تصويب نامه درخصوص تامين اعتبار مورد نياز شركت آب منطقه اي اردبيل به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه

مصوب 1399/03/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه درخصوص تامين اعتبار مورد نياز شركت آب منطقه اي اردبيل به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه
مصوب 1399,03,25

هيئت وزيران در جلسه 25 /3 /1399 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 – مبلغ سيصد و سي ميليارد (000 /000 /000 /330) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 -، به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه به شرح جدول زير در اختيار وزارت نيرو (شركت سهامي آب منطقه اي اردبيل) قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود:
(ارقام به ميليون ريال)


رديف

شرح

ميزان اعتبار

1

لزوم علاج بخشي سد انحرافي ميل و مغان رودخانه مرزي ارس در استان اردبيل به منظور ساماندهي، لايروبي، اصلاح مسير، حذف جزاير رسوبي و احداث دايك خاكي و آبشكن در محدوده ميل و مغان

000 /250

2

ضرورت ساماندهي، اصلاح مسير رودخانه بالهارود و واپايش (كنترل) فرسايش، مهار سيلاب و بازگرداندن رودخانه مذكور به مسير قبلي و ...

000 /80

2 – وزارت نيرو (شركت سهامي آب منطقه اي اردبيل) موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور