ ها در دوازده نقطه زير است:
الف) هشت گوشه‌ داخلي بدنه؛ و
ب) گوشه‌ هاي چهار وجه داخلي كه بيشترين مساحت را دارند.
اگر بدنه موازي نباشد، دوازده نقطه‌ اندازه‌ گيري بايد با توجه به شكل بدنه به شكل رضايت ‌بخش در صورت امكان توزيع شوند.

4 – 1 – در مورد بدنه ‌هاي موازي، دماي متوسط خارجي بدنه Te ميانگين جبري دماي اندازه‌ گيري در ده سانتيمتر از ديواره‌ ها در دوازده نقطه زير است:
الف) هشت گوشه‌ خارجي بدنه؛ و
ب) گوشه‌ هاي چهار وجه خارجي كه بيشترين مساحت را دارند.
اگر بدنه موازي نباشد, دوازده نقطه اندازه‌ گيري بايد با توجه به شكل بدنه به شكل رضايت ‌بخش در صورت امكان توزيع شوند.

5 – 1 - ميانگين دماي ديواره‌ هاي بدنه ميانگين جبري دماي متوسط خارجي بدنه و دماي متوسط داخلي بدنه است:
2 /Te+Ti

6 – 1 - ابزارهاي محافظت از اندازه‌ گيري دما در مقابل تابش، بايد در داخل و خارج بدنه در نقاط مشخص ‌شده در بندهاي (3 - 1) و (4 - 1) اين پيوست قرار گيرند.
دوره‌ حالت پايدار و دوره‌ آزمايش

7 – 1 - دماي متوسط خارجي و دماي متوسط داخلي بدنه در دوره‌ پايدار حداقل دوازده ساعت، نبايد بيش از 0/3k ±
تغيير كند و اين دماها نبايد در طول شش ساعت قبل بيش از 0 /1 ± تغيير كند.
اختلاف بين قدرت گرمايشي يا ظرفيت سرمايشي در دو دوره‌ حداقل سه ساعته در آغاز و پايان دوره‌ پايدار و با تفكيك حداقل شش ساعته، بايد از سه ‌درصد (3%) كمتر باشد.
مقدار ميانگين دما و ظرفيت گرمايش و سرمايش در حداقل شش ساعت آخر دوره‌ پايدار، در محاسبات ضريب K به‌ كار خواهد رفت.
دماي متوسط داخلي و خارجي در شروع و پايان دوره‌ محاسبات حداقل شش ساعته نبايد بيش از 0/2k تغيير داشته باشد

۲ - ظرفيت عايق تجهيزات
روشهاي اندازه ‌گيري ضريب K

1 – 2 - تجهيزات مربوط به مواردي غير از مخازن مواد غذايي مايع
1 – 1 – 2 - ضريب K بايد در عملياتي پيوسته با روش سردسازي داخلي يا گرمايش داخلي اندازه‌ گيري شود. در ساير موارد، بدنه‌ خالي بايد در يك اتاق عايق قرار گيرد.
روش آزمايش
2 – 1 – 2 - در جايي كه روش سردسازي داخلي استفاده مي‌ شود، يك يا چند مبدل حرارتي بايد داخل بدنه قرار گيرد. مساحت سطحي اين مبدلها بايد به‌ گونه ‌اي باشد كه اگر مايع در دماي بالاي صفر درجه سانتيگراد [پاورقي 5] از آنها عبور كند، دماي متوسط داخلي بدنه هنگامي كه عمليات پيوسته برقرار است، كمتر از 10 + درجه سانتيگراد بماند. در جايي كه از روش گرمايش داخلي استفاده مي ‌شود، ابزارهاي گرمايش الكتريكي (مقاومت و غيره) بايد به ‌كار روند. مبدلهاي حرارتي يا دستگاههاي گرمايش الكتريكي بايد به فنهايي مجهز شوند كه نرخ برونداد كافي براي دستيابي به پمپ هواي 40 تا 70 واحد در هر ساعت را در رابطه با حجم خالي بدنه‌ مورد آزمايش داشته و توزيع هوا حول تمام سطح داخلي بدنه‌ آزمايش بايد به اندازه كافي تضمين كند كه حداكثر اختلاف بين دماي هر دو نقطه از دوازده نقطه مشخص ‌شده در بند (3 - 1) اين پيوست هنگامي كه عمليات پيوسته برقرار است، از 2K بيشتر نمي‌ شود.
3 – 1 – 2 - مقدار گرما: اتلاف گرما در فن گرمكن‌ هاي مقاومت الكتريكي نبايد از جريان 1w/cm2 فراتر رود و واحدهاي گرمايشي بايد با پوشش كم نفوذ حفاظت شوند.
مصرف انرژي الكتريكي بايد با دقت نيم‌ درصد (5 /0%) تعيين شود.
روش آزمايش
4 – 1 – 2 – صرف نظر از روش مورد استفاده دماي متوسط اتاق عايق بايد در طول آزمايش يكسان و طبق بند (7 - 1) اين پيوست با 0/5k ± در سطحي ثابت نگه داشته شود كه اختلاف دما، بين داخل بدنه و اتاق عايق 2k±  د25 درجه سانتيگراد باشد و دماي متوسط ديواره‌ هاي بدنه 0/5k±  د20+ درجه سانتيگراد نگه داشته شود.
5 – 1 – 2 – در طول آزمايش خواه با روش سردسازي داخلي و يا گرمايش داخلي، بايد در اتاق توده هوا براي گردش مداوم ايجاد شود به‌ گونه‌ اي كه سرعت حركت هوا به فاصله ده سانتيمتر از ديواره ‌ها بين يك و دو متر بر ثانيه نگه داشته شود.
6 – 1 – 2 – دستگاههاي توليد و توزيع گرما يا سرما و اندازه ‌گيري ميزان گرما يا سرماي مبادله ‌شده و موازنه‌ گرمايي فنهاي گرداننده هوا بايد راه ‌اندازي شوند. خسارت وارده بر كابل‌ هاي الكتريكي بين دستگاههاي اندازه ‌گيري گرماي ورودي و بدنه آزمايش بايد با اندازه‌ گيري يا محاسبه و حاصل كل گرماي ورودي اندازه‌ گيري ‌شده تعيين شود.
7 – 1 – 2 – هنگامي كه عمليات پيوسته برقرار است، حداكثر اختلاف بين دماها در گرمترين و سردترين نقطه در خارج بدنه نبايد از 2K فراتر رود.
8 – 1 – 2 – دماي متوسط خارجي و دماي متوسط داخلي بدنه بايد هر كدام بيش از چهار بار در ساعت خوانده شود.

پاورقي 5 - براي جلوگيري از يخ زدگي

2 – 2 - مخازن مواد غذايي مايع
1 – 2 – 2 – روش شرح داده‌ شده در زير تنها براي تجهيزات مخازن تك ‌محفظه يا چند محفظه ‌اي مورد نظر تنها براي حمل مواد غذايي مايع، مانند شير، به ‌كار مي ‌روند. هر محفظه از اين ‌گونه مخازن بايد حداقل از يك پريز (سوكت) اتصال لوله تخليه و يك دريچه در دار آدم ‌رو برخوردار بوده كه در آن چند محفظه مجزا از يكديگر در بخشهاي عمودي غيرعايق قرار دارد.
2 – 2 – 2 – ضريب K بايد در عمليات پيوسته با گرمايش داخلي مخزن خالي در يك اتاق عايق اندازه‌ گيري شود.
روش آزمايش
3 – 2 – 2 – يك دستگاه گرمايش الكتريكي (مقاومت ‌ها و غيره) بايد در داخل مخزن قرار گيرد. اگر مخزن چند محفظه داشته باشد، يك دستگاه گرمايش الكتريكي بايد در هر محفظه قرار گيرد. دستگاههاي گرمايش الكتريكي بايد مجهز به فنهايي باشند كه با سرعت كافي، عدم افزايش اختلاف بين حداكثر و حداقل دما در داخل هر محفظه از 3K را، هنگامي كه عمليات پيوسته است، تضمين كند. اگر مخزن متشكل از چند محفظه باشد، اختلاف بين دماي متوسط در سردترين و گرمترين محفظه نبايد از 2K بيشتر شود. درجات حرارت به ‌نحو مشخص ‌شده در بند (4 – 2 - 2) اين پيوست اندازه‌ گيري مي ‌شوند.
4 – 2 – 2 – دستگاههاي اندازه ‌گيري دما كه در برابر تابش حفاظت مي‌ شوند بايد در داخل و خارج از مخزن در فاصله‌ ده‌ سانتيمتري از ديواره ‌ها به‌ صورت زير قرار گيرند:
الف) اگر مخزن تنها يك محفظه داشته باشد، اندازه ‌گيري بايد در حداقل دوازده نقطه‌ زير انجام شود:
چهار انتهاي دو قطر در زاويه‌ راست يكديگر، يكي افقي و ديگري عمودي، هر كدام نزديك به دو انتهاي مخزن؛
چهار انتهاي دو قطر در زاويه راست يكديگر كه با زاويه‌ 45 درجه به افق در صفحه‌ محوري مخزن شيب دارند.
ب) اگر مخزن دو محفظه داشته باشد اندازه‌ گيري بايد حداقل در نقاط زير انجام شود:
نزديك به انتهاي محفظه‌ اول و نزديك به بخشي از محفظه‌ دوم؛ در انتهاي سه شعاع كه زواياي 120 درجه تشكيل مي ‌دهند، در حالي كه يكي از زوايا عمود به سمت بالا است؛
نزديك به انتهاي محفظه دوم و نزديك بخشي از محفظه اول در انتهاي سه شعاع كه زاويه‌ هاي 120 درجه را تشكيل مي ‌دهند يكي از زوايا عمود به سمت بالا است.
پ) اگر مخزن چند محفظه داشته باشد، نقاط اندازه‌ گيري بايد به‌ صورت زير باشد:
براي هر يك از دو محفظه انتها، حداقل موارد زير:
انتهاي قطر افقي نزديك به انتها و انتهاي قطر عمودي نزديك به بخش؛
و براي هر محفظه ديگر حداقل به ‌صورت زير:
انتهاي قطر شيب ‌دار با زاويه‌ 45 درجه به افق نزديك به يكي از بخشها و انتهاي قطر شيب ‌دار به بخش اول و نزديك به بخش ديگر.
ت) دماي متوسط داخلي و خارجي مخزن بايد به ‌ترتيب ميانگين جبري تمام اندازه‌ گيري‌ هاي انجام‌ شده داخل و خارج مخزن باشد. در مخازني كه حداقل دو محفظه دارند، دماي متوسط داخلي هر مخزن بايد ميانگين جبري اندازه ‌گيري‌ هاي انجام ‌شده در آن محفظه بوده و تعداد اندازه‌ گيري‎ هاي هر محفظه از چهار كمتر نبوده و تعداد كل اندازه‌ گيري‎ ها در تمام محفظه ‌هاي مخزن از دوازده كمتر نباشد.
روش آزمايش
5 – 2 – 2 – در طي آزمايش، دماي متوسط اتاق عايق بايد يكسان بوده و طبق بند (7 - 1) اين پيوست در سطحي ثابت بماند كه اختلاف دما بين داخل مخزن و اتاق عايق كمتر از K2 ± 25 نباشد و ميانگين دماي ديواره‎ هاي مخزن در دماي K 5 /0 ± 20+ نگهداشته شود.
6 – 2 – 2 – توده هواي داخل اتاق بايد دائماً در گردش باشد، به ‌طوري كه سرعت جريان هوا در فاصله‌ ده سانتيمتري از ديواره ‌ها بين يك و دو متر بر ثانيه نگهداشته شود.
7 – 2 – 2 – دستگاههاي گرمايش و گردش هوا و اندازه ‌گيري مقدار گرماي مبادله ‌شده و موازنه‌ گرمايي فنهاي گرداننده‌ هوا بايد راه‌ اندازي شوند.
8 – 2 – 2 – هنگامي كه فرايند به‌ طور مستمر در حال اجراست، حداكثر اختلاف بين دما در گرمترين و سردترين نقطه در خارج مخزن نبايد از 2k بيشتر شود.
9 – 2 – 2 – دماي متوسط داخلي و خارجي مخزن بايد هر كدام بيش از چهار بار در ساعت خوانده شود.

3 – 2 - مقررات مشترك در تمام انواع تجهيزات عايق
1 – 3 – 2 – اعتبار ضريب K
در جايي كه هدف از آزمايش ‌ها تعيين ضريب K نيست بلكه تأييد آن زير محدوده‌ خاصي است، آزمايش‎ هاي انجام ‌شده به‌ شرح بند (1 – 1 - 2) تا (9 – 2 - 2) اين پيوست ممكن است به‌ محض اينكه اندازه‌ گيري ‎هاي انجام ‌شده نشان دهد كه ضريب K واجد شرايط لازم است، متوقف شود.
2 – 3 – 2 دقت اندازه‌ گيري ‌هاي ضريب K
ايستگاههاي آزمايشي، تجهيزات و دستگاههاي مورد نياز را براي حصول اطمينان از اينكه ضريب K هنگام استفاده از روش سردسازي داخلي با حداكثر حاشيه خطاي 10 ± درصد و هنگام استفاده از روش گرمايش داخلي 5 ± درصد تعيين‌ شده است، فراهم خواهد كرد.

۳ - كارايي دستگاههاي حرارتي در تجهيزات
روشهاي تعيين كارايي دستگاههاي حرارتي تجهيزات

1 – 3 - تجهيزات سردسازي
1 – 1 – 3 - تجهيزات خالي بايد در يك اتاق عايق قرار گيرند كه در آن دماي متوسط يكسان بوده و با K 5 /0 ± در دماي (30) درجه سانتيگراد ثابت نگهداشته شود. توده‌ هواي اتاق بايد به‌ شرح بند (5 – 1 - 2) اين پيوست، در گردش باقي بماند.
2 – 1 – 3 - تجهيزات اندازه‌ گيري دماي حفاظت‌ شده در برابر تابش بايد در داخل و خارج از بدنه در نقاط مشخص ‌شده در بندهاي (3 - 1) و (4 - 1) اين پيوست قرار گيرند.
روش آزمايش
3 – 1 – 3 -
الف) در مورد تجهيزاتي غير از تجهيزات مجهز به صفحات خوش‌ گداز (يوتكتيك) و مجهز به سامانه ‌هاي گاز مايع، حداكثر وزن دستگاه سرمايشي كه سازنده آن را تعيين كرده يا مي ‌توان آن را معمولاً به‌ دست آورد، بايد در فضاهاي ارائه‌ شده، هنگامي كه دماي متوسط داخلي بدنه به دماي متوسط خارجي بدنه (30 + درجه‌ سانتيگراد) مي‌ رسد، بارگذاري شود. دربها، دريچه‌ ها و ساير فضاهاي ورودي بايد بسته شده و دستگاههاي تهويه‌ داخلي تجهيزات (در صورت وجود) با حداكثر ظرفيت راه ‌اندازي شوند. به‌ علاوه در مورد تجهيزات جديد، يك دستگاه گرمايشي با ظرفيت گرمايي معادل سي ‌و‌ پنج ‌درصد (35 %) گرماي مبادله ‌شده از طريق ديواره‌ ها در بهره‎ برداري پيوسته بايد در داخل بدنه، هنگامي راه‌ اندازي شود كه دماي پيش ‌فرض براي رده ‎ا‌ي كه فرض مي ‌شود تجهيزات متعلق به آن است، به‌ دست آمده باشد. در طي آزمايش هيچ يخچال ديگري نبايد بارگذاري شود؛
ب) در مورد تجهيزات مجهز به صفحات خوش ‌گداز (يوتكتيك)، آزمايش بايد شامل يك مرحله انجماد اوليه‌ محلول خوش ‌گداز (يوتكتيك) باشد. به اين منظور هنگامي كه دماي متوسط داخلي بدنه و دماي صفحات به دماي متوسط خارجي بدنه رسيد (30 درجه سانتيگراد)، دستگاه سرمايش صفحه بايد به مدت هجده ساعت متوالي پس از بسته شدن دربها و دريچه‌ ها در عمليات وارد شود. اگر دستگاه سرمايش صفحه، ساز و كار چرخشي داشته باشد، كل دوره‌ فعاليت دستگاه بايد بيست و چهار ساعت باشد. در مورد تجهيزات جديد به محض توقف دستگاه سرمايش، يك دستگاه گرمايشي با ظرفيت گرمايي معادل با سي ‌و ‌پنج ‌درصد (35 %) گرماي مبادله ‌شده در ديواره ‌ها در عمليات پيوسته بايد در داخل بدنه هنگامي راه ‌اندازي شود كه دماي پيش ‌فرض براي رده ‎ا‌ي كه فرض مي ‌شود تجهيزات متعلق به آن است، به ‌دست آمده باشد. اين راه‌ حل نبايد در طول آزمايش در معرض انجماد مجدد قرار گيرد؛
پ) در مورد تجهيزات مجهز به سامانه ‌هاي گاز مايع، بايد از روش آزمايش زير استفاده كرد:
هنگامي كه دماي متوسط داخلي بدنه به متوسط دماي خارجي (30 + درجه سانتيگراد) برسد، مخازن گاز مايع بايد تا سطح پيش فرض سازنده پر شود. سپس درها، دريچه ‌ها و ساير فضاهاي ورودي بايد در عمليات عادي بسته و دستگاههاي تهويه داخلي تجهيزات (در صورت وجود) بايد با حداكثر ظرفيت راه‌ اندازي شوند. دماپا (ترموستات) نبايد در دماي بيش از (2) درجه سانتيگراد زير دماي محدود رده‌ پيش ‌فرض تجهيزات تنظيم شود. سردسازي بدنه بايد پس از آن آغاز شود. در طول سردسازي بدنه، خنك‌ كن (كولر) مصرفي همزمان تعويض مي ‎شود. اين تعويض در صورت زير بايد اجرائي شود:
يا در زمان متناظر با فاصله‌ بين شروع سرمايش و حركت، هنگامي كه دماي پيش ‌فرض رده‌ هر يك از تجهيزات براي اولين بار به ‌دست آيد؛ يا
در دوره‌ سه ‌ساعته از شروع سرمايش هر كدام كه كوتاه‌ تر است.
بعد از اين دوره، هيچ خنك‌ كن (كولر) ديگري نبايد در طول آزمايش بارگذاري شود.
در مورد تجهيزات جديد يك دستگاه گرمايشي با ظرفيت گرمايي معادل با سي ‌و‌ پنج‌ درصد (35 %) گرماي مبادله ‌اي در ديواره‌ ها در عمليات پيوسته بايد در داخل بدنه هنگامي كه دماي رده به دست مي‌ آيد راه ‌اندازي شود.
مقررات مشترك در تمام انواع تجهيزات سردسازي
4 – 1 – 3 - دماي متوسط خارجي و دماي متوسط داخلي بدنه نبايد هر كدام كمتر از هر سي دقيقه يك ‌بار خوانده شود.
5 – 1 – 3 - آزمايش بايد به مدت دوازده ساعت پس از اين كه دماي متوسط داخلي بدنه به حد پايين دماي پيش ‌فرض رده‌ هر يك از تجهيزات رسيده باشد (الف = 7 + درجه سانتيگراد؛ ب= 10- درجه سانتيگراد؛ پ= 20- درجه سانتيگراد؛ ت= صفر درجه سانتيگراد،) يا در مورد تجهيزات مجهز به صفحات خوش ‌گداز (يوتكتيك) پس از توقف دستگاه سرمايشي ادامه يابد.
معيار رضايت ‌بخشي
6 – 1 – 3 - چنانچه دماي متوسط داخلي بدنه از حد پاييني مذكور در دوره‌ دوازده ‌ساعته مذكور فراتر نرود، رضايت ‌بخش تلقي مي ‎شود.

2 – 3 - تجهيزات سردسازي مكانيكي
1 – 2 – 3 - آزمايش بايد در شرايط موصوف در بندهاي (1 – 1 - 3) و (2 – 1 - 3) اين پيوست انجام شود.
روش آزمايش
2 – 2 – 3 - هنگامي كه دماي متوسط داخلي بدنه به دماي خارجي برسد (30 + درجه)، درها، دريچه و ساير فضاهاي ورودي بايد بسته شود و دستگاه سرمايشي و تهويه داخلي (در صورت لزوم) با حداكثر ظرفيت راه ‌اندازي شوند. به ‌علاوه درمورد تجهيزات جديد يك دستگاه گرمايشي با ظرفيت گرمايش معادل سي‌ و ‌پنج‌ درصد (35 %) گرماي مبادله ‌شده در ديواره‌ ها در عمليات پيوسته در داخل بدنه هنگامي راه‌ اندازي شود كه دماي پيش‌ فرض براي رده ‎ا‌ي كه فرض مي‌ شود تجهيزات متعلق به آن است، به ‌دست آمده باشد.
3 – 2 – 3 - دماي متوسط خارجي و دماي متوسط داخلي بدنه نبايد براي هر كدام كمتر از هر سي دقيقه يكبار خوانده شود.
4 – 2 – 3 - آزمايش بايد به مدت دوازده ساعت پس از اينكه دماي متوسط داخلي بدنه به‌ دست آمد ادامه يابد:
يا حد پايين دماي پيش‌ فرض براي رده ‎ا‌ي كه فرض مي‌ شود تجهيزات متعلق رده‌ هاي (الف) و (ب) و (پ) است
(الف = صفر درجه سانتيگراد؛ ب= 10- درجه سانتيگراد؛ پ= 20- درجه سانتيگراد)، يا
سطح كمتر از حد بالاي دماي پيش ‌فرض تعيين ‌شده براي رده‎ ا‌ي كه فرض مي ‌شود تجهيزات متعلق به رده ‌هاي (ت) و (ث) و (ج) است (ت = صفر درجه سانتيگراد؛ ث = 10- درجه سانتيگراد؛ ج = 20- درجه سانتيگراد).
معيار رضايت ‌بخشي
5 – 2 – 3 - آزمايش در صورتي رضايتمند تلقي مي ‌شود كه دستگاههاي سرمايشي بتوانند شرايط دماي تجويز شده را در مدت دوازده ساعت مذكور با يخ ‌زدايي خودكار واحد سرمايشي كه در نظر گرفته نشده است، حفظ كند.
6 – 2 – 3 - اگر دستگاه سرمايشي با تمام ملزومات آن به‌ طور مجزا به‌ كار افتاده باشد، براي تأييد مقام صلاحيت ‌دار، در آزمايش تعيين ظرفيت سرمايشي مؤثر در دماي مرجع پيش ‌فرض، تجهيزات حمل ‌و نقل ممكن است به ‌عنوان تجهيزات سرمايشي مكانيكي بدون آزمايش مؤثر پذيرفته شوند، مشروط بر اينكه ظرفيت سرمايش مؤثر دستگاه در عمليات پيوسته از اتلاف گرماي ديواره‌ ها در رده‌ مورد بررسي ضرب در عامل (75 /1) فراتر رود.
7 – 2 – 3 - اگر واحد سرمايش مكانيكي با واحدي از يك نوع مختلف تعويض شود، مقام صلاحيت ‌دار مي ‌تواند:
الف) به تجهيزاتي نياز داشته باشد كه شاخص‌ ها و گواهي ‌هاي پيش فرض در بندهاي (1 – 2 - 3) و (4 - 2 - 3) را داشته باشند،
ب) خود را متقاعد كند كه ظرفيت سرمايش مؤثر واحد سرمايش مكانيكي جديد در دماي تجويزشده براي تجهيزات رده‌ مربوط، حداقل با واحد جايگزين‌ شده برابر است يا
پ) خود را متقاعد كند كه ظرفيت سرمايش مؤثر واحد سرمايش مكانيكي جديد الزامات بند (6 – 2 - 3) را برآورده مي ‌كند.

3 – 3 - تجهيزات حرارتي
روش آزمايش
1 – 3 – 3 - تجهيزات خالي بايد در يك اتاق عايق قرار بگيرد كه در آن دما يكسان و ثابت و تا حد امكان در سطحي پايين نگهداشته شده باشد. هواي اتاق بايد به شرح بخش (5 – 1 – 2) اين پيوست، در گردش باشد.
2 – 3 – 3 - دستگاههاي اندازه‌ گيري دماي حفاظت ‌شده در برابر تابش بايد در داخل و خارج بدنه در نقاطي كه در بندهاي (3 - 1) و (4 - 1) اين پيوست تعيين‌ شده، قرار داده شوند.
3 – 3 – 3 - درب‎ ها، دريچه‌ ها و ساير فضاهاي ورودي بايد بسته شده و تجهيزات گرمايشي و دستگاههاي تهويه داخلي (در صورت وجود) بايد با حداكثر ظرفيت راه ‌اندازي شود.
4 – 3 – 3 دماي متوسط خارجي و دماي متوسط داخلي بدنه نبايد براي هر كدام بيش از هر سي دقيقه يك‌ بار خوانده شود.
5 – 3 – 3 آزمايش بايد پس از اينكه اختلاف بين دماي متوسط داخلي و دماي متوسط خارجي بدنه به سطحي رسيده است كه طبق شرايط تعيين‌ شده براي رده ‎ا‌ي كه فرض مي ‌شود تجهيزات به آن متعلق است، به مدت دوازده ساعت ادامه يابد. در مورد تجهيزات جديد اختلاف دماي فوق بايد تا سي ‌و ‌پنج ‌درصد (35 %) افزايش يابد.
معيار رضايت ‌بخشي
6 – 3 – 3 آزمايش در صورتي رضايت‌ بخش تلقي مي‌ شود كه دستگاه گرمايشي بتواند اختلاف دماي پيش‌ فرض را در دوازده ساعت مذكور حفظ كند.

۴ - روند اندازه‌ گيري ظرفيت مؤثر سرمايشي WO يك واحد هنگامي كه تبخيركننده بدون برفك باشد

1 – 4 - اصول كلي
1 – 1 – 4 - هنگام اتصال به يك جعبه كالري ‌سنج يا بدنه عايق يك واحد از تجهيزات حمل‌ و نقل و اجراي مداوم اين ظرفيت عبارت است از:
WO=Wj+U.ΔT
كه در آن
U: نشت حرارت از جعبه كالري ‌سنج يا بدنه‌ عايق برحسب وات بر درجه سانتيگراد است.
ΔT: اختلاف بين دماي متوسط داخلي (Ti) و خارجي (Te) كالري‌ سنج يا جعبه عايق (K) است،
Wj: گرماي اتلافي در يك واحد فن گرمكن براي حفظ هر اختلاف دما در حالت موازنه است.

2 - 4- روش آزمايش
1 – 2 – 4 - واحد سردسازي مجهز به جعبه كالري‌ سنج يا بدنه‌ عايق يك واحد از تجهيزات حمل و نقل است. در هر مورد گرمايش، نشتي در دماي متوسط ديواره منفرد پيش از آزمايش ظرفيت اندازه ‌گيري مي‌ شود. يك عامل اصلاح رياضي بر اساس آزمايشهاي ايستگاه آزمايش، ايجاد شده است تا دماي متوسط ديواره‌ ها در حالت موازنه حرارتي در طول تعيين ظرفيت سردسازي مؤثر را در نظر بگيرد. اندازه‌ گيري ‌ها و روشها بايد به‌ صورت بند (1 - 1) و (8 – 1 - 2) فوق باشد؛ در هر حال، براي اندازه ‌گيري نشت گرماي U، كافي است صرفاً مقدار اين ضريب با رابطه‌ زير تعيين شود:
  U=W/ ΔTm
كه در آن
W: قدرت گرمايش (برحسب وات) اتلاف ‌شده در گرمكن و فنهاي داخلي است؛
ΔTm: اختلاف بين دماي متوسط داخلي Ti و دماي متوسط خارجي Te است؛
U: جريان گرما در هر درجه سانتيگراد اختلاف بين دماي هواي داخل و خارج از جعبه كالري‌ سنج يا واحد تجهيزات حمل‌ و نقل است كه با واحد سردسازي مجهز شده اندازه ‌گيري شده است.
جعبه كالري ‌سنج يا واحد تجهيزات حمل ‌و نقل در اتاق آزمايش قرار مي ‌گيرد. اگر از جعبه‌ كالري ‌سنج استفاده شده باشد، U. ΔT نبايد بيش از سي ‌و ‌پنج‌ درصد (35 %) كل جريان گرمايي WO باشد.
جعبه كالري‌ سنج يا واحد تجهيزات حمل و نقل بايد قوياً عايق شده باشد.
2 – 2 – 4 - ابزارها
‌ايستگاههاي آزمايش بايد مجهز به ابزارهاي اندازه‌ گيري مقدار U با دقت 5 ± درصد باشد. انتقال گرماي ناشي از نشت هوا نبايد از پنج‌ درصد (5 %) كل انتقال گرما در جعبه‌ كالري سنج يا بدنه عايق واحد تجهيزات حمل ‌و نقل بيشتر باشد. ظرفيت سردسازي بايد با دقت 5 ± درصد تعيين شود. ابزارهاي جعبه كالري ‌سنج يا واحد تجهيزات حمل ‌و نقل بايد با بندهاي (3 - 1) و (4 - 1) فوق مطابقت داشته باشند. موارد زير بايد اندازه ‌گيري شود:
الف) دماي هوا: حداقل چهار دماسنج در ورودي تبخيركن به‌ طور يكسان توزيع مي‌ شود.
حداقل چهار دماسنج به ‌طور يكسان در خروجي تبخيركن توزيع مي ‎شود.
حداقل چهار دماسنج به‌ طور يكسان در ورودي هوا به واحد سردسازي توزيع مي‎ شود.
دقت سامانه اندازه‌ گيري دما بايد 0/2k ± باشد؛
ب) مصرف انرژي: ابزارهاي اندازه‌ گيري انرژي برق يا مصرف سوخت واحدهاي سردسازي بايد فراهم شود.
انرژي برق و مصرف سوخت بايد با دقت 5 ± درصد تعيين شود؛
پ) سرعت چرخش: ابزارهاي اندازه‌ گيري سرعت چرخش فشرده ‌سازها (كمپرسورها) و فنهاي گردان يا محاسبه‌ سرعت مجاز در جايي كه اندازه ‌گيري مستقيم عملي نيست، بايد فراهم شود. سرعت چرخش با دقت يك‌ درصد (1 %) بايد اندازه‌ گيري شود.
ت) فشار: فشارسنج با دقت بالا (درست تا يك ‌درصد (1 %)) بايد به چگالنده (كندانسور) و تبخيركن و ورودي فشرده ‌ساز (كمپرسور) هنگامي كه بخار با تنظيمات فشار تناسب دارد، مجهز شود.
3 – 2 – 4 - شرايط آزمايش
(1) - دماي متوسط هوا در ورودي ‌هاي واحد سرمايش بايد در 0/5K ±30 درجه سانتيگراد حفظ شود.
حداكثر اختلاف بين دما در گرمترين و سردترين نقاط نبايد بيشتر از K 2 باشد.
(2) - در داخل جعبه كالري‌‌ سنج يا بدنه‌ عايق واحد تجهيزات حمل‌ و نقل (در ورودي هواي تبخيركن)، بايد سه سطح دما بين 25- و 12 + درجه سانتيگراد بر اساس مشخصه ‌هاي واحد وجود داشته باشد، يك سطح دمايي در حداقل تجويزشده براي رده درخواست ‌شده توسط سازنده با آستانه ‌1K± است.
دماي متوسط داخلي بايد در آستانه‌ 5 /0 ± حفظ شود. در طي اندازه‌ گيري ظرفيت سردسازي، گرماي اتلافي در جعبه كالري‌ سنج يا بدنه‌ عايق واحد تجهيزات حمل ‌و نقل بايد در سطح ثابت با آستانه 1 ± درصد حفظ شود.
هنگام قرار دادن واحد سردسازي براي آزمون، سازنده بايد موارد زير را تأمين نمايد:
- اسناد تشريح‌ كننده واحد مورد آزمايش؛
- يك سند فني كه عواملي را تشريح مي ‌كند كه مهمترين عوامل كاركردي واحد بوده و بازه‌ مجاز آنها را تعيين مي ‌كند؛
- ويژگي ‌هاي سلسله تجهيزات مورد آزمايش قرار گرفته؛ و
- مستندي براي محركهاي اوليه‌ اي كه بايد در طي آزمايش به ‌كار رود.

3 – 4 - روش آزمايش
1 – 3 – 4 - آزمايش بايد به دو بخش اصلي مرحله سردسازي و اندازه ‌گيري ظرفيت مؤثر سردسازي در سه سطح دماي فزاينده تقسيم شود.
الف) مرحله سردسازي: دماي اوليه‌ جعبه‌ كالري‌‌ سنج يا تجهيزات حمل ‌و نقل بايد K 3 ±  30 درجه سانتيگراد باشد. اين دما بايد به دماي زير كاهش يابد: 25- براي رده 20- درجه سانتيگراد، 13- درجه سانتيگراد براي رده 10- يا 2- درجه سانتيگراد براي رده صفر درجه سانتيگراد.
ب) اندازه‌ گيري ظرفيت مؤثر سردسازي در هر يك از سطوح دمايي داخلي.
آزمايش اول حداقل به مدت چهار ساعت در هر يك از سطوح دمايي تحت واپايش دماپا (كنترل ترموستات) (مربوط به واحد سردسازي) انجام مي‌ شود تا انتقال گرما بين داخل و خارج جعبه‌ كالري‌ سنج يا واحد تجهيزات حمل ‌و نقل تثبيت شود.
آزمايش دوم بايد بدون دماپا (ترموستات) در عمليات به‌ منظور تعيين حداكثر ظرفيت سردسازي با قدرت گرمايشي گرمكن‎ هاي داخلي كه شرايط موازنه را در هر سطح دمايي به‌ نحو مقرر در بند (3 – 2 – 4) ايجاد مي ‌كنند، انجام شود.
دوره‌ آزمايش دوم نبايد از چهار ساعت كمتر شود. پيش از تغيير از يك سطح دمايي به سطح دمايي ديگر، جعبه يا واحد بايد به‌ صورت دستي يخ ‌زدايي شود.
اگر واحد سردسازي با بيش از يك شكل انرژي كار كند، آزمايش ‎ها بايد بر همين اساس تكرار شود.
اگر محرك فشرده‌ ساز (كمپرسور)، موتور وسيله نقليه باشد، آزمايش بايد هم در حداقل سرعت و هم در سرعت اسمي چرخش فشرده‌ ساز (كمپرسور) كه سازنده تعيين كرده، انجام شود.
اگر محرك فشرده ‌ساز (كمپرسور)، حركت وسيله نقليه باشد، آزمايش بايد در سرعت اسمي چرخش فشرده‌ ساز (كمپرسور) كه سازنده تعيين كرده انجام شود.
2 – 3 – 4 - براي روش آنتالپي كه در زير توصيف شده است روند مشابهي بايد دنبال شود اما در اين مورد قدرت گرماي اتلافي در فنهاي تبخيركن در هر سطح دمايي نيز بايد اندازه‌ گيري شود.
از اين روش مي ‌توان به عنوان جايگزين آزمايش تجهيزات مرجع استفاده كرد. در اين مورد ظرفيت مؤثر سردسازي با ضرب جريان توده‌ (m) مايع سرمايشي در اختلاف آنتالپي بين بخار سرمايشي باقيمانده در واحد (ho) و مايع درون واحد اندازه ‌گيري (hi) مي ‌شود.
براي دستيابي به ظرفيت مؤثر سردسازي، گرماي توليدي در فنهاي تبخيركن (Wf)، بايد كم شود. اندازه ‌گيري (Wf) چنانچه محرك فنهاي تبخيركن، موتور خارجي باشد، دشوار است و در اين مورد ‌ويژه، روش آنتالپي پيشنهاد نمي ‌شود. هنگامي كه محرك فنها، موتورهاي الكتريكي داخلي هستند، قدرت الكتريكي با ابزارهاي مناسب با دقت 3± درصد اندازه‌ گيري مي ‌شود كه اندازه ‌گيري جريان سردكن با دقت 3± درصد است.
تعادل حرارتي با فرمول زير معرفي مي ‌شود:
Wo=(ho-hi) m-Wf
روشهاي مناسب در استانداردهاي ايزو 917، بي‎ اِس 3122، دي ‎آي ‎اِن،‎ اِن ‎اي ‎اِن و غيره توصيف شده است. يك گرمكن الكتريكي در داخل تجهيزات قرار مي ‌گيرد تا موازنه‌ حرارتي به‌ دست آيد.
4 – 3 – 4 – بررسي ‌ها
موارد زير بايد تطبيق و روشهاي مورد استفاده در گزارش آزمايش نشان داده شود:
(1) سامانه يخ‎ زدايي و دماپا (ترموستات) به درستي كار كنند؛
(2) سرعت گردش هوا توسط سازنده مشخص شده باشد.
اگر گردش هواي فن تبخيركن واحد سردسازي قرار است اندازه‌ گيري شود، بايد از روشهاي قابل اندازه‌ گيري حجم كلي تحويلي استفاده كرد. استفاده از يكي از استانداردهاي مربوط‌ موجود يعني
بي ‎اِس 848، ايزو 5801، اِي ‎اِم ‎سي ‎اِي 85 - 210، اِي‎ اِم‎ سي ‎اِي 07 - 210، دي ‎آي ‎اِن 24163،‎ ‎اِن ‎اِف ‎اي 36101، ‎‎اِن ‎اِف ‎ايكس 10.102، دي ‎آي‎ اِن 4796 توصيه مي ‎شود؛
(3) سردساز مورد استفاده براي آزمايش ‎ها توسط سازنده تعيين مي ‌شود.

4 – 4 - نتايج آزمايش
1 – 4 – 4 - ظرفيت سردسازي مورد نظر براي موافقتنامه با دماي متوسط در ورودي ‌هاي تبخيركن مرتبط است. ابزارهاي اندازه ‌گيري دما بايد در مقابل تابش حفاظت شود.

۵ - بررسي ظرفيت عايق تجهيزات خدماتي
به ‌منظور بررسي ظرفيت عايق هر قطعه از تجهيزات مورد استفاده كه در جزء هاي (ب) و (پ) بند (۱) پيوست (۱) اين ضميمه مقرر شده است، مقام‌ هاي صلاحيت ‌دار مي ‌تواند:
روشهاي موصوف در بندهاي ۱ – ۱ – ۲ تا ۲ – ۳ – ۲ اين پيوست را اعمال كنند يا
متخصصاني را براي ارزيابي تناسب تجهيزات واقع در يك يا چند رده از تجهيزات عايق منصوب كنند. اين متخصصان بايد ويژگي ‎هاي زير را در نظر گرفته و نتيجه ‌گيري ‌هاي آنها بر اساس اطلاعات توصيفي زير باشد.

1 - 5 - آزمايش كلي تجهيزات
اين آزمايش بايد به شكل بررسي تجهيزات به‌ منظور تعيين موارد زير باشد:
(1) پلاك با دوام سازنده كه توسط او الصاق شده است؛
(2) طرح كلي پوشش عايق؛
(3) روش استفاده از عايق؛
(4) ماهيت و شرايط ديواره‌ ها؛
(5) شرايط محفظه‌ هاي عايق؛
(6) ضخامت ديواره‌ ها؛
و تمامي مشاهدات مقتضي مربوط به ظرفيت مؤثر عايق تجهيزات را انجام دهد. به اين منظور متخصصان مي ‌توانند بخشهايي از تجهيزات را برداشته و درخواست‌ كنند تمام اسناد مورد نياز براي مشاوره (طرحها، گزارش ‌هاي آزمايش، مشخصات، صورت ‌حساب‌ ها و غيره) در اختيار آنها قرار گيرد.

2 – 5 - آزمايش‌ هاي مربوط به فشار هوا (در تجهيزات مخزن قابل اجراء نيست)
بازرسي بايد توسط ناظري انجام شود كه در كنار تجهيزات در ناحيه‌ كاملاً روشني قرار گرفته است. هر روشي كه نتايج دقيق ‌تري به‌ دست مي ‌آورد، ممكن است مورد استفاده قرار گيرد.

3 – 5 - تصميم‎ ها:
1 - اگر نتيجه‌ گيري ‌هاي مربوط به شرايط عمومي بدنه، مطلوب باشد، تجهيزات را مي ‌توان به‌ صورت تجهيزات عايق رده اوليه در دوره‌ حداقل سه سال مورد استفاده قرار داد. اگر نتيجه‌ گيري متخصصان قابل قبول نباشد، تجهيزات را تنها با اندازه ‌گيري مورد تأييد ضريب K بر اساس روند موصوف در بندهاي (1 – 1 - 2) و (2 – 3 - 2) اين پيوست مي ‌توان مورد استفاده قرار داد؛ سپس مي ‌توان در دوره ‌اي بيش از شش سال، تجهيزات را مورد استفاده قرار داد.
2 - در مورد تجهيزات كاملاً عايق، اگر نتيجه گيري هاي متخصص يا متخصصان نشان دهد بدنه براي استفاده رده اوليه آن مناسب نيست، اما ادامه‌ كاربري به ‌صورت تجهيزات معمولي عايق مناسب است، بدنه را مي ‌توان در رده مناسب به مدت بيش از سه سال مورد استفاده قرار داد. در اين مورد، نشانه ‌هاي متمايز (پيوست 4 اين ضميمه) بايد به ‌نحو شايسته ‎اي تغيير كنند.
3 - اگر تجهيزات شامل واحدهاي توليدات دوره ‌اي از نوع خاص باشند كه الزامات بند (6) پيوست (1) اين ضميمه را برآورده مي ‎كنند و به يك مالك تعلق دارند آن گاه علاوه بر بازرسي هر واحد تجهيزات، ضريب K بيش از (1 %) يك درصد تعداد واحدهاي مربوط را مي ‌توان طبق مفاد بخشهاي (1 - 2)، (2 - 2) و (3 - 2) اين پيوست اندازه ‌گيري كرد. اگر نتايج آزمايش ‎ها و اندازه ‌گيري ‌ها قابل قبول باشد، تمام تجهيزات مورد بررسي را مي ‎توان به‌ صورت تجهيزات عايق رده اوليه آن به مدت بيش از شش سال مورد استفاده قرار داد.

۶ - تأييد كارايي دستگاههاي حرارتي تجهيزات خدماتي
به ‌منظور تأييد اعتبار كارايي دستگاههاي حرارتي هر بخش از تجهيزات سردسازي، سردسازي مكانيكي يا گرمايشي مورد استفاده به ‌گونه تجويزشده در جزء ‌هاي (ب) و (پ) بند (۱) پيوست (۱) اين ضميمه، مقامهاي صلاحيت ‌دار مي‌ توانند:
روشهاي موصوف در بخشهاي (۱ - ۳) و (۲ - ۳) و (۳ - ۳) اين پيوست را اعمال كنند يا متخصصاني را براي به ‌كارگيري ويژگي ‎هاي موصوف در بخشهاي (۱ - ۵) و (۲ - ۵) اين پيوست در صورت ضرورت و نيز در موارد زير، منصوب كنند:

1 – 6 - تجهيزات سردسازي به ‌استثناي تجهيزات داراي باتريهاي خوش‌ گداز (يوتكتيك) ثابت
مراتب رسيدن دماي داخلي تجهيزات خالي، به محدوده‌ دمايي رده‎ اي، كه تجهيزات به ‌نحو مقرر در اين ضميمه به آن تعلق دارند، قبل از اين كه به دماي خارجي برسد و نيز حفظ‌ شدن زير دماي محدود مذكور در دوره ‌t، بايد تأييد شود، به ‌گونه‌ اي كه:
t≥12 ΔT/ ΔTʹ
كه در آن
ΔT :اختلاف بين 30 + درجه سانتيگراد و دماي محدود مذكور و
ΔTʹ:اختلاف بين دماي متوسط خارجي طي آزمايش و دماي محدوده‌ رده است، دماي خارجي كمتر از 15 + درجه سانتيگراد نمي‌ شود.
اگر نتايج قابل قبول باشد، تجهيزات را مي ‌توان به ‌صورت تجهيزات سردسازي در رده اوليه آن براي دوره‌ حداكثر سه سال، مورد استفاده قرار داد.

2 – 6 – تجهيزات سردسازي مكانيكي
(1) تجهيزات ساخته‌ شده از 2 ژانويه 2012 (12 دي 1390).
بايد تأييد شود كه وقتي دماي خارجي كمتر از 15 + درجه سانتيگراد نيست، دماي داخلي تجهيزات خالي را مي‌ توان در دوره‌ حداكثري (برحسب دقيقه) به‌ شكلي كه در جدول زير مقرر شده، به دماي رده رسانيد.


دماي خروجي

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

درجه

رده ‌هاي (پ) و (ج)

360

350

340

330

320

310

300

290

280

270

260

250

240

230

220

210

دقيقه

رده‌ هاي (ب) و (ث)

270

262

253

245

236

228

219

211

202

194

185

177

168

160

151

143

دقيقه

رده ‌هاي (الف) و (ت)

180

173

166

159

152

145

138

131

124

117

110

103

96

89

82

75

دقيقه

دماي داخلي تجهيزات خالي بايد قبلاً به دماي خارجي رسانده شود.
اگر نتايج قابل قبول باشد، تجهيزات را مي ‌توان به ‌صورت تجهيزات سردسازي مكانيكي رده اوليه آن در دوره‌ حداكثر سه‌ سال، مورد استفاده قرار داد.
(2) مقررات انتقالي حاكم در مورد تجهيزات مورد استفاده
براي تجهيزاتي كه پيش از تاريخ معين در جزء (1) بند (2 - 6) توليد شده ‌اند، مفاد زير بايد اجراء شود:
بايد تأييد شود كه وقتي دماي خارجي كمتر از 15 + درجه سانتيگراد است، مي ‎توان به دماي داخلي تجهيزات خالي كه قبلاً به دماي خارجي رسيده است، در دوره‌ حداكثر شش ساعته رسيد:
در مورد تجهيزات رده‌ هاي (الف)، (ب) يا (پ) در حداقل دما به ‌نحو مقرر در اين ضميمه؛
در مورد تجهيزات رده ‌هاي (ت)، (ث) يا (ج) در محدوده‌ دمايي به‌ نحو مقرر در اين ضميمه.
اگر نتايج قابل قبول باشد، تجهيزات را مي ‌توان به ‌صورت تجهيزات سردسازي مكانيكي رده اوليه در دوره‌ حداكثر سه‌ سال مورد استفاده قرار داد.

3 – 6 - تجهيزات گرمايشي
بايد تأييد شود كه اختلاف بين دماي داخلي تجهيزات و دماي خارجي ناظر بر رده ‎اي كه به ‌نحو مقرر در اين ضميمه تجهيزات به آن تعلق دارد (اختلاف 22K  در مورد رده (الف)،32K  در مورد رده (ب)،42K  در مورد دسته (پ)، 52K  در مورد رده (ت)) را مي ‌توان براي حداقل دوازده ساعت به دست آورد و حفظ كرد. اگر نتايج قابل قبول باشد، تجهيزات را مي ‌توان به ‌صورت تجهيزات گرمايشي رده اوليه آن در دوره‌ حداكثر سه‌ سال مورد استفاده قرار داد.

4 – 6 - نقاط اندازه‌ گيري دما
نقاط اندازه ‌گيري دماي حفاظت‌ شده در برابر تابش بايد در داخل و خارج بدنه قرار گيرند.
براي اندازه ‌گيري دماي داخلي بدنه (Ti) حداقل دو نقطه اندازه ‌گيري دما بايد در داخل بدنه در حداكثر فاصله پنجاه سانتيمتري از ديواره‌ جلويي، پنجاه سانتيمتري از درب مجاور در ارتفاع حداقل پانزده سانتيمتري و حداكثر بيست سانتيمتري بالاي منطقه‌ كف قرار گيرد.
براي اندازه‌ گيري دماي خارجي بدنه (Te) حداقل دو نقطه اندازه‌ گيري دما بايد در فاصله حداقل ده سانتيمتري از ديواره‌ بيروني بدنه و حداقل بيست سانتيمتري از ورودي هواي چگالنده (كندانسور) قرار گيرد.
خوانش نهائي بايد گرمترين نقطه در داخل بدنه و سردترين نقطه در بيرون را شامل شود.

5 – 6 - مفاد مشترك براي تجهيزات سردسازي و سردسازي مكانيكي و گرمايشي
(1) اگر نتايج قابل قبول نباشد، تجهيزات سردسازي مكانيكي يا گرمايشي را مي ‌توان در رده اوليه آن تنها در صورتي مورد استفاده قرار داد كه در ايستگاه آزمايش، آزمايش ‎هاي موصوف در بخشهاي (1 – 3 و 2 – 3 و 3 – 3) اين پيوست وجود داشته باشد، آنگاه مي‌ توان آن را در دوره اوليه‌ آن براي مدت‌ بيش از شش ‌سال مورد استفاده قرار داد.
(2) اگر تجهيزات شامل واحدهاي توليد ‌شده دوره ‎اي تجهيزات گرمايشي، سردسازي مكانيكي و سردسازي از نوع خاصي باشد كه الزامات پيوست (1) بند (6) اين ضميمه را برآورده مي ‌كند و به يك مالك تعلق دارد، آنگاه علاوه بر بازرسي دستگاههاي حرارتي براي تضمين رضايت ‌بخش بودن شرايط عمومي آنها، كارايي دستگاههاي سرمايشي و گرمايشي حداقل يك‌ درصد (1 %) تعداد واحدها را مي ‌توان در ايستگاه آزمايش طبق مفاد بخشهاي (1 – 3 و 2 – 3 و 3 – 3) اين پيوست تعيين كرد. اگر نتايج آزمايشات و تعيين كارايي قابل قبول باشد، تمام تجهيزات مورد نظر را مي ‌توان در دوره اوليه‌ آن براي مدت‌ بيش از شش ‌سال مورد استفاده قرار داد.

۷ - روش اندازه‌ گيري ظرفيت واحدهاي سرمايش مكانيكي چند دمايي و ابعاد تجهيزات چند محفظه ‌اي

1 – 7 - تعاريف
الف) تجهيزات چند محفظه ‌اي: تجهيزات داراي دو يا چند محفظه‌ عايق براي متفاوت نگهداشتن دماي هر محفظه‌.
ب) واحد سرمايش مكانيكي چند دمايي: واحد سرمايش مكانيكي داراي فشرده‌ ساز (كمپرسور) و ورودي مشترك مكش، چگالنده (كندانسور) و دو يا چند تبخيركن در دماهاي مختلف در محفظه‌ هاي مختلفي از تجهيزات چند محفظه ‌اي؛
پ) واحد ميزبان: واحد سرمايش با يا بدون يك تبخيركن كامل؛
ت) محفظه نامرغوب: محفظه ‌اي كه هيچ تبخيركني ندارد يا به‌ منظور محاسبه‌ ابعاد و تأييد آن، تبخيركن غيرفعال شده است.
ث) عمليات چند دمايي: عمليات واحد سرمايش مكانيكي چند دمايي با دو يا چند تبخيركن كه در دماهاي مختلف در تجهيزات چند محفظه ‌اي كار مي ‌كند؛
ج) ظرفيت اسمي سردسازي: حداكثر ظرفيت سردسازي واحد سرمايش در عمليات تك دمايي با دو يا سه تبخيركن كه همزمان در دماي يكسان كار مي‌ كند؛
چ) ظرفيت سردسازي خاص (Pind-evap ): حداكثر ظرفيت سردسازي هر تبخيركن در عمليات تكي با واحد ميزبان؛
ح) ظرفيت مؤثر سردسازي (Peff-frozen-evap): ظرفيت سردسازي موجود براي كمترين دماي تبخيركن هنگامي كه دو يا چند تبخيركن هر يك در حالت چند دمايي به‌ نحو مقرر در بند (5 – 3 - 7) كار مي‎ كنند.

2 – 7 - روش آزمايش واحدهاي سردسازي مكانيكي چند دمايي
1 – 2 – 7 - روش كلي
روش آزمايش بايد به ‌نحو تعريف‌ شده در بخش (4) اين پيوست باشد.
واحد ميزبان بايد در تركيب با تبخيركن‌ هاي مختلف آزمايش شود. هر تبخيركن بايد در صورت لزوم، در يك كالري ‌سنج مجزا آزمايش شود.
ظرفيت سردسازي اسمي واحد ميزبان در عمليات تك ‌دمايي به‌ نحو مقرر در بند (2 – 2 - 7) بايد با تركيب منفردي از دو يا سه تبخيركن اندازه ‌گيري شود كه شامل بزرگترين و كوچكترين است.
ظرفيت سردسازي خاص بايد در تمام تبخيركن‌ ها هر يك در عمليات تك‌ دمايي با واحد ميزبان مانند بند (3 – 2 - 7) اندازه ‌گيري شود.
آزمايش بايد با دو يا سه تبخيركن شامل كوچكترين، بزرگترين و در صورت نياز تبخيركن متوسط انجام شود.
اگر واحد چند دمايي بتواند با بيش از دو تبخيركن اجراء شود:
- واحد ميزبان بايد با تركيبي از سه تبخيركن آزمايش شود: كمترين، بيشترين و تبخيركن متوسط.
- به ‌علاوه واحد ميزبان بر اساس تقاضاي سازنده مي ‌تواند به‌ صورت گزينشي با تركيبي از دو تبخيركن: بزرگترين و كوچكترين، آزمايش شود.
آزمايشها در حالت مستقل و آماده به كار انجام مي ‌شوند.
2 – 2 – 7 - تعيين ظرفيت سردسازي اسمي واحد ميزبان
ظرفيت سردسازي اسمي واحد ميزبان در عمليات تك‌ دمايي بايد با تركيب منفردي از دو يا سه تبخيركن اندازه ‌گيري شود كه همزمان در دماي يكسان كار مي ‌كنند. اين آزمايش بايد در دماي 20- و صفر درجه سانتيگراد انجام شود.
دماي ورودي هواي واحد ميزبان بايد 30 + درجه سانتيگراد باشد.
ظرفيت سردسازي اسمي در دماي 10- درجه سانتيگراد بايد با الحاق خطي ظرفيت‌ هاي 20- و صفر درجه سانتيگراد محاسبه شود.
3 – 2 – 7 - تعيين ظرفيت سردسازي خاص هر تبخيركن
ظرفيت سردسازي هر تبخيركن بايد در عمليات منفردي با واحد ميزبان انجام شود. آزمايش بايد در دماي 20- و
صفر درجه سانتيگراد انجام شود. دماي ورودي‌ هاي واحد سردسازي بايد 30 + درجه سانتيگراد باشد. ظرفيت سردسازي خاص در دماي 10- بايد با الحاق خطي ظرفيت ‌هاي صفر و 20- درجه سانتيگراد محاسبه شود.
4 – 2 – 7 - آزمايش ظرفيت ‎هاي سردسازي مؤثر باقيمانده‌ مجموعه‌ تبخيركن‎ ها در عمليات چند دمايي بار گرمايشي مرجع باقيمانده‌ ظرفيت سردسازي مؤثر بايد براي هر تبخيركن آزمايشي در دماي 20- درجه سانتيگراد با ساير تبخيركن ‎هايي كه تحت واپايش دماپا (كنترل ترموستات) در دماي صفر درجه سانتيگراد با بار گرمايشي مرجع بيست ‌درصد (20%) ظرفيت سردسازي خاص در دماي 20- درجه سانتيگراد تبخيركن مورد نظر كار مي ‌كنند، اندازه ‌گيري شود. دماي ورودي هواي واحد ميزبان بايد 30 + درجه سانتيگراد باشد.
در واحدهاي سردسازي چند دمايي با بيش از يك فشرده‌ ساز (كمپرسور) مثل سامانه آبشاري يا واحدهاي داراي سامانه فشرده ‌ساز (كمپرس) دو مرحله‌ اي كه مي‌ توان ظرفيت سردسازي را همزمان در دماي منجمد و خنك نگه داشت، اندازه ‌گيري ظرفيت مؤثر سردسازي بايد در يك بار گرمايشي اضافه انجام شود.

3 – 7 - تعيين ابعاد و تأييد تجهيزات سردسازي چند دمايي
1 – 3 – 7 - روش كلي
ظرفيت سردسازي مورد نياز براي تجهيزات چند دمايي بايد بر اساس ظرفيت سردسازي مورد نياز براي تجهيزات تك‌ دمايي توصيف ‌شده در اين پيوست باشد. در تجهيزات چند دمايي، ضريب K كمتر يا مساوي 40 /0 براي بدنه بيروني در كل بايد طبق بندهاي (2) تا (2 - 2) اين پيوست پذيرفته شود.
ظرفيت عايق ديواره ‌هاي بدنه بيروني بايد با استفاده از ضريب K بدنه تأييد شده طبق اين موافقتنامه محاسبه شود. ظرفيت عايق ديواره ‌هاي بخش داخلي بايد با استفاده از ضرايب K در جدول بند (7 – 3 - 7) محاسبه شود.
براي صدور گواهي موافقتنامه:
- ظرفيت سردسازي اسمي واحد سرمايشي چند دمايي بايد حداقل برابر با اتلاف گرما در بخشهاي داخلي و بدنه‌ بيروني تجهيزات ضرب در ضريب 75 /1 به‌ صورتي باشد كه در بند (6 – 2 - 3) اين پيوست مشخص شده است.
- در هر محفظه، ظرفيت سردسازي مؤثر محاسبه ‌شده‌ باقيمانده در پايين ‌ترين دماي هر تبخيركن در عمليات چند دمايي بايد بيشتر يا مساوي حداكثر سردسازي مورد نياز براي محفظه در مطلوب‌ ترين شرايط مقرر در بندهاي (5 – 3 - 7) و (6 – 3 - 7)، ضرب در ضريب 75 /1 باشد كه در بند (6 – 2 - 3) اين پيوست مشخص شده است.
2 – 3 – 7 - انطباق كل بدنه
بدنه‌ بيروني بايد داراي مقدار K بيشتر يا مساوي 0/40W /m2. K؛ باشد.
سطح داخلي بدنه نبايد بيش از بيست ‌درصد (20%) تغيير داشته باشد.
تجهيزات بايد طبق شرط زير باشند:
P اسمي˂ 75 /1*k بدنه *S بدنه * ΔT
كه در آن:
P اسمي ظرفيت اسمي سرمايشي واحد سرمايشي چند دمايي،
K بدنه مقدار K بدنه‌ بيروني،
S بدنه سطح داخلي كل بدنه،
ΔT اختلاف دما بين داخل و خارج بدنه است.
3 – 3 – 7 - تعيين سرمايش مورد نياز براي تبخيركن‎ هاي سرد
ظرفيت سرمايشي مورد نياز براي هر تبخيركن سرد با تيغه‌ هاي واقع در موقعيت ‎هاي مشخص به‌ صورت زير محاسبه مي‌ شود:
(S محفظه سرد - ƩS تيغه) * K بدنه * ΔT بيروني + (ΔT داخلي * K تيغه * S تيغه) Ʃ = انجماد مورد نياز P
كه در آن:
K بدنه، مقدار K معين در گزارش آزمايش موافقتنامه براي بدنه‌ بيروني است،
S محفظه سرد، سطح محفظه‌ سرد در موقعيتهاي معين تيغه ‌ها است،
S تيغه، سطح تيغه ‌ها است،
K تيغه، مقدار K تيغه ‌هاي معين در جدول بند (7 – 3 - 7) است،
ΔT بيروني، اختلاف دما بين محفظه سرد و 30 + درجه سانتيگراد بيرون بدنه است،
ΔT داخلي، اختلاف دماي بين محفظه سرد و ساير محفظه ‌ها است . براي محفظه نامرغوب، دماي 20+ درجه سانتيگراد بايد در محاسبات استفاده شود.
4 – 3 – 7 - تعيين سردسازي مورد نياز براي محفظه‌ هاي منجمد
ظرفيت سردسازي مورد نياز هر محفظه‌ منجمد با تيغه‌ هاي واقع در موقعيت‎ هاي خاص، به‌ صورت زير محاسبه مي ‌شود:
(داخليΔT* تيغه K  * تيغه S) Σ + بيروني ΔT  *  بدنه K  * (تيغه ΣS - محفظه منجمد S) = انجماد مورد نيازP
كه در آن:
K بدنه، مقدار K معين در گزارش آزمايش موافقتنامه براي بدنه‌ بيروني است،
S محفظه منجمد، سطح محفظه‌ منجمد براي موقعيت‌ هاي معين تيغه‌ ها است،
S تيغه، سطح تيغه ‌ها است،
K تيغه، مقدار K تيغه‌ هاي معين در جدول بند (7 – 3 - 7) است،
ΔT بيروني، اختلاف دماي بين محفظه‌ منجمد و 30 + درجه سانتيگراد بيرون بدنه است،
ΔT داخلي، اختلاف دماي بين محفظه‌ منجمد و ساير محفظه است. براي محفظه‌ هاي عايق دماي 20 + درجه سانتيگراد در محاسبات استفاده مي ‌شود.
5 – 3 – 7 - تعيين ظرفيت مؤثر سردسازي تبخيركن ‎هاي منجمد
ظرفيت سردسازي مؤثر در موقعيت ‌هاي معين تيغه‌ ها به‌ صورت زير محاسبه مي ‌شود:
[(تبخيركن سردسازي خاص/ p تبخيركن سردسازي موثرp) 1- Σ] * تبخيركن منجمد خاص P =تبخيركن منجمد مؤثر P
كه در آن:
P تبخيركن منجمد مؤثر، ظرفيت مؤثر سردسازي تبخيركن منجمد با ساختار معين است،
P تبخيركن منجمد خاص، ‌ظرفيت سردسازي خاص تبخيركن منجمد در دماي 20- درجه سانتيگراد است،
P تبخيركن سردسازي موثر، ظرفيت سردسازي مؤثر هر تبخيركن سرد در ساختار معين به‌ نحو تعريف‌ شده در بند (6 – 3 – 7) است،
P تبخير كن سردسازي خاص، ظرفيت سردسازي خاص در دماي 20- درجه سانتيگراد براي هر تبخيركن سرد است.
اين روش محاسبه تنها براي واحدهاي سرمايشي مكانيكي چند دمايي با يك فشرده ‌ساز (كمپرسور) تك‌ مرحله‌ اي، قابل پذيرش است. در واحدهاي سردسازي چند دمايي داراي بيش از يك فشرده‌ ساز (كمپرسور) مانند سامانه ‌هاي آبشاري يا واحدهاي داراي سامانه فشرده ‌سازي (كمپرس) دو مرحله ‌اي، كه ظرفيت سردسازي را مي‎ توان همزمان در محفظه‌ هاي سرد و منجمد حفظ كرد، اين روش محاسباتي را نبايد استفاده كرد چرا كه به برآورد كمينه‌ ظرفيت مؤثر سردسازي منجر مي‌ شود. در اين تجهيزات، ظرفيت سردسازي مؤثر را بايد بين ظرفيت ‎هاي سردسازي مؤثر اندازه‌ گيري ‌شده با دو بار گرمايي مختلف در گزارش آزمايش ‌هاي تجويز شده در (4 – 2 - 7) درون ‌يابي كرد.
6 – 3 – 7 - بيانيه‌ انطباق
هنگامي تجهيزات منطبق بر عمليات چند دمايي اعلام مي‌ شوند كه در هر موقعيت تيغه‌ ها و هر توزيع دمايي محفظه‌ ها، رابطه‎ هاي زير برقرار باشد:
 انجماد مورد نياز p*1/75≥ تبخيركن منجمد مؤثرp
 انجماد مورد نياز p*1/75≥ تبخيركن سردسازي موثرp
كه در آن:
P تبخيركن منجمد مؤثر، ظرفيت سرمايشي مؤثر تبخيركن منجمد در دماي رده محفظه ‎اي با ساختار معين است،
P تبخيركن سردسازي مؤثر، ظرفيت سرمايشي مؤثر تبخيركن خنك در دماي رده مربوط به محفظه ‌اي با ساختار معين است،
P انجماد مورد نياز، سردسازي مورد نياز براي محفظه‌ مورد نظر در رده دمايي محفظه‌ اي با ساختار معين است كه بر اساس (4 – 3 - 7) محاسبه شده است،
P سردسازي مورد نياز، سردسازي مورد نياز براي محفظه مورد نظر در دسته دمايي محفظه ‌اي با ساختار معين است كه بر اساس (3 – 3 - 7) محاسبه شده است.
لازم به ذكر است كه تمام موقعيت‌ هاي تيغه‌ ها در صورتي اندازه‌ گيري شده‌ اند كه موقعيت ديواره‌ ها از كوچكترين تا بزرگترين محفظه‌ ها با روشهايي تكراري بررسي شده باشند كه بر مبناي آن تغيير گام ورودي در ناحيه سطحي بيش از بيست ‌درصد (20 %) بوده باشد.
7 – 3 – 7 - ديواره‌ هاي بخش داخلي
اتلاف گرما در ديواره ‌هاي بخش داخلي بايد با استفاده از ضرايب K در جدول زير محاسبه شود:[.w /m2.K] ضريب K
ثابت

متحرك

حداقل ضخامت اسفنج
[ميليمتر]

طولي - كف ‌اي اِل يو
طولي - كف جي آر پي
عرضي - كف ‌اي اِل يو
عرضي - كف جي آر پي

2 /0
5 /1
2 /0
5 /1

3 /0
2 /0
2 /3
6 /2

25
25
40
40

ضرايب K ديواره ‌هاي بخشهاي متحرك، حاشيه‌ امني براي فرسودگي ‎هاي خاص و نشت حرارت اجتناب ‌ناپذير دارند.
ضرايب K اين بخشها براي طراحي خاص با انتقال گرماي اضافه حاصل از پلهاي حرارتي اضافه نسبت به طراحي استاندارد، بايد افزايش يابد.
8 – 3 – 7 - الزامات بخش (7) نبايد بر تجهيزاتي كه پيش از لازم الاجراء شدن اين الزامات، توليد شده و آزمايش ‎هاي معادل با تجهيزات چند دمايي را نگذرانده ‌اند، اعمال شود.
تجهيزاتي كه پيش از لازم الاجراء شدن اين بخش توليد شده ‌اند مي ‌توانند در حمل‌ و‌ نقل بين ‌المللي فعاليت كنند اما تنها با توافق مقامهاي صلاحيت ‌دار كشورهاي مرتبط مي ‌توانند از كشوري به كشور ديگر منتقل شوند.

8 - گزارش‌ هاي آزمايش
گزارش آزمايش از نوع مناسب براي تجهيزات آزمايش ‌شده بايد براي هر آزمايش طبق يكي از نمونه (مدل) هاي (1) تا (10) يا ساير نمونه (مدل) هاي زير ترسيم شود.

نمونه (مدل) شماره 1 الف.
گزارش آزمايش
تهيه‌ شده طبق مفاد موافقتنامه حمل‌ و نقل بين ‌المللي مواد غذايي فسادپذير
و تجهيزات خاص مورد استفاده در اين ‌گونه جا به‌ جايي ‌ها (اِي تي پي)
شماره گزارش آزمايش ...
بخش 1
مشخصات تجهيزات (تجهيزاتي غير از مخازن حمل ‌و نقل مواد غذايي مايع)
ايستگاه آزمايش مصوب/ متخصص [پاورقي 6]
نام: ...
نشاني: ...
نوع تجهيزات [پاورقي 7]:
ساخت: .............................. شماره ثبت: ....................................... شماره اختصاصي (سريال): ..................
تاريخ نخستين استفاده: .............................................................
وزن خالص [پاورقي 8]: ........................................... كيلوگرم ظرفيت حمل: ........................... كيلوگرم
بدنه:
ساخت و نوع: ........................................... شماره شناسايي: ........................................
ساخته شده توسط: ...............................................................................
تحت مالكيت يا بهره برداري: ..........................................................
ارائه شده توسط: ...............................................................................
تاريخ ساخت: .....................................................................................
ابعاد اصلي:
خارجي: طول ........................... متر، عرض ...................... متر، ارتفاع ................... متر
داخلي: طول ............................ متر، عرض ..................... متر، ارتفاع .................... متر
مساحت كلي كف بدنه: ..................................................................................... مترمربع
حجم داخلي مورد استفاده بدنه: ............................................................................... متر مكعب
مساحت سطح داخلي كلي Si بدنه: ................................................................... مترمربع
مساحت سطح خارجي كلي Se بدنه: ................................................................. مترمربع
ميانگين مساحت سطحي S=√ SiSe......................................................... مترمربع
مشخصات ديواره‌ هاي بدنه [پاورقي 9]:
بالا: .....................................................................................
پايين: ..................................................................................
اطراف: ................................................................................
مشخصه‌ هاي ساختاري بدنه [پاورقي 10]:
تعداد درها: .......................................................................................
موقعيت دريچه‌ ها: ...........................................................................
و ابعاد دهانه بارگذاري يخي: ..................................................
لوازم جانبي [پاورقي 11]: .............................................................................................
ضريب K: ..................................................................................W /m2.K
نمونه (مدل) شماره 1 ب.
گزارش آزمايش
تهيه‌ شده طبق مفاد موافقتنامه حمل ‌و نقل بين ‌المللي مواد غذايي فسادپذير
و تجهيزات خاص مورد استفاده در اينگونه جا به‌ جايي‌ ها (اِي تي پي)
گزارش آزمايش شماره: .....................................
بخش 1
مشخصات مخازن حمل‌ و نقل مواد غذايي مايع
ايستگاه آزمايش مصوب / متخصص [پاورقي 12]:
نام: ...
نشاني: ...
نوع مخزن [پاورقي 13]:
ساخت و نوع: .............................. شماره ثبت: ....................................... شماره اختصاصي (سريال):
تاريخ نخستين استفاده: .............................................................
وزن خالص [پاورقي 14]: ........................................... كيلوگرم ظرفيت حمل: ........................... كيلوگرم
مخزن:
ساخت و نوع: ........................................... شماره شناسايي: ........................................
ساخته‌ شده توسط: .............................................................................
تحت مالكيت يا بهره برداري: ..........................................................
ارائه‌ شده توسط: .................................................................................
تاريخ ساخت: .......................................................................................
ابعاد اصلي:
خارجي: طول سيلندر ................. متر، محور اصلي ................... متر، محور فرعي ............ متر
داخلي: طول سيلندر ................... متر، محور اصلي .................. متر، محور فرعي ............ متر
حجم داخلي قابل استفاده: ........................................................................................... مترمكعب
حجم داخلي هر محفظه: .............................................................................................. مترمكعب
مساحت سطح داخلي كلي Si مخزن: ............................................................................ مترمربع
مساحت سطح داخلي هر محفظه 1 Si: .................................... 2 Si................................... مترمربع
سطح خارجي كلي Se مخزن: ........................................................................................ مترمربع
ميانگين مساحت سطحي مخزن S=√ SiSe.............................................. مترمربع
مشخصه ‌هاي ديواره ‌هاي مخزن [پاورقي 15]: .................................................................................................
ويژگيهاي ساختاري مخزن [پاورقي 16]: ........................................................................................................
تعداد، ابعاد و توصيف حفره‌ هاي آدم ‌رو: .........................................................................................
توصيف پوشش‌ هاي حفره ‌هاي آدم‌ رو: .........................................................................................
تعداد، ابعاد و توصيف لوله ‌كشي ‌هاي تخليه: ..................................................................................
تعداد، و توصيف پايه‌ هاي تخليه: .........................................................................................
لوازم جانبي: ......................................................................................................................................

پاورقي 6 - در صورت لزوم پاك كنيد (كارشناسان تنها در صورت آزمايشهاي انجام ‌شده به ‌موجب بخشهاي (5) يا (6) پيوست (2) ضميمه (1) موافقتنامه).

پاورقي 7 - واگن، كاميون، تريلي و تريلي نيمه سنگين، بارگنج (كانتينر).

پاورقي 8 - منبع دولتي اطلاعات.

پاورقي 9 - ماهيت و پهناي مواد سازنده ديواره ‌هاي بدنه از جدار داخلي به خارجي، وضعيت ساخت و غيره.

پاورقي 10 - اگر بي ‌نظمي ‌هايي در سطح وجود دارد، نشان دهيد چگونه si و se تعيين شده ‌اند.

پاورقي 11 - محلهاي ذخيره ‌سازي گوشت، فنهاي «فلتنر» و غيره.

پاورقي 12 - در صورت لزوم پاك كنيد (كارشناسان تنها در صورت آزمايش ‌هاي انجام‌ شده به ‌موجب بخشهاي (5) يا (6) پيوست (2) ضميمه (1) موافقتنامه).

پاورقي 13 - واگن، كاميون، تريلي و تريلي نيمه‌ سنگين، بارگنج (كانتينر).

پاورقي 14 – منبع دولتي اطلاعات.

پاورقي 15 - ماهيت و پهناي مواد سازنده ديواره‌ هاي مخزن از جدار داخلي به خارجي، وضعيت ساخت و غيره.

پاورقي 16 - اگر بي ‌نظمي ‌هايي در سطح وجود دارد، نشان دهيد چگونه si و se تعيين شده‌ اند.

نمونه (مدل) شماره 2 الف
بخش 2
اندازه‌ گيري طبق بند (1 - 2) پيوست (2) ضميمه (1) موافقتنامه ضريب كلي انتقال گرماي تجهيزات به‌ جز مخازن مواد غذايي مايع
روش آزمايش: سرمايش داخلي/ گرمايش داخلي [پاورقي 17]
تاريخ و زمان بستن دربهاي تجهيزات و ساير فضاهاي ورودي: .........................................................
ميانگين حاصل براي .......................... ساعت عمليات پيوسته (از ... قبل/ بعد از ظهر تا ..... قبل/ بعد از ظهر):
الف) دماي متوسط خارجي بدنه::.... K .......................... ± .......................... درجه سانتيگراد .. = .Te
ب) دماي متوسط داخلي بدنه: K .......................... ± .......................... درجه سانتيگراد .. = .Ti
پ) اختلاف دماي متوسط حاصل: ΔT..........................................................K
حداكثر انتشار دما :
بيرون بدنه : .......................... K
داخل بدنه : .......................... K
دماي متوسط ديواره‌ هاي بدنه: te+ti/2:......................... درجه سانتيگراد
دماي عملياتي مبدل گرمايي [پاورقي 18]: .......................... درجه سانتيگراد
نقطه ميعان جو بدنه‌ بيروني در طي عمليات پيوسته2: ....................... درجه سانتيگراد + .......................... K
كل دوره‌ آزمايش : .......................... ساعت
دوره‌ عمليات پيوسته : .......................... ساعت
برق مصرفي در مبدلها 1 W: .............................................................................. وات
برق جذب ‌شده در فنها 2 W: ............................................................................. وات
ضريب كلي انتقال گرما كه با اين رابطه به دست مي‌ آيد:
آزمايش سرمايش داخلي1  k=w1-w2/s ΔT
آزمايش گرمايش داخلي1 k=w1-w2/s ΔT
W /m2 .K..........................................................K:
حداكثر خطاي اندازه ‌گيري با آزمايش مورد استفاده: ................................................................ %
ملاحظات [پاورقي 19]: ..............................................................................................................................
(تنها چنانچه تجهيزات دستگاه حرارتي نداشته باشند، كامل شود)
طبق نتايج آزمايش فوق، تجهيزات مي‌ تواند به‌ وسيله‌ يك گواهينامه طبق پيوست (3) ضميمه (1) موافقتنامه كه براي دوره حداكثر شش ‌سال با نشانه‌ متمايز IN /IR معتبر است، به ‌رسميت شناخته شود.
در هر حال اين گزارش بايد به‌ صورت گواهينامه از نوع مصوب در مفهوم بند (6) (الف) پيوست (1) ضميمه (1) موافقتنامه تنها در دوره‌ كمتر از شش‌ سال معتبر باشد كه تا... است.
انجام‌ شده در تاريخ .......................................................... در محل .....................................
مسؤول آزمايش .....................................................................
نمونه (مدل) شماره 2 ب
بخش 2
اندازه‌ گيري طبق بند (2 - 2) پيوست (2) ضميمه (1) موافقتنامه ضريب كلي انتقال گرماي مخازن مواد غذايي مايع
روش آزمايش: گرمايش داخلي
تاريخ و زمان بسته ‌شدن ورودي ‌هاي تجهيزات:‌ .....................................................................
مقدار ميانگين حاصل براي ...................... ساعت عمليات پيوسته (از ... قبل/ بعد از ظهر تا ..... قبل/ بعد از ظهر):
الف: ميانگين دماي خارجي مخزن: K .......................... ± .......................... درجه سانتيگراد = Te
ب: ميانگين دماي داخلي مخزن:
 k   Ti=Ʃsin.t in/Ʃsin .......................... ± .......................... درجه سانتيگراد
پ: ميانگين اختلاف دماي حاصل: ΔT=..........................................................K
حداكثر انتشار دما:
داخل مخزن: ..................................................................... K
داخل هر محفظه: .............................................................. K
خارج مخزن: ...................................................................... K
ميانگين دماي ديواره‌ هاي مخزن: ...................................... سانتيگراد
دوره‌ كل آزمايش: ........................................................ ساعت
دوره‌ عمليات پيوسته:‌...................................................... ساعت
برق مصرفي در مبدلها 1 W: .............................................. وات
برق جذب ‌شده در فنها 2 W: ............................................. وات
ضريب كلي انتقال گرما كه با اين فرمول محاسبه مي ‌شود:
 K=W1+W2/s.ΔT
K=....................... W /m2.K
حداكثر خطاي اندازه‌ گيري در آزمايش مورد استفاده: .......................... %
ملاحظات [پاورقي 20]: ..............................................................................................................................
(فقط در صورتي كه تجهيزات دستگاه حرارتي ندارند تكميل شود)
طبق نتايج آزمايش فوق، تجهيزات مي ‌تواند به ‌وسيله‌ يك گواهينامه طبق پيوست (3) ضميمه (1) موافقتنامه كه براي دوره حداكثر شش ‌سال با نشانه‌ متمايز IR/IN معتبر است، به ‌رسميت شناخته شود [پاورقي 21].
در هر حال اين گزارش بايد به ‌صورت گواهينامه از نوع مصوب در مفهوم بند (6) (الف) پيوست (1) ضميمه (1) موافقتنامه تنها در دوره‌ كمتر از شش‌ سال معتبر باشد كه تا... است.
انجام‌ شده در تاريخ ....................................................... در محل ...............................................
مسؤول آزمايش ...........................................................................

پاورقي 17 - در صورت لزوم پاك كنيد

پاورقي 18 - فقط براي آزمايش سرمايش داخلي

پاورقي 19 - اگر بدنه داراي سطوح موازي نباشد، نقاط اندازه‌ گيري دماي داخلي و خارجي را مشخص نماييد

پاورقي 20 - اگر بدنه داراي سطوح موازي نباشد، نقاط اندازه ‌گيري دماي داخلي و خارجي را مشخص نماييد

پاورقي 21 - در صورت لزوم پاك كنيد

نمونه (مدل) شماره ۳
بخش ۲
بررسي ميداني كارشناس ظرفيت عايق تجهيزات خدماتي طبق بخش (۵) پيوست (۲) ضميمه (۱) موافقتنامه
اين بررسي بر اساس گزارش آزمايش شماره .......................... در تاريخ .......................... منتشر شده توسط كارشناس ايستگاه آزمايش مصوب (نام و نشاني) .......................... انجام شد
شرايط بررسي:
بالا : .............................................................................................
ديواره جانبي : ‌..............................................................................
ديوار انتها: ....................................................................................
پايين: .........................................................................................
دربها و وردي ‌ها: ............................................................................
مهرها : ........................................................................................
حفره‌ هاي جذبي پاكسازي : .........................................................
فشار هوا : ...................................................................................
ضريب K تجهيزات جديد (همانطور كه در گزارش آزمايش قبل نشان داده شد) ................ W /m۲.K
ملاحظات: ........................................................................................................................................
طبق نتايج آزمايش فوق، تجهيزات مي ‌تواند به‌ وسيله‌ يك گواهينامه طبق پيوست (۳) ضميمه (۱) موافقتنامه كه براي دوره حداكثر شش ‌سال با نشانه‌ متمايز  IN/IR معتبر است، به‌ رسميت شناخته شود.[پاورقي 22]
انجام ‌شده در تاريخ ....................................................... در محل ...............................................
مسؤول آزمايش ...........................................................................

پاورقي 22 - در صورت لزوم پاك كنيد

نمونه (مدل) شماره 4 الف
بخش 3
تعيين كارايي دستگاههاي سرمايشي تجهيزات سردسازي با استفاده از يخ يا يخ خشك در ايستگاه آزمايش مصوب
طبق بند (1 - 3) پيوست (2) ضميمه (1) موافقتنامه به ‌استثناي جزء هاي (ب) و (پ) (3 – 1 - 3)
دستگاه سرمايش:
توصيف دستگاه سرمايش: ...........................................................................
ماهيت دستگاه سرمايشي: ...........................................................................
ظرفيت سردسازي اسمي مشخص ‌شده توسط سازنده: ....................... كيلوگرم
پركردن واقعي دستگاه سرمايشي مورد استفاده در آزمايش: ................... كيلوگرم
رانش مستقل / وابسته / برق مستقيم1:
دستگاه سرمايش متحرك/ ثابت1 :
سازنده: ..................................................................................
نوع، شماره اختصاصي (سريال): ......................................................................
سال ساخت: ..................................................................................
ابزار پركردن (توصيف محلي كه قرار دارد؛ در صورت نياز، نقشه پيوست شود) .....................
دستگاه تهويه داخلي:
مشخصات (تعداد دستگاهها و غيره): ..........................................................................................
قدرت فنهاي الكتريكي: ..................................................................................................... وات
نرخ برون‌ داد: ...............................................................................................مترمكعب بر ساعت
ابعاد جعبه‌ ها: سطح مقطع: ............................................. مترمربع ، طول: ............................ متر
صفحه‌ ورودي هوا: توصيف1 ...............................................................................
دستگاههاي خودكار: ....................................................................................................................
دماي متوسط در آغاز آزمايش:
داخلي: ............................................................... سانتيگراد ± ....................... K
خارجي: ............................................................. سانتيگراد ± ....................... K
نقطه ميعان دراتاق آزمايش: .......................... سانتيگراد ± .......................... K
توان سامانه گرمايش داخلي: ............................................................... وات
تاريخ و زمان بسته‌ شدن دربها و ورودي ‌هاي ديگر تجهيزات : ............
ثبت متوسط دماي داخلي و خارجي بدنه يا منحني نشانگر تغييرات اين دما با زمان ...................
ملاحظات: ....................................................................................................................................
طبق نتايج آزمايش فوق، تجهيزات مي ‌تواند به‌ وسيله‌ يك گواهينامه طبق پيوست (3) ضميمه (1) موافقتنامه كه براي دوره حداكثر شش ‌سال با نشانه‌ متمايز، معتبر است، به‌ رسميت شناخته شود.[پاورقي 23]
در هر حال اين گزارش بايد به‌ صورت گواهينامه از نوع مصوب در مفهوم بند (6) (الف) پيوست (1) ضميمه (1) موافقتنامه تنها در دوره‌ كمتر از شش ‌سال معتبر باشد كه تا... است.
انجام‌ شده در تاريخ ....................................................... در محل ...............................................
مسؤول آزمايش ...........................................................................
نمونه (مدل) شماره 4 ب
بخش 3
تعيين كارايي دستگاههاي سرمايشي تجهيزات سردسازي با صفحات خوش ‌گداز (يوتكتيك) با ايستگاه آزمايش مصوب
طبق بند (1 - 3) پيوست (2) ضميمه (1) موافقتنامه به‌ استثناي جزء هاي (الف) و (پ) (3 - 1 - 3)
دستگاه سرمايش
مشخصات: .....................................................................................................................
ماهيت محلول خوش‌ گداز (يوتكتيك): ..................................................................................
ظرفيت اسمي پر شده با محلول خوش‌ گداز (يوتكتيك) كه سازنده مشخص كرده: ...................كيلوگرم
گرماي پنهان در دماي انجماد كه توسط سازنده عنوان شده است ... KJ/ كيلوگرم در ... درجه سانتيگراد:
دستگاه سرمايش متحرك/ ثابت1
رانش مستقل/ وابسته/ برق مستقيم1:
سازنده: ...............................................................................................................................
نوع، شماره اختصاصي (سريال) : ..........................................................................................................................................
سال ساخت: ..........................................................................................................................
صفحات خوش ‌گداز (يوتكتيك): ساخت.............. نوع........................................................
ابعاد و تعداد صفحات واقع در آن: فاصله از ديواره‌ ها (نقشه پيوست شود) ......................................
كل ذخيره سرمايي اعلام ‌شده توسط سازنده براي دماي انجماد از ...... KJ تا ..... درجه سانتيگراد
دستگاههاي تهويه داخلي (اگر وجود داشته باشد):
مشخصات: .................................................................................................................................
دستگاههاي خودكار: .....................................................................................................................
يخچال مكانيكي (اگر وجود داشته باشد):
ساخت: ................................... نوع: ............................................ شماره: ....................................
جاي واقع شدن: ..............................................
فشرده ‌ساز (كمپرسور): ساخت: ...................................... نوع: ..........................................................
نوع رانش: ...............................................
ماهيت سرمايشي: ........................................................
چگالنده (كندانسور): ........................................................................................................................
ظرفيت سردسازي بيان ‌شده توسط سازنده براي دماي انجماد خاص و دماي بيروني 30 + درجه سانتيگراد: ........ وات
دستگاههاي خودكار
ساخت: ................................................ نوع: ...........................................
يخ ‌زدايي (در صورت وجود): ......................................................................
دماپا (ترموستات): .......................................................................................
شروع فشار LP : .........................................................................................
شروع فشار HP : .........................................................................................
دريچه كمكي: ..............................................................................................
ساير موارد: ................................................................................................
لوازم جانبي: ............................................................................................
دستگاههاي گرمايش الكتريكي اتصال ورودي:
ظرفيت متر خطي مقاومت: ............................... وات بر متر
طول خطي مقاومت: ............................................. متر
متوسط دماي آغاز آزمايش:
داخلي: ................................................. درجه سانتيگراد ± ......................... K
خارجي: ............................................... درجه سانتيگراد ± .......................... K
نقطه ميعان در محفظه آزمايش: ........... درجه سانتيگراد ± ....................... K
توان سامانه گرمايش داخلي: ............................. وات
تاريخ و زمان بسته شدن درها و ورودي ‌هاي تجهيزات:.........................................................
دوره‌ تجميع سرما: ........................................................................................................ ساعت
ثبت متوسط دماي داخلي و خارجي بدنه و يا منحني نشانگر تغييرات اين دماها با زمان: .........
ملاحظات: ........................................................................................................................................
طبق نتايج آزمايش فوق، تجهيزات مي ‌تواند به ‌وسيله‌ يك گواهينامه طبق پيوست (3) ضميمه (1) موافقتنامه كه براي دوره حداكثر شش ‌سال با نشانه‌ متمايز، معتبر است، به‌ رسميت شناخته شود.[پاورقي 24]
در هر حال اين گزارش بايد به ‌صورت گواهينامه از نوع مصوب در مفهوم بند (6) (الف) پيوست (1) ضميمه (1) موافقتنامه تنها در دوره‌ كمتر از شش ‌سال معتبر باشد كه تا... است.
انجام‌ شده در تاريخ ....................................................... در محل ...............................................
مسؤول آزمايش ...........................................................................
نمونه (مدل) شماره 4 پ.
بخش 3
تعيين كارايي دستگاههاي سرمايش تجهيزات سردسازي با استفاده از گازهاي مايع در يك ايستگاه آزمايشي مصوب
طبق بند (1 - 3) پيوست (2) ضميمه (1) موافقتنامه به‌ استثناي جزء هاي (الف) و (ب) (3 – 1 - 3)
دستگاههاي سرمايشي:
مشخصات: ....................................................................................................................................
رانش مستقل/ وابسته/ برق مستقيم1:
دستگاههاي سرمايشي قابل حذف/ غيرقابل حذف1
سازنده: ............................................................
نوع، شماره اختصاصي (سريال):.......................................................................
سال ساخت: .............................................................
ماهيت خنك ‌كن (كولر): ..........................................................
ظرفيت اسمي مجهز به ‌وسيله سرمايشي كه توسط سازنده مشخص ‌شده: .......... كيلوگرم
انباشتن واقعي سرمايشي مورد استفاده در آزمايش: ............................................. كيلوگرم
مشخصات مخزن: ......................................................................
دستگاههاي پركننده (مشخصات، جاي استقرار): ..........................
دستگاههاي تهويه هواي داخلي: ......................................................................
مشخصات (تعداد و غيره): ...................................................................
توان فنهاي الكتريكي: ........................................................................ وات
نرخ برونداد: ..................................................................................... مترمكعب بر ساعت
ابعاد مجاري: سطح مقطع .................... مترمربع، طول ......................... متر
دستگاههاي خودكار: ...........................................................................
دماي متوسط در شروع آزمايش:
داخلي: ....................................... درجه سانتيگراد ± .......................... K
خارجي: ..................................... درجه سانتيگراد ± .......................... K
نقطه ميعان در اتاق آزمايش: ......... درجه سانتيگراد ± .......................... K
توان سامانه گرمايش داخلي: ........................................................... وات
تاريخ و زمان بسته ‌شدن دربها و ورودي ‌هاي تجهيزات: .............................
ثبت دماي متوسط داخلي و خارجي بدنه و يا منحني نشانگر تغييرات اين دماها با زمان: ..........
ملاحظات: ...........................................................................................................
طبق نتايج آزمايش فوق، تجهيزات مي ‌تواند به‌ وسيله‌ يك گواهينامه طبق پيوست (3) ضميمه (1) موافقتنامه كه براي دوره حداكثر شش ‌سال با نشانه‌ متمايز، معتبر است، به ‌رسميت شناخته شود. [پاورقي 25]
در هر حال اين گزارش بايد به‌ صورت گواهينامه از نوع مصوب در مفهوم بند (6 الف) پيوست (1) ضميمه (1) موافقتنامه تنها در دوره‌ كمتر از شش ‌سال معتبر باشد كه تا ... است.
انجام‌ شده در تاريخ ....................................................... در محل ...............................................
مسؤول آزمايش ...........................................................................

پاورقي 23 - در صورت لزوم پاك كنيد

پاورقي 24 - در صورت لزوم پاك كنيد

پاورقي 25 - در صورت لزوم پاك كنيد

نمونه (مدل) شماره ۵
بخش ۳
تعيين كارايي دستگاههاي سرمايشي تجهيزات سردسازي مكانيكي در ايستگاه آزمايشي مصوب
طبق بند ۲ - ۳ پيوست (۲) ضميمه (۱) موافقتنامه
دستگاههاي سرمايشي مكانيكي:
رانش مستقل/ وابسته/ برق مستقيم۱
دستگاههاي سرمايشي مكانيكي متحرك/ ثابت۱
سازنده: ...........................................................................
نوع، شماره اختصاصي (سريال): ................................................................
سال ساخت: ..........................................................................
ماهيت خنك‌ كن (كولر) و ظرفيت پرسازي
ظرفيت مؤثر سرمايشي اعلامي توسط سازنده براي دماي خارجي ۳۰ + درجه سانتيگراد و دماي داخلي .....
صفردرجه سانتيگراد ............................................................................ وات
منفي ۱۰ درجه سانتيگراد .................................................................... وات
منفي ۲۰ درجه سانتيگراد .................................................................... وات
فشرده ‌ساز (كمپرسور)
ساخت: .................................... نوع: ..........................................
رانش: الكتريكي/ حرارتي/ هيدروليك۱
مشخصات: ..................................................................................
ساخت: ...... نوع ...... توان ...... كيلووات ساعت در ...... دور بر دقيقه
چگالنده (كندانسور) و تبخيركن: ..................................................................
اجزاي فن موتور: ............. ساخت: ................. نوع .............. شماره ..............
توان ... كيلووات ساعت در ............. دور بر دقيقه
دستگاههاي تهويه داخلي:
مشخصات (تعداد دستگاهها و غيره):
توان فنهاي برقي:‌ ............ وات
نرخ برونداد: ..............................................‌....................... مترمكعب بر ساعت
ابعاد مجاري: سطح مقطع ........... مترمربع، طول ............... متر
دستگاههاي خودكار
ساخت: ................................ نوع: ................................
يخ ‌زدايي (در صورت وجود): ..........................................
دماپا (ترموستات): .........................................................
شروع فشار LP : ..........................................................
شروع فشارHP : ...........................................................
دريچه كمكي : ...............................................................
ساير موارد : ..................................................................
دماي متوسط در شروع آزمايش:
دماي داخلي: .................................... درجه سانتيگراد ± .......................... K
دماي خارجي: ................................... درجه سانتيگراد ± .......................... K
نقطه ميعان در اتاق آزمايش: ............. درجه سانتيگراد ± .............................. K
توان سامانه گرمايش داخلي: .................................................................... وات
تاريخ و زمان بسته شدن دربها و ساير ورودي‌ هاي تجهيزات: .................................................
ثبت دماي متوسط داخلي و خارجي بدنه يا منحني نشانگر تغييرات اين دماها با زمان: .............
زمان بين شروع آزمايش و رسيدن به دماي متوسط داخلي تجويز‌شده بدنه: ................ ساعت
ملاحظات: ..........................................................................................................................................
طبق نتايج آزمايش فوق، تجهيزات مي‌ تواند به‌ وسيله‌ يك گواهينامه طبق پيوست (۳) ضميمه (۱) موافقتنامه كه براي دوره حداكثر شش ‌سال با نشانه‌ متمايز، معتبر است، به ‌رسميت شناخته شود.[پاورقي 26]
در هر حال اين گزارش بايد به‌ صورت گواهينامه از نوع مصوب در مفهوم بند (۶ الف) پيوست (۱) ضميمه (۱) موافقتنامه تنها در دوره‌ كمتر از شش ‌سال معتبر باشد كه تا ... است.
انجام ‌شده در تاريخ ....................................................... در محل ...............................................
مسؤول آزمايش ...........................................................................

پاورقي 26 - در صورت لزوم پاك كنيد

نمونه (مدل) شماره ۶
بخش ۳
تعيين كارايي دستگاههاي گرمايشي تجهيزات حرارتي ايستگاه آزمايش مصوب
طبق ضميمه (۱) پيوست (۲) بند (۳ - ۳) موافقتنامه
دستگاه گرمايش
مشخصات: ...........................................................................
رانش مستقل/ وابسته/ برق مستقيم [پاورقي 27]:
دستگاه گرمايشي متحرك/ غيرمتحرك۱
سازنده: ........................................................................
نوع، شماره اختصاصي (سريال): ............................................................
سال ساخت: ........................................................................
محل استقرار: ...................................................................
مساحت كلي سطح تبادل گرما: .......................................... مترمربع
توان مؤثر كه توسط سازنده تعيين شده است: .................... كيلووات
دستگاههاي تهويه داخلي:
مشخصات (تعداد دستگاهها و غيره): ....................
توان فنهاي الكتريكي: ....................................... وات
نرخ برونداد: ........................................................ مترمكعب بر ساعت
ابعاد مجاري: سطح مقطع ........... مترمربع، طول ............... متر
دماي متوسط شروع آزمايش:
دماي داخلي: .......................... درجه سانتيگراد ± .......................... K
دماي خارجي: ........................ درجه سانتيگراد ± .......................... K
تاريخ و زمان بسته شدن دربها و ساير ورودي ‌هاي تجهيزات
ثبت دماي متوسط داخلي و خارجي بدنه و يا منحني نشانگر تغييرات اين دماها با زمان: ..........
زمان بين شروع آزمايش و دستيابي به دماي متوسط داخلي تجويزشده بدنه : ................... ساعت
متوسط خروجي گرماي آزمايش براي حفظ اختلاف دماي [پاورقي 28] بين داخل و خارج بدنه چنانچه قابل اعمال باشد ... W
ملاحظات: ....................................................................................................................................
طبق نتايج آزمايش فوق، تجهيزات مي ‌تواند به‌ وسيله‌ يك گواهينامه طبق پيوست (۳) ضميمه (۱) موافقتنامه كه براي دوره حداكثر شش‌ سال با نشانه‌ متمايز، معتبر است، به ‌رسميت شناخته شود.
در هر حال اين گزارش بايد به‌ صورت گواهينامه از نوع مصوب در مفهوم بند (۶ الف) پيوست (۱) ضميمه (۱) موافقتنامه تنها در دوره‌ كمتر از شش ‌سال معتبر باشد كه تا... است.
انجام‌ شده در تاريخ ....................................................... در محل ...............................................
مسؤول آزمايش ...........................................................................

پاورقي 27 - در صورت لزوم پاك كنيد

پاورقي 28 - تا سي ‌و پنج‌ درصد (35 %) براي تجهيزات جديد افزايش يافته است

نمونه (مدل) شماره ۷
بخش ۳
بررسي ميداني متخصص دستگاههاي سرمايشي تجهيزات سرمايشي در حال استفاده
طبق بند ۱ - ۶ پيوست (۲) ضميمه (۱) موافقتنامه
اين بررسي بر اساس گزارش شماره ... مورخ ... انجام شده است و توسط كارشناس/ ايستگاه آزمايش مصوب منتشر شد (نام، نشاني): ....
دستگاههاي سرمايشي: ...........................................................................
مشخصات: .....................................................................................................
سازنده: ................................................................................................
نوع، شماره اختصاصي (سريال): ...................................................................................
سال ساخت: .................................................................................................
ماهيت سرمايشي: .............................................................................................
ظرفيت اسمي وسيله سرمايشي تعيين ‌شده توسط سازنده: .............................. كيلوگرم
انباشت واقعي وسيله سرمايشي به‌ كار رفته در آزمايش: .......................................... كيلوگرم
ابزار پرسازي (مشخصات، محل استقرار): ............................................
دستگاههاي تهويه داخلي: .......................................................................
مشخصات (تعداد دستگاهها و غيره): .........................................................
توان فنهاي برقي: .......................................................................
نرخ برونداد : ................................................................................. مترمكعب
ابعاد مجاري: سطح مقطع ........... مترمربع طول ............... متر
شرايط دستگاه‌ هاي سردسازي و تهويه: .........................................
دماي داخلي به ‌دست ‌آمده: ............................................................ سانتيگراد
در دماي خارجي: ........................................................................... سانتيگراد
دماي داخلي تجهيزات پيش از راه ‌اندازي دستگاههاي سردسازي: ................ سانتيگراد
زمان كل اجراي واحد سردسازي: ............................................................... ساعت
زمان بين شروع و دستيابي به دماي متوسط داخلي پيش ‌فرض بدنه: ............ ساعت
بررسي ‌هاي مربوط به عمليات دماپا (ترموستات): ................................................... ساعت
در تجهيزات سردسازي داراي صفحات خوش ‌گداز (يوتكتيك):
زمان عملكرد دستگاههاي سرمايشي براي انجماد محلول خوش ‌گداز (يوتكتيك): .......... ساعت
زماني كه طي آن دماي هواي داخلي پس از خاموشي دستگاه حفظ ‌شود: ..... ساعت
ملاحظات: ...............................................................................................................................
طبق نتايج آزمايش فوق، تجهيزات مي‌ تواند به ‌وسيله‌ يك گواهينامه طبق پيوست (۳) ضميمه (۱) موافقتنامه كه براي دوره حداكثر سه‌ سال با نشانه‌ متمايز، معتبر است، به‌ رسميت شناخته شود.
انجام ‌شده در تاريخ ..................................................................... در محل .................................
مسؤول آزمايش ...........................................................................

نمونه (مدل) شماره ۸
بخش ۳
بررسي ميداني كارشناس دستگاههاي سرمايشي تجهيزات سردسازي مكانيكي در حال استفاده
طبق بند (۲ - ۶) پيوست (۲) ضميمه (۱) موافقتنامه
اين بررسي بر اساس گزارش شماره .... مورخ .... انجام شده است و توسط كارشناس/ ايستگاه آزمايش مصوب منتشر شد (نام، نشاني): ....
دستگاههاي سردسازي مكانيكي:
سازنده: ...................................................................................................
نوع، شماره اختصاصي (سريال): ..................................................................................
سال ساخت: ............................................................................................
مشخصات: ..............................................................................................
ظرفيت مؤثر سردسازي كه سازنده براي دماي بيروني ۳۰ + و دماي داخلي تعيين كرده است:
صفر درجه سانتيگراد .............................................................................. وات
منفي (۱۰) درجه سانتيگراد ..................................................................... وات
منفي (۲۰) درجه سانتيگراد ..................................................................... وات
ماهيت ظرفيت سردسازي و پركردن: ..................................................... كيلوگرم
دستگاههاي تهويه داخلي:
مشخصات (تعداد دستگاهها و غيره)
توان فنهاي برقي: ........................................ وات
نرخ برونداد: ...................................................... مترمكعب
ابعاد مجاري: سطح مقطع ........... مترمربع، طول ................ متر
شرايط دستگاههاي سردسازي مكانيكي و دستگاههاي تهويه داخلي: .................................
دماي داخلي به‌ دست ‌آمده .............................................................. سانتيگراد
در دماي بيروني .................................................................. سانتيگراد
و با زمان اجراي نسبي ........................................................ درصد
ساعت اجراء .......................................................................... ساعت
بررسي ‌هاي مربوط به كاركرد دماپا (ترموستات): ............................
ملاحظات: ...........................................................................
طبق نتايج آزمايش فوق، تجهيزات مي‌ تواند به‌ وسيله‌ يك گواهينامه طبق پيوست (۳) ضميمه (۱) موافقتنامه كه براي دوره حداكثر سه‌ سال با نشانه‌ متمايز، معتبر است، به‌ رسميت شناخته شود.
انجام‌ شده در تاريخ ..................................................................... در محل .................................
مسؤول آزمايش ...........................................................................

نمونه (مدل) شماره ۹
بخش ۳
بررسي ميداني كارشناس دستگاههاي گرمايشي تجهيزات حرارتي در حال استفاده
طبق بند (۳ - ۶) پيوست (۲) ضميمه (۱) موافقتنامه
اين بررسي بر اساس گزارش شماره .... مورخ .... انجام شده است و توسط كارشناس/ ايستگاه آزمايش مصوب منتشر شد (نام، نشاني): ....
نوع (مدل) گرمايش:
مشخصات: ..........................................................................................
سازنده: ................................................................................................
نوع، شماره اختصاصي (سريال): ...............................................................................
سال ساخت: .........................................................................................
محل استقرار: .......................................................................................
مساحت كلي سطح تبادل گرما: ............................................................ مترمربع
ميزان توان مؤثر تعيين‌ شده توسط سازنده: ............................................. كيلووات
تجهيزات تهويه داخلي:
مشخصات (تعداد دستگاهها، غيره) : .............................................
توان فنهاي برقي: .................................................................... وات
نرخ برونداد: ................................................................................ مترمكعب/ ساعت
ابعاد مجاري: سطح مقطع ........... مترمربع، طول ............... متر
شرايط دستگاه سردسازي مكانيكي و دستگاههاي تهويه داخلي: .................................
دماي داخلي به دست آمده .............................................................. سانتيگراد
در دماي بيروني .................................................................. سانتيگراد
و با زمان اجراي نسبي ........................................................ درصد
ساعت اجراء .......................................................................... ساعت
بررسي‌ هاي مربوط به كاركرد دماپا (ترموستات): ............................
ملاحظات: ...........................................................................
طبق نتايج آزمايش فوق، تجهيزات مي ‌تواند به‌ وسيله‌ يك گواهينامه طبق پيوست (۳) ضميمه (۱) موافقتنامه كه براي دوره حداكثر سه‌ سال با نشانه‌ متمايز، معتبر است، به‌ رسميت شناخته شود.
انجام‌ شده در تاريخ ..................................................................... در محل .................................
مسؤول آزمايش ...........................................................................

نمونه (مدل) شماره 10
گزارش آزمايش
تهيه‌ شده طبق مفاد موافقتنامه حمل ‌و نقل بين ‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص مورد استفاده در اينگونه جا به ‌جايي ‌ها (موافقتنامه)
گزارش آزمايش شماره ......
تعيين ظرفيت مؤثر سرمايشي واحد سردسازي طبق بخش (4) پيوست (2) ضميمه (1) موافقتنامه
ايستگاه آزمايش مصوب:
نام: ................................................................................................
نشاني: ...........................................................................................
واحد سرمايشي ارائه ‌شده توسط: .....................................................
الف) مشخصات فني واحد
تاريخ ساخت: .................................... ساخت: ...................................
نوع: .................................... شماره اختصاصي (سريال): ....................................
دسته [پاورقي 29]
خودمحفظه/ غيرخودمحفظه
متحرك/ ثابت
تك واحدي/ واحدهاي سوارشده
مشخصات: ................................................................................................
فشرده ‌ساز (كمپرسور):
ساخت: ........................................... نوع: .......................................
تعداد سيلندر: .................................... ظرفيت حجمي: ....................
سرعت اسمي چرخش: .................................................................... دور بر دقيقه
شيوه‌ هاي رانش1: موتور برقي، موتور احتراق داخلي مجزا، موتور وسيله نقليه، حركت وسيله نقليه
موتور محرك فشرده‌ ساز (كمپرسور)1و:[پاورقي 30]
الكتريكي:
ساخت: .................................... نوع: ....................................
توان: .................................... كيلووات در .................................... دور بر دقيقه
ولتاژ ورودي: ......................... ولت/ بسامد ورودي: ..................... هرتز
موتور احتراق داخلي:
ساخت: .................................... نوع: ..............................................
تعداد سيلندر: ........................... ظرفيت حجمي: .............................
توان: ....................................... كيلووات در .................................... دور بر دقيقه
سوخت: .......................................
موتور هيدروليك:
ساخت: .................................... نوع: ..............................................
شيوه‌ رانش: ...................................................................................
دستگاه توليد برق متناوب
ساخت: .................................... نوع: ..............................................
شيوه‌ رانش: ...................................................................................
سرعت چرخش (سرعت اسمي ارائه ‌شده سازنده): .................................... دور بر دقيقه
حداقل سرعت: ............................................................................ دور بر دقيقه
مايع سرمايشي: ......................................................................................


مبدلهاي حرارتي

چگالنده (كندانسور)

تبخيركن

ساخت – نوعشمار لوله ‌هاگام فن (ميليمتر) [پاورقي 31]لوله: ماهيت و با قطر (ميليمتر)1مساحت سطحي تبادل (مترمربع)1ناحيه پيشاني (مترمربع)فنها

تعدادتعداد تيغه‌ ها در هر فنقطر (ميليمتر)توان اسمي (وات) [پاورقي 32] و [پاورقي 33]خروجي اسمي كلي در فشار ... پاسكال (مترمكعب/ ساعت)2شيوه رانشدريچه انبساط: ساخت: .................................... نوع: ....................................
تنظيم ‌پذير 1: ................................................... تنظيم‌ ناپذير 1: ........
دستگاه يخ ‎زدايي: .........................................................................................
دستگاه خودكار: ...........................................................................................
نتايج اقدامات و عمليات سردسازي
(ميانگين دماي هواي ورودي (هاي) واحد سردسازي ............... سانتيگراد)


حداقل

اسمي

ظرفيت سردسازي مؤثر

وات

.....................
.....................
.....................

..................
..................
..................

دماي داخلي

ورودي به
تبخيركن

سانتيگراد

.....................
.....................
.....................

..................
..................
..................

ميانگين

سانتيگراد

.....................
.....................
.....................

..................
..................
..................

ميانگين دماي اطراف بدنه

سانتيگراد

.....................
.....................
.....................

..................
..................
..................

مصرف سوخت يا برق

وات يا ساعت/ 1

.....................
.....................
.....................

..................
..................
...............

قدرت جذب‌ شده توسط واحد فن سردكننده

وات

.....................
.....................
.....................

..................
..................
..................

قدرت گرم‌ كننده فن داخلي

وات

.....................
.....................
.....................

..................
..................
..................

سرعت چرخش

فشرده‌ ساز (كمپرسور)

دور بر دقيقه

.....................
.....................
.....................

..................
..................
..................

ايجادكننده
جريان متناوب

دور بر دقيقه

.....................
.....................
.....................

..................
..................
..................

فنها

دور بر دقيقه

.....................
.....................
.....................

..................
....................
....................

ب) روش و نتايج آزمايش
روش آزمايش [پاورقي 34]: روش موازنه گرما/ روش اختلاف آنتالپي
در يك جعبه كالري‌ سنج با ناحيه سطحي متوسط: ................................................... مترمربع
مقدار اندازه‌ گيري ‌شده‌ ضريب U جعبه مجهز به يك واحد سرمايشي: .................... وات بر درجه سانتيگراد
در دماي متوسط ديواره ‌اي: .................................................................................... درجه سانتيگراد
در بخشي از تجهيزات حمل ‌و نقل:
مقدار اندازه‌ گيري ‌شده ضريب U يك بخش از تجهيزات حمل‌ و نقل مجهز به واحد سرمايشي: ... وات بر درجه سانتيگراد در دماي متوسط ديواره ‌‌اي: ..................... درجه سانتيگراد
روش مورد استفاده براي اصلاح ضريب U بدنه به ‌صورت تابعي از متوسط دماي ديواره‌ هاي بدنه: .....................
حداكثر خطاي تعيين موارد زير:
ضريب U بدنه: ........................................
ظرفيت سرمايشي واحد: ..........................
پ) بررسي ‌ها
تنظيم‌ كننده‌ دما: تنظيم در .................... درجه سانتيگراد با تفاضل ............... درجه سانتيگراد
كاركرد دستگاه يخ ‎زدايي [پاورقي 35]: رضايت ‌بخش/ نامطلوب
حجم جريان هواي عبوري در تبخيركن: مقدار اندازه‌ گيري‌ شده ... مترمكعب در فشار ... پاسكال
وجود لوازم توليد گرما در تبخيركن براي تنظيم دماپا (ترموستات) بين صفر و 12 سانتيگراد1: بله/ خير
ت) ملاحظات: .......................................................................................................................................
انجام ‌شده در تاريخ .................................... در محل ...................................................................
مسؤول آزمايش ...........................................................................

پاورقي 29 - در صورت لزوم پاك كنيد

پاورقي 30 - مقدار ذكر شده توسط سازنده

پاورقي 31 - مقدار ذكر شده توسط سازنده

پاورقي 32 - در صورت لزوم

پاورقي 33 - فقط شيوه تفاضل آنتالپي

پاورقي 34 - در صورت لزوم پاك كنيد

پاورقي 35 - در صورت لزوم پاك كنيد

پيوست ۳ ضميمه ۱

الف . برگه (فرم) الگوي گواهي انطباق تجهيزات به ‌نحو مقرر در بند (۳) پيوست (۱) ضميمه (۱)
برگه (فرم) گواهي تجهيزات عايق، سرمايشي، سرمايشي مكانيكي و گرمايشي مورد استفاده در حمل‌ و نقل بين المللي زميني مواد غذايي فسادپذير
گواهي ‌هاي انطباق تجهيزات صادره پيش از ۲ ژانويه ۲۰۱۱ (۱۲ دي ۱۳۸۹) طبق الزامات مربوط به الگوي گواهي پيوست (۳) ضميمه (۱) لازم ‌الاجراء در ۱ ژانويه ۲۰۱۱ (۱۱ دي ۱۳۸۹) تا تاريخ انقضاي اصلي خود، معتبر خواهد بود.
گواهي‌ هاي انطباق صادره پيش از تاريخ لازم الاجراء شدن اصلاحات بخش (۳) الگوي گواهي (۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵ برابر با ۸ مهر ۱۳۹۴) تا تاريخ انقضاي اصلي خود معتبر خواهند بود.


.........../ تجهيزات۱


......... ۲

XXXXXXX۳


.............
عايق ‌بندي‌ شده

.............
سردسازي ‌شده

.............
سردسازي مكانيكي

.............
گرم‌ شده

.............
چند دمايي ۴


............. / مجوز ۵ موافقتنامه XXXXXXXXXXX


........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... / صادر شده بر اساس موافقتنامه حمل ‌و نقل بين ‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص مورد استفاده در اينگونه جا به ‌جايي‌ ها (موافقتنامه)


۱

.................................................................... / مقام صادركننده XXXXXXXXXXX

۲

........................................ / تجهيزات: ۶ XXXXXXXXXXX

۳

...... / شماره ثبت: * XXXXXX ........ شماره شناسايي وسيله نقليه * XXXXXXXXXXX
...... / تخصيص داده شده به ‌وسيله: XXXXXXXXXXX
...... / جعبه عايق ‌بندي ‌شده: نشانه/ نوع (مدل)/ اختصاصي (سريال)/ شماره XXXXXXXXXXX
............. / ماه و سال ساخت۱۵

۴

............. / مالك يا بهره برداري به وسيله XXXXXXXXXXX

۵

............. / ارائه شده به وسيله XXXXXXXXXXX

۶

............. / تصويب ‌شده به‌ عنوان XXXXXXXXXXX

۶.۱

............. / با يك يا چند دستگاه گرمايشي كه: ۱ XXXXXXXXXXX

۶.۱.۱

............. / مستقل: ۸ نشانه/ نوع (مدل)/ سردساز/ شماره اختصاصي (سريال)/ سال ساخت (در صورت وجود) XXXXXXXXXXX

۶.۱.۲

............./ وابسته: ۸ نشانه/ نوع (مدل)/ سردساز/ شماره اختصاصي (سريال) /سال ساخت (در صورت وجود) XXXXXXXXXXX

۶.۱.۳

............. / متحرك:

۶.۱.۴

............. / ثابت:

۷

............. / مبناي صدور مجوز:

۷.۱

............. / اين مجوز صادر شده است بر اساس: ۱

۷.۱.۱

............. / آزمايش هاي تجهيزات:

۷.۱.۲

............. / مطابقت با مورد مرجع تجهيزات:

۷.۱.۳

............. / بازرسي دوره ‌اي:

۷.۲

............. / مشخص نماييد:

۷.۲.۱

............. / ايستگاه آزمايش: XXXXXXXXXXX

۷.۲.۲

............. / ماهيت آزمايش ها: ۹ XXXXXXXXXXX

۷.۲.۳

............. / تعداد گزارش ها:
NNNN (ايستگاه آزمايش) سال/ ماه/ روز و NNNN (ايستگاه آزمايش) سال/ ماه/ روز

۷.۲.۴

............./ ضريب K: nn.۰ W/m۲K
.........................

۱۱

ظرفيت اسمي

تبخيركن ۱

تبخيركن ۲

تبخيركن ۳

۷.۲.۵

..................................................../ ظرفيت سردسازي مؤثر در دماي بيروني (۳۰) درجه سانتيگراد و دماي داخلي: ۱۰

درجه سانتيگراد

XXX وات

XXX وات

XXX وات

XXX وات

درجه سانتيگراد

XXX وات

XXX وات

XXX وات

XXX وات

درجه سانتيگراد

XXX وات

XXX وات

XXX وات

XXX وات


۷.۳

..................................................../ تعداد دهانه ها و تجهيزات ويژه X

۷.۳.۱

............. / تعداد درب ها X ............. / درب عقب X ............. / درب هاي جانبي X

۷.۳.۲

............. / تعداد هواكش ها X

۷.۳.۳

............. / تجهيزات آويختن گوشت X

۷.۴

............. / ساير

۸

............. / تاريخ اعتبار مجوز ماه و سال

۸.۱

............. / مشروط بر اينكه:

۸.۱.۱

............. / بدنه عايق و چنانچه امكان ‌پذير باشد، دستگاه گرمايشي در شرايط خوبي نگهداري مي ‎شود: و

۸.۱.۲

............. / تغييرات اساسي انجام‌ شده در دستگاه گرمايشي

۹

............./ تنظيم‌ شده به ‌وسيله XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

رونوشت مصدق ۱۲
اين مهر را بر روي مجوز اصلي چاپ نكنيد
(نام مأمور)
(مقام صلاحيت ‌دار يا مجاز)


۱۰

............. / در تاريخ سال/ ماه/ روزعلامت متمايزكننده ۱۳
مهر امنيتي (برجسته، فرابنفش، غيره)

...................
سند اصلي


...................... / مقام صلاحيتدار
XXXXXXXXXXXXXXX
................................................................. ۱۴
..................... / مسؤول موافقتنامه
(نام مأمور)

اين زيرنويس ‌ها در خود گواهينامه چاپ نخواهند شد.
نواحي خاكستري با ترجمه به زبان كشور صادركننده‌ گواهينامه‌ موافقتنامه جا به ‌جا مي ‌شود.
۱ - روي مواردي كه اعمال نمي شوند، خط بكشيد.
۲ - نشانه متمايز كشور مثل آنچه در حمل و نقل جاده ‌اي بين‌ المللي به ‌كار مي ‌رود.
۳ - تعداد (ارقام، حروف و غيره) نشانگر مقام صادركننده گواهينامه و مرجع تصويب.
۴ - روش آزمايش براي تجهيزات چند دمايي جديد در بخش (۷) ضميمه (۱)، پيوست (۲) آمده است. روش آزمايش الف تجهيزات چند دمايي مورد استفاده هنوز تعيين نشده است. تجهيزات چند دمايي، تجهيزات عايق با دو يا چند محفظه براي دماهاي مختلف در هر محفظه هستند.
۵ - جاهاي خالي گواهينامه بايد به زبان كشور صادركننده‌ و به انگليسي، فرانسوي يا روسي، چاپ شود. بخشهاي مختلف بايد به ‌شكل نمونه (مدل) فوق شماره‌ گذاري شود.
۶ - نوع را مشخص نماييد (واگن، كاميونت، تريلر نيمه ‌سنگين، كاميون،‌ تريلر، بارگنج (كانتينر) و غيره)؛ در مورد تجهيزات مخزن براي حمل‌ و نقل مواد غذايي مايع، واژه «مخزن» را اضافه كنيد.
۷ - در اين قسمت يك يا چند مورد از توضيحات فهرست‌ شده در پيوست (۴) ضميمه (۱) را همراه با نشانه مشخص متناظر با علائم وارد كنيد.
۸ - يك علامت، نمونه (الگو)، شماره اختصاصي (سريال) يخچال و سال ساخت دستگاه را بنويسيد.
۹ - اندازه‌ گيري ضريب كلي انتقال گرما، تعيين كارايي دستگاه سرمايشي و غيره
۱۰ - جايي كه طبق مفاد بند (۷ – ۲ - ۳) پيوست (۲) اين ضميمه تعيين شده است.
۱۱ - ظرفيت سردسازي مؤثر هر تبخيركن به تعداد تبخيركن‌ هاي مجهز به واحد تقطير مربوط مي‌ شود.
۱۲ - در مورد بروز خسارات، يك گواهينامه جديد يا به جاي آن عكسي از گواهي موافقتنامه با مهر خاص تصوير گواهينامه (با جوهر قرمز) و نام مدير تأييدكننده، امضاي او و نام مقام صلاحيت‌ دار يا نهاد مجاز را مي ‌توان ارائه كرد.
۱۳ - مهر امنيتي (برجسته، شبرنگ، فرابنفش يا ديگر نشانه ‌هاي امنيتي كه منشأ گواهينامه را تأييد مي ‌كند)
۱۴ - در صورت لزوم شيوه تفويض اختيار صدور گواهينامه موافقتنامه ذكر شود.
۱۵ - نشانه، نمونه (مدل)، شماره اختصاصي (سريال) سازنده و ماه/ سال ساخت بدنه‌ عايق را بنويسيد. تمام شماره اختصاصي (سريال) ‎هاي تجهيزات عايق (بارگنج‌ ها (كانتينرها)) كه حجم داخلي كمتر از دو مترمكعب دارد بايد فهرست شود. همچنين فهرست جمعي اين شماره اختصاصي (سريال)‌ها نيز قابل قبول است مثلا از شماره ... تا شماره ...

ب . پلاك گواهينامه‌ انطباق تجهيزات به‌ نحو پيش ‌بيني ‌شده در بند (۳) پيوست (۱) ضميمه (۱)
۱
- پلاك گواهي بايد به طور دائمي و در يك مكان كاملاً مشهود در مجاورت ساير پلاك ‌هاي مجاز صادرشده براي اهداف رسمي الصاق گردد. پلاك، طبق الگوي تهيه‌ شده زير بايد به شكل يك صفحه‌ مستطيل مقاوم در مقابل فرسايش و آتش به اندازه‌ حداقل (۱۶۰) در (۱۰۰) ميليمتر باشد.
مشخصات زير بايد روي پلاكي به زبان انگليسي، فرانسوي يا روسي به‌ طور خوانا نشان داده شود.
الف) حروف لاتين «‌اِي تي پي» پس از عبارت «مجوز حمل ‌و نقل مواد غذايي فسادپذير»
ب) «شماره مجوز» پس از نشانه متمايز (در حمل ‌و نقل بين ‌المللي جاده ‌اي) كشوري كه در آن مجوز داده شده و تعداد (ارقام، حروف و غيره) مرجع تصويب.
پ) «شماره تجهيزات» پس از شماره خاص تعيين ‌شده براي شناسايي بخش خاصي از تجهيزات (كه ممكن است شماره‌ سازنده باشد)
ت) نشان موافقتنامه پس از نشانه‌ متمايز مقرر در پيوست (۴) ضميمه (۱) متناظر با رده و طبقه‌ تجهيزات
ث) «اعتبار تا:» پس از تاريخ (ماه و سال) انقضاي تصويب واحد تجهيزات. اگر مجوز پس از آزمايش يا بررسي تمديد شود، تاريخ انقضاي بعدي را مي‌ توان در همين سطر اضافه كرد.
ضخامت حروف موافقتنامه و حروف نشانه‌ مشخص بايد تقريباً ۲۰ ميليمتر باشد. ضخامت ساير حروف و ارقام نبايد كمتر از ۵ ميليمتر باشد.اِي تي پي

مجاز براي حمل‌ و نقل مواد غذايي فسادپذير

الف


شماره مجوز:

[جي بي – اِل آر - ۴۵۶۷۸۹] *

ب


شماره تجهيزات:

[ اِي بي ۱۲ سي ۹۸۷]*

پ


نشان موافقتنامه:

اف آر سي*

ت


اعتبار تا:

[۲۰۲۰ - ۰۲] *

ث


كوچكتر مساوي ۱۶۰ ميليمتر


* مشخصات در كروشه به شكل نمونه ارائه شده است.

پيوست 4 ضميمه ۱
نشانه‌ هاي متمايزكننده‌ الصاق ‌شده به تجهيزات خاص
نشانه‌ هاي تمايز مقرر در بند (۴) پيوست (۱) اين ضميمه بايد شامل حروف بزرگ لاتين آبي تيره روي زمينه‌ سفيد باشند. ضخامت حروف بايد حداقل ۱۰۰ ميليمتر براي نشانه‌ هاي طبقه ‌بندي و حداقل ۵۰ ميليمتر براي تاريخ انقضاء باشد. در تجهيزات خاصي مثل وسايل نقليه جاده‌ اي با حداكثر جرم كمتر از ۵ /۳ تن، ضخامت نشانه‌ هاي طبقه ‌بندي مي ‌تواند همچنين ۵۰ ميليمتر و تاريخ ‌هاي انقضاء حداقل ۲۵ ميليمتر باشد.
نشانه ‌هاي طبقه ‌بندي و انقضاء بايد حداقل در دو طرف گوشه‌ هاي بالايي نزديك جلو نصب شوند.
نشانه ‌ها بايد به‌ صورت زير باشند:


تجهيزات

نشانه هاي تمايز

تجهيزات عايق معمولي

IN

تجهيزات شديداً عايق

IR

تجهيزات سرمايشي رده‌ (الف) با عايق عادي

RNA

تجهيزات سرمايشي رده‌ (الف) با عايق قوي

RRA

تجهيزات سردسازي رده (ب) با عايق قوي

RRB

تجهيزات سرمايشي رده‌ (پ) با عايق قوي

RRC

تجهيزات سردسازي رده‌ (ت) با عايق عادي

RND

تجهيزات سردسازي رده‌ (ت) با عايق قوي

RRD

تجهيزات سردسازي مكانيكي رده‌ (الف) با عايق عادي

FNA

تجهيزات سردسازي مكانيكي رده‌ (الف) با عايق قوي

FRA

تجهيزات سردسازي مكانيكي رده‌ (ب) با عايق قوي

FRB

تجهيزات سردسازي مكانيكي رده‌ (پ) با عايق قوي

FRC

تجهيزات سردسازي مكانيكي رده‌ (ت) با عايق عادي

FND

تجهيزات سردسازي مكانيكي رده‌ (ت) با عايق قوي

FRD

تجهيزات سردسازي مكانيكي رده‌ (ث) با عايق قوي

FRE

تجهيزات سردسازي مكانيكي رده‌ (و) با عايق قوي

FRF

تجهيزات گرمايشي رده‌ (الف) با عايق عادي

CNA

تجهيزات گرمايشي رده‌ (الف) با عايق قوي

CRA

تجهيزات گرمايشي رده‌ (ب) با عايق قوي

CRB

تجهيزات گرمايشي رده‌ (پ) با عايق قوي

CRC

تجهيزات گرمايشي رده‌ (ت) با عايق قوي

CRD

اگر تجهيزات به دستگاه حرارتي وابسته يا متحرك، مجهز شده باشد و شرايط خاصي براي استفاده از دستگاههاي حرارتي وجود داشته باشد، نشانه‌ تمايز بايد با حرف X در موارد زير تكميل شود:
۱ - براي تجهيزات سرمايشي
چنانچه صفحات خوش ‌گداز (يوتكتيك) در اتاق ديگر براي انجماد قرار داده شده باشد.
۲ - براي تجهيزات سرمايشي مكانيكي:
۱ - ۲ - چنانچه فشرده ‌ساز (كمپرسور) قدرت را از موتور خودرو مي‌ گيرد.
۲ - ۲ - چنانچه واحد سرمايشي، خود يا بخشي از آن متحرك باشد كه مانع از كاركرد آن مي ‌شود.
تاريخ (ماه و سال) واردشده بر اساس بخش (الف) قسمت (۸) پيوست (۳) اين ضميمه با عنوان تاريخ انقضاي گواهي صادره براي تجهيزات بايد به‌ موجب نشان متمايز‌كننده يا ساير نشان ‌هاي مذكور بيان شود:

نمونه (مدل):اف آر سي
۲۰۲۰ - ۰۲


۰۲ = ماه (فوريه)
۲۰۲۰ = سال
انقضاي مجوز

ضميمه 2
انتخاب تجهيزات و شرايط دماي مورد مشاهده در حمل‌ و نقل مواد غذايي منجمد و داراي انجماد سريع
۱ - براي حمل ‌و نقل مواد غذايي منجمد و داراي انجماد سريع، تجهيزات حمل‌ و نقل بايد به ‌گونه ‌اي انتخاب و استفاده شوند كه در طول حمل ‌و نقل بالاترين دماي مواد غذايي در هر نقطه از بار از دماي نشان‌ داده‌ شده بيشتر نشود.
به اين معنا كه تجهيزات مورد استفاده در حمل ‌و نقل مواد غذايي داراي انجماد سريع بايد به دستگاههاي موضوع پيوست (۱) اين ضميمه مجهز باشند. در هر حال اگر لازم باشد يكي از آنها به دماي تأييد شده براي اين مواد غذايي برسد اين امر بايد بر اساس روش مقرر در پيوست (۲) اين ضميمه انجام شود.
۲ - بر اين اساس دماي مواد غذايي در هر نقطه از بار بايد كمتر يا مساوي مقدار نشان ‌داده‌ شده در طي حمل‌ و نقل و بارگيري باشد.
۳ - در جايي كه بازكردن تجهيزات لازم است، مثل انجام بازرسي، اطمينان از اينكه مواد غذايي با رويه‌ ها يا شرايط مخالف با اهداف اين ضميمه يا شرايط كنوانسيون بين ‌المللي هماهنگ‌ سازي واپايش (كنترل) مرزي كالاها قرار نگرفته، ضروري است.
۴ - در طول عمليات خاص مثل يخ‌‎ زدايي تبخيركن تجهيزات سرمايشي مكانيكي، افزايش مختصر دماي سطح مواد غذايي حداكثر سه درجه سانتيگراد در بخشي از بار مثلاً نزديك تبخيركن، نسبت به دماي مناسب ممكن است مجاز باشد.
بستني................................................................................................................. ۲۰- درجه سانتيگراد
شيلات، ماهي منجمد يا داراي انجماد سريع، نرم‌ تنان و سخت‌ پوستان و تمام مواد غذايي منجمد ديگر ...... ۱۸- درجه سانتيگراد
تمام مواد غذايي منجمد ديگر (به ‌استثناي كره) .................................................................................. ۱۲- درجه سانتيگراد
كره....................................................................................................................................... ۱۰- درجه سانتيگراد
مواد غذايي منجمد و مواد غذايي داراي انجماد سريع مذكور در زير، در مقصد تحت پردازش فوري بيشتر قرار مي ‌گيرند: [پاورقي 36]
كره
افشره ميوه

پاورقي 36 - چنانچه فرآوري بيشتر سريع در مقصد براي مواد غذايي منجمد و داراي انجماد سريع مدنظر باشد، دماي آنها را مي‎ توان به تدريج در طول حمل ‌و نقل بالا برد تا هنگامي كه به مقصد مي رسند دمايي را داشته باشند كه بالاتر از آن دمايي نيست كه توسط ارسال‌ كننده تعيين شده و در قرارداد حمل‌ و نقل مشخص شده است. اين دما نبايد بالاتر از حداكثر دماي مجاز براي همان مواد غذايي در زماني باشد كه به ‌نحو مندرج در ضميمه (3) منجمد شده ‌اند. اسناد حمل و نقل بايد نام مواد غذايي اعم از آنهايي كه منجمد شده يا داراي انجماد سريع هستند و بايد در مقصد فرآوري شوند را ذكر كند. اين حمل ‌و نقل بايد با تجهيزات مصوب موافقتنامه بدون استفاده از وسيله گرمايشي براي افزايش دماي مواد غذايي انجام شود.

پيوست 1 ضميمه 2
پايش دماي هواي حمل ‌و نقل مواد غذايي فسادپذير داراي انجماد سريع
تجهيزات حمل ‌و نقل بايد مجهز به ابزاري باشند كه امكان اندازه‌ گيري و ثبت دماي هوا و مرتب‌‌ سازي داده‌ هاي حاصل (كه از اين پس ابزار ناميده مي ‌شوند) را براي پايش دماي هواي مواد غذايي داراي انجماد سريع مورد نظر براي مصرف انساني داشته باشد.
اين ابزار بايد طبق 13486 EN (گواهي دوره ‌اي ثبت دما و دماسنج براي حمل ‌و نقل، ذخيره و توزيع مواد غذايي منجمد سرد و داراي انجماد سريع و بستني‌ ها) از يك نهاد تأييد صلاحيت بوده و اسناد بايد براي تصويب مقامات صلاحيت ‌دار موافقتنامه قابل دسترس باشد.
اين ابزار بايد با استاندارد 12830 EN (ثبت دما براي حمل‌ و نقل، ذخيره و توزيع مواد غذايي سرد، منجمد و داراي انجماد سريع و بستني‌ ها، آزمايشها و عملكردها، پايداري) مطابقت داشته باشد.
دماي ثبت ‌شده حاصل در اين روش بايد توسط متصدي مربوط، تاريخ‌ گذاري شده و حداقل يك ‌‌سال يا بيشتر بر اساس ماهيت غذا مرتب شود.

پيوست 2 ضميمه 2
روش نمونه ‌گيري و اندازه ‌گيري دماي حمل ‌و نقل مواد غذايي فسادپذير سرد، منجمد و داراي انجماد سريع

الف) ملاحظات كلي
۱
- بازرسي و اندازه‌ گيري دماي ذكر شده در ضميمه ‌هاي (۲) و (۳) بايد به ‌گونه ‌اي انجام شود كه مواد غذايي در معرض شرايط كاهش سلامتي يا كيفيت قرار نگيرند. اندازه ‌گيري دماي مواد غذايي بايد در محيط يخچال و با حداقل تأخير و حداقل اختلال در عمليات حمل ‌و نقل انجام شود.
۲ - روشهاي بازرسي و اندازه ‌گيري موضوع بند (۱) بايد ترجيحاً در نقطه بارگذاري يا بارگيري انجام شود. اين روشها معمولاً نبايد در طول حمل ‌و نقل انجام شوند مگر اينكه در رابطه با تأييد دماي مواد غذايي مندرج در ضميمه ‌هاي (۲) و (۳) شك جدي، وجود داشته باشد.
۳ - در صورت امكان، بازرس بايد اطلاعات حاصل از دستگاه پايش دما در طول سفر، پيش از انتخاب بار مواد غذايي فسادپذير براي روشهاي نمونه‌ گيري و اندازه‌ گيري را در نظر گيرد. پيشتازي در اندازه‌ گيري دماي مواد غذايي بايد در جايي انجام شود كه شك منطقي درباره‌ واپايش (كنترل) دما در طي حمل ‌و نقل وجود دارد.
۴ - چنانچه بار‌ها انتخاب شده باشند، بايد نخست اندازه‌ گيري غيرمخرب (بين موردي يا بين بسته اي) استفاده شود. تنها در جايي كه نتايج اندازه‌ گيري غيرمخرب طبق دماهاي مندرج در ضميمه ‌هاي (۲) يا (۳) نيست (با فرض آستانه‌ مجاز) اندازه‌ گيري مخرب انجام مي ‌شود. در جايي كه محموله‌ ها يا جعبه‌ ها براي بازرسي باز شده ‌اند، اما هيچ اقدام ديگري انجام نشده، بايد با توجه به زمان، تاريخ، مكان بازرسي و مهر اداري مقام بازرسي، مجدداً مهر شوند.

ب) نمونه‌ گيري
۵
- انواع بسته ‌بندي انتخابي براي اندازه ‌گيري دما بايد به ‌گونه‌ اي باشد كه دماي آنها نشانگر گرمترين نقطه‌ محموله است.
۶ - در جايي كه انتخاب نمونه در طول حمل‌ و نقل در زمان بارگيري محموله ضروري است، دو نمونه بايد از بالا و پايين محموله مجاور لبه‌ ورودي هر درب يا جفت دربها گرفته شود.
۷ - در جايي كه نمونه‌ ها در زمان بارگذاري محموله گرفته مي‌ شوند، چهار نمونه بايد از هر يك از موقعيت‎ هاي زير گرفته شود:
- بالا و پايين محموله مجاور لبه ورودي دربها؛
- گوشه‌ بالاي كناري محموله (دورترين نقطه از واحد سرمايشي)؛
- مركز محموله؛
- مركز سطح جلويي محموله (نزديك ‌ترين نقطه به واحد سرمايشي)؛
- گوشه‌ هاي بالايي يا پاييني سطح جلويي محموله (نزديك ‌ترين نقطه به ورودي هواي برگشت به واحد سردسازي).
۸ - در مورد غذاهاي سرد در ضميمه (۳)، نمونه‌ ها بايد از سردترين مكان گرفته شود تا اطمينان حاصل شود در طول حمل ‌و نقل انجماد صورت نگرفته است.

پ) اندازه‌ گيري دماي مواد غذايي فسادپذير
۹
- ميله‌ اندازه‌ گيري دما بايد پيش از اندازه‌ گيري دما تا حد امكان تا نزديك به دماي محصول سرد شود.
(۱) غذاهاي سرد
۱۰ - اندازه‌ گيري غيرمخرب. اندازه‌ گيري بين موردي يا بين بسته ‌اي بايد با ميله ‌اي انجام شود كه سري صاف دارد و سطح تماس خوبي را فراهم مي ‌كند و توده حرارتي پايين و رسانايي گرمايي بالايي دارد. هنگام قرار دادن ميله بين مواد و بسته‌ هاي غذايي، فشار كافي براي تماس حرارتي خوب و طول كافي براي قرارگيري ميله با حداقل خطاي قابليت رسانايي وجود داشته باشد.
۱۱ - اندازه‌ گيري مخرب: ميله ‌اي با ساقه‌ قوي، محكم و نوك تيز بايد مورد استفاده قرار گيرد كه از موادي ساخته شده كه پاكسازي و گندزدايي آنها ساده است. ميله بايد در مركز بسته‌ غذايي قرار گيرد و دما هنگامي كه خواندن آن ثابت شد، يادداشت شود.
(۲) مواد غذايي منجمد و داراي انجماد سريع
۱۲ - اندازه ‌گيري غيرمخرب. مشابه با بند (۱۰)
۱۳ - اندازه‌ گيري مخرب. ميله‌ هاي دما براي نفوذ در مواد غذايي منجمد طراحي نشده ‌اند. بنابراين ايجاد حفره در محصولي كه ميله در آن قرار مي‎ گيرد ضروري است. حفره با يك ابزار از قبل سرد ‌شده ايجاد مي‌ شود كه يك ابزار فلزي با نوك تيز مثل دريل دستي، يخ ‌شكن يا مته است. قطر حفره بايد تناسب نزديكي با ميله باشد. عمقي كه ميله در آن قرار مي ‎گيرد به نوع محصول بستگي دارد.
(۱) در جايي كه ابعاد محصول اجازه مي ‌دهد، ميله تا عمق ۵ /۲ سانتيمتري از سطح محصول فرو مي رود.
(۲) در جايي كه به‌ علت اندازه‌ محصول رديف (۱) امكان‌ پذير نيست، ميله بايد در عمق حداقل سطح سه يا چهار برابر قطر ميله وارد شود.
(۳) ايجاد حفره در مواد غذاي خاص به‌ علت اندازه يا تركيبات آنها مثل سبزي ‎هاي خرد شده امكان‌پذير يا عملي نيست. در اين موارد دماي داخلي بسته‌ غذا بايد با قرار دادن يك ميله‌ تيز مناسب در مركز بسته تعيين شود تا دماي تماس آن با غذا اندازه ‌گيري شود. پس از قرار دادن ميله دما بايد تا زماني كه به مقدار ثابت برسد، خوانده شود.

ت) مشخصات كلي سامانه اندازه‌ گيري
۱۴
- سامانه اندازه‌ گيري (ميله و خوانش) مورد استفاده در تعيين دما بايد مشخصات زير را داشته باشد:
(۱) زمان پاسخگويي بايد نود درصد(۹۰ %) اختلاف بين خوانش اوليه و نهائي را در سه دقيقه به دست آورد؛
(۲) سامانه بايد دقت نيم ‌درصدي(۵/۰ %) در بازه اندازه‌ گيري ۲۰- تا ۳۰ + درجه سانتيگراد داشته باشد.
(۳) دقت اندازه ‌گيري نبايد بيش از (۳ /۰) درجه سانتيگراد در طول عمليات در بازه اندازه‌ گيري ۲۰- تا ۳۰ + درجه سانتيگراد تغيير كند.
(۴) دقت نمايش ابزار بايد (۱ /۰) درجه سانتيگراد باشد.
(۵) دقت سامانه بايد در فواصل معين بررسي شود.
(۶) سامانه بايد گواهي درجه ‌بندي رايج از يك مؤسسه تأييد‌ شده را داشته باشد.
(۷) اجزاي برقي سامانه بايد در مقابل اثرات نامطلوب ناشي از تراكم رطوبت حفاظت شوند.
(۸) سامانه بايد قوي و ضدشوك باشد.

ث) آستانه ‌هاي مجاز براي اندازه‌ گيري دما
۱۵
– آستانه ‌هاي خاصي بايد براي تفسير اندازه ‌گيري‌ هاي دما مجاز باشد:
(۱) عملياتي - در مورد مواد غذايي منجمد و داراي انجماد سريع، افزايش اندك تا (۳) درجه سانتيگراد دماي ممكن در ضميمه (۲) براي دماي سطحي غذا مجاز است؛
(۲) روش شناسي - اندازه‌ گيري غيرمخرب را با حداكثر دو درجه سانتيگراد اختلاف در خوانش نسبت به اندازه ‌گيري دماي صحيح محصول به‌ ويژه با ضخامت مقوا در بسته‌ بندي جعبه ‌اي مي ‌توان ارائه كرد. اين آستانه در اندازه‌ گيري مخرب دما اعمال نمي ‌شود.

ضميمه 3
انتخاب تجهيزات و شرايط دمايي مورد مشاهده براي حمل ‌و‌ نقل مواد غذايي سرد
1 - براي حمل ‌و نقل مواد غذايي سرد زير، تجهيزات حمل‌ و نقل بايد به‌ گونه ‌اي انتخاب و استفاده شوند كه در طي حمل ‌و نقل بالاترين دماي مواد غذايي در هر نقطه از بار، از دماي نشان ‌داده بيشتر نشود. در هر حال اگر دماي مواد غذايي تأييد شود، بايد بر اساس روش مقرر در پيوست (2) ضميمه (2) اين موافقتنامه انجام شود.
2 - بر اين اساس، دماي مواد غذايي در هر نقطه از بار نبايد از دمايي كه در بارگيري، حمل ‌و نقل و بارگذاري در زير نشان داده شده فراتر رود.
3 - در جايي كه بازكردن تجهيزات ضروري است، مثلاً براي انجام بازرسي، تضمين اينكه مواد غذايي در معرض شرايط خلاف اهداف اين ضميمه و اهداف كنوانسيون بين‌ المللي هماهنگ ‌سازي واپايش (كنترل) مرزي كالا قرار ندارند، ضروري است.
4 - واپايش (كنترل) دماي مواد غذايي كه در اين ضميمه مشخص‌ شده در هر نقطه از بار نبايد مثل مورد مواد غذايي منجمد تلقي گردد.حداكثر دما

1

شير خام [پاورقي 37]

6 + درجه سانتيگراد

2

گوشت قرمز [پاورقي 38] (به‌ جز دل و جگر)

7 + درجه سانتيگراد

3

محصولات گوشتي [پاورقي 39] شير پاستوريزه، كره، محصولات روزانه تازه (ماست، پنير، خامه و پنير تازه [پاورقي 40]) غذاهاي آماده (گوشت، ماهي، سبزيجات) سبزيجات خام آماده خوردن و فرآورده هاي آنها[پاورقي 41] عصاره ميوه‌ ها و فرآورده هاي ماهيان 3 كه در زير اشاره نشده است

در 6 + درجه سانتيگراد دماي نشان ‌داده‌ شده در برچسب يا در سند حمل‌ و نقل

4

جانوران شكاري (به‌ جز شكارهاي بزرگ) مرغ2 و خرگوش

4 + درجه سانتيگراد

5

گوشت قرمز احشا2

3 + درجه سانتيگراد

6

گوشت چرخ ‌كرده2

در 2 + درجه سانتيگراد يا دماي نشان ‌داده‌ شده روي برچسب يا روي سند حمل و نقل

7

ماهيان، نرم‌ تن و سخت ‌‌پوستان فرآوري ‌نشده [پاورقي 42]

در دماي ذوب يخ يا نقطه ذوب يخ

پاورقي 37 - زماني كه شير از مزرعه براي فرآوري سريع جمع ‌آوري مي ‌شود، دما در طول حمل و نقل تا (10) درجه سانتيگراد ممكن است بالا رود.

پاورقي 38 - هرگونه آماده ‌سازي مربوط به آن

پاورقي 39 - به جز فرآورده‌ هايي كه كاملاً نمك‌ سود، دودي، خشك يا سترون‌ سازي شده اند.

پاورقي 40 - «پنير تازه» به معني پنيرجوشانده نشده (پنير به عمل نيامده) كه براي مصرفِ بلافاصله پس از توليد، آماده است و مدت نگهداري محدودي دارد.

پاورقي 41 - سبزيجات خامي كه خرد، تكه ‌تكه يا به ‌گونه ديگري از لحاظ اندازه كم شده اند به ‌استثاي آنهايي كه شسته، پوست كنده يا به ‌سادگي از وسط نصف شده ‌اند.

پاورقي 42 - به ‌جز ماهي زنده، نرم‌ تنان زنده و سخت‌ پوستان زنده

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست ماده، شش پيوست و سه ضميمه در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ شانزدهم ارديبهشت‌ ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳۰ /۲ /۱۳۹۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

محمدباقر قاليباف