اصلاح تصويب نامه شماره 11363 /ت 57622 هـ مورخ 10 /02 /1399 موضوع آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه‍)، (ز)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (5) و بند (م) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور

مصوب 1399/03/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح ماده (۲۳) آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه‍)، (ز)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (۵) و بند (م) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور
مصوب 1399,03,25

هيأت وزيران در جلسه 25 /3 /1399 به پيشنهاد شماره 25353 /43004 مورخ 15 /3 /1399 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در ماده (23) آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه‍)، (ز)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (5) و بند (م) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 11363 /ت57622هـ مورخ 10 /2 /1399، عبارت "و مابه التفاوت آن با مبلغ اسمي، حفظ قدرت خريد محسوب مي شود." به عبارت "و مابه التفاوت آن با مبلغ اسمي و حفظ قدرت خريد توسط كميته موضوع جزء (1) بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 كل كشور تعيين مي گردد." اصلاح مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري