اصلاح تعرفه صدور دفترچه شناسايي ويژه شكارچيان

مصوب 1399/03/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تعرفه صدور دفترچه شناسايي ويژه شكارچيان
مصوب 1399,03,25

هيأت وزيران در جلسه 25 /3 /1399 به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد مواد (64) و (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- تصويب كرد:

در تصويب نامه شماره 20901 /ت26903هـ مورخ 19 /5 /1381 موضوع تعرفه صدور دفترچه شناسايي ويژه شكارچيان، عبارت "مبلغ پنجاه و پنج هزار (000 /55) ريال" به عبارت "مبلغ يك ميليون (000 /000 /1) ريال" و عبارت "مبلغ يكصد و شصت و پنج هزار (000 /165) ريال" به عبارت "مبلغ دو ميليون (000 /000 /2) ريال" اصلاح مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري