تصويب نامه درخصوص تامين اعتبار مورد نياز به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق اجراي پروژه هاي پيشگيرانه جهت ساماندهي رودخانه كرج در محدوده شهر قدس استان تهران

مصوب 1399/03/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه درخصوص تامين اعتبار مورد نياز براي ساماندهي رودخانه كرج در محدوده شهر قدس
مصوب 1399,03,25

هيئت وزيران در جلسه 25 /3 /1399 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 – مبلغ سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 -، به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق اجراي پروژه هاي پيشگيرانه جهت ساماندهي رودخانه كرج در محدوده شهر قدس استان تهران در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران قرار مي گيرد.

2 – سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور