اصلاح بند (ر) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور

مصوب 1399/03/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور
مصوب 1399,03,25

هيئت وزيران در جلسه 25 /3 /1399 به پيشنهاد شماره 02 /100 /146313 مورخ 4 /10 /1398 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

بند (ر) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505 /ت51321هـ مورخ 26 /1 /1394 به شرح زير اصلاح مي شود:
ر – بسته مشاركت: مجموعه اي حاوي پروژه هاي بخش حمل و نقل، تأسيسات جانبي و ساير طرح هاي سودآوري كه در اراضي جانبي پروژه مورد نظر در داخل و خارج از حريم شهرها تعريف شده و جزو توافق سرمايه گذاري توسط طرفين قرارداد قرار مي گيرد. همچنين اين بسته مي تواند شامل بخشي از زمين هاي در اختيار وزارت راه و شهرسازي و شركت هاي تابع در حريم شهرها باشد كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بر اساس طرح هاي شهرسازي مصوب داراي كاربري تعيين شده بوده و توسط كارشناسان رسمي دادگستري قيمت گذاري شده باشند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور