قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بين المللي مواد غذايي فساد ناپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جا به جايي ها (مورخ يكم سپتامبر 1970 ميلادي برابر با دهم شهريور ماه 1349 هجر شمسي)

مصوب 1399/04/02 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

 

 

عطف به نامه شماره 101167/54669 مورخ 1396/8/15 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جابه‌جايي‌ها (مورخ يكم سپتامبر 1970 ميلادي برابر با دهم شهريور 1349 هجري‌شمسي) كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 16/2/1399 و تأييد شوراي نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌شود.

محمدباقر قاليباف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

- معاونت محترم نظارت، جهت استحضار و اقدام

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جابه‌جايي‌ها (مورخ يكم سپتامبر 1970 ميلادي برابر با دهم شهريور 1349 هجري شمسي)

 

ماده‌واحده- به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به موافقتنامه حمل‌ونقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جابه‌جايي‌ها (مورخ يكم سپتامبر 1970 ميلادي برابر با دهم شهريور 1349 هجري شمسي) به‌شرح پيوست مشتمل بر بيست ماده، سه ضميمه و شش پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد موافقتنامه توديع نمايد.

تبصره 1- جمهوري اسلامي ايران طبق بند (1) ماده (16) موافقتنامه، خود را ملزم به ترتيبات موضوع بندهاي (2) و (3) ماده (15) آن درخصوص ارجاع به داوري هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي آن كه از طريق مذاكره
حل و فصل نشود، نمي‌داند. ارجاع اختلاف به داوري صرفاً در صورت رضايت كليه طرفهاي اختلاف و با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي ممكن مي‌باشد. دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند در هر مورد كه ارجاع به داوري را براي حل و فصل هر اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي موافقتنامه به مصلحت بداند، با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي، طبق قوانين مربوط اقدام نمايد.

تبصره 2- رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي اين موافقتنامه الزامي است.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جابه‌جايي‌ها

 

طرفهاي متعاهد، با اميد به بهبود شرايط حفظ كيفيت مواد غذايي فسادپذير در زمان جابه‌‌جايي آنها به‌ويژه در تجارت بين‌المللي، با توجه به اينكه بهبود اين شرايط احتمالاً گسترش تجارت مواد غذايي فسادپذير را ترغيب مي‌كند، به‌شرح زير توافق نمودند:

فصل 1- تجهيزات ويژه حمل‌ونقل

ماده 1- تجهيزات حمل‌ونقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير نبايد به‌صورت تجهيزات روكش‌دار، سردسازي، سردسازي مكانيكي يا حرارتي طراحي شود مگر اينكه با استانداردها و تعاريف مندرج در ضميمه‌ (1) اين موافقتنامه مطابقت داشته باشد.

ماده 2- طرفهاي متعاهد جهت حصول اطمينان از اينكه تجهيزات موضوع ماده (1) اين موافقتنامه براي مطابقت با استانداردهاي گفته‌شده با مقررات پيوست‌هاي (1)، (2)، (3) و (4) ضميمه (1) اين موافقتنامه بررسي و آزمايش شده‌اند، اقدامات لازم را اتخاذ خواهند نمود. هر يك از طرفهاي متعاهد اعتبار گواهي‌هاي تأييد صادره طبق بند (3) پيوست (1) ضميمه (1) اين موافقتنامه از سوي مقام صلاحيت‌دار طرف متعاهد ديگر را به رسميت خواهد شناخت. هر يك از طرفها مي‌توانند اعتبار گواهي‌هاي تأييد صادره طبق الزامات پيوست‌هاي (1) و (2) ضميمه (1) اين موافقتنامه از سوي مقام صلاحيت‌دار دولتي غير از طرف متعاهد را به‌ رسميت بشناسند.

فصل 2- استفاده از تجهيزات حمل‌ونقل خاص براي حمل‌ونقل بين‌المللي برخي مواد غذايي فسادپذير

ماده 3-

1- مفاد ماده (4) اين موافقتنامه بايد در مورد تمام جابه‌جايي‌هاي زير اعم از اجاره‌اي، كرايه‎اي يا در تملك، كه با رعايت مفاد بند (2) اين ماده به‌طور انحصاري از طريق ريلي، جاده‌اي يا تركيبي از اين دو انجام شده باشد، اعمال شود:

- مواد غذايي منجمد يا تحت انجماد سريع و

- مواد غذايي موضوع ضميمه (3) اين موافقتنامه باشد حتي اگر تحت انجماد يا انجماد سريع نباشند، مشروط بر اينكه نقطه‌اي كه كالاها يا تجهيزات حاوي آنها، در وسيله نقليه ريلي يا جاده‌اي بارگيري شده و نقطه‌اي كه در آن كالاها يا تجهيزات حاوي آنها از وسيله نقليه مزبور تخليه شده، در دو كشور مختلف باشد و نقطه‌اي كه در آن كالا تخليه شده، در قلمرو يك طرف متعاهد باشد.

در مورد جابه‌جايي‌هاي واقع در يك يا چند گذرگاه دريايي غير از گذرگاهاي موضوع بند (2) اين ماده، هر مسير زميني به‌طور مجزا در نظر گرفته خواهد شد.

2- مفاد بند (1) اين ماده بايد در مورد گذرگاههاي دريايي كمتر از يكصد و پنجاه كيلومتر اعمال شود به شرطي كه كالاها با تجهيزات مورد استفاده در مسيرهاي زميني يا مسيرهاي بدون انتقال بارگيري كالاها، حمل دريايي شده و اين گذرگاه‌ها از يك يا چند مسير زميني موضوع بند (1) اين ماده پيش رفته باشد يا برود يا بين دو مسير زميني قرار گيرد.

3- با وجود مفاد بندهاي (1) و (2) اين ماده، طرفهاي متعاهد نبايد مفاد ماده (4) اين موافقتنامه را در مورد حمل‌ونقل مواد غذايي مورد نظر براي مصارف غير انساني، اعمال كنند.

ماده 4-

1- براي جابه‌جايي مواد غذايي فسادپذير مندرج در ضميمه‌هاي (2) و (3) اين موافقتنامه، تجهيزات موضوع ماده (1) اين موافقتنامه بايد مورد استفاده قرار گيرند مگر اينكه دماي پيش‌بيني‌شده در طول حمل‌ونقل، اين تجهيزات را براي حفظ شرايط دماي تعيين‌شده در ضميمه‌هاي (2) و (3) اين موافقتنامه آشكارا غير ضروري تلقي كند. تجهيزات بايد به‌گونه‌اي انتخاب و استفاده شوند كه شرايط دمايي پيش‌بيني‌شده در ضمايم مذكور را بتوان در سراسر حمل‌ونقل رعايت كرد. علاوه بر اين تمام اقدامات مقتضي بايد به‌صورت عملي‌تر به‌ويژه درباره دماي مواد غذايي در زمان بارگيري و انجماد يا انجماد مجدد در طول مسير يا ساير عمليات ضروري انجام شود. با اين وجود مفاد اين بند را تنها بايد تا جايي اعمال كرد كه با تعهدات بين‌المللي طرفهاي متعاهد در خصوص موضوع حمل و نقل بين المللي به‌موجب كنوانسيون‌هاي مجرا در زمان لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه يا به‌موجب كنوانسيون‌هاي جايگزين براي آنها، مغايرت نداشته باشد.

2- اگر در طول حمل‌ونقل به‌موجب اين موافقتنامه مفاد بند (1) اين ماده در رابطه با موارد زير رعايت نشده باشد:

الف) مواد غذايي را پس از تكميل حمل‌ونقل در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد را نتوان معدوم كرد مگر اينكه مقامهاي صلاحيت‌دار مجوز معدوم كردن آن را طبق ضوابط بهداشت عمومي تلقي كنند و مگر اينكه شرايطي كه مقامها ممكن است به هنگام ارائه آن به مجوز اضافه كنند اجابت شده باشد؛ و

ب) هر طرف متعاهد به‌دليل ضوابط بهداشت عمومي يا پيشگيري و تا جايي كه با ساير تعهدات بين‌المللي موضوع آخرين جمله بند (1) اين ماده مغايرت نداشته باشد از ورود مواد غذايي به قلمرو خود جلوگيري كرده يا ورود آنها را مشروط به شروطي كند كه ممكن است تعيين كنند.

3- رعايت مفاد بند (1) اين ماده توسط حمل‌كنندگان، اجاره‌اي يا كرايه‎اي تنها تا جايي ضروري است كه متعهد به تدارك يا عرضه‌ خدمات مورد نظر براي تضمين چنين رعايتي شده باشد و چنانچه رعايت مذكور بستگي به انجام خدمات داشته باشد. اگر اشخاص ديگر اعم از حقيقي يا حقوقي متعهد به تدارك يا عرضه‌ خدمات مورد نظر براي تضمين انطباق با مفاد اين موافقتنامه
شده باشند آنها به تضمين چنين انطباقي تا جايي كه به انجام خدماتي كه متعهد به تدارك يا عرضه‌ آن شده‌اند مربوط مي‌‌شود، ملزم خواهند بود.

4- در طول حمل‌ونقلي كه مشمول مفاد اين موافقتنامه است و براي آن نقطه‌ بارگيري در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد واقع شده باشد، مسؤوليت رعايت الزامات بند (1) اين ماده، با رعايت مفاد بند (3) اين ماده، برعهده اشخاص زير است:

- در مورد حمل‌ونقل اجاره‌اي يا كرايه­اي با شخص حقيقي يا حقوقي كه طبق اسناد حمل‌ونقل، فرستنده است، يا در صورت نبود اسناد حمل‌ونقل با شخص حقيقي يا حقوقي كه قرارداد حمل‌ونقل با حمل‌كننده منعقد كرده است.

- در ساير موارد، با شخص حقيقي يا حقوقي كه حمل‌ونقل را انجام مي‌دهد.

 

فصل 3- مقررات متفرقه

ماده 5- مفاد اين موافقتنامه براي حمل‌ونقل زميني بدون انتقال بار در بارگنج­هايي (كانتينرهايي) اعمال نخواهد شد كه در دسته‌‌ دريايي حرارتي قرار دارند و حمل‌ونقل مزبور در گذرگاه دريايي به‌غير از گذرگاه دريايي موضوع بند (2) ماده (3) اين موافقتنامه، پيش رفته باشد يا برود.

ماده 6-

1- هر يك از طرفهاي متعاهد تمامي اقدامات مناسب را براي تضمين رعايت مفاد اين موافقتنامه اتخاذ خواهد نمود. نهادهاي صلاحيت‌دار طرفهاي متعاهد يكديگر را از اقدامات عمومي اتخاذشده در اين رابطه آگاه خواهند نمود.

2- اگر يكي از طرفهاي متعاهد نقض ارتكابي توسط فرد ساكن در قلمرو طرف متعاهد ديگر را كشف كند يا مجازاتي را براي چنين فردي اعمال كند، نهاد طرف نخست نهاد طرف ديگر را از نقض كشف‌شده و مجازات اعمال‌شده، مطلع خواهد نمود.

ماده 7- طرفهاي متعاهد حق انعقاد موافقتنامه‌هاي دو يا چندجانبه را براي خود محفوظ مي‌دارند به اين شرط كه مفاد مربوط به تجهيزات خاص و مفاد حاكم در مورد دماي مورد نياز براي مواد غذايي خاص براي نگهداري در طول حمل‌ونقل، به‌ويژه به‌دليل شرايط اقليمي خاص، دقيق‌تر از آن مواردي باشد كه در اين موافقتنامه مقرر شده است. اين مفاد بايد تنها در حمل‌ونقل‌ بين‌المللي بين طرفهاي متعاهدي اعمال شود كه موافقتنامه‌هاي دو يا چندجانبه‌ موضوع اين ماده را منعقد نموده‌اند. اين موافقتنامه‌ها به دبيركل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد و وي آنها را به طرفهاي متعاهد اين موافقتنامه‌هايي كه امضاءكنندگان موافقتنامه مذكور نيستند، ارسال خواهد نمود.

ماده 8- عدم رعايت مفاد اين موافقتنامه بر وجود يا اعتبار قراردادهاي منعقده براي اجراي حمل‌ونقل، تأثير
نخواهد گذاشت.

فصل 4- مقررات نهائي

ماده 9-

1- كشورهاي عضو كميسيون اقتصادي اروپا و كشورهايي كه به‌عنوان مقام مشورتي كميسيون به‌موجب بند (8) وظايف و اختيارات كميسيون پذيرفته شده‌اند، مي‌توانند به روشهاي زير طرفهاي متعاهد اين موافقتنامه شوند:

الف) با امضاي آن؛

ب) با تصويب آن پس از امضاي منوط به تصويب آن؛ يا

پ) با الحاق به آن.

2- كشورهايي كه مي‌توانند به‌موجب بند (11) وظايف و اختيارات كميسيون در فعاليت‌هاي خاص كميسيون اقتصادي اروپا مشاركت كنند، مي‌توانند با ملحق شدن به آن پس از لازم‌الاجراء شدن آن، طرفهاي متعاهد اين موافقتنامه شوند.

3- اين موافقتنامه تا 31 مي‌1971 (10 خرداد 1350) براي امضاء مفتوح و پس از آن براي الحاق مفتوح خواهد بود.

4- تصويب يا الحاق با سپردن سند نزد دبيركل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.

ماده 10-

1- هر كشوري مي‌تواند در زمان امضاي اين موافقتنامه بدون در نظر گرفتن قيد تحديد تعهد راجع‌به تصويب، يا سپردن اسناد تصويب يا الحاق خود يا در هر زمان پس از آن در اطلاعيه‌اي خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد اعلام كند كه اين موافقتنامه در حمل‌ونقل‌هاي انجام‌شده در هر يك از قلمروهاي آن يا در يك قلمرو خاص آن واقع در خارج از اروپا اعمال نمي‌شود. اگر اطلاع‌رساني مذكور پس از لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه انجام شده باشد، براي اطلاع‌رسان نود روز پس از تاريخ دريافت اطلاعيه‌ توسط دبيركل، اعمال موافقتنامه در مورد حمل‌ونقل در قلمرو يا قلمروهاي نامبرده در آن اطلاعيه بايد متوقف شود. طرفهاي متعاهد جديد كه از 30 آوريل 1999 (10 ارديبهشت 1378) به موافقتنامه ملحق مي‌شوند و بند (1) اين ماده را اعمال مي‌كنند طبق رويه‌ مقرر در بند (2) ماده (18)، حق طرح هيچ اعتراضي را به پيش‌نويس اصلاحات ندارند.

2- هر كشوري كه به‌موجب بند (1) اين ماده اعلاميه داده باشد، مي‌تواند در هر زماني پس از آن در اطلاعيه‌اي خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد اعلام كند كه اين موافقتنامه در موردحمل‌ونقل انجام‌شده در قلمرو نامبرده در اطلاعيه صادره به‌موجب بند (1) اين ماده قابل اجراء خواهد بود و اين موافقتنامه در مورد حمل‌ونقل در آن قلمرو، يكصدوهشتاد روز پس از تاريخي اعمال خواهد شد كه دبيركل آن اعلاميه را دريافت كرده است.

ماده 11-

1- اين موافقتنامه يك‌سال پس از اينكه پنج كشور موضوع بند (1) ماده (9) آن را بدون قيد تحديد تعهد راجع‌به تصويب امضاء كرده يا اسناد تصويب يا الحاق آن را سپرده باشند، لازم‌الاجراء خواهد شد.

2- در رابطه با هر كشوري كه پس از امضاي پنج كشور بدون قيد تحديد تعهد راجع‌به تصويب يا سپردن اسناد تصويب يا الحاق آن، اين موافقتنامه را تصويب كرده يا به آن ملحق مي‌شود، اين موافقتنامه يك‌سال پس از اينكه كشور مذكور سند تصويب يا الحاق خود را سپرده باشد، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده 12-

1- هر طرف متعاهد مي‌تواند با تسليم يادداشت ابطال به دبيركل سازمان ملل متحد، اعمال اين موافقتنامه را در مورد خود ابطال نمايد.

2- ابطال پانزده‌ماه پس از تاريخي نافذ خواهد شد كه در آن دبيركل يادداشت ابطال را دريافت كند.

ماده 13-

چنانچه در تمام مدت هر دوره دوازده‌ماهه متوالي پس از لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه، شمار طرفهاي متعاهد كمتر از پنج باشد اجراي آن متوقف خواهد شد.

ماده 14-

1- هر كشوري مي‌تواند در زمان امضاي اين موافقتنامه بدون قيد تحديد تعهد راجع‌به تصويب يا سپردن اسناد تصويب، يا الحاق آن يا هر زمان پس از آن، در اطلاعيه‌اي خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد اعلام كند كه اين موافقتنامه در مورد كليه يا هر يك از قلمروهايي كه آن كشور مسؤول روابط بين‌الملل آنها است، اعمال خواهد شد. اين موافقتنامه در مورد قلمرو يا قلمروهاي نامبرده در اطلاعيه از نودمين روز پس از دريافت اطلاعيه توسط دبيركل يا اگر در آن روز موافقتنامه هنوز لازم­الاجراء نشده باشد، پس از لازم­الاجراء شدن آن، اعمال خواهد شد.

2- هر كشوري كه به‌موجب بند (1) اين ماده اعلام كرده باشد كه اين موافقتنامه در مورد قلمرويي كه آن كشور مسؤول روابط بين‌الملل آن است، اعمال مي‌شود، مي‌تواند اعمال موافقتنامه را در رابطه با آن قلمرو مطابق با ماده (12) آن، به‌طور جداگانه ابطال كند.

ماده 15-

1- هرگونه اختلاف بين دو يا چند طرف متعاهد در رابطه با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه تا حد امكان از طريق مذاكره ميان آنان، حل‌وفصل خواهد شد.

2- هرگونه اختلافي كه از طريق مذاكره حل ‌و فصل نشود، بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد درگير اختلاف به داوري ارجاع‌ خواهد شد و بر اين اساس، به يك يا چند داور كه با توافق طرفها، برگزيده مي‌شوند، ارجاع داده خواهد شد. اگر ظرف مدت سه‌ماه پس از تاريخ درخواست داوري، طرفهاي درگير اختلاف نتوانند در مورد انتخاب داور يا داوران به توافق برسند، هر يك از طرفهاي مزبور مي‌تواند از دبيركل سازمان ملل متحد درخواست نمايد، يك داور را كه اختلاف براي تصميم‌گيري به آن ارجاع خواهد شد تعيين كند.

3- تصميم داور يا داوراني كه به‌موجب بند پيشين تعيين شده­اند براي طرفهاي درگير اختلاف لازم­الرعايه خواهد بود.

ماده 16-

1- هر كشوري مي‌تواند در زمان امضاء، تصويب يا الحاق به اين موافقتنامه اعلام كند كه خود را متعهد به بندهاي (2) و (3) ماده (15) اين موافقتنامه نمي‌داند. طرفهاي متعاهد ديگر در رابطه با هر طرف متعاهدي كه قيد تحديد تعهد مزبور را در نظر گرفته است، متعهد به بندهاي مذكور نخواهند بود.

2- هر طرف متعاهد كه قيد تحديد تعهدي را به‌موجب بند (1) اين ماده در نظر گرفته‌ است، مي‌تواند در هر زماني طي اطلاعيه‌اي خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد از قيد تحديد تعهد صرف‌نظر كند.

3- به‌استثناي قيد تحديد تعهد مقرر در بند (1) اين ماده، در نظر گرفتن هيچ قيد تحديد تعهدي در اين موافقتنامه مجاز نخواهد بود.

ماده 17-

1- پس از لازم­الاجراء ‌شدن اين موافقتنامه به‌مدت سه‌سال، هر طرف متعاهد مي‌تواند در اطلاعيه‌اي خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد درخواست كند كه به‌منظور بازنگري اين موافقتنامه، فرآهمايي(كنفرانسي) برگزار شود. دبيركل اين درخواست را به اطلاع تمام طرفهاي متعاهد خواهد رساند و چنانچه در يك دوره‌ چهار ماهه پس از تاريخ ارسال اطلاعيه به دبيركل، حداقل يك‌سوم طرفهاي متعاهد رضايت خود را نسبت به اين درخواست اعلام كرده باشند، دبيركل فرآهمايي(كنفرانس) بازنگري را برگزار خواهد نمود.

2- اگر فرآهمايي(كنفرانس) طبق بند (1) اين ماده تشكيل شود، دبيركل تمام طرفهاي متعاهد را آگاه كرده و از آنها دعوت خواهد نمود در يك دوره‌ سه ‌ماهه، پيشنهادهايي كه تمايل دارند فرآهمايي(كنفرانس) آنها را بررسي نمايد، ارائه دهند. دبيركل حداقل سه‌ماه پيش از تاريخ افتتاح فرآهمايي(كنفرانس)، دستوركار موقت فرآهمايي(كنفرانس) را همراه با متن پيشنهادهاي مزبور، براي تمام طرفهاي متعاهد ارسال خواهد كرد.

3- دبيركل از تمام كشورهاي موضوع بند (1) ماده (9) اين موافقتنامه و نيز كشورهايي كه به‌موجب بند (2) ماده‌ (9)، طرفهاي متعاهد محسوب مي‌شوند، براي هر فرآهمايي(كنفرانسي) كه طبق اين ماده برگزار مي‌شود، دعوت به‌عمل خواهد آورد.

ماده 18-

1- هر طرف متعاهد مي‌تواند يك يا چند اصلاحيه را در مورد اين موافقتنامه پيشنهاد كند. متن هر اصلاحيه‌ پيشنهادي به دبير‌كل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد كه وي آن را به تمام طرفهاي متعاهد ارسال و به اطلاع تمام كشورهاي ديگر موضوع بند (1) ماده (9) اين موافقتنامه خواهد رساند. دبيركل مي‌تواند اصلاحيه‌هايي را نيز براي اين موافقتنامه يا ضمائم آن پيشنهاد دهد كه توسط «گروه كاري» حمل‌ونقل موادغذايي فسادپذير كارگروه حمل‌ونقل زميني كميسيون اقتصادي اروپا، به وي ارسال
شده است.

2- در دوره‌ شش‌ماه پس از تاريخ اطلاع‌رساني اصلاحات پيشنهادي توسط دبيركل، هر طرف متعاهد مي‌تواند به دبيركل اطلاع دهد كه:

الف) به اصلاحيه‌هاي پيشنهادي اعتراض دارد؛

ب) اگر چه قصد پذيرش پيشنهادها را دارد، هنوز شروط لازم براي اين پذيرش در كشور آن وجود ندارد.

3- اگر يك طرف متعاهد به‌نحو پيش‌بيني‌شده در جزء (ب) بند (2) اين ماده به دبيركل اعلاميه ارسال كند، تا زماني كه پذيرش خود را به دبيركل اعلام نكرده باشد مي‌تواند در يك دوره نه‌ماهه پس از انقضاي دوره شش‌ماهه تجويز‌شده در اعلاميه اوليه، به اصلاحيه‌ پيشنهادي اعتراض كند.

4- اگر طبق شرايط بندهاي (2) و (3) اين ماده، به اصلاحيه‌ پيشنهادي اعتراض شود، اصلاحيه پذيرفته‌شده تلقي
نخواهد شد و اعتبار نخواهد داشت.

5- اگر طبق بندهاي (2) و (3) اين ماده هيچ اعتراضي به اصلاحيه پيشنهادي نشود، اصلاحيه در تاريخ تعيين‌شده زير پذيرفته‌شده تلقي خواهد شد:

الف) اگر هيچ‌يك از طرفهاي متعاهد طبق جزء (ب) بند (2) اين ماده، با انقضاي دوره‌ شش‌‌ماهه‌ موضوع بند (2) اين ماده، اعلاميه‌اي به دبيركل ارسال نكند؛

ب) اگر حداقل يك طرف متعاهد طبق جزء (ب) بند (2) اين ماده قبل از دو تاريخ زير به دبيركل اعلاميه ارسال نمايد:

- تاريخي كه در آن تمام طرفهاي متعاهدي كه اعلاميه‌ها را ارسال كرده‌اند، پذيرش خود را نسبت به اصلاحيه‌ پيشنهادي به دبيركل اعلام نمايند، در هر حال مشروط بر اينكه تمام پذيرش‌ها پيش از انقضاي دوره‌ شش‌ماهه موضوع بند (2) اين ماده، اعلام شده باشد، اين تاريخ، تاريخ انقضاي اين دوره خواهد بود.

- تاريخ انقضاي دوره‌ نه‌ماهه موضوع بند (3) اين ماده.

6- هرگونه اصلاحيه‌اي كه پذيرفته‌شده تلقي شده باشد، شش‌ماه پس از تاريخي لازم­الاجراء خواهد شد كه در آن پذيرفته‌شده تلقي شده است.

7- دبيركل تمام طرفهاي متعاهد را در اسرع وقت از اعتراض وارده به اصلاحيه‌ پيشنهادي طبق جزء (الف) بند (2) اين ماده و ارسال اطلاعيه يك يا چند طرف متعاهد طبق جزء (ب) بند (2) اين ماده براي وي، آگاه خواهد ساخت. اگر يك يا چند طرف متعاهد چنين اطلاعيه‌اي را براي وي ارسال كرده باشد، وي تمام طرفهاي متعاهد را متعاقباً از اينكه طرف يا طرفهاي متعاهدي كه چنين اطلاعيه‌اي را ارسال كرده‌اند، به اصلاحيه پيشنهادي اعتراض كرده‌اند يا آن را پذيرفته‌اند آگاه خواهد كرد.

8- جداي از رويه اصلاح مقرر در بندهاي (1) تا (6) اين ماده، ضمائم و پيوستهاي اين موافقتنامه‌ را مي‌توان با توافق بين نهادهاي صلاحيت‌دار تمام طرفهاي متعاهد اصلاح كرد. اگر نهاد طرف متعاهد اعلام كرده باشد كه به‌موجب قانون ملي آن، موافقت آن مشروط به مجوز خاص يا تصويب نهاد قانونگذار است، رضايت طرف متعاهد مربوط به اصلاحيه‌ ضميمه تا زماني كه طرف متعاهد تصويب يا كسب مجوز لازم را به دبيركل اعلام نكرده باشد، اعلام‌شده تلقي نخواهد شد. توافق بين نهادهاي صلاحيت‌دار مي‌تواند مقرر ‌دارد كه در يك دوره‌ انتقالي، كل يا بخشي از ضمائم قديمي همزمان با ضمائم جديد، معتبر باقي بماند. دبيركل تاريخ لازم‌الاجراء شدن متون جديد حاصل از اين تغييرات را تعيين خواهد نمود.

ماده 19- دبيركل سازمان ملل متحد علاوه بر ارسال اطلاعيه‌هاي پيش­بيني‌شده در مواد (17) و (18) اين موافقتنامه، به كشورهاي موضوع بند (1) ماده (9) اين موافقتنامه و كشورهايي كه به‌موجب بند (2) ماده‌ (9)، طرفهاي متعاهد محسوب مي‌شوند، موارد زير را اعلام خواهد كرد:

الف) امضاءها، تصويب‌ها و الحاق‌ها به‌موجب ماده (9)؛

ب) تاريخ لازم‌الاجراء ‌شدن اين موافقتنامه براساس ماده (11)؛

پ) ابطالها به‌موجب ماده (12)؛

ت) فسخ موافقتنامه به‌موجب ماده (13)؛

ث) اطلاعيه‌هاي دريافتي به‌موجب مواد (10) و (14)؛

ج) اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي دريافتي به‌موجب بندهاي (1) و (2) ماده (16)؛

چ) لازم‌الاجراء ‌شدن هر اصلاحيه براساس ماده (18).

 

ماده 20- پس از 31 مي‌1971(10 خرداد 1350) نسخه اصل اين موافقتنامه نزد دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد كه وي نسخ مصدق را براي هر يك از كشورهاي مذكور در بندهاي (1) و (2) ماده (9) اين موافقتنامه، ارسال خواهد نمود.

 

براي گواهي مراتب بالا، امضاءكنندگان زير كه به‌طور مقتضي مجاز مي‌باشند، اين موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.

اين موافقتنامه در نخستين روز سپتامبر 1970 (10 شهريور 1349)، در ژنو، در نسخه واحدي به زبانهاي انگليسي، فرانسوي و روسي تنظيم شد، كه سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشند.

 

ضميمه 1

تعاريف و استانداردهاي تجهيزات خاص حمل‌ونقل مواد غذايي فسادپذير1

 

1- تجهيزات عايق. تجهيزاتي كه بدنه2 آن با ديواره‌ها، دربها، كف و سقف‌ عايق ساخته شده و تبادل گرما بين داخل و بيرون بدنه، مي‌تواند به اندازه‌اي محدود شود كه ضريب كل انتقال گرما (ضريب K) به‌گونه‌اي باشد كه تجهيزات در يكي از دو دسته‌ زير يا دسته‌هاي ديگر قرار گيرد:

IN = تجهيزات عايق عادي مشخص‌شده به‌وسيله:

- ضريب K كمتر از يا مساوي W/m2.K 70/0؛

IR = تجهيزات شديداً عايق مشخص‌شده به‌وسيله:

- ضريب k كمتر از يا مساوي W/m2.K 40/0 و ضخامت ديواره‌هاي جانبي حداقل 45 ميليمتر در تجهيزات مربوط به حمل‌ونقل با عرض بيش از 50/2 متر.

تعريف ضريب K و توصيف روش مورد استفاده براي اندازه‌گيري آن در پيوست (2) اين ضميمه، ارائه شده است.

2- تجهيزات سردسازي. تجهيزات عايقي كه با استفاده از يك منبع سرمايشي (يخ طبيعي، با يا بدون افزودن نمك؛ صفحات خوش‌گداز (يوتكتيك)؛ يخ خشك با يا بدون واپايش (كنترل) تصعيد؛ گازهاي مايع با يا بدون واپايش (كنترل) تبخير و غيره) به جاي يك واحد جذب يا مكانيكي، قادر است با ميانگين دماي خارجي 30+ دماي داخل بدنه‌ خالي را كاهش داده و سپس آن را حفظ ‌كند:

در مثبت 7 درجه سانتيگراد

حداكثر در مورد رده (الف)

در منفي 10 درجه سانتيگراد

حداكثر در مورد رده (ب)

در منفي 20 درجه سانتيگراد

حداكثر در مورد رده (پ)

در صفر درجه سانتيگراد

حداكثر در مورد رده (ت)

اگر اين تجهيزات يك يا چند مخزن، ظرف يا محفظه براي سردسازي داشته باشند، مخازن، ظروف يا محفظه‌هاي مذكور بايد:

- بتوانند از بيرون پر يا خالي شوند؛ و

- ظرفيتي طبق مفاد بند (3-1-3) پيوست (2) ضميمه (1) داشته باشند.

ضريب K تجهيزات سردسازي رده‌هاي (ب) و (پ) بايد در هر صورت كمتر از يا مساوي W/m2.K 40/0 باشد.

3- تجهيزات سردسازي مكانيكي: تجهيزات عايق مجهز به لوازم سردسازي مخصوص خود يا مشترك با ساير واحدهاي حمل‌ونقل مجهز‌شده به چنين لوازمي. (مجهز به يك فشرده‌ساز (كمپرسور) مكانيكي يا يك دستگاه جذب و غيره). لوازم مزبور خواهند توانست با ميانگين دماي بيروني 30+ درجه سانتيگراد، دماي داخل (Ti) بدنه‌ خالي را كاهش و سپس آن را به‌طور دائم به روش زير حفظ كند:

در مورد رده‌هاي (الف)، (ب) و (پ) هر دماي داخلي (Ti) مطلوب عملاً ثابت طبق استاندارد براي هر سه رده در زير تعريف شده است:

رده (الف): تجهيزات سردسازي مكانيكي مجهز به يك يخچال به‌گونه‌اي كه بتوان دماي داخلي (Ti) را بين 12+ و صفر درجه سانتيگراد انتخاب كرد؛

رده (ب): تجهيزات سردسازي مكانيكي مجهز به يخچال به‌گونه‌اي كه بتوان دماي داخلي (Ti) را بين 12+ و 10- درجه سانتيگراد انتخاب كرد؛

رده (پ): تجهيزات سردسازي مكانيكي مجهز به يخچال به‌گونه‌اي كه بتوان دماي داخلي (Ti) را بين 12+ و 20- انتخاب كرد.

در مورد رده‌هاي (ت)، (ث) و (ج)، دماي داخلي (Ti) تنظيم شده به‌طور عملي ثابت طبق استانداردهاي تعريف‌شده براي سه رده زير:

رده (ت): تجهيزات سردسازي مكانيكي مجهز به يخچال به گونه‌اي كه دماي داخلي (Ti) كمتر يا مساوي صفر درجه سانتيگراد باشد؛

رده (ث): تجهيزات سردسازي مكانيكي مجهز به يخچال به گونه‌اي كه دماي داخلي (Ti) كمتر يا مساوي 10- درجه سانتيگراد باشد؛

رده (ج): تجهيزات سردسازي مكانيكي مجهز به يخچال به گونه‌اي كه دماي داخلي (Ti) كمتر يا مساوي 20- درجه سانتيگراد باشد. ضريب k تجهيزات رده‌هاي (ب)، (پ)،(ث) و (ج) بايد در هر مورد كمتر يا مساوي W/m2.K 40/0 باشد.

4- تجهيزات گرمايشي. تجهيزات عايق كه امكان افزايش دماي داخلي بدنه خالي را فراهم آورده و سپس آن را بيش از دوازده ساعت بدون تجديد عرضه در مقدار عملاًٌ ثابت حداقل 12+ درجه سانتيگراد زماني كه ميانگين دماي خارجي به‌صورت زير نشان داده مي‌شود حفظ مي‌كند:

منفي 10 درجه سانتيگراد در مورد تجهيزات گرمايشي رده (الف)؛

منفي20 درجه سانتيگراد در مورد تجهيزات گرمايشي رده (ب)؛

منفي30 درجه سانتيگراد در مورد تجهيزات گرمايشي رده (پ)؛

منفي 40درجه سانتيگراد در مورد تجهيزات گرمايشي رده (ت)؛

دستگاههاي توليد گرما بايد ظرفيت منطبق بر مفاد بندهاي (1-3-3) تا (5-3-3) پيوست (2) ضميمه (1) را داشته باشند.

ضريب k تجهيزات رده‌هاي (ب)، (پ) و (ت) بايد در هر مورد كمتر يا مساوي W/m2.K 40/0 باشد.

 

پيوست 1 ضميمه 1

مقررات مربوط به بررسي تجهيزات عايق، سردسازي، سردسازي مكانيكي يا گرمايشي طبق استانداردها

 

1- بررسي انطباق با استانداردهاي مقرر در اين پيوست بايد براساس موارد زير انجام گيرد:

الف) پيش از ورود تجهيزات در بخش خدمات؛

ب) به‌طور دوره‌اي حداقل هر شش‌سال يكبار؛

پ) هرگاه مقام صلاحيت‌دار مقرر نمايد، انجام گيرد.

به‌استثناي موارد پيش‌بيني‌شده در بخشهاي (5) و (6) پيوست (2) اين ضميمه، بررسي‌ها بايد در ايستگاه آزمايشي طراحي شده يا مصوب مقام صلاحيت‌دار كشوري كه تجهيزات در آن ثبت يا ضبط مي‌شوند انجام شود مگر اينكه در مورد بررسي موضوع بخش (الف) فوق بررسي از پيش در مورد خود تجهيزات يا نمونه‌هاي آن در ايستگاه آزمايش طراحي شده يا مصوب مقام صلاحيت‌دار كشوري كه در آن تجهيزات ساخته شده است، انجام شده باشد.

2- روشها و رويه‌هاي مورد استفاده در بررسي‌ طبق استانداردها، در پيوست (2) اين ضميمه تشريح شده است.

3- گواهينامه انطباق با استانداردها توسط مقام صلاحيت‌دار كشوري كه در آن تجهيزات ثبت يا ضبط شده، منتشر خواهد ‌شد. اين گواهينامه با الگوي نشان داده‌شده در پيوست (3) اين ضميمه مطابقت خواهد داشت.

گواهينامه انطباق در طول حمل‌ونقل همراه تجهيزات حمل و درصورت لزوم، از سوي مقامات كنترلي تهيه خواهد شد. به هر حال، اگر پلاك گواهي انطباق، به‌صورتي كه در پيوست (3) اين ضميمه نشان داده شده، به تجهيزات الصاق شود، پلاك گواهي انطباق به‌عنوان معادل، براي گواهينامه انطباق به رسميت شناخته خواهد شد. پلاك گواهي انطباق فقط زماني مي‎تواند الصاق شود كه گواهي اعتبار انطباق در دسترس است. پلاك‌هاي گواهي انطباق، به‌محض اينكه تجهيزات با استانداردهاي مقرر در اين ضميمه مغايرت پيدا كنند، برداشته خواهند شد.

در مورد تجهيزاتي كه به كشور ديگري كه طرف متعاهد موافقتنامه است منتقل مي‌شوند، اين گواهينامه بايد با مدارك زير به‌گونه‌اي همراه شود كه مقام صلاحيت‌دار كشوري كه در آن تجهيزات ثبت يا ضبط شده، بتواند گواهي انطباق صادر كند:

الف) در تمامي موارد، گزارش آزمايش خودِ تجهيزات يا در مورد توليدات دورهاي، تجهيزات مرجع.

ب) در تمامي موارد، گواهي انطباق توسط مقام صلاحيت‌دار كشور سازنده يا در مورد تجهيزات خدماتي، توسط مقام صلاحيت‌دار كشور ثبت‌كننده صادره مي‌شود. در صورت نياز با حداكثر اعتبار شش‌ماهه اين گواهينامه به‌صورت گواهي موقتي عمل مي‌كند.

پ) در مورد تجهيزات توليدي دوره‌اي، مشخصات فني تجهيزات به‌نحو منتشره توسط سازنده تجهيزات يا نماينده‌ معتبر او به‌نحو مقتضي تصديق خواهد شد. (اين مشخصات بايد بخشهاي مشابه را به‌صورت صفحات توصيفي در رابطه با تجهيزاتي كه در گزارش آزمون مطرح شده، پوشش داده و حداقل به يكي از زبان‌هاي رسمي نوشته شده باشند).

در مورد تجهيزاتي كه پس از استفاده منتقل مي‌شوند، ممكن است تجهيزات مورد بازرسي چشمي قرار بگيرند تا هويت آن، پيش از آن تأييد شود كه مقام صلاحيت‌دار كشوري كه در آن ثبت يا ضبط شده، گواهينامه‌ انطباق آن را صادر كند.

در يك دسته از توليدات دوره‌اي تجهيزات عايق بارگنج‌هاي (كانتينرهاي) يك شكل كه حجم داخلي كمتر از دو مترمكعب دارند، گواهي انطباق براي اين دسته مي‌تواند توسط مقام صلاحيت‌دار صادر شود. در اين گونه موارد، به‌جاي شماره اختصاصي (سريال) هر واحد خاص، شماره مشخصات تمام تجهيزات عايق، يا آخرين و اولين شماره مشخصات مجموعه‌ها، بايد در گواهينامه انطباق نمايش داده شود. در اين مورد، تجهيزات عايق فهرست‌شده در گواهينامه بايد داراي برگه گواهي انطباق موصوف در بخش(ب) پيوست (3) ضميمه (1) باشد كه توسط مقام صلاحيت‌دار صادر شده است.

در مورد انتقال اين تجهيزات عايق (بارگنج‌ها(كانتينرها)) به كشور ديگري كه طرف متعاهد اين موافقتنامه است، براي ثبت يا ضبط در آنجا، مقام صلاحيت‌دار كشور ثبت يا ضبط جديد مي‌تواند گواهينامه انطباق خاصي را براساس گواهينامه‌ انطباق مبدأ كه براي كل دسته تعيين شده است، ارائه كند.

4- نشانه‌ها و نمادهاي متمايزكننده بايد طبق مفاد پيوست (4) اين ضميمه به تجهيزات الصاق شوند. آنها به محض اينكه انطباق تجهيزات با استانداردهاي مقرر در اين ضميمه پايان يافت، برداشته خواهند شد.

5- بدنه‌هاي عايق، تجهيزات عايق، سردسازي، سردسازي مكانيكي يا گرمايشي حمل‌و‌نقل و لوازم حرارتي آنها، بايد هر يك داراي پلاك قابل دوام سازنده باشند كه توسط سازنده در جاي قابل دسترس و آشكار در بخشي كه در زمان استفاده تعويض نشود محكم الصاق شده باشد. اين پلاك به‌سادگي و بدون استفاده از ابزار، بررسي خواهد شد. در بدنه‌هاي عايق، پلاك سازنده بايد خارج از بدنه قرار گرفته باشد. پلاك سازنده بايد حداقل مشخصات زير را به‌وضوح و به‌صورت ماندگار نشان دهد3:

كشور سازنده يا حروف مورد استفاده در ترددهاي بين‌المللي جاده‌اي؛

نام سازنده يا شركت؛

نمونه (مدل) (رقم و يا حروف)؛

شماره اختصاصي (سريال)؛

ماه و سال ساخت.

6-

الف) تجهيزات جديد از نوع خاص با توليد دوره‌اي ممكن است با آزمايش يك واحد از آن نوع تصويب شوند. اگر واحد آزمايش‌شده، مشخصات رده را داشته باشد، گزارش آزمايش حاصل بايد به‌عنوان يك گواهينامه‌ مصوب نمونه آن، در نظر
گرفته شود. اين گواهينامه بايد در پايان دوره‌ شش‌ساله كه از تاريخ تكميل آزمايش آغاز مي‌شود، منقضي شود. تاريخ انقضاي گزارش‌هاي آزمايش بايد بر‌اساس ماه و سال بيان شود.

ب) مقام صلاحيت‌دار جهت تأييد اينكه توليد ساير واحدها طبق نوع مصوب است اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود. به اين منظور ممكن است با آزمايش واحدهاي نمونه‌اي حاصل از مجموعه‌هاي توليدي به‌طور تصادفي، بررسي انجام شود.

پ) يك واحد نبايد مشابه با نوع واحد آزمايش‌شده در نظر گرفته شود مگر اينكه حداقل شرايط زير را برآورده كند:

(1) اگر تجهيزات عايقي باشد، در اين مورد تجهيزات مرجع مي‌تواند تجهيزات عايق، تجهيزات سردسازي، سردسازي مكانيكي و تجهيزات گرمايشي باشد.

مواد ساخت‌وساز و به‌ويژه مواد عايق بايد قابل مقايسه بوده و روش عايق‌بندي بايد يكسان باشند.

ضخامت مواد عايق نبايد از تجهيزات مرجع كمتر باشد؛

اتصالات داخلي بايد ساده و يك‌شكل باشند؛

تعداد دربها و دريچه‌ها يا ساير ورودي‌ها بايد يكسان يا كمتر باشد؛ و

مساحت سطح داخلي بدنه نبايد بيست‌درصد(20%) بيشتر يا كمتر باشد؛

تغييرات جزئي و محدود اضافه‌شده يا تعويض‌شده در اتصالات داخلي و خارجي ممكن است مجاز باشد4:

اگر حجم معادل مجموع مواد عايق تمامي تغييرات كمتر از 100/1 كل حجم مواد عايق در واحد عايق باشد؛

اگر ضريب k تجهيزات مرجع آزمون‌شده، كه با محاسبه‌ اتلاف حرارتي افزوده، اصلاح شده است، كمتر يا مساوي محدوده‌ ضريب k دسته‌ تجهيزات باشد؛

و اگر تغييرات مربوط به اتصالات داخلي به‌ويژه در مورد تجهيزات روكش‌دار، با استفاده از روش مشابهي انجام شده باشد.

تمامي تغييرات بايد توسط سازنده‌ تجهيزات عايق يا با تصويب وي انجام شود.

(2) اگر تجهيزات سردسازي باشد، در اين مورد تجهيزات مرجع بايد تجهيزات سردسازي باشد، شرايط مندرج در بند (1) فوق بايد برآورده شود؛

فنهاي گردش داخلي بايد مقايسه شوند؛

منبع سرما بايد يكسان باشد؛ و

ذخيره سرما در هر واحد از سطح داخلي بايد بيشتر يا مساوي باشد؛

(3) اگر تجهيزات سردسازي مكانيكي باشد، در اين مورد تجهيزات مرجع يا

الف) تجهيزات سردسازي مكانيكي است؛

- شرايط مندرج در بند (1) فوق بايد برآورده شود؛ و

- ظرفيت سردسازي مؤثر لوازم سردسازي مكانيكي در هر واحد از سطح داخلي در شرايط دمايي يكسان بايد بيشتر از يا مساوي با آن باشد؛ يا

ب) تجهيزات عايقي كه از نظر جزئيات كامل است به‌استثناي واحد سردسازي مكانيكي آن كه در زماني ديگر نصب خواهد شد.

شكاف حاصل در طول اندازه‌گيري ضريب k با صفحات اتصال نزديك، با ضخامت و نوع عايق مشابه كلي به همان صورت كه به ديواره‌ جلو متصل شده، پر خواهد شد. در اين موارد:

- شرايط مندرج در بند (1) فوق بايد برآورده شود؛ و

- ظرفيت سردسازي مؤثر واحد سردسازي مكانيكي مجهز به تجهيزات عايق مرجع بايد به‌نحو تعريف‌شده در بند (6-2-3) پيوست (2) ضميمه (1) باشد.

(4) اگر تجهيزات حرارتي باشد، در اين مورد تجهيزات مرجع ممكن است تجهيزات عايق يا تجهيزات حرارتي باشد،

- شرايط مندرج در بند (1) فوق بايد برآورده شود؛

- منبع گرما بايد يكسان باشد؛ و

- ظرفيت دستگاههاي حرارتي در هر واحد از مساحت سطح داخلي بايد بيشتر يا مساوي باشد.

ت) اگر در طي دوره‌ شش‌ماهه، مجموعه‌هاي توليد از 100 واحد فراتر رود، مقام صلاحيت‌دار بايد درصد واحدهايي كه قرار است آزمايش شوند را تعيين كند.

 

پيوست2 ضميمه 1

روشها و تشريفات اندازه‌گيري و بررسي ظرفيت عايق و بازده سرمايشي يا گرمايشي تجهيزات خاص

در حمل‌ونقل مواد غذايي فسادپذير

1- تعاريف و اصول كلي

1-1- ضريب k. ضريب انتقال گرماي كلي (ضريب K) تجهيزات خاص را بايد با فرمول زير تعيين كرد:

 

كه W قدرت گرمايش يا ظرفيت سردسازي، حسب مورد، مورد نياز براي حفظ اختلاف دماي مطلق ثابت T بين دماي داخلي ميانگين Ti و دماي خارجي ميانگين Te در طول عمليات پيوسته است در زماني كه ميانگين دماي خارجي Te در بدنه‌اي با مساحت سطح ميانگين S ثابت باشد.

2-1- مساحت سطح متوسط بدنهS ميانگين هندسي مساحت سطح داخلي Si و مساحت سطح خارجي Se بدنه است:

در تعيين مساحت اين دو سطح، ويژگي‌هاي ساختاري و بي‌نظمي سطحي بدنه مثل گودي‌ها، قوس چرخها و ويژگي‌هاي مشابه بايد در نظر گرفته شود و تحت عناوين مناسب در گزارش آزمايش به آنها اشاره شود؛ در هر حال اگر بدنه با ورقه فلز چين‌دار پوشانده شده باشد ناحيه‌ مورد نظر بايد سطح اشغال‌شده باشد نه تصوير سطح چين‌دار.

 

 

نكات اندازه‌گيري دما

3-1- در مورد بدنه‌هاي موازي، دماي متوسط داخلي بدنه Ti ميانگين جبري دماي اندازه‌گيري‌شده در 10 سانتيمتر از ديواره‌ها در دوازده نقطه زير است:

الف) هشت گوشه‌ داخلي بدنه؛ و

ب) گوشه‌هاي چهار وجه داخلي كه بيشترين مساحت را دارند.

اگر بدنه موازي نباشد، دوازده نقطه‌ اندازه‌گيري بايد با توجه به شكل بدنه به شكل رضايت‌بخش در صورت امكان توزيع شوند.

4-1- در مورد بدنه‌هاي موازي، دماي متوسط خارجي بدنه Te ميانگين جبري دماي اندازه‌گيري در ده سانتيمتر از ديواره‌ها در دوازده نقطه زير است:

الف) هشت گوشه‌ خارجي بدنه؛ و

ب)گوشه‌هاي چهار وجه خارجي كه بيشترين مساحت را دارند.

اگر بدنه موازي نباشد, دوازده نقطه اندازه‌گيري بايد با توجه به شكل بدنه به شكل رضايت‌بخش در صورت امكان توزيع شوند.

5-1- ميانگين دماي ديواره‌هاي بدنه ميانگين جبري دماي متوسط خارجي بدنه و دماي متوسط داخلي بدنه است:

6-1- ابزارهاي محافظت از اندازه‌گيري دما در مقابل تابش، بايد در داخل و خارج بدنه در نقاط مشخص‌شده در بندهاي (3-1) و (4-1) اين پيوست قرار گيرند.

دوره‌ حالت پايدار و دوره‌ آزمايش

7-1- دماي متوسط خارجي و دماي متوسط داخلي بدنه در دوره‌ پايدار حداقل دوازده ساعت، نبايد بيش از K 3/0 تغيير كند و اين دماها نبايد در طول شش ساعت قبل بيش از 0/1 تغيير كند.

اختلاف بين قدرت گرمايشي يا ظرفيت سرمايشي در دو دوره‌ حداقل سه ساعته در آغاز و پايان دوره‌ پايدار و با تفكيك حداقل شش ساعته، بايد از سه‌درصد(3%) كمتر باشد.

مقدار ميانگين دما و ظرفيت گرمايش و سرمايش در حداقل شش ساعت آخر دوره‌ پايدار، در محاسبات ضريب K به‌كار خواهد رفت.

دماي متوسط داخلي و خارجي در شروع و پايان دوره‌ محاسبات حداقل شش ساعته نبايد بيش از K2/0 تغيير داشته باشد.

2- ظرفيت عايق تجهيزات

روشهاي اندازه‌گيري ضريب K

1-2- تجهيزات مربوط به مواردي غير از مخازن مواد غذايي مايع

1-1-2- ضريب K بايد در عملياتي پيوسته با روش سردسازي داخلي يا گرمايش داخلي اندازه‌گيري شود. در ساير موارد، بدنه‌ خالي بايد در يك اتاق عايق قرار گيرد.

روش آزمايش

2-1-2- در جايي كه روش سردسازي داخلي استفاده مي‌شود، يك يا چند مبدل حرارتي بايد داخل بدنه قرار گيرد. مساحت سطحي اين مبدلها بايد به‌گونه‌اي باشد كه اگر مايع در دماي بالاي صفر درجه سانتيگراد5 از آنها عبور كند، دماي متوسط داخلي بدنه هنگامي كه عمليات پيوسته برقرار است، كمتر از 10+ درجه سانتيگراد بماند. در جايي كه از روش گرمايش داخلي استفاده مي‌شود، ابزارهاي گرمايش الكتريكي (مقاومت و غيره) بايد به‌كار روند. مبدلهاي حرارتي يا دستگاههاي گرمايش الكتريكي بايد به فنهايي مجهز شوند كه نرخ برونداد كافي براي دستيابي به پمپ هواي 40 تا 70 واحد در هر ساعت را در رابطه با حجم خالي بدنه‌ مورد آزمايش داشته و توزيع هوا حول تمام سطح داخلي بدنه‌ آزمايش بايد به اندازه كافي تضمين كند كه حداكثر اختلاف بين دماي هر دو نقطه از دوازده نقطه مشخص‌شده در بند (3-1) اين پيوست هنگامي كه عمليات پيوسته برقرار است، از
K 2 بيشتر نمي‌شود.

3-1-2- مقدار گرما: اتلاف گرما در فن گرمكن‌هاي مقاومت الكتريكي نبايد از جريان 1W/cm2 فراتر رود و واحدهاي گرمايشي بايد با پوشش كم نفوذ حفاظت شوند.

مصرف انرژي الكتريكي بايد با دقت نيم‌درصد(5/0%) تعيين شود.

روش آزمايش

4-1-2- صرف‌نظر از روش مورد استفاده دماي متوسط اتاق عايق بايد در طول آزمايش يكسان و طبق بند (7-1) اين پيوست با K 5/0 در سطحي ثابت نگه داشته شود كه اختلاف دما، بين داخل بدنه و اتاق عايق K2 25 درجه سانتيگراد باشد و دماي متوسط ديواره‌هاي بدنه K5/0 20+ درجه سانتيگراد نگه داشته شود.

5-1-2- در طول آزمايش خواه با روش سردسازي داخلي و يا گرمايش داخلي، بايد در اتاق توده هوا براي گردش مداوم ايجاد شود به‌گونه‌اي كه سرعت حركت هوا به فاصله ده سانتيمتر از ديواره‌ها بين يك و دو متر بر ثانيه نگه داشته شود.

6-1-2- دستگاههاي توليد و توزيع گرما يا سرما و اندازه‌گيري ميزان گرما يا سرماي مبادله‌شده و موازنه‌ گرمايي فنهاي گرداننده هوا بايد راه‌اندازي شوند. خسارت وارده بر كابل‌هاي الكتريكي بين دستگاههاي اندازه‌گيري گرماي ورودي و بدنه آزمايش بايد با اندازه‌گيري يا محاسبه و حاصل كل گرماي ورودي اندازه‌گيري‌شده تعيين شود.

7-1-2- هنگامي كه عمليات پيوسته برقرار است، حداكثر اختلاف بين دماها در گرمترين و سردترين نقطه در خارج بدنه نبايد از K 2 فراتر رود.

8-1-2- دماي متوسط خارجي و دماي متوسط داخلي بدنه بايد هر كدام بيش از چهار بار در ساعت خوانده شود.

2-2- مخازن مواد غذايي مايع

1-2-2- روش شرح داده‌شده در زير تنها براي تجهيزات مخازن تك‌محفظه يا چندمحفظه‌اي مورد نظر تنها براي حمل مواد غذايي مايع، مانند شير، به‌كار مي‌روند. هر محفظه از اين‌گونه مخازن بايد حداقل از يك پريز (سوكت) اتصال لوله تخليه و يك دريچه دردار آدم‌رو برخوردار بوده كه در آن چند محفظه مجزا از يكديگر در بخشهاي عمودي غيرعايق قرار دارد.

2-2-2- ضريب K بايد در عمليات پيوسته با گرمايش داخلي مخزن خالي در يك اتاق عايق اندازه‌گيري شود.

روش آزمايش

3-2-2- يك دستگاه گرمايش الكتريكي (مقاومت‌ها و غيره) بايد در داخل مخزن قرار گيرد. اگر مخزن چند محفظه داشته باشد، يك دستگاه گرمايش الكتريكي بايد در هر محفظه قرار گيرد. دستگاههاي گرمايش الكتريكي بايد مجهز به فنهايي باشند كه با سرعت كافي، عدم افزايش اختلاف بين حداكثر و حداقل دما در داخل هر محفظه از K3 را، هنگامي كه عمليات پيوسته است، تضمين كند. اگر مخزن متشكل از چند محفظه باشد، اختلاف بين دماي متوسط در سردترين و گرمترين محفظه نبايد از K 2 بيشتر شود. درجات حرارت به‌نحو مشخص‌شده در بند (4-2-2) اين پيوست اندازه‌گيري مي‌شوند.

4-2-2- دستگاههاي اندازه‌گيري دما كه در برابر تابش حفاظت مي‌شوند بايد در داخل و خارج از مخزن در فاصله‌ ده‌سانتيمتري از ديواره‌ها به‌صورت زير قرار گيرند:

الف) اگر مخزن تنها يك محفظه داشته باشد، اندازه‌گيري بايد در حداقل دوازده نقطه‌ زير انجام شود:

چهار انتهاي دو قطر در زاويه‌ راست يكديگر، يكي افقي و ديگري عمودي، هر كدام نزديك به دو انتهاي مخزن؛

چهار انتهاي دو قطر در زاويه راست يكديگر كه با زاويه‌ 45 درجه به افق در صفحه‌ محوري مخزن شيب دارند.

ب) اگر مخزن دو محفظه داشته باشد اندازه‌گيري بايد حداقل در نقاط زير انجام شود:

نزديك به انتهاي محفظه‌ اول و نزديك به بخشي از محفظه‌ دوم؛ در انتهاي سه شعاع كه زواياي 120 درجه تشكيل مي‌دهند، در حالي كه يكي از زوايا عمود به سمت بالا است؛

نزديك به انتهاي محفظه دوم و نزديك بخشي از محفظه اول در انتهاي سه شعاع كه زاويه‌هاي 120 درجه را تشكيل مي‌دهند يكي از زوايا عمود به سمت بالا است.

پ) اگر مخزن چند محفظه داشته باشد، نقاط اندازه‌گيري بايد به‌صورت زير باشد:

براي هر يك از دو محفظه انتها، حداقل موارد زير:

انتهاي قطر افقي نزديك به انتها و انتهاي قطر عمودي نزديك به بخش؛

و براي هر محفظه ديگر حداقل به‌صورت زير:

انتهاي قطر شيب‌دار با زاويه‌ 45 درجه به افق نزديك به يكي از بخشها و انتهاي قطر شيب‌دار به بخش اول و نزديك به بخش ديگر.

ت) دماي متوسط داخلي و خارجي مخزن بايد به‌ترتيب ميانگين جبري تمام اندازه‌گيري‌هاي انجام‌شده داخل و خارج مخزن باشد. در مخازني كه حداقل دو محفظه دارند، دماي متوسط داخلي هر مخزن بايد ميانگين جبري اندازه‌گيري‌هاي انجام‌شده در آن محفظه بوده و تعداد اندازه‌گيريهاي هر محفظه از چهار كمتر نبوده و تعداد كل اندازه‌گيريها در تمام محفظه‌هاي مخزن از دوازده كمتر نباشد.

روش آزمايش

5-2-2- در طي آزمايش، دماي متوسط اتاق عايق بايد يكسان بوده و طبق بند (7-1) اين پيوست در سطحي ثابت بماند كه اختلاف دما بين داخل مخزن و اتاق عايق كمتر از K2+ 25 نباشد و ميانگين دماي ديوارههاي مخزن در دماي K5/020+ نگهداشته شود.

6-2-2- توده هواي داخل اتاق بايد دائماً در گردش باشد، به‌طوري كه سرعت جريان هوا در فاصله‌ ده سانتيمتري از ديواره‌ها بين يك و دو متر بر ثانيه نگهداشته شود.

7-2-2- دستگاههاي گرمايش و گردش هوا و اندازه‌گيري مقدار گرماي مبادله‌شده و موازنه‌ گرمايي فنهاي گرداننده‌ هوا بايد راه‌اندازي شوند.

8-2-2- هنگامي كه فرايند به‌طور مستمر در حال اجراست، حداكثر اختلاف بين دما در گرمترين و سردترين نقطه در خارج مخزن نبايد از K 2 بيشتر شود.

9-2-2- دماي متوسط داخلي و خارجي مخزن بايد هر كدام بيش از چهار بار در ساعت خوانده شود.

3-2- مقررات مشترك در تمام انواع تجهيزات عايق

2-3-1- اعتبار ضريب K

در جايي كه هدف از آزمايشها تعيين ضريب K نيست بلكه تأييد آن زير محدوده‌ خاصي است، آزمايشهاي انجام‌شده به‌شرح بند (1-1-2) تا (9-2-2) اين پيوست ممكن است به‌محض اينكه اندازه‌گيريهاي انجام‌شده نشان دهد كه ضريب K واجد شرايط لازم است، متوقف شود.

2-3-2- دقت اندازه‌گيري‌هاي ضريب K

ايستگاههاي آزمايشي، تجهيزات و دستگاههاي مورد نياز را براي حصول اطمينان از اينكه ضريب K هنگام استفاده از روش سردسازي داخلي با حداكثر حاشيه خطاي 10 درصد و هنگام استفاده از روش گرمايش داخلي 5 درصد تعيين‌شده است، فراهم خواهد كرد.

3- كارايي دستگاههاي حرارتي در تجهيزات

روشهاي تعيين كارايي دستگاههاي حرارتي تجهيزات

1-3- تجهيزات سردسازي

1-1-3- تجهيزات خالي بايد در يك اتاق عايق قرار گيرند كه در آن دماي متوسط يكسان بوده و باK 5/0 در دماي
(30) درجه سانتيگراد ثابت نگهداشته شود. توده‌ هواي اتاق بايد به‌شرح بند (5-1-2) اين پيوست، در گردش باقي بماند.

2-1-3- تجهيزات اندازه‌گيري دماي حفاظت‌شده در برابر تابش بايد در داخل و خارج از بدنه در نقاط مشخص‌شده در بندهاي (3-1) و (4-1) اين پيوست قرار گيرند.

روش آزمايش

3-1-3-

الف) در مورد تجهيزاتي غير از تجهيزات مجهز به صفحات خوش‌گداز (يوتكتيك) و مجهز به سامانه‌هاي گاز مايع، حداكثر وزن دستگاه سرمايشي كه سازنده آن را تعيين كرده يا مي‌توان آن را معمولاً به‌دست آورد، بايد در فضاهاي ارائه‌شده، هنگامي كه دماي متوسط داخلي بدنه به دماي متوسط خارجي بدنه (30+ درجه‌ سانتيگراد)مي‌رسد، بارگذاري شود. دربها، دريچه‌ها و ساير فضاهاي ورودي بايد بسته شده و دستگاههاي تهويه‌ داخلي تجهيزات (در صورت وجود) با حداكثر ظرفيت راه‌اندازي شوند. به‌علاوه در مورد تجهيزات جديد، يك دستگاه گرمايشي با ظرفيت گرمايي معادل سي‌و‌پنج‌درصد(35%) گرماي مبادله‌شده از طريق ديواره‌ها در بهره‎برداري پيوسته بايد در داخل بدنه، هنگامي راه‌اندازي شود كه دماي پيش‌فرض براي ردها‌ي كه فرض مي‌شود تجهيزات متعلق به آن است، به‌دست آمده باشد. در طي آزمايش هيچ يخچال ديگري نبايد بارگذاري شود؛

ب) در مورد تجهيزات مجهز به صفحات خوش‌گداز (يوتكتيك)، آزمايش بايد شامل يك مرحله انجماد اوليه‌ محلول خوش‌گداز (يوتكتيك) باشد. به اين منظور هنگامي كه دماي متوسط داخلي بدنه و دماي صفحات به دماي متوسط خارجي بدنه رسيد (30 درجه سانتيگراد)، دستگاه سرمايش صفحه بايد به مدت هجده ساعت متوالي پس از بسته شدن دربها و دريچه‌ها در عمليات وارد شود. اگر دستگاه سرمايش صفحه، سازوكار چرخشي داشته باشد، كل دوره‌ فعاليت دستگاه بايد بيست و چهار ساعت باشد. در مورد تجهيزات جديد به محض توقف دستگاه سرمايش، يك دستگاه گرمايشي با ظرفيت گرمايي معادل با سي‌و‌پنج‌درصد(35%) گرماي مبادله‌شده در ديواره‌ها در عمليات پيوسته بايد در داخل بدنه هنگامي راه‌اندازي شود كه دماي پيش‌فرض براي ردها‌ي كه فرض مي‌شود تجهيزات متعلق به آن است، به‌دست آمده باشد. اين راه‌حل نبايد در طول آزمايش در معرض انجماد مجدد قرار گيرد؛

پ) در مورد تجهيزات مجهز به سامانه‌هاي گاز مايع، بايد از روش آزمايش زير استفاده كرد:

هنگامي كه دماي متوسط داخلي بدنه به متوسط دماي خارجي (30+ درجه سانتيگراد) برسد، مخازن گاز مايع بايد تا سطح پيش فرض سازنده پرشود. سپس درها، دريچه‌ها و ساير فضاهاي ورودي بايد در عمليات عادي بسته و دستگاههاي تهويه داخلي تجهيزات (در صورت وجود) بايد با حداكثر ظرفيت راه‌اندازي شوند. دماپا (ترموستات) نبايد در دماي بيش از (2) درجه سانتيگراد زير دماي محدود رده‌ پيش‌فرض تجهيزات تنظيم شود. سردسازي بدنه بايد پس از آن آغاز شود. در طول سردسازي بدنه، خنك‌كن (كولر) مصرفي همزمان تعويض ميشود. اين تعويض در صورت زير بايد اجرائي شود:

يا در زمان متناظر با فاصله‌ بين شروع سرمايش و حركت، هنگامي كه دماي پيش‌فرض رده‌ هر يك از تجهيزات براي اولين بار به‌دست آيد؛ يا

در دوره‌ سه‌ساعته از شروع سرمايش هر كدام كه كوتاه‌تر است.

بعد از اين دوره، هيچ خنك‌كن (كولر) ديگري نبايد در طول آزمايش بارگذاري شود.

در مورد تجهيزات جديد يك دستگاه گرمايشي با ظرفيت گرمايي معادل با سي‌و‌پنج‌درصد(35%) گرماي مبادله‌اي در ديواره‌ها در عمليات پيوسته بايد در داخل بدنه هنگامي كه دماي رده به دست مي‌آيد راه‌اندازي شود.

مقررات مشترك در تمام انواع تجهيزات سردسازي

4-1-3- دماي متوسط خارجي و دماي متوسط داخلي بدنه نبايد هر كدام كمتر از هر سي دقيقه يك‌بار خوانده شود.

5-1-3- آزمايش بايد به مدت دوازده ساعت پس از اين كه دماي متوسط داخلي بدنه به حد پايين دماي پيش‌فرض رده‌ هر يك از تجهيزات رسيده باشد (الف= 7+ درجه سانتيگراد؛ ب= 10- درجه سانتيگراد؛ پ= 20- درجه سانتيگراد؛ ت= صفر درجه سانتيگراد،) يا در مورد تجهيزات مجهز به صفحات خوش‌گداز (يوتكتيك) پس از توقف دستگاه سرمايشي ادامه يابد.

 

معيار رضايت‌بخشي

6-1-3- چنانچه دماي متوسط داخلي بدنه از حد پاييني مذكور در دوره‌ دوازده‌ساعته مذكور فراتر نرود، رضايت‌بخش تلقي ميشود.

2-3- تجهيزات سردسازي مكانيكي

1-2-3- آزمايش بايد در شرايط موصوف در بندهاي (1-1-3) و (2-1-3) اين پيوست انجام شود.

روش آزمايش

2-2-3- هنگامي كه دماي متوسط داخلي بدنه به دماي خارجي برسد (30+ درجه)، درها، دريچه و ساير فضاهاي ورودي بايد بسته شود و دستگاه سرمايشي و تهويه داخلي (در صورت لزوم) با حداكثر ظرفيت راه‌اندازي شوند. به‌علاوه درمورد تجهيزات جديد يك دستگاه گرمايشي با ظرفيت گرمايش معادل سي‌و‌پنج‌درصد(35%) گرماي مبادله‌شده در ديواره‌ها در عمليات پيوسته در داخل بدنه هنگامي راه‌اندازي شود كه دماي پيش‌فرض براي ردها‌ي كه فرض مي‌شود تجهيزات متعلق به آن است، به‌دست آمده باشد.

3-2-3- دماي متوسط خارجي و دماي متوسط داخلي بدنه نبايد براي هر كدام كمتر از هر سي دقيقه يكبار خوانده شود.

4-2-3- آزمايش بايد به مدت دوازده ساعت پس از اينكه دماي متوسط داخلي بدنه به‌دست آمد ادامه يابد:

يا حد پايين دماي پيش‌فرض براي ردها‌ي كه فرض مي‌شود تجهيزات متعلق رده‌هاي (الف) و (ب) و (پ) است
(الف= صفر درجه سانتيگراد؛ ب= 10- درجه سانتيگراد؛ پ= 20- درجه سانتيگراد)، يا

سطح كمتر از حد بالاي دماي پيش‌فرض تعيين‌شده براي ردها‌ي كه فرض مي‌شود تجهيزات متعلق به رده‌هاي (ت) و (ث) و (ج) است (ت= صفر درجه سانتيگراد؛ ث= 10- درجه سانتيگراد؛ ج= 20- درجه سانتيگراد).

معيار رضايت‌بخشي

5-2-3- آزمايش در صورتي رضايتمند تلقي مي‌شود كه دستگاههاي سرمايشي بتوانند شرايط دماي تجويزشده را در مدت دوازده ساعت مذكور با يخ‌زدايي خودكار واحد سرمايشي كه در نظر گرفته نشده است، حفظ كند.

6-2-3- اگر دستگاه سرمايشي با تمام ملزومات آن به‌طور مجزا به‌كار افتاده باشد، براي تأييد مقام صلاحيت‌دار، در آزمايش تعيين ظرفيت سرمايشي مؤثر در دماي مرجع پيش‌فرض، تجهيزات حمل‌ونقل ممكن است به‌عنوان تجهيزات سرمايشي مكانيكي بدون آزمايش مؤثر پذيرفته شوند، مشروط بر اينكه ظرفيت سرمايش مؤثر دستگاه در عمليات پيوسته از اتلاف گرماي ديواره‌ها در رده‌ مورد بررسي ضرب در عامل (75/1) فراتر رود.

7-2-3- اگر واحد سرمايش مكانيكي با واحدي از يك نوع مختلف تعويض شود، مقام صلاحيت‌دار مي‌تواند:

الف) به تجهيزاتي نياز داشته باشد كه شاخص‌ها و گواهي‌هاي پيش‌فرض در بندهاي (1-2-3) و (4-2-3) را داشته باشند،

ب) خود را متقاعد كند كه ظرفيت سرمايش مؤثر واحد سرمايش مكانيكي جديد در دماي تجويزشده براي تجهيزات رده‌ مربوط، حداقل با واحد جايگزين‌شده برابر است يا

پ) خود را متقاعد كند كه ظرفيت سرمايش مؤثر واحد سرمايش مكانيكي جديد الزامات بند (6-2-3) را برآورده مي‌كند.

3-3- تجهيزات حرارتي

روش آزمايش

1-3-3- تجهيزات خالي بايد در يك اتاق عايق قرار بگيرد كه در آن دما يكسان و ثابت و تا حد امكان در سطحي پايين نگهداشته شده باشد. هواي اتاق بايد به شرح بخش (5-1-2) اين پيوست، در گردش باشد.

2-3-3- دستگاههاي اندازه‌گيري دماي حفاظت‌شده در برابر تابش بايد در داخل و خارج بدنه در نقاطي كه در بندهاي
(3-1) و (4-1) اين پيوست تعيين‌ شده، قرار داده شوند.

3-3-3- درب‎ها، دريچه‌ها و ساير فضاهاي ورودي بايد بسته شده و تجهيزات گرمايشي و دستگاههاي تهويه داخلي
(در صورت وجود) بايد با حداكثر ظرفيت راه‌اندازي شود.

4-3-3- دماي متوسط خارجي و دماي متوسط داخلي بدنه نبايد براي هر كدام بيش از هر سي دقيقه يك‌بار خوانده شود.

5-3-3- آزمايش بايد پس از اينكه اختلاف بين دماي متوسط داخلي و دماي متوسط خارجي بدنه به سطحي رسيده است كه طبق شرايط تعيين‌شده براي رده‎ا‌ي كه فرض مي‌شود تجهيزات به آن متعلق است، به مدت دوازده ساعت ادامه يابد. در مورد تجهيزات جديد اختلاف دماي فوق بايد تا سي‌و‌پنج‌درصد(35%) افزايش يابد.

معيار رضايت‌بخشي

6-3-3- آزمايش در صورتي رضايت‌بخش تلقي مي‌شود كه دستگاه گرمايشي بتواند اختلاف دماي پيش‌فرض را در دوازده ساعت مذكور حفظ كند.

4- روند اندازه‌گيري ظرفيت مؤثر سرمايشي WO يك واحد هنگامي كه تبخيركننده بدون برفك باشد

1-4- اصول كلي

1-1-4- هنگام اتصال به يك جعبه كالري‌سنج يا بدنه عايق يك واحد از تجهيزات حمل‌ونقل و اجراي مداوم اين ظرفيت عبارت است از:

كه در آن

U: نشت حرارت از جعبه كالري‌سنج يا بدنه‌ عايق بر حسب وات بر درجه سانتيگراد است.

T: اختلاف بين دماي متوسط داخلي (Ti) و خارجي (Te) كالري‌سنج يا جعبه عايق (K) است،

Wj: گرماي اتلافي در يك واحد فن گرمكن براي حفظ هر اختلاف دما در حالت موازنه است.

2-4- روش آزمايش

1-2-4- واحد سردسازي مجهز به جعبه كالري‌سنج يا بدنه‌ عايق يك واحد از تجهيزات حمل و نقل است. در هر مورد گرمايش، نشتي در دماي متوسط ديواره منفرد پيش از آزمايش ظرفيت اندازه‌گيري مي‌شود. يك عامل اصلاح رياضي بر اساس آزمايشهاي ايستگاه آزمايش، ايجاد شده است تا دماي متوسط ديواره‌ها در حالت موازنه حرارتي در طول تعيين ظرفيت سردسازي مؤثر را در نظر بگيرد. اندازه‌گيري‌ها و روشها بايد به‌صورت بند (1-1) و (8-1-2) فوق باشد؛ در هر حال، براي اندازه‌گيري نشت گرماي U، كافي است صرفاً مقدار اين ضريب با رابطه‌ زير تعيين شود:

 

كه در آن

W: قدرت گرمايش (بر حسب وات) اتلاف‌شده در گرمكن و فنهاي داخلي است؛

Tm: اختلاف بين دماي متوسط داخلي Ti و دماي متوسط خارجي Te است؛

U:‌ جريان گرما در هر درجه سانتيگراد اختلاف بين دماي هواي داخل و خارج از جعبه كالري‌سنج يا واحد تجهيزات حمل‌ونقل است كه با واحد سردسازي مجهزشده اندازه‌گيري شده است.

جعبه كالري‌سنج يا واحد تجهيزات حمل‌ونقل در اتاق آزمايش قرار مي‌گيرد. اگر از جعبه‌ كالري‌سنج استفاده شده باشد، U.T نبايد بيش از سي‌و‌پنج‌درصد(35%) كل جريان گرمايي WO باشد.

جعبه كالري‌سنج يا واحد تجهيزات حمل ونقل بايد قوياً عايق شده باشد.


 

2-2-4- ابزارها

ايستگاههاي آزمايش بايد مجهز به ابزارهاي اندازه‌گيري مقدار U با دقت 5 درصد باشد. انتقال گرماي ناشي از نشت هوا نبايد از پنج‌درصد(5%) كل انتقال گرما در جعبه‌ كالري سنج يا بدنه عايق واحد تجهيزات حمل‌ونقل بيشتر باشد. ظرفيت سردسازي بايد با دقت 5 درصد تعيين شود. ابزارهاي جعبه كالري‌سنج يا واحد تجهيزات حمل‌ونقل بايد با بندهاي (3-1) و
(4-1) فوق مطابقت داشته باشند. موارد زير بايد اندازه‌گيري شود:

الف) دماي هوا: حداقل چهار دماسنج در ورودي تبخيركن به‌طور يكسان توزيع مي‌شود.

حداقل چهار دماسنج به‌طور يكسان در خروجي تبخيركن توزيع ميشود.

حداقل چهار دماسنج به‌طور يكسان در ورودي هوا به واحد سردسازي توزيع ميشود.

دقت سامانه اندازه‌گيري دما بايد K2/0 باشد؛

ب) مصرف انرژي: ابزارهاي اندازه‌گيري انرژي برق يا مصرف سوخت واحدهاي سردسازي بايد فراهم شود.

انرژي برق و مصرف سوخت بايد با دقت 5 درصد تعيين شود؛

پ) سرعت چرخش: ابزارهاي اندازه‌گيري سرعت چرخش فشرده‌سازها (كمپرسورها) و فنهاي گردان يا محاسبه‌ سرعت مجاز در جايي كه اندازه‌گيري مستقيم عملي نيست، بايد فراهم شود. سرعت چرخش با دقت يك‌درصد(1%) بايد اندازه‌گيري شود.

ت) فشار: فشارسنج با دقت بالا (درست تا يك‌درصد(1%)) بايد به چگالنده (كندانسور) و تبخيركن و ورودي
فشرده‌ساز (كمپرسور) هنگامي كه بخار با تنظيمات فشار تناسب دارد، مجهز شود.

3-2-4- شرايط آزمايش

(1)- دماي متوسط هوا در ورودي‌هاي واحد سرمايش بايد در K5/0 30 درجه سانتيگراد حفظ شود.

حداكثر اختلاف بين دما در گرمترين و سردترين نقاط نبايد بيشتر از k2 باشد.

(2)- در داخل جعبه كالري‌‌سنج يا بدنه‌ عايق واحد تجهيزات حمل‌ونقل (در ورودي هواي تبخيركن)، بايد سه سطح دما بين 25- و 12+ درجه سانتيگراد بر اساس مشخصه‌هاي واحد وجود داشته باشد، يك سطح دمايي در حداقل تجويزشده براي رده درخواست‌شده توسط سازنده با آستانه‌K 1 است.

دماي متوسط داخلي بايد در آستانه‌ 5/0 حفظ شود. در طي اندازه‌گيري ظرفيت سردسازي، گرماي اتلافي در جعبه كالري‌سنج يا بدنه‌ عايق واحد تجهيزات حمل‌ونقل بايد در سطح ثابت با آستانه 1 درصد حفظ شود.

هنگام قراردادن واحد سردسازي براي آزمون، سازنده بايد موارد زير را تأمين نمايد:

- اسناد تشريح‌كننده واحد مورد آزمايش؛

- يك سند فني كه عواملي را تشريح مي‌كند كه مهمترين عوامل كاركردي واحد بوده و بازه‌ مجاز آنها را تعيين مي‌كند؛

- ويژگي‌هاي سلسله تجهيزات مورد آزمايش قرار گرفته؛ و

- مستندي براي محركهاي اوليه‌اي كه بايد در طي آزمايش به‌كار رود.

3-4- روش آزمايش

1-3-4- آزمايش بايد به دو بخش اصلي مرحله سردسازي و اندازه‌گيري ظرفيت مؤثر سردسازي در سه سطح دماي فزاينده تقسيم شود.

الف) مرحله سردسازي: دماي اوليه‌ جعبه‌ كالري‌‌سنج يا تجهيزات حمل‌ونقل بايد K 3 30 درجه سانتيگراد باشد. اين دما بايد به دماي زير كاهش يابد: 25- براي رده 20- درجه سانتيگراد، 13- درجه سانتيگراد براي رده 10- يا 2- درجه سانتيگراد براي رده صفر درجه سانتيگراد.

ب) اندازه‌گيري ظرفيت مؤثر سردسازي در هر يك از سطوح دمايي داخلي.

آزمايش اول حداقل به مدت چهار ساعت در هر يك از سطوح دمايي تحت واپايش دماپا (كنترل ترموستات) (مربوط به واحد سردسازي) انجام مي‌شود تا انتقال گرما بين داخل و خارج جعبه‌ كالري‌سنج يا واحد تجهيزات حمل‌ونقل تثبيت شود.

آزمايش دوم بايد بدون دماپا (ترموستات) در عمليات به‌منظور تعيين حداكثر ظرفيت سردسازي با قدرت گرمايشي گرمكنهاي داخلي كه شرايط موازنه را در هر سطح دمايي به‌نحو مقرر در بند (3-2-4) ايجاد مي‌كنند، انجام شود.

دوره‌ آزمايش دوم نبايد از چهار ساعت كمتر شود. پيش از تغيير از يك سطح دمايي به سطح دمايي ديگر، جعبه يا واحد بايد به‌صورت دستي يخ‌زدايي شود.

اگر واحد سردسازي با بيش از يك شكل انرژي كار كند، آزمايشها بايد بر همين اساس تكرار شود.

اگر محرك فشرده‌ساز (كمپرسور)، موتور وسيله نقليه باشد، آزمايش بايد هم در حداقل سرعت و هم در سرعت اسمي چرخش فشرده‌ساز (كمپرسور) كه سازنده تعيين كرده، انجام شود.

اگر محرك فشرده‌ساز (كمپرسور)، حركت وسيله نقليه باشد، آزمايش بايد در سرعت اسمي چرخش فشرده‌ساز (كمپرسور) كه سازنده تعيين كرده انجام شود.

2-3-4- براي روش آنتالپي كه در زير توصيف شده است روند مشابهي بايد دنبال شود اما در اين مورد قدرت گرماي اتلافي در فنهاي تبخيركن در هر سطح دمايي نيز بايد اندازه‌گيري شود.

از اين روش مي‌توان به‌عنوان جايگزين آزمايش تجهيزات مرجع استفاده كرد. در اين مورد ظرفيت مؤثر سردسازي با ضرب جريان توده‌ (m) مايع سرمايشي در اختلاف آنتالپي بين بخار سرمايشي باقيمانده در واحد (ho) و مايع درون واحد اندازه‌گيري (hi) مي‌شود.

براي دستيابي به ظرفيت مؤثر سردسازي، گرماي توليدي در فنهاي تبخيركن (Wf)، بايد كم شود. اندازه‌گيري (Wf) چنانچه محرك فنهاي تبخيركن، موتور خارجي باشد، دشوار است و در اين مورد ‌ويژه، روش آنتالپي پيشنهاد نمي‌شود. هنگامي كه محرك فنها، موتورهاي الكتريكي داخلي هستند، قدرت الكتريكي با ابزارهاي مناسب با دقت 3 درصد اندازه‌گيري مي‌شود كه اندازه‌گيري جريان سردكن با دقت 3 درصد است.

تعادل حرارتي با فرمول زير معرفي مي‌شود:

Wo = (ho-hi) m –Wf

روشهاي مناسب در استانداردهاي ايزو 917، بي‎اِس 3122، دي‎آي‎اِن،‎ اِناي‎اِن و غيره توصيف شده است. يك گرمكن الكتريكي در داخل تجهيزات قرار مي‌گيرد تا موازنه‌ حرارتي به‌دست آيد.

3-3-4- اقدامات احتياطي

با انجام آزمايش ظرفيت مؤثر سردسازي با دماپا (ترموستات) جدا از واحد سردسازي، اقدامات احتياطي زير مشاهده خواهد شد:

اگر تجهيزات سامانه‌ تزريق گاز گرم داشته باشند، بايد در طي آزمايش غيرفعال شوند؛

با واپايش (كنترل) خودكار واحد سردسازي كه سيلندرهاي خاص را تخليه مي‌كند (ظرفيت واحد سردسازي طبق خروجي موتور) آزمايش بايد با چند سيلندر مناسب با اين دما انجام شود.

4-3-4- بررسي‌ها

موارد زير بايد تطبيق و روشهاي مورد استفاده در گزارش آزمايش نشان داده شود:

(1) سامانه يخ‎زدايي و دماپا (ترموستات) به درستي كار كنند؛

(2) سرعت گردش هوا توسط سازنده مشخص شده باشد.

اگر گردش هواي فن تبخيركن واحد سردسازي قرار است اندازه‌گيري شود، بايد از روشهاي قابل اندازه‌گيري حجم كلي تحويلي استفاده كرد. استفاده از يكي از استانداردهاي مربوط‌ موجود يعني

بي‎اِس 848، ايزو 5801، اِي‎اِمسياِي 85-210، اِي‎اِمسياِي 07-210، دي‎آي‎اِن 24163،‎ ‎اِناِف‎اي 36101، ‎‎اِناِف‎ايكس 10.102، دي‎آي‎اِن 4796 توصيه مي‎شود؛

(3) سردساز مورد استفاده براي آزمايش‎ها توسط سازنده تعيين مي‌شود.

4-4- نتايج آزمايش

1-4-4- ظرفيت سردسازي مورد نظر براي موافقتنامه با دماي متوسط در ورودي‌هاي تبخيركن مرتبط است. ابزارهاي اندازه‌گيري دما بايد در مقابل تابش حفاظت شود.

5- بررسي ظرفيت عايق تجهيزات خدماتي

به‌منظور بررسي ظرفيت عايق هر قطعه از تجهيزات مورد استفاده كه در جزءهاي (ب) و (پ) بند (1) پيوست (1) اين ضميمه مقرر شده است، مقام‌هاي صلاحيت‌دار مي‌تواند:

روشهاي موصوف در بندهاي 1-1-2تا 2-3-2 اين پيوست را اعمال كنند يا

متخصصاني را براي ارزيابي تناسب تجهيزات واقع در يك يا چند رده از تجهيزات عايق منصوب كنند. اين متخصصان بايد ويژگيهاي زير را در نظر گرفته و نتيجه‌گيري‌هاي آنها بر اساس اطلاعات توصيفي زير باشد.

1-5- آزمايش كلي تجهيزات

اين آزمايش بايد به شكل بررسي تجهيزات به‌منظور تعيين موارد زير باشد:

(1) پلاك با دوام سازنده كه توسط او الصاق شده است؛

(2) طرح كلي پوشش عايق؛

(3) روش استفاده از عايق؛

(4) ماهيت و شرايط ديواره‌ها؛

(5) شرايط محفظه‌هاي عايق؛

(6) ضخامت ديواره‌ها؛

و تمامي مشاهدات مقتضي مربوط به ظرفيت مؤثر عايق تجهيزات را انجام دهد. به اين منظور متخصصان مي‌توانند بخشهايي از تجهيزات را برداشته و درخواست‌ كنند تمام اسناد مورد نياز براي مشاوره (طرحها، گزارش‌هاي آزمايش، مشخصات، صورت‌حساب‌ها و غيره) در اختيار آنها قرار گيرد.

2-5- آزمايش‌هاي مربوط به فشار هوا (در تجهيزات مخزن قابل اجراء نيست)

بازرسي بايد توسط ناظري انجام شود كه در كنار تجهيزات در ناحيه‌ كاملاً روشني قرار گرفته است. هر روشي كه نتايج دقيق‌تري به‌دست مي‌آورد، ممكن است مورد استفاده قرار گيرد.

3-5- تصميمها:

1- اگر نتيجه‌گيري‌هاي مربوط به شرايط عمومي بدنه، مطلوب باشد، تجهيزات را مي‌توان به‌صورت تجهيزات عايق رده اوليه در دوره‌ حداقل سه سال مورد استفاده قرار داد. اگر نتيجه‌گيري متخصصان قابل قبول نباشد، تجهيزات را تنها با اندازه‌گيري مورد تأييد ضريب K بر اساس روند موصوف در بندهاي(1-1-2) و (2-3-2) اين پيوست مي‌توان مورد استفاده قرار داد؛ سپس مي‌توان در دوره‌اي بيش از شش سال، تجهيزات را مورد استفاده قرار داد.

2- در مورد تجهيزات كاملاً عايق، اگر نتيجه­گيري­هاي متخصص يا متخصصان نشان دهد بدنه براي استفاده رده اوليه آن مناسب نيست، اما ادامه‌ كاربري به‌صورت تجهيزات معمولي عايق مناسب است، بدنه را مي‌توان در رده مناسب به مدت بيش از سه سال مورد استفاده قرار داد. در اين مورد، نشانه‌هاي متمايز (پيوست 4 اين ضميمه) بايد به‌نحو شايسته‎اي تغيير كنند.

3- اگر تجهيزات شامل واحدهاي توليدات دوره‌اي از نوع خاص باشند كه الزامات بند (6) پيوست (1) اين ضميمه را برآورده مي‎كنند و به يك مالك تعلق دارند آن گاه علاوه بر بازرسي هر واحد تجهيزات، ضريب K بيش از (1%) يك درصد تعداد واحدهاي مربوط را مي‌توان طبق مفاد بخشهاي (1-2)، (2-2) و (3-2) اين پيوست اندازه‌گيري كرد. اگر نتايج آزمايشها و اندازه‌گيري‌ها قابل قبول باشد، تمام تجهيزات مورد بررسي را مي‎توان به‌صورت تجهيزات عايق رده اوليه آن به مدت بيش از شش سال مورد استفاده قرار داد.

6- تأييد كارايي دستگاههاي حرارتي تجهيزات خدماتي

به‌منظور تأييد اعتبار كارايي دستگاههاي حرارتي هر بخش از تجهيزات سردسازي، سردسازي مكانيكي يا گرمايشي مورد استفاده به‌گونه تجويزشده در جزء‌هاي (ب) و (پ) بند (1) پيوست (1) اين ضميمه، مقامهاي صلاحيت‌دار مي‌توانند:

روشهاي موصوف در بخشهاي (1-3) و (2-3) و (3-3) اين پيوست را اعمال كنند يا متخصصاني را براي به‌كارگيري ويژگيهاي موصوف در بخشهاي (1-5) و (2-5) اين پيوست در صورت ضرورت و نيز در موارد زير، منصوب كنند:

1-6- تجهيزات سردسازي به‌استثناي تجهيزات داراي باتريهاي خوش‌گداز (يوتكتيك) ثابت

مراتب رسيدن دماي داخلي تجهيزات خالي، به محدوده‌ دمايي رده‌اي، كه تجهيزات به‌نحو مقرر در اين ضميمه به آن تعلق دارند، قبل از اين كه به دماي خارجي برسد و نيز حفظ‌ شدن زير دماي محدود مذكور در دوره‌ t، بايد تأييد شود، به‌گونه‌اي كه:

 

كه در آن

T: اختلاف بين 30+ درجه سانتيگراد و دماي محدود مذكور و

T : اختلاف بين دماي متوسط خارجي طي آزمايش و دماي محدوده‌ رده است، دماي خارجي كمتر از 15+ درجه سانتيگراد نمي‌شود.

اگر نتايج قابل قبول باشد، تجهيزات را مي‌توان به‌صورت تجهيزات سردسازي در رده اوليه آن براي دوره‌ حداكثر سه سال، مورد استفاده قرار داد.

2-6- تجهيزات سردسازي مكانيكي

(1) تجهيزات ساخته‌شده از 2 ژانويه 2012 (12 دي 1390).

بايد تأييد شود كه وقتي دماي خارجي كمتر از 15+ درجه سانتيگراد نيست، دماي داخلي تجهيزات خالي را مي‌توان در دوره‌ حداكثري (برحسب دقيقه) به‌شكلي كه در جدول زير مقرر شده، به دماي رده رسانيد.

دماي خروجي

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

درجه

رده‌هاي
(پ) و (ج)

360

350

340

330

320

310

300

290

280

270

260

250

240

230

220

210

دقيقه

رده‌هاي
(ب) و (ث)

270

262

253

245

236

228

219

211

202

194

185

177

168

160

151

143

دقيقه

رده‌هاي (الف) و (ت)

180

173

166

159

152

145

138

131

124

117

110

103

96

89

82

75

دقيقه

 

دماي داخلي تجهيزات خالي بايد قبلاً به دماي خارجي رسانده شود.

اگر نتايج قابل قبول باشد، تجهيزات را مي‌توان به‌صورت تجهيزات سردسازي مكانيكي رده اوليه آن در دوره‌ حداكثر سه‌سال، مورد استفاده قرار داد.

(2) مقررات انتقالي حاكم در مورد تجهيزات مورد استفاده

براي تجهيزاتي كه پيش از تاريخ معين در جزء (1) بند (2-6) توليد شده‌اند، مفاد زير بايد اجراء شود:

بايد تأييد شود كه وقتي دماي خارجي كمتر از 15+ درجه سانتيگراد است، ميتوان به دماي داخلي تجهيزات خالي كه قبلاً به دماي خارجي رسيده است، در دوره‌ حداكثر شش ساعته رسيد:

در مورد تجهيزات رده‌هاي (الف)، (ب) يا (پ) در حداقل دما به‌نحو مقرر در اين ضميمه؛

در مورد تجهيزات رده‌هاي (ت)، (ث) يا (ج) در محدوده‌ دمايي به‌نحو مقرر در اين ضميمه.

اگر نتايج قابل قبول باشد، تجهيزات را مي‌توان به‌صورت تجهيزات سردسازي مكانيكي رده اوليه در دوره‌ حداكثر سه‌سال مورد استفاده قرار داد.

3-6- تجهيزات گرمايشي

بايد تأييد شود كه اختلاف بين دماي داخلي تجهيزات و دماي خارجي ناظر بر ردهاي كه به‌نحو مقرر در اين ضميمه تجهيزات به آن تعلق دارد (اختلاف K22 در مورد رده (الف)،K 32 در مورد رده (ب)،K 42 در مورد دسته (پ)، K52 در مورد رده (ت)) را مي‌توان براي حداقل دوازده ساعت به دست آورد و حفظ كرد. اگر نتايج قابل قبول باشد، تجهيزات را مي‌توان به‌صورت تجهيزات گرمايشي رده اوليه آن در دوره‌ حداكثر سه‌سال مورد استفاده قرار داد.

4-6- نقاط اندازه‌گيري دما

نقاط اندازه‌گيري دماي حفاظت‌شده در برابر تابش بايد در داخل و خارج بدنه قرار گيرند.

براي اندازه‌گيري دماي داخلي بدنه (Ti) حداقل دو نقطه اندازه‌گيري دما بايد در داخل بدنه در حداكثر فاصله
پنجاه سانتيمتري از ديواره‌ جلويي، پنجاه سانتيمتري از درب مجاور در ارتفاع حداقل پانزده سانتيمتري و حداكثر بيست سانتيمتري بالاي منطقه‌ كف قرار گيرد.

براي اندازه‌گيري دماي خارجي بدنه (Te) حداقل دو نقطه اندازه‌گيري دما بايد در فاصله حداقل ده سانتيمتري از ديواره‌ بيروني بدنه و حداقل بيست سانتيمتري از ورودي هواي چگالنده (كندانسور) قرار گيرد.

خوانش نهائي بايد گرمترين نقطه در داخل بدنه و سردترين نقطه در بيرون را شامل شود.


 

5-6- مفاد مشترك براي تجهيزات سردسازي و سردسازي مكانيكي و گرمايشي

(1) اگر نتايج قابل قبول نباشد، تجهيزات سردسازي مكانيكي يا گرمايشي را مي‌توان در رده اوليه آن تنها در صورتي مورد استفاده قرار داد كه در ايستگاه آزمايش، آزمايشهاي موصوف در بخشهاي (1-3 و 2-3 و 3-3) اين پيوست وجود داشته باشد، آنگاه مي‌توان آن را در دوره اوليه‌ آن براي مدت‌ بيش از شش‌سال مورد استفاده قرار داد.

(2) اگر تجهيزات شامل واحدهاي توليد‌شده دورهاي تجهيزات گرمايشي، سردسازي مكانيكي و سردسازي از نوع خاصي باشد كه الزامات پيوست (1) بند (6) اين ضميمه را برآورده مي‌كند و به يك مالك تعلق دارد، آنگاه علاوه بر بازرسي دستگاههاي حرارتي براي تضمين رضايت‌بخش بودن شرايط عمومي آنها، كارايي دستگاههاي سرمايشي و گرمايشي حداقل يك‌درصد(1%) تعداد واحدها را مي‌توان در ايستگاه آزمايش طبق مفاد بخشهاي (1-3 و 2-3 و 3-3) اين پيوست تعيين كرد. اگر نتايج آزمايشات و تعيين كارايي قابل قبول باشد، تمام تجهيزات مورد نظر را مي‌توان در دوره اوليه‌ آن براي مدت‌ بيش از شش‌سال مورد استفاده قرار داد.

7- روش اندازه‌گيري ظرفيت واحدهاي سرمايش مكانيكي چنددمايي و ابعاد تجهيزات چندمحفظه‌اي

1-7- تعاريف

الف) تجهيزات چند محفظه‌اي: تجهيزات داراي دو يا چند محفظه‌ عايق براي متفاوت نگهداشتن دماي هر محفظه‌.

ب) واحد سرمايش مكانيكي چنددمايي: واحد سرمايش مكانيكي داراي فشرده‌ساز (كمپرسور) و ورودي مشترك مكش، چگالنده (كندانسور) و دو يا چند تبخيركن در دماهاي مختلف در محفظه‌هاي مختلفي از تجهيزات چندمحفظه‌اي؛

پ) واحد ميزبان: واحد سرمايش با يا بدون يك تبخيركن كامل؛

ت) محفظه نامرغوب: محفظه‌اي كه هيچ تبخيركني ندارد يا به‌منظور محاسبه‌ ابعاد و تأييد آن، تبخيركن غيرفعال شده است.

ث) عمليات چنددمايي: عمليات واحد سرمايش مكانيكي چند دمايي با دو يا چند تبخيركن كه در دماهاي مختلف در تجهيزات چندمحفظه‌اي كار مي‌كند؛

ج) ظرفيت اسمي سردسازي: حداكثر ظرفيت سردسازي واحد سرمايش در عمليات تك دمايي با دو يا سه تبخيركن كه همزمان در دماي يكسان كار مي‌كند؛

چ) ظرفيت سردسازي خاص(Pind-evap): حداكثر ظرفيت سردسازي هر تبخيركن در عمليات تكي با واحد ميزبان؛

ح) ظرفيت مؤثر سردسازي(Peff-frozen-evap): ظرفيت سردسازي موجود براي كمترين دماي تبخيركن هنگامي كه دو يا چند تبخيركن هر يك در حالت چند دمايي به‌نحو مقرر در بند (5-3-7) كار ميكنند.

2-7- روش آزمايش واحدهاي سردسازي مكانيكي چنددمايي

1-2-7- روش كلي

روش آزمايش بايد به‌نحو تعريف‌شده در بخش (4) اين پيوست باشد.

واحد ميزبان بايد در تركيب با تبخيركن‌هاي مختلف آزمايش شود. هر تبخيركن بايد در صورت لزوم، در يك كالري‌سنج مجزا آزمايش شود.

ظرفيت سردسازي اسمي واحد ميزبان در عمليات تك‌دمايي به‌نحو مقرر در بند (2-2-7) بايد با تركيب منفردي از دو يا سه تبخيركن اندازه‌گيري شود كه شامل بزرگترين و كوچكترين است.

ظرفيت سردسازي خاص بايد در تمام تبخيركن‌ها هر يك در عمليات تك‌دمايي با واحد ميزبان مانند بند (3-2-7) اندازه‌گيري شود.

آزمايش بايد با دو يا سه تبخيركن شامل كوچكترين، بزرگترين و در صورت نياز تبخيركن متوسط انجام شود.

اگر واحد چنددمايي بتواند با بيش از دو تبخيركن اجراء شود:

- واحد ميزبان بايد با تركيبي از سه تبخيركن آزمايش شود: كمترين، بيشترين و تبخيركن متوسط.

- به‌علاوه واحد ميزبان براساس تقاضاي سازنده مي‌تواند به‌صورت گزينشي با تركيبي از دو تبخيركن: بزرگترين و كوچكترين، آزمايش شود.

آزمايشها در حالت مستقل و آماده به كار انجام مي‌شوند.

2-2-7- تعيين ظرفيت سردسازي اسمي واحد ميزبان

ظرفيت سردسازي اسمي واحد ميزبان در عمليات تك‌دمايي بايد با تركيب منفردي از دو يا سه تبخيركن اندازه‌گيري شود كه همزمان در دماي يكسان كار مي‌كنند. اين آزمايش بايد در دماي 20- و صفر درجه سانتيگراد انجام شود.

دماي ورودي هواي واحد ميزبان بايد 30+ درجه سانتيگراد باشد.

ظرفيت سردسازي اسمي در دماي 10- درجه سانتيگراد بايد با الحاق خطي ظرفيت‌هاي 20- و صفر درجه سانتيگراد محاسبه شود.

3-2-7- تعيين ظرفيت سردسازي خاص هر تبخيركن

ظرفيت سردسازي هر تبخيركن بايد در عمليات منفردي با واحد ميزبان انجام شود. آزمايش بايد در دماي 20- و
صفر درجه سانتيگراد انجام شود. دماي ورودي‌هاي واحد سردسازي بايد 30+ درجه سانتيگراد باشد. ظرفيت سردسازي خاص در دماي 10- بايد با الحاق خطي ظرفيت‌هاي صفر و 20- درجه سانتيگراد محاسبه شود.

4-2-7- آزمايش ظرفيتهاي سردسازي مؤثر باقيمانده‌ مجموعه‌ تبخيركنها در عمليات چنددمايي بار گرمايشي مرجع

باقيمانده‌ ظرفيت سردسازي مؤثر بايد براي هر تبخيركن آزمايشي در دماي 20- درجه سانتيگراد با ساير تبخيركن‎هايي كه تحت واپايش دماپا (كنترل ترموستات) در دماي صفر درجه سانتيگراد با بارگرمايشي مرجع بيست‌درصد(20%) ظرفيت سردسازي خاص در دماي 20- درجه سانتيگراد تبخيركن مورد نظر كار مي‌كنند، اندازه‌گيري شود. دماي ورودي هواي واحد ميزبان بايد 30+ درجه سانتيگراد باشد.

در واحدهاي سردسازي چنددمايي با بيش از يك فشرده‌ساز (كمپرسور) مثل سامانه آبشاري يا واحدهاي داراي سامانه فشرده‌ساز (كمپرس) دو مرحله‌اي كه مي‌توان ظرفيت سردسازي را همزمان در دماي منجمد و خنك نگه داشت، اندازه‌گيري ظرفيت مؤثر سردسازي بايد در يك بار گرمايشي اضافه انجام شود.

3-7- تعيين ابعاد و تأييد تجهيزات سردسازي چنددمايي

1-3-7- روش كلي

ظرفيت سردسازي مورد نياز براي تجهيزات چنددمايي بايد بر اساس ظرفيت سردسازي مورد نياز براي تجهيزات تك‌دمايي توصيف‌شده در اين پيوست باشد. در تجهيزات چنددمايي، ضريب K كمتر يا مساوي 40/0 براي بدنه بيروني در كل بايد طبق بندهاي (2) تا (2-2) اين پيوست پذيرفته شود.

ظرفيت عايق ديواره‌هاي بدنه بيروني بايد با استفاده از ضريب K بدنه تأييدشده طبق اين موافقتنامه محاسبه شود. ظرفيت عايق ديواره‌هاي بخش داخلي بايد با استفاده از ضرايب K در جدول بند (7-3-7) محاسبه شود.

براي صدور گواهي موافقتنامه:

- ظرفيت سردسازي اسمي واحد سرمايشي چنددمايي بايد حداقل برابر با اتلاف گرما در بخشهاي داخلي و بدنه‌ بيروني تجهيزات ضرب در ضريب 75/1 به‌صورتي باشد كه در بند (6-2-3) اين پيوست مشخص شده است.

- در هر محفظه، ظرفيت سردسازي مؤثر محاسبه‌شده‌ باقيمانده در پايين‌ترين دماي هر تبخيركن در عمليات چنددمايي بايد بيشتر يا مساوي حداكثر سردسازي مورد نياز براي محفظه در مطلوب‌ترين شرايط مقرر در بندهاي (5-3-7) و (6-3-7)، ضرب در ضريب 75/1 باشد كه در بند (6-2-3) اين پيوست مشخص شده است.

2-3-7- انطباق كل بدنه

بدنه‌ بيروني بايد داراي مقدار K بيشتر يا مساوي W/m2.K.40/0 باشد.

سطح داخلي بدنه نبايد بيش از بيست‌درصد(20%) تغيير داشته باشد.

تجهيزات بايد طبق شرط زير باشند:

P اسمي 75/1 * kبدنه *S بدنه * T‌

كه در آن:

P اسمي ظرفيت اسمي سرمايشي واحد سرمايشي چند دمايي،

K بدنه مقدار K بدنه‌ بيروني،

S بدنه سطح داخلي كل بدنه،

T اختلاف دما بين داخل و خارج بدنه است.

3-3-7- تعيين سرمايش مورد نياز براي تبخيركن‎هاي سرد

ظرفيت سرمايشي مورد نياز براي هر تبخيركن سرد با تيغه‌هاي واقع در موقعيتهاي مشخص به‌صورت زير محاسبه مي‌شود:

(S محفظه سرد - S تيغه) * K بدنه * T بيروني + ( T داخلي * K تيغه * S تيغه) = انجماد مورد نياز P

كه در آن:

K بدنه، مقدار K معين در گزارش آزمايش موافقتنامه براي بدنه‌ بيروني است،

S محفظه سرد، سطح محفظه‌ سرد در موقعيتهاي معين تيغه‌ها است،

S تيغه، سطح تيغه‌ها است،

K تيغه، مقدار K تيغه‌هاي معين در جدول بند (7-3-7) است،

T بيروني، اختلاف دما بين محفظه سرد و 30 + درجه سانتيگراد بيرون بدنه است،

T داخلي، اختلاف دماي بين محفظه سرد و ساير محفظه‌ها است. براي محفظه نامرغوب، دماي 20+ درجه سانتيگراد بايد در محاسبات استفاده شود.

4-3-7- تعيين سردسازي مورد نياز براي محفظه‌هاي منجمد

ظرفيت سردسازي مورد نياز هر محفظه‌ منجمد با تيغه‌هاي واقع در موقعيتهاي خاص، به‌صورت زير محاسبه مي‌شود:

P انجماد مورد نياز = (S محفظه منجمدΣS تيغه) * K بدنه * ΔT بيروني + Σ (S تيغه * K تيغه * ΔT داخلي)

كه در آن:

K بدنه، مقدار K معين در گزارش آزمايش موافقتنامه براي بدنه‌ بيروني است،

S محفظه منجمد، سطح محفظه‌ منجمد براي موقعيت‌هاي معين تيغه‌ها است،

S تيغه، سطح تيغه‌ها است،

K تيغه، مقدار K تيغه‌هاي معين در جدول بند (7-3-7) است،

ΔT بيروني، اختلاف دماي بين محفظه‌ منجمد و 30+ درجه سانتيگراد بيرون بدنه است،

ΔT داخلي، اختلاف دماي بين محفظه‌ منجمد و ساير محفظه است. براي محفظه‌هاي عايق دماي 20+ درجه سانتيگراد در محاسبات استفاده مي‌شود.

5-3-7- تعيين ظرفيت مؤثر سردسازي تبخيركن‎هاي منجمد

ظرفيت سردسازي مؤثر در موقعيت‌هاي معين تيغه‌ها به‌صورت زير محاسبه مي‌شود:

P تبخيركن منجمد مؤثر = P تبخيركن منجمد خاص * [1 - Σ (P تبخيركن سردسازي موثر / P تبخيركن سردسازي خاص)]

كه در آن:

P تبخيركن منجمد مؤثر، ظرفيت مؤثر سردسازي تبخيركن منجمد با ساختار معين است،

P تبخيركن منجمد خاص، ‌ظرفيت سردسازي خاص تبخيركن منجمد در دماي 20- درجه سانتيگراد است،

P تبخيركن سردسازي موثر، ظرفيت سردسازي مؤثر هر تبخيركن سرد در ساختار معين به‌نحو تعريف‌شده در بند (6-3-7) است،

P تبخيركن سردسازي خاص، ظرفيت سردسازي خاص در دماي 20- درجه سانتيگراد براي هر تبخيركن سرد است.

اين روش محاسبه تنها براي واحدهاي سرمايشي مكانيكي چنددمايي با يك فشرده‌ساز (كمپرسور) تك‌مرحله‌اي، قابل پذيرش است. در واحدهاي سردسازي چنددمايي داراي بيش از يك فشرده‌ساز (كمپرسور) مانند سامانه‌هاي آبشاري يا واحدهاي داراي سامانه فشرده‌سازي (كمپرس) دو مرحله‌اي، كه ظرفيت سردسازي را ميتوان همزمان در محفظه‌هاي سرد و منجمد حفظ كرد، اين روش محاسباتي را نبايد استفاده كرد چرا كه به برآورد كمينه‌ ظرفيت مؤثر سردسازي منجر مي‌شود. در اين تجهيزات، ظرفيت سردسازي مؤثر را بايد بين ظرفيتهاي سردسازي مؤثر اندازه‌گيري‌شده با دو بار گرمايي مختلف در گزارش آزمايش‌هاي تجويزشده در (4-2-7) درون‌يابي كرد.

6-3-7- بيانيه‌ انطباق

هنگامي تجهيزات منطبق بر عمليات چنددمايي اعلام مي‌شوند كه در هر موقعيت تيغه‌ها و هر توزيع دمايي محفظه‌ها، رابطههاي زير برقرار باشد:

P تبخيركن منجمد مؤثر75/1 * Pانجماد مورد نياز

P تبخيركن سردسازي موثر75/1 * Pسردسازي مورد نياز

كه در آن:

P تبخيركن منجمد مؤثر، ظرفيت سرمايشي مؤثر تبخيركن منجمد در دماي رده محفظهاي با ساختار معين است،

P تبخيركن سردسازي مؤثر، ظرفيت سرمايشي مؤثر تبخيركن خنك در دماي رده مربوط به محفظه‌اي با ساختار معين است،

P انجماد مورد نياز، سردسازي مورد نياز براي محفظه‌ مورد نظر در رده دمايي محفظه‌اي با ساختار معين است كه براساس
(4-3-7) محاسبه شده است،

P سردسازي مورد نياز، سردسازي موردنياز براي محفظه مورد نظر در دسته دمايي محفظه‌اي با ساختار معين است كه براساس
(3-3-7) محاسبه شده است.

لازم به ذكر است كه تمام موقعيت‌هاي تيغه‌ها در صورتي اندازه‌گيري شده‌اند كه موقعيت ديواره‌ها از كوچكترين تا بزرگترين محفظه‌ها با روشهايي تكراري بررسي شده باشند كه برمبناي آن تغيير گام ورودي در ناحيه سطحي بيش از بيست‌درصد(20%) بوده باشد.

7-3-7- ديواره‌هاي بخش داخلي

اتلاف گرما در ديواره‌هاي بخش داخلي بايد با استفاده از ضرايب K در جدول زير محاسبه شود:

 

 

K ضريب [W/m2.K.]

ثابت

متحرك

حداقل ضخامت اسفنج [ميليمتر]

طولي- كف‌اي اِل يو

طولي- كف جي آر پي

عرضي- كف‌اي اِل يو

عرضي- كف جي آر پي

2/0

5/1

2/0

5/1

3/0

2/0

2/3

6/2

25

25

40

40

 

ضرايب K ديواره‌هاي بخشهاي متحرك، حاشيه‌ امني براي فرسودگيهاي خاص و نشت حرارت اجتناب‌ناپذير دارند.

ضرايب K اين بخشها براي طراحي خاص با انتقال گرماي اضافه حاصل از پلهاي حرارتي اضافه نسبت به طراحي استاندارد، بايد افزايش يابد.

8-3-7- الزامات بخش (7) نبايد بر تجهيزاتي كه پيش ازلازم­الاجراء شدن اين الزامات، توليد شده و آزمايشهاي معادل با تجهيزات چنددمايي را نگذرانده‌اند، اعمال شود.

تجهيزاتي كه پيش از لازم­الاجراء شدن اين بخش توليد شده‌اند مي‌توانند در حمل‌و‌نقل بين‌المللي فعاليت كنند اما تنها با توافق مقامهاي صلاحيت‌دار كشورهاي مرتبط مي‌توانند از كشوري به كشور ديگر منتقل شوند.


 

8- گزارش‌هاي آزمايش

گزارش آزمايش از نوع مناسب براي تجهيزات آزمايش‌شده بايد براي هر آزمايش طبق يكي از نمونه (مدل)هاي (1) تا (10) يا ساير نمونه (مدل)هاي زير ترسيم شود.

 

نمونه (مدل) شماره 1 الف.

گزارش آزمايش

تهيه‌شده طبق مفاد موافقتنامه حمل‌ونقل بين‌المللي موادغذايي فسادپذير

و تجهيزات خاص مورد استفاده در اين‌گونه جابه‌جايي‌ها (اِي تي پي)

 

شماره گزارش آزمايش ...

بخش 1

مشخصات تجهيزات (تجهيزاتي غير از مخازن حمل‌ونقل مواد غذايي مايع)

ايستگاه آزمايش مصوب/ متخصص6:

نام : ...

نشاني: ...

نوع تجهيزات7:

ساخت: .............................. شماره ثبت: ....................................... شماره اختصاصي (سريال): ..................

تاريخ نخستين استفاده: .............................................................

وزن خالص8: ........................................... كيلوگرم ظرفيت حمل: ........................... كيلوگرم

بدنه:

ساخت و نوع: ........................................... شماره شناسايي: ........................................

ساخته شده توسط: ...............................................................................

تحت مالكيت يا بهره برداري: ..........................................................

ارائه شده توسط: ...............................................................................

تاريخ ساخت: .....................................................................................

ابعاد اصلي:

خارجي: طول ........................... متر، عرض ...................... متر، ارتفاع ................... متر

داخلي: طول ............................ متر، عرض ..................... متر، ارتفاع .................... متر

مساحت كلي كف بدنه: ..................................................................................... مترمربع

حجم داخلي مورد استفاده بدنه: ............................................................................... متر مكعب

مساحت سطح داخلي كلي Si بدنه: ................................................................... متر مربع

مساحت سطح خارجي كلي Se بدنه: ................................................................. مترمربع

ميانگين مساحت سطحي: : ....................................................... متر مربع

مشخصات ديواره‌هاي بدنه9:

بالا: .....................................................................................

پايين: ..................................................................................

اطراف: ................................................................................

مشخصه‌هاي ساختاري بدنه10:

تعداد درها: .......................................................................................

موقعيت دريچه‌ها: ...........................................................................

و ابعاد دهانه بارگذاري يخي: ..................................................

لوازم جانبي11: .............................................................................................

ضريب K: ..................................................................................... W/m2.K

 

نمونه (مدل) شماره 1 ب.

گزارش آزمايش

تهيه‌شده طبق مفاد موافقتنامه حمل‌ونقل بين‌المللي موادغذايي فسادپذير

و تجهيزات خاص مورد استفاده در اينگونه جابه‌جايي‌ها (اِي تي پي)

 

گزارش آزمايش شماره: .....................................

بخش 1

مشخصات مخازن حمل‌ونقل موادغذايي مايع

ايستگاه آزمايش مصوب/ متخصص12:

نام : ...

نشاني: ...

نوع مخزن13:

ساخت و نوع: .............................. شماره ثبت: ....................................... شماره اختصاصي (سريال): ..................

تاريخ نخستين استفاده: .............................................................

وزن خالص14: ........................................... كيلوگرم ظرفيت حمل: ........................... كيلوگرم

مخزن:

ساخت و نوع: ........................................... شماره شناسايي: ........................................

ساخته‌شده توسط: .............................................................................

تحت مالكيت يا بهره‌برداري: ..........................................................

ارائه‌شده توسط: .................................................................................

تاريخ ساخت: .......................................................................................

ابعاد اصلي:

خارجي: طول سيلندر ................. متر، محور اصلي ................... متر، محور فرعي ............ متر

داخلي: طول سيلندر ................... متر، محور اصلي .................. متر، محور فرعي ............ متر

حجم داخلي قابل استفاده: ........................................................................................... مترمكعب

حجم داخلي هر محفظه: .............................................................................................. مترمكعب

مساحت سطح داخلي كلي Si مخزن: ............................................................................ مترمربع

مساحت سطح داخلي هر محفظه Si1: ..................................... Si2................................... متر مربع

سطح خارجي كلي Se مخزن: ........................................................................................ مترمربع

ميانگين مساحت سطحي مخزن ............................................. متر مربع

مشخصه‌هاي ديواره‌هاي مخزن15: .................................................................................................

ويژگيهاي ساختاري مخزن16: ........................................................................................................

تعداد، ابعاد و توصيف حفره‌هاي آدم‌رو: .........................................................................................

توصيف پوشش‌هاي حفره‌هاي آدم‌رو: .........................................................................................

تعداد، ابعاد و توصيف لوله‌كشي‌هاي تخليه: ..................................................................................

تعداد، و توصيف پايه‌هاي تخليه: .........................................................................................

لوازم جانبي: ......................................................................................................................................

نمونه (مدل) شماره 2 الف

بخش 2

اندازه‌گيري طبق بند (1-2) پيوست (2) ضميمه (1) موافقتنامه ضريب كلي انتقال گرماي تجهيزات به‌جز مخازن موادغذايي مايع

روش آزمايش: سرمايش داخلي/گرمايش داخلي17

تاريخ و زمان بستن دربهاي تجهيزات و ساير فضاهاي ورودي: ......................................................................

ميانگين حاصل براي .......................... ساعت عمليات پيوسته (از ... قبل/بعدازظهر تا ..... قبل/بعدازظهر):

الف) دماي متوسط خارجي بدنه: K .......................... ± .......................... درجه سانتيگرادTe =

ب) دماي متوسط داخلي بدنه: K .......................... ±........................ درجه سانتيگرادTi =

پ) اختلاف دماي متوسط حاصل: ΔT = ………………………….………….... K

حداكثر انتشار دما :

بيرون بدنه : .......................... K

داخل بدنه : .......................... K

دماي متوسط ديواره‌هاي بدنه : .......................... درجه سانتيگراد

دماي عملياتي مبدل گرمايي18: .......................... درجه سانتيگراد

نقطه ميعان جو بدنه‌ بيروني در طي عمليات پيوسته2: ....................... درجه سانتيگراد + .......................... K

كل دوره‌ آزمايش : .......................... ساعت

دوره‌ عمليات پيوسته : .......................... ساعت

برق مصرفي در مبدلها W1: .............................................................................. وات

برق جذب‌شده در فنها W2: ............................................................................. وات

ضريب كلي انتقال گرما كه با اين رابطه به دست مي‌آيد:

آزمايش سرمايش داخلي1

آزمايش گرمايش داخلي1

K: ............................................................................. W/m2.K

حداكثر خطاي اندازه‌گيري با آزمايش مورد استفاده: ................................................................ %

ملاحظات19: ..............................................................................................................................

(تنها چنانچه تجهيزات دستگاه حرارتي نداشته باشند، كامل شود)

طبق نتايج آزمايش فوق، تجهيزات مي‌تواند به‌وسيله‌ يك گواهينامه طبق پيوست (3) ضميمه (1) موافقتنامه كه براي دوره حداكثر شش‌سال با نشانه‌ متمايز IN/IR معتبر است، به‌رسميت شناخته شود.

در هر حال اين گزارش بايد به‌صورت گواهينامه از نوع مصوب در مفهوم بند (6) (الف) پيوست (1) ضميمه (1) موافقتنامه تنها در دوره‌ كمتر از شش‌سال معتبر باشد كه تا... است.

انجام‌شده در تاريخ .......................................................... در محل .....................................

مسؤول آزمايش .....................................................................

 

نمونه (مدل) شماره 2 ب

بخش 2

اندازه‌گيري طبق بند (2-2) پيوست (2) ضميمه (1) موافقتنامه ضريب كلي انتقال گرماي مخازن مواد غذايي مايع

روش آزمايش: گرمايش داخلي

تاريخ و زمان بسته‌شدن ورودي‌هاي تجهيزات :‌ .....................................................................

مقدار ميانگين حاصل براي ...................... ساعت عمليات پيوسته (از ... قبل/بعدازظهر تا ..... قبل/بعدازظهر):

الف: ميانگين دماي خارجي مخزن: K .......................... ± .......................... درجه سانتيگرادTe =

ب: ميانگين دماي داخلي مخزن:

K .......................... ± .......................... درجه سانتيگراد

پ: ميانگين اختلاف دماي حاصل: ΔT = ………………………….………….... K

حداكثر انتشار دما:

داخل مخزن: ..................................................................... K

داخل هر محفظه: .............................................................. K

خارج مخزن: ...................................................................... K

ميانگين دماي ديواره‌هاي مخزن: ...................................... سانتيگراد

دوره‌ كل آزمايش: ........................................................ ساعت

دوره‌ عمليات پيوسته:‌...................................................... ساعت

برق مصرفي در مبدلها W1: .............................................. وات

برق جذب‌شده در فنها W2: ............................................. وات

ضريب كلي انتقال گرما كه با اين فرمول محاسبه مي‌شود:

W/m2.K .......................... K=

حداكثر خطاي اندازه‌گيري در آزمايش مورد استفاده: .......................... %

ملاحظات20: ..............................................................................................................................

(فقط درصورتي كه تجهيزات دستگاه حرارتي ندارند تكميل شود)

طبق نتايج آزمايش فوق، تجهيزات مي‌تواند به‌وسيله‌ يك گواهينامه طبق پيوست (3) ضميمه (1) موافقتنامه كه براي دوره حداكثر شش‌سال با نشانه‌ متمايز IN/IR معتبر است، به‌رسميت شناخته شود.21

در هر حال اين گزارش بايد به‌صورت گواهينامه از نوع مصوب در مفهوم بند (6) (الف) پيوست (1) ضميمه (1) موافقتنامه تنها در دوره‌ كمتر از شش‌سال معتبر باشد كه تا... است.

انجام‌شده در تاريخ ....................................................... در محل ...............................................

مسؤول آزمايش ...........................................................................

 

 

 

نمونه (مدل) شماره 3

بخش 2

بررسي ميداني كارشناس ظرفيت عايق تجهيزات خدماتي طبق بخش (5) پيوست (2) ضميمه (1) موافقتنامه

اين بررسي براساس گزارش آزمايش شماره .......................... در تاريخ .......................... منتشرشده توسط كارشناس ايستگاه آزمايش مصوب (نام و نشاني) .......................... انجام شد

شرايط بررسي:

بالا : .............................................................................................

ديواره جانبي : ‌..............................................................................

ديوار انتها: ....................................................................................

پايين: .........................................................................................

دربها و وردي‌ها: ............................................................................

مهرها : ........................................................................................

حفره‌هاي جذبي پاكسازي : .........................................................

فشار هوا : ...................................................................................

ضريب K تجهيزات جديد (همانطور كه در گزارش آزمايش قبل نشان داده شد) ................ K.W/m2

ملاحظات: ........................................................................................................................................

 

طبق نتايج آزمايش فوق، تجهيزات مي‌تواند به‌وسيله‌ يك گواهينامه طبق پيوست (3) ضميمه (1) موافقتنامه كه براي دوره حداكثر شش‌سال با نشانه‌ متمايز IN/IR معتبر است، به‌رسميت شناخته شود.22

 

انجام‌شده در تاريخ ....................................................... در محل ...............................................

مسؤول آزمايش ...........................................................................

 

نمونه (مدل) شماره 4 الف

بخش 3

تعيين كارايي دستگاههاي سرمايشي تجهيزات سردسازي با استفاده از يخ يا يخ خشك در ايستگاه آزمايش مصوب

طبق بند (1-3) پيوست (2) ضميمه (1) موافقتنامه به‌استثناي جزءهاي (ب) و (پ) (3-1-3)

دستگاه سرمايش:

توصيف دستگاه سرمايش: ...........................................................................

ماهيت دستگاه سرمايشي: ...........................................................................

ظرفيت سردسازي اسمي مشخص‌شده توسط سازنده: ....................... كيلوگرم

پر كردن واقعي دستگاه سرمايشي مورد استفاده در آزمايش: ................... كيلوگرم

رانش مستقل / وابسته / برق مستقيم1:

دستگاه سرمايش متحرك/ ثابت1 :

سازنده: ..................................................................................

نوع، شماره اختصاصي (سريال): ......................................................................

سال ساخت: ..................................................................................

ابزار پركردن (توصيف محلي كه قرار دارد؛ در صورت نياز، نقشه پيوست شود) .....................

دستگاه تهويه داخلي:

مشخصات (تعداد دستگاهها و غيره): ................................................................................................

قدرت فنهاي الكتريكي: ..................................................................................................... وات

نرخ برون‌داد: ..................................................................................................مترمكعب بر ساعت

ابعاد جعبه‌ها: سطح مقطع: ............................................. مترمربع ، طول: ........................... متر

صفحه‌ ورودي هوا: توصيف1 ...............................................................................

دستگاههاي خودكار: ....................................................................................................................

دماي متوسط در آغاز آزمايش:

داخلي: ............................................................... سانتيگراد ± ....................... K

خارجي: ............................................................. سانتيگراد ± ....................... K

نقطه ميعان دراتاق آزمايش: .......................... سانتيگراد ± .......................... K

توان سامانه گرمايش داخلي: ............................................................... وات

تاريخ و زمان بسته‌ شدن دربها و ورودي‌هاي ديگر تجهيزات : ............

ثبت متوسط دماي داخلي و خارجي بدنه يا منحني نشانگر تغييرات اين دما با زمان ...................

ملاحظات: ............................................................................................................................................

طبق نتايج آزمايش فوق، تجهيزات مي‌تواند به‌وسيله‌ يك گواهينامه طبق پيوست (3) ضميمه (1) موافقتنامه كه براي دوره حداكثر شش‌سال با نشانه‌ متمايز، معتبر است، به‌رسميت شناخته شود.23

در هر حال اين گزارش بايد به‌صورت گواهينامه از نوع مصوب در مفهوم بند (6) (الف) پيوست (1) ضميمه (1) موافقتنامه تنها در دوره‌ كمتر از شش‌سال معتبر باشد كه تا... است.

 

انجام‌شده در تاريخ ....................................................... در محل ...............................................

مسؤول آزمايش ...........................................................................

 

نمونه (مدل) شماره 4 ب

بخش 3

تعيين كارايي دستگاههاي سرمايشي تجهيزات سردسازي با صفحات خوش‌گداز (يوتكتيك) با ايستگاه آزمايش مصوب

طبق بند (1-3) پيوست (2) ضميمه (1) موافقتنامه به‌استثناي جزءهاي (الف) و (پ) (3-1-3)

دستگاه سرمايش

مشخصات: ....................................................................................................................................

ماهيت محلول خوش‌گداز (يوتكتيك): ..................................................................................

ظرفيت اسمي پرشده با محلول خوش‌گداز (يوتكتيك) كه سازنده مشخص كرده: ...................كيلوگرم

گرماي پنهان در دماي انجماد كه توسط سازنده عنوان شده است ... KJ/كيلوگرم در ... درجه سانتيگراد:

دستگاه سرمايش متحرك/ ثابت1

رانش مستقل / وابسته / برق مستقيم1:

سازنده: ...............................................................................................................................

نوع, شماره اختصاصي (سريال) : ......................................................................................................................

سال ساخت : ...................................................................................................................................

صفحات خوش‌گداز (يوتكتيك): ساخت................................................ نوع........................................................

ابعاد و تعداد صفحات واقع در آن: فاصله از ديواره‌ها (نقشه پيوست شود) ......................................

كل ذخيره سرمايي اعلام‌شده توسط سازنده براي دماي انجماد از ...... KJ تا ….. درجه سانتيگراد

دستگاههاي تهويه داخلي (اگر وجود داشته باشد):

مشخصات: ........................................................................................................................................

دستگاههاي خودكار: ....................................................................................................................

يخچال مكانيكي (اگر وجود داشته باشد):

ساخت: ................................... نوع: ............................................ شماره: .............................................

جاي واقع شدن: ..............................................

فشرده‌ساز (كمپرسور): ساخت: ...................................... نوع: ................................................................

نوع رانش: ...............................................

ماهيت سرمايشي: ........................................................

چگالنده (كندانسور): ........................................................................................................................

ظرفيت سردسازي بيان‌شده توسط سازنده براي دماي انجماد خاص و دماي بيروني 30+ درجه سانتيگراد: ........ وات

دستگاههاي خودكار

ساخت: ................................................ نوع: ................................................

يخ‌زدايي( در صورت وجود): .....................................................................

دماپا (ترموستات): ...................................................................................................

شروع فشار LP : ..........................................................................................

شروع فشار HP : .........................................................................................

دريچه كمكي: .............................................................................................

ساير موارد: ...................................................................................................

لوازم جانبي: ............................................................................................

دستگاههاي گرمايش الكتريكي اتصال ورودي:

ظرفيت متر خطي مقاومت: ................................. وات بر متر

طول خطي مقاومت: ............................................. متر

متوسط دماي آغاز آزمايش:

داخلي: ................................................. درجه سانتيگراد ± ......................... K

خارجي: ............................................... درجه سانتيگراد ± .......................... K

نقطه ميعان در محفظه آزمايش: ........... درجه سانتيگراد ± ....................... K

توان سامانه گرمايش داخلي: ............................. وات

تاريخ و زمان بسته شدن درها و ورودي‌هاي تجهيزات:.........................................................

دوره‌ تجميع سرما: ........................................................................................................ ساعت

ثبت متوسط دماي داخلي و خارجي بدنه و يا منحني نشانگر تغييرات اين دماها با زمان : .........

ملاحظات: ........................................................................................................................................

طبق نتايج آزمايش فوق، تجهيزات مي‌تواند به‌وسيله‌ يك گواهينامه طبق پيوست (3) ضميمه (1) موافقتنامه كه براي دوره حداكثر شش‌سال با نشانه‌ متمايز، معتبر است، به‌رسميت شناخته شود.24

در هر حال اين گزارش بايد به‌صورت گواهينامه از نوع مصوب در مفهوم بند (6) (الف) پيوست (1) ضميمه (1) موافقتنامه تنها در دوره‌ كمتر از شش‌سال معتبر باشد كه تا... است.

انجام‌شده در تاريخ ....................................................... در محل ...............................................

مسؤول آزمايش ...........................................................................

نمونه (مدل) شماره 4 پ.

بخش 3

تعيين كارايي دستگاههاي سرمايش تجهيزات سردسازي با استفاده از گازهاي مايع در يك ايستگاه آزمايشي مصوب

طبق بند (1-3) پيوست (2) ضميمه (1) موافقتنامه به‌استثناي جزءهاي (الف) و (ب) (3-1-3)

دستگاههاي سرمايشي:

مشخصات: ....................................................................................................................................

رانش مستقل / وابسته / برق مستقيم1:

دستگاههاي سرمايشي قابل حذف/ غيرقابل حذف1

سازنده: ............................................................

نوع، شماره اختصاصي (سريال):.......................................................................

سال ساخت: .............................................................

ماهيت خنك‌كن (كولر): ..........................................................

ظرفيت اسمي مجهز به‌وسيله سرمايشي كه توسط سازنده مشخص‌شده: .......... كيلوگرم

انباشتن واقعي سرمايشي مورد استفاده در آزمايش: ............................................. كيلوگرم

مشخصات مخزن: ......................................................................

دستگاههاي پركننده (مشخصات، جاي استقرار): ..........................

دستگاههاي تهويه هواي داخلي: ......................................................................

مشخصات (تعداد و غيره): ...................................................................

توان فنهاي الكتريكي: ........................................................................ وات

نرخ برونداد : ..................................................................................... مترمكعب بر ساعت

ابعاد مجاري: سطح مقطع .................... مترمربع، طول ......................... متر

دستگاههاي خودكار: ...........................................................................

دماي متوسط درشروع آزمايش:

داخلي: ....................................... درجه سانتيگراد ± .......................... K

خارجي: ..................................... درجه سانتيگراد ± .......................... K

نقطه ميعان در اتاق آزمايش: ......... درجه سانتيگراد ± .......................... K

توان سامانه گرمايش داخلي: ................................................................... وات

تاريخ و زمان بسته‌شدن دربها و ورودي‌هاي تجهيزات: .............................

ثبت دماي متوسط داخلي و خارجي بدنه و يا منحني نشانگر تغييرات اين دماها با زمان: ..........

ملاحظات: ........................................................................................................................................

طبق نتايج آزمايش فوق، تجهيزات مي‌تواند به‌وسيله‌ يك گواهينامه طبق پيوست (3) ضميمه (1) موافقتنامه كه براي دوره حداكثر شش‌سال با نشانه‌ متمايز، معتبر است، به‌رسميت شناخته شود.25

در هر حال اين گزارش بايد به‌صورت گواهينامه از نوع مصوب در مفهوم بند (6 الف) پيوست (1) ضميمه (1) موافقتنامه تنها در دوره‌ كمتر از شش‌سال معتبر باشد كه تا ... است.

 

انجام‌شده در تاريخ ....................................................... در محل ...............................................

مسؤول آزمايش ...........................................................................

نمونه (مدل) شماره 5

بخش 3

تعيين كارايي دستگاههاي سرمايشي تجهيزات سردسازي مكانيكي در ايستگاه آزمايشي مصوب

طبق بند 2-3 پيوست (2) ضميمه (1) موافقتنامه

دستگاههاي سرمايشي مكانيكي:

رانش مستقل / وابسته / برق مستقيم1

دستگاههاي سرمايشي مكانيكي متحرك/ ثابت1

سازنده: ...........................................................................

نوع، شماره اختصاصي (سريال): ................................................................

سال ساخت: ..........................................................................

ماهيت خنك‌كن (كولر) و ظرفيت پرسازي

ظرفيت مؤثر سرمايشي اعلامي توسط سازنده براي دماي خارجي 30+ درجه سانتيگراد و دماي داخلي .....

صفردرجه سانتيگراد ............................................................................ وات

منفي 10 درجه سانتيگراد .................................................................... وات

منفي 20 درجه سانتيگراد .................................................................... وات

فشرده‌ساز (كمپرسور)

ساخت: .................................... نوع: ..........................................

رانش: الكتريكي/ حرارتي/ هيدروليك1

مشخصات: ..................................................................................

ساخت: ...... نوع ...... توان ...... كيلووات ساعت در ...... دور بر دقيقه

چگالنده (كندانسور) و تبخيركن: ..................................................................

اجزاي فن موتور: ............. ساخت: ................. نوع .............. شماره ..............

توان ... كيلووات ساعت در ............. دور بر دقيقه

دستگاههاي تهويه داخلي:

مشخصات (تعداد دستگاهها و غيره):

توان فنهاي برقي:‌ ............ وات

نرخ برونداد: ..............................................‌....................... مترمكعب بر ساعت

ابعاد مجاري: سطح مقطع ........... مترمربع، طول ............... متر

دستگاههاي خودكار

ساخت: ................................ نوع: ................................

يخ‌زدايي (در صورت وجود): ..................................

دماپا (ترموستات): ....................................................................

شروع فشار LP : ...........................................................

شروع فشارHP : ...........................................................

دريچه كمكي : .............................................................

ساير موارد : ..................................................................

دماي متوسط در شروع آزمايش:

دماي داخلي: .................................... درجه سانتيگراد ± .......................... K

دماي خارجي: ................................... درجه سانتيگراد ± .......................... K

نقطه ميعان در اتاق آزمايش: ............. درجه سانتيگراد ± ........................ K

توان سامانه گرمايش داخلي: .................................................................... وات

تاريخ و زمان بسته شدن دربها و ساير ورودي‌هاي تجهيزات: ...................................................

ثبت دماي متوسط داخلي و خارجي بدنه يا منحني نشانگر تغييرات اين دماها با زمان: .............

زمان بين شروع آزمايش و رسيدن به دماي متوسط داخلي تجويز‌شده بدنه: ................ ساعت

ملاحظات: ..........................................................................................................................................

طبق نتايج آزمايش فوق، تجهيزات مي‌تواند به‌وسيله‌ يك گواهينامه طبق پيوست (3) ضميمه (1) موافقتنامه كه براي دوره حداكثر شش‌سال با نشانه‌ متمايز، معتبر است، به‌رسميت شناخته شود.26

در هر حال اين گزارش بايد به‌صورت گواهينامه از نوع مصوب در مفهوم بند (6 الف) پيوست (1) ضميمه (1) موافقتنامه تنها در دوره‌ كمتر از شش‌سال معتبر باشد كه تا ... است.

انجام‌شده در تاريخ ....................................................... در محل ...............................................

مسؤول آزمايش ...........................................................................

 

نمونه (مدل) شماره 6

بخش 3

تعيين كارايي دستگاههاي گرمايشي تجهيزات حرارتي ايستگاه آزمايش مصوب

طبق ضميمه (1) پيوست (2) بند (3-3) موافقتنامه

دستگاه گرمايش

مشخصات: ...........................................................................

رانش مستقل / وابسته / برق مستقيم27:

دستگاه گرمايشي متحرك/ غيرمتحرك1

سازنده: ........................................................................

نوع، شماره اختصاصي (سريال): ............................................................

سال ساخت: ........................................................................

محل استقرار: ...................................................................

مساحت كلي سطح تبادل گرما: .......................................... مترمربع

توان مؤثر كه توسط سازنده تعيين شده است: .................... كيلووات

دستگاههاي تهويه داخلي:

مشخصات (تعداد دستگاهها و غيره): ....................

توان فنهاي الكتريكي: ....................................... وات

نرخ برونداد: ........................................................ مترمكعب بر ساعت

ابعاد مجاري: سطح مقطع ........... مترمربع، طول ............... متر

دماي متوسط شروع آزمايش:

دماي داخلي: .......................... درجه سانتيگراد ± .......................... K

دماي خارجي: ........................ درجه سانتيگراد ± .......................... K

تاريخ و زمان بسته شدن دربها و ساير ورودي‌هاي تجهيزات

ثبت دماي متوسط داخلي و خارجي بدنه و يا منحني نشانگر تغييرات اين دماها با زمان: ..........

زمان بين شروع آزمايش و دستيابي به دماي متوسط داخلي تجويزشده بدنه : ................... ساعت

متوسط خروجي گرماي آزمايش براي حفظ اختلاف دماي28 بين داخل و خارج بدنه چنانچه قابل اعمال باشد ... W

ملاحظات: ....................................................................................................................................

طبق نتايج آزمايش فوق، تجهيزات مي‌تواند به‌وسيله‌ يك گواهينامه طبق پيوست (3) ضميمه (1) موافقتنامه كه براي دوره حداكثر شش‌سال با نشانه‌ متمايز، معتبر است، به‌رسميت شناخته شود.

در هر حال اين گزارش بايد به‌صورت گواهينامه از نوع مصوب در مفهوم بند (6 الف) پيوست (1) ضميمه (1) موافقتنامه تنها در دوره‌ كمتر از شش‌سال معتبر باشد كه تا... است.

 

انجام‌شده در تاريخ ....................................................... در محل ...............................................

مسؤول آزمايش ...........................................................................

 

نمونه (مدل) شماره 7

بخش 3

بررسي ميداني متخصص دستگاههاي سرمايشي تجهيزات سرمايشي در حال استفاده

طبق بند 1-6 پيوست (2) ضميمه (1) موافقتنامه

اين بررسي براساس گزارش شماره ... مورخ ... انجام شده است و توسط كارشناس/ ايستگاه آزمايش مصوب منتشر شد (نام، نشاني): ....

دستگاههاي سرمايشي: ...........................................................................

مشخصات: .....................................................................................................

سازنده: ................................................................................................

نوع، شماره اختصاصي (سريال): ...................................................................................

سال ساخت: .................................................................................................

ماهيت سرمايشي: .............................................................................................

ظرفيت اسمي وسيله سرمايشي تعيين‌شده توسط سازنده: .............................. كيلوگرم

انباشت واقعي وسيله سرمايشي به‌كاررفته در آزمايش: .......................................... كيلوگرم

ابزار پرسازي (مشخصات، محل استقرار): ............................................

دستگاههاي تهويه داخلي: .......................................................................

مشخصات (تعداد دستگاهها و غيره): .........................................................

توان فنهاي برقي: .......................................................................

نرخ برونداد : ................................................................................. مترمكعب

ابعاد مجاري: سطح مقطع ........... مترمربع طول ............... متر

شرايط دستگاه‌هاي سردسازي و تهويه: .........................................

دماي داخلي به‌دست‌آمده: ............................................................ سانتيگراد

در دماي خارجي: ........................................................................... سانتيگراد

دماي داخلي تجهيزات پيش از راه‌اندازي دستگاههاي سردسازي: ................ سانتيگراد

زمان كل اجراي واحد سردسازي: ............................................................... ساعت

زمان بين شروع و دستيابي به دماي متوسط داخلي پيش‌فرض بدنه: ............ ساعت

بررسي‌هاي مربوط به عمليات دماپا (ترموستات): ................................................... ساعت

در تجهيزات سردسازي داراي صفحات خوش‌گداز (يوتكتيك):

زمان عملكرد دستگاههاي سرمايشي براي انجماد محلول خوش‌گداز (يوتكتيك): .......... ساعت

زماني كه طي آن دماي هواي داخلي پس از خاموشي دستگاه حفظ ‌شود: ..... ساعت

ملاحظات: ...............................................................................................................................

طبق نتايج آزمايش فوق، تجهيزات مي‌تواند به‌وسيله‌ يك گواهينامه طبق پيوست (3) ضميمه (1) موافقتنامه كه براي دوره حداكثر سه‌سال با نشانه‌ متمايز، معتبر است، به‌رسميت شناخته شود.

انجام‌شده در تاريخ ..................................................................... در محل .................................

مسؤول آزمايش ...........................................................................

 

نمونه (مدل) شماره 8

بخش 3

بررسي ميداني كارشناس دستگاههاي سرمايشي تجهيزات سردسازي مكانيكي در حال استفاده

طبق بند (2-6) پيوست (2) ضميمه (1) موافقتنامه

اين بررسي براساس گزارش شماره .... مورخ .... انجام شده است و توسط كارشناس/ ايستگاه آزمايش مصوب منتشر شد (نام، نشاني): ....

دستگاههاي سردسازي مكانيكي:

سازنده: ...................................................................................................

نوع، شماره اختصاصي (سريال): ..................................................................................

سال ساخت: ............................................................................................

مشخصات: ..............................................................................................

 

ظرفيت مؤثر سردسازي كه سازنده براي دماي بيروني 30+ و دماي داخلي تعيين كرده است:

صفر درجه سانتيگراد .............................................................................. وات

منفي (10) درجه سانتيگراد ..................................................................... وات

منفي (20) درجه سانتيگراد ..................................................................... وات

ماهيت ظرفيت سردسازي و پركردن: ..................................................... كيلوگرم

دستگاههاي تهويه داخلي:

مشخصات (تعداد دستگاهها و غيره)

توان فنهاي برقي: ........................................ وات

نرخ برونداد: ...................................................... مترمكعب

ابعاد مجاري: سطح مقطع ........... مترمربع، طول ............... متر

شرايط دستگاههاي سردسازي مكانيكي و دستگاههاي تهويه داخلي: .................................

دماي داخلي به‌دست‌آمده .............................................................. سانتيگراد

در دماي بيروني .................................................................. سانتيگراد

و با زمان اجراي نسبي ........................................................ درصد

ساعت اجراء .......................................................................... ساعت

بررسي‌هاي مربوط به كاركرد دماپا (ترموستات): ............................

ملاحظات: ...........................................................................

طبق نتايج آزمايش فوق، تجهيزات مي‌تواند به‌وسيله‌ يك گواهينامه طبق پيوست (3) ضميمه (1) موافقتنامه كه براي دوره حداكثر سه‌سال با نشانه‌ متمايز، معتبر است، به‌رسميت شناخته شود.

انجام‌شده در تاريخ ..................................................................... در محل .................................

مسؤول آزمايش ...........................................................................

 

نمونه (مدل) شماره 9

بخش 3

بررسي ميداني كارشناس دستگاههاي گرمايشي تجهيزات حرارتي در حال استفاده

طبق بند (3-6) پيوست (2) ضميمه (1) موافقتنامه

اين بررسي براساس گزارش شماره .... مورخ .... انجام شده است و توسط كارشناس/ ايستگاه آزمايش مصوب منتشر شد (نام، نشاني): ....

نوع (مدل) گرمايش:

مشخصات: ..........................................................................................

سازنده: ................................................................................................

نوع، شماره اختصاصي (سريال): ...............................................................................

سال ساخت: .........................................................................................

محل استقرار: .......................................................................................

مساحت كلي سطح تبادل گرما: ............................................................ متر مربع

ميزان توان مؤثر تعيين‌شده توسط سازنده: ............................................. كيلووات

تجهيزات تهويه داخلي:

مشخصات (تعداد دستگاهها، غيره) : .............................................

توان فنهاي برقي : .................................................................... وات

نرخ برونداد: ................................................................................ مترمكعب/ساعت

ابعاد مجاري: سطح مقطع ........... مترمربع، طول ............... متر

شرايط دستگاه سردسازي مكانيكي و دستگاههاي تهويه داخلي: .................................

دماي داخلي به دست آمده .............................................................. سانتيگراد

در دماي بيروني .................................................................. سانتيگراد

و با زمان اجراي نسبي ........................................................ درصد

ساعت اجراء .......................................................................... ساعت

بررسي‌هاي مربوط به كاركرد دماپا (ترموستات): ............................

ملاحظات: ...........................................................................

طبق نتايج آزمايش فوق، تجهيزات مي‌تواند به‌وسيله‌ يك گواهينامه طبق پيوست (3) ضميمه (1) موافقتنامه كه براي دوره حداكثر سه‌سال با نشانه‌ متمايز، معتبر است، به‌رسميت شناخته شود.

انجام‌شده در تاريخ ..................................................................... در محل .................................

مسؤول آزمايش ...........................................................................

 

نمونه (مدل) شماره 10

گزارش آزمايش

تهيه‌شده طبق مفاد موافقتنامه حمل‌ونقل بين‌المللي موادغذايي فسادپذير و تجهيزات خاص مورد استفاده در اينگونه جابه‌جايي‌ها (موافقتنامه)

 

گزارش آزمايش شماره ......

تعيين ظرفيت مؤثر سرمايشي واحد سردسازي طبق بخش (4) پيوست (2) ضميمه (1) موافقتنامه

ايستگاه آزمايش مصوب:

نام: ................................................................................................

نشاني: ...........................................................................................

واحد سرمايشي ارائه‌شده توسط: .....................................................

الف) مشخصات فني واحد

تاريخ ساخت: .................................... ساخت: ...................................

نوع: .................................... شماره اختصاصي (سريال): ....................................

دسته29

خودمحفظه/ غير خودمحفظه

متحرك/ ثابت

تك واحدي/ واحدهاي سوارشده

مشخصات: ................................................................................................

فشرده‌ساز (كمپرسور):

ساخت: ........................................... نوع: .......................................

تعداد سيلندر: .................................... ظرفيت حجمي: ....................

سرعت اسمي چرخش: .................................................................... دور بر دقيقه

شيوه‌هاي رانش1: موتور برقي، موتور احتراق داخلي مجزا، موتور وسيله نقليه، حركت وسيله نقليه

موتور محرك فشرده‌ساز (كمپرسور)1و30:

الكتريكي:

ساخت: .................................... نوع: ....................................

توان: .................................... كيلووات در .................................... دور بر دقيقه

ولتاژ ورودي: ......................... ولت / بسامد ورودي: ..................... هرتز

موتور احتراق داخلي:

ساخت: .................................... نوع: ..............................................

تعداد سيلندر: ........................... ظرفيت حجمي: .............................

توان: ....................................... كيلووات در .................................... دور بر دقيقه

سوخت: .......................................

موتور هيدروليك:

ساخت: .................................... نوع: ..............................................

شيوه‌ رانش: ...................................................................................

دستگاه توليد برق متناوب

ساخت: .................................... نوع: ..............................................

شيوه‌ رانش: ...................................................................................

سرعت چرخش (سرعت اسمي ارائه‌شده سازنده): .................................... دور بر دقيقه

حداقل سرعت: ............................................................................ دور بر دقيقه

مايع سرمايشي: ......................................................................................

 

 

مبدلهاي حرارتي

چگالنده (كندانسور)

تبخيركن

ساخت نوع

 

 

شمار لوله‌ها

 

 

گام فن (ميليمتر)31

 

 

لوله: ماهيت و با قطر (ميليمتر)1

 

 

مساحت سطحي تبادل (مترمربع)1

 

 

ناحيه پيشاني (مترمربع)

 

 

فنها

تعداد

 

 

تعداد تيغه‌ها در هر فن

 

 

قطر (ميليمتر)

 

 

توان اسمي (وات)32 و 33

 

 

خروجي اسمي كلي در فشار ... پاسكال (مترمكعب/ساعت)2

 

 

شيوه رانش

 

 

 

دريچه انبساط: ساخت: .................................... نوع: ....................................

تنظيم‌پذير1: ................................................... تنظيم‌ناپذير1: ........

دستگاه يخ‎زدايي: .........................................................................................

دستگاه خودكار: ...........................................................................................

 

 

 

نتايج اقدامات و عمليات سردسازي

(ميانگين دماي هواي ورودي(هاي) واحد سردسازي ............... سانتيگراد)

 

 

 

حداقل

اسمي

ظرفيت سردسازي مؤثر

وات

…………………

…………………

…………………

………………

………………

………………

دماي داخلي

ورودي به
تبخيركن

سانتيگراد

 

…………………

…………………

…………………

………………

………………

………………

ميانگين

سانتيگراد

 

…………………

…………………

…………………

………………

………………

………………

ميانگين دماي اطراف بدنه

سانتيگراد

 

…………………

…………………

…………………

………………

………………

………………

مصرف سوخت يا برق

وات يا ساعت/1

…………………

…………………

…………………

………………

………………

……………

قدرت جذب‌شده توسط واحد فن سردكننده

وات

…………………

…………………

…………………

………………

………………

………………

قدرت گرم‌كننده فن داخلي

وات

…………………

…………………

…………………

………………

………………

………………

سرعت چرخش

فشرده‌ساز (كمپرسور)

دور بر دقيقه

…………………

…………………

…………………

………………

………………

………………

ايجادكننده
جريان متناوب

دور بر دقيقه

…………………

…………………

…………………

………………

………………

………………

فنها

دور بر دقيقه

…………………

…………………

…………………

………………

…………….....

…………….....

 

ب) روش و نتايج آزمايش

روش آزمايش34: روش موازنه گرما/ روش اختلاف آنتالپي

در يك جعبه كالري‌سنج با ناحيه سطحي متوسط: ................................................... مترمربع

مقدار اندازه‌گيري‌شده‌ ضريب U جعبه مجهز به يك واحد سرمايشي: .................... وات بر درجه سانتيگراد

در دماي متوسط ديواره‌اي: .................................................................................... درجه سانتيگراد

در بخشي از تجهيزات حمل‌ونقل:

مقدار اندازه‌گيري‌شده ضريب U يك بخش از تجهيزات حمل‌ونقل مجهز به واحد سرمايشي: ... وات بر درجه سانتيگراد

در دماي متوسط ديواره‌‌اي: ..................... درجه سانتيگراد

روش مورد استفاده براي اصلاح ضريب U بدنه به‌صورت تابعي از متوسط دماي ديواره‌هاي بدنه: .....................

حداكثر خطاي تعيين موارد زير:

ضريبU بدنه: ........................................

ظرفيت سرمايشي واحد: ..........................

پ) بررسي‌ها

تنظيم‌كننده‌ دما: تنظيم در .................... درجه سانتيگراد با تفاضل ............... درجه سانتيگراد

كاركرد دستگاه يخ‎زدايي35: رضايت‌بخش/ نامطلوب

حجم جريان هواي عبوري در تبخيركن: مقدار اندازه‌گيري‌شده ... مترمكعب در فشار ... پاسكال

وجود لوازم توليد گرما در تبخيركن براي تنظيم دماپا (ترموستات) بين صفر و 12 سانتيگراد1: بله/ خير

ت) ملاحظات: .......................................................................................................................................

انجام‌شده درتاريخ .................................... در محل ...................................................................

مسؤول آزمايش ...........................................................................

ضميمه 1، پيوست 3

الف. برگه (فرم) الگوي گواهي انطباق تجهيزات به‌نحو مقرر در بند (3) پيوست (1) ضميمه (1)

 

برگه (فرم) گواهي تجهيزات عايق، سرمايشي، سرمايشي مكانيكي و گرمايشي مورد استفاده در حمل‌ونقل بين‌المللي زميني موادغذايي فسادپذير

 

گواهي‌هاي انطباق تجهيزات صادره پيش از 2 ژانويه 2011 (12 دي 1389) طبق الزامات مربوط به الگوي گواهي پيوست (3) ضميمه (1) لازم‌الاجراء در 1 ژانويه 2011 (11 دي 1389) تا تاريخ انقضاي اصلي خود، معتبر خواهد بود.

گواهي‌هاي انطباق صادره پيش از تاريخ لازم­الاجراء شدن اصلاحات بخش (3) الگوي گواهي (30 سپتامبر 2015 برابر با
8 مهر 1394) تا تاريخ انقضاي اصلي خود معتبر خواهند بود.

 

............. / تجهيزات1

 

......... 2

XXXXXXX3

 

.............

عايق‌بندي‌شده

.............

سردسازي‌شده

.............

سردسازي مكانيكي

.............

گرم‌شده

.............

چند دمايي 4

 

............. / مجوز 5 موافقتنامه XXXXXXXXXXX

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... / صادر شده بر اساس موافقتنامه حمل‌ونقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص مورد استفاده در اينگونه جابه‌جايي‌ها (موافقتنامه)

 

1

.................................................................... / مقام صادركننده XXXXXXXXXXX

2

........................................ / تجهيزات: 6 XXXXXXXXXXX

3

...... / شماره ثبت: * XXXXXX ........ شماره شناسايي وسيله نقليه * XXXXXXXXXXX

...... / تخصيص داده شده به‌وسيله: XXXXXXXXXXX

...... / جعبه عايق‌بندي‌شده: نشانه/نوع (مدل)/اختصاصي (سريال)/شماره XXXXXXXXXXX

............. / ماه و سال ساخت15

4

............. / مالك يا بهره برداري به وسيله XXXXXXXXXXX

5

............. / ارائه شده به وسيله XXXXXXXXXXX

6

............. / تصويب‌شده به‌عنوان XXXXXXXXXXX

6.1

............. / با يك يا چند دستگاه گرمايشي كه: 1 XXXXXXXXXXX

6.1.1

............. / مستقل: 8 نشانه/نوع (مدل) /سردساز/شماره اختصاصي (سريال) /سال ساخت (در صورت وجود) XXXXXXXXXXX

6.1.2

............. / وابسته: 8 نشانه/نوع (مدل) /سردساز/شماره اختصاصي (سريال) /سال ساخت (در صورت وجود) XXXXXXXXXXX

6.1.3

............. / متحرك:

6.1.4

............. / ثابت:

7

............. / مبناي صدور مجوز:

7.1

............. / اين مجوز صادر شده است براساس: 1

7.1.1

............. / آزمايش­هاي تجهيزات:

7.1.2

............. / مطابقت با مورد مرجع تجهيزات:

7.1.3

............. / بازرسي دوره‌اي:

7.2

............. / مشخص نماييد:

7.2.1

............. / ايستگاه آزمايش: XXXXXXXXXXX

7.2.2

............. / ماهيت آزمايش­ها: 9 XXXXXXXXXXX

7.2.3

............. / تعداد گزارش­ها:

NNNN (ايستگاه آزمايش) سال / ماه / روز و NNNN (ايستگاه آزمايش) سال / ماه / روز

7.2.4

............. / ضريب K: nn.0 W/m2K

 

 

 

.........................

11

ظرفيت اسمي

تبخيركن 1

تبخيركن 2

تبخيركن 3

7.2.5

..................................................../ ظرفيت سردسازي مؤثر در دماي بيروني (30) درجه سانتيگراد و دماي داخلي: 10

درجه سانتيگراد

XXX وات

XXX وات

XXX وات

XXX وات

درجه سانتيگراد

XXX وات

XXX وات

XXX وات

XXX وات

درجه سانتيگراد

XXX وات

XXX وات

XXX وات

XXX وات

 

7.3

..................................................../ تعداد دهانه­ها و تجهيزات ويژه X

7.3.1

............. / تعداد درب­ها X ............. / درب عقب X ............. / درب­هاي جانبي X

7.3.2

............. / تعداد هواكش­ها X

7.3.3

............. / تجهيزات آويختن گوشت X

7.4

............. / ساير

8

............. / تاريخ اعتبار مجوز ماه و سال

8.1

............. / مشروط بر اينكه:

8.1.1

............. / بدنه عايق و چنانچه امكان‌پذير باشد، دستگاه گرمايشي در شرايط خوبي نگهداري مي‎شود: و

8.1.2

............. / تغييرات اساسي انجام‌شده در دستگاه گرمايشي

9

............. / تنظيم‌شده به‌وسيله XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

رونوشت مصدق 12

اين مهر را بر روي مجوز اصلي چاپ نكنيد

(نام مأمور)

(مقام صلاحيت‌دار يا مجاز)

 

 

 

 

 

10

............. / در تاريخ سال / ماه / روز

 

 

علامت متمايزكننده 13

مهر امنيتي (برجسته، فرابنفش، غيره)

 

...................

سند اصلي

 

...................... / مقام صلاحيتدار

XXXXXXXXXXXXXXX

................................................................. 14

..................... / مسؤول موافقتنامه

(نام مأمور)

 

 

 

 

 

 

 

 

اين زيرنويس‌ها در خود گواهينامه چاپ نخواهند شد.

نواحي خاكستري با ترجمه به زبان كشور صادركننده‌ گواهينامه‌ موافقتنامه جابه‌جا مي‌شود.

1- روي مواردي كه اعمال نمي­شوند، خط بكشيد.

2- نشانه متمايز كشور مثل آنچه در حمل ونقل جاده‌اي بين‌المللي به‌كار مي‌رود.

3- تعداد (ارقام، حروف و غيره) نشانگر مقام صادركننده گواهينامه و مرجع تصويب.

4- روش آزمايش براي تجهيزات چنددمايي جديد در بخش (7) ضميمه (1)، پيوست (2) آمده است. روش آزمايش الف تجهيزات چنددمايي مورد استفاده هنوز تعيين نشده است. تجهيزات چنددمايي، تجهيزات عايق با دو يا چند محفظه براي دماهاي مختلف در هر محفظه هستند.

5- جاهاي خالي گواهينامه بايد به زبان كشور صادركننده‌ و به انگليسي، فرانسوي يا روسي، چاپ شود. بخشهاي مختلف بايد به‌شكل نمونه (مدل) فوق شماره‌گذاري شود.

6- نوع را مشخص نماييد (واگن، كاميونت، تريلر نيمه‌سنگين، كاميون،‌ تريلر، بارگنج (كانتينر) و غيره)؛ در مورد تجهيزات مخزن براي حمل‌ونقل مواد غذايي مايع، واژه «مخزن» را اضافه كنيد.

7- در اين قسمت يك يا چند مورد از توضيحات فهرست‌شده در پيوست (4) ضميمه (1) را همراه با نشانه مشخص متناظر با علائم وارد كنيد.

8- يك علامت، نمونه (الگو)، شماره اختصاصي (سريال) يخچال و سال ساخت دستگاه را بنويسيد.

9- اندازه‌گيري ضريب كلي انتقال گرما، تعيين كارايي دستگاه سرمايشي و غيره

10- جايي كه طبق مفاد بند (7-2-3) پيوست (2) اين ضميمه تعيين شده است.

11- ظرفيت سردسازي مؤثر هر تبخيركن به تعداد تبخيركن‌هاي مجهز به واحد تقطير مربوط مي‌شود.

12- در مورد بروز خسارات، يك گواهينامه جديد يا به جاي آن عكسي از گواهي موافقتنامه با مهر خاص تصوير گواهينامه (با جوهر قرمز) و نام مدير تأييدكننده، امضاي او و نام مقام صلاحيت‌دار يا نهاد مجاز را مي‌توان ارائه كرد.

13- مهر امنيتي (برجسته، شبرنگ، فرابنفش يا ديگر نشانه‌هاي امنيتي كه منشأ گواهينامه را تأييد مي‌كند)

14- در صورت لزوم شيوه تفويض اختيار صدور گواهينامه موافقتنامه ذكر شود.

15- نشانه، نمونه (مدل)، شماره اختصاصي (سريال) سازنده و ماه/سال ساخت بدنه‌ عايق را بنويسيد. تمام شماره اختصاصي (سريال)‎هاي تجهيزات عايق (بارگنج‌ها (كانتينرها)) كه حجم داخلي كمتر از دو مترمكعب دارد بايد فهرست شود. همچنين فهرست جمعي اين شماره اختصاصي (سريال)‌ها نيز قابل قبول است مثلا از شماره ... تا شماره ...

ب. پلاك گواهينامه‌ انطباق تجهيزات به‌نحو پيش‌بيني‌شده در بند (3) پيوست (1) ضميمه (1)

1- پلاك گواهي بايد به طور دائمي و در يك مكان كاملاً مشهود در مجاورت ساير پلاك‌هاي مجاز صادرشده براي اهداف رسمي الصاق گردد. پلاك، طبق الگوي تهيه‌شده زير بايد به شكل يك صفحه‌ مستطيل مقاوم در مقابل فرسايش و آتش به اندازه‌ حداقل (160) در (100) ميليمتر باشد.

مشخصات زير بايد روي پلاكي به زبان انگليسي، فرانسوي يا روسي به‌طور خوانا نشان داده شود.

الف) حروف لاتين «‌اِي تي پي» پس از عبارت «مجوز حمل‌ونقل موادغذايي فسادپذير»

ب) «شماره مجوز» پس از نشانه متمايز (در حمل‌ونقل بين‌المللي جاده‌اي) كشوري كه در آن مجوز داده شده و تعداد (ارقام، حروف و غيره) مرجع تصويب.

پ) «شماره تجهيزات» پس از شماره خاص تعيين‌شده براي شناسايي بخش خاصي از تجهيزات (كه ممكن است شماره‌ سازنده باشد)

ت) نشان موافقتنامه پس از نشانه‌ متمايز مقرر در پيوست (4) ضميمه (1) متناظر با رده و طبقه‌ تجهيزات

ث) «اعتبار تاپس از تاريخ (ماه و سال) انقضاي تصويب واحد تجهيزات. اگر مجوز پس از آزمايش يا بررسي تمديد شود، تاريخ انقضاي بعدي را مي‌توان در همين سطر اضافه كرد.

ضخامت حروف موافقتنامه و حروف نشانه‌ مشخص بايد تقريباً 20 ميليمتر باشد. ضخامت ساير حروف و ارقام نبايد كمتر از 5 ميليمتر باشد.

كوچكتر مساوي 100 ميليمتر

اِي تي پي

مجاز براي حمل‌ونقل موادغذايي فسادپذير

الف

شماره مجوز:

[جي بي اِل آر- 456789] *

ب

شماره تجهيزات:

[ اِي بي 12 سي 987]*

پ

نشان موافقتنامه:

اف آر سي*

ت

اعتبار تا:

[2020-02] *

ث

كوچكتر مساوي 160 ميليمتر

 

* مشخصات در كروشه به شكل نمونه ارائه شده است.

 

پيوست 4 ضميمه 1

نشانه‌هاي متمايزكننده‌ الصاق‌شده به تجهيزات خاص

 

نشانه‌هاي تمايز مقرر در بند (4) پيوست (1) اين ضميمه بايد شامل حروف بزرگ لاتين آبي تيره روي زمينه‌ سفيد باشند. ضخامت حروف بايد حداقل 100 ميليمتر براي نشانه‌هاي طبقه‌بندي و حداقل 50 ميليمتر براي تاريخ انقضاء باشد. در تجهيزات خاصي مثل وسايل نقليه جاده‌اي با حداكثر جرم كمتر از 5/3 تن، ضخامت نشانه‌هاي طبقه‌بندي مي‌تواند همچنين 50 ميليمتر و تاريخ‌هاي انقضاء حداقل 25 ميليمتر باشد.

نشانه‌هاي طبقه‌بندي و انقضاء بايد حداقل در دو طرف گوشه‌هاي بالايي نزديك جلو نصب شوند.

نشانه‌ها بايد به‌صورت زير باشند:

تجهيزات<