اصلاح تبصره (1) بند (ت) ماده (3) آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (26) قانون برگزاري مناقصات

مصوب 1399/03/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تبصره (1) بند (ت) ماده (3) آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (26) قانون برگزاري مناقصات
مصوب 1399,03,25

هيأت وزيران در جلسه 25 /3 /1399 به پيشنهاد شماره 376042 مورخ 18 /7 /1397سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

تبصره (1) بند (ت) ماده (3) آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (26) قانون برگزاري مناقصات موضوع تصويب نامه شماره 84217 /ت33772هـ مورخ 16 /7 /1385 به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره ۱- شركت هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395-، نهادهاي نظامي و انتظامي، تعاوني هاي كاركنان يا صندوق هاي بازنشستگي و شركت هاي زير مجموعه آنها به عنوان پيمانكار، تأمين كننده يا مشاور مجاز به شركت در مناقصه هاي محدود نيستند. منظور از شركت هاي وابسته، شركتي است كه بيش از (50 %) درصد سهام آنها متعلق به مناقصه گران فوق الذكر باشد.

معاون اول رئيس جمهور- اسحاق جهانگيري