تصويبنامه در خصوص اصلاح ميزان تخفيف سود بازرگاني كالاهاي وارداتي از بندر چابهار

مصوب 1399/03/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويبنامه در خصوص اصلاح ميزان تخفيف سود بازرگاني كالاهاي وارداتي از بندر چابهار
مصوب 1399,03,25

هيئت وزيران در جلسه 25 /3 /1399 به پيشنهاد شماره 180513 /60 مورخ 2 /7 /1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در جدول پيوست شماره (1) تصميم نامه شماره 85793 /44492 ميزان تخفيف سود بازرگاني كالاهاي وارداتي از بند چابهار از ده درصد (10 %) به بيست و پنج درصد (25 %) افزايش مي يابد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور