بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 1398/7/21

مصوب 1399/03/24 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 21 /7 /1398

به پيوست تصوير دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 21 /6 /98 كه طي نامه شماره 29685 مورخ 13 /3 /1399 به تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارايي رسيده است، جهت اجراي مفاد آن ابلاغ مي گردد.

اميدعلي پارسا

دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 21 /7 /1398

ماده 1) معاني واژه ها و اصطلاحات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح ذيل مي باشد:

الف – سازمان: سازمان امور مالياتي كشور.

ب – قانون: قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 21 / 7 /1398 مجلس شوراي اسلامي.

ج – موديان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده 1 قانون.

د – كارگروه راهبري سامانه موديان: مطابق بند (ح) ماده 1 قانون.

هـ - شركت معتمد: مطابق بند (چ) ماده 1 قانون.

و – نرم افزار حسابداري: نرم افزاري حسابداري مورد تاييد كارگروه راهبري سامانه موديان.

ز – سامانه موديان: مطابق بند (پ)‌ ماده 1 قانون.

ح – كارپوشه: كارپوشه ويژه مودي موضوع بند (پ) ماده 1 قانون.

ماده 2) مودياني كه تمامي تكاليف مقرر در قانون را به شرح زير رعايت نموده و از نرم افزار حسابداري استفاده مي كنند، از ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك موضوع قوانين ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مستثني مي باشند.

الف – ثبت نام در سامانه موديان.

ب – در سال مربوط، به سامانه موديان متصل و كليه صورتحسابهاي خود را از آن طريق صادر نموده باشد.

پ – در سال مربوط، فعاليت يا معاملات كتمان شده اي نداشته باشد.

ت – داراي بيش يا كم ابرازي در ثبت معاملات فروش خود در سامانه موديان نباشد.

ث – تاييديه شركت معتمد مبني بر استفاده از نرم افزار حسابداري از طريق كارپوشه را تا قبل از انقضاي مهلت تسليم اظهار سازمان مجاز است ظرف يك ماه از آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي آن سال ارائه نموده باشد.

ج – شماره حساب يا حسابهاي بانكي و شناسه يكتاي دستگاههاي كارتخوان بانكي (POS) يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي مورد استفاده براي فعاليت شغلي خود را به شرح ماده 10 قانون و تبصره آن به سازمان اعلام نموده باشد.

چ – ماليات بر ارزش افزوده هر دوره را با رعايت مقررات بند (پ) ماده 5 قانون پرداخت مود باشد.

ح – قبل از شروع سال مالي يا ظرف يك ماه از تاريخ تاسيس (براي اشخاص حقوقي) يا فعاليت (براي اشخاص حقيقي) حسب مورد مراتب استفاده از نرم افزار حسابداري را از طريق كارپوشه به سازمان اعلام نموده باشد. اين اعلام تا زماني كه مودي نسبت به تغيير نرم افزار حسابداري خود اقدام ننمايد در سنوات بعد نيز معتبر مي باشد.

خ – در صورتي كه امكان صدور صورتحساب الكترونيكي به دليل بروز حادثه يا نقص فني فراهم نباشد مطابق مقررات ماده 12 قانون اقدام نموده باشد.

د – در صورت تعطيلي (موقت يا دائم) و يا انحلال واحد كسب و كار، مراتب را مطابق ماده 13 قانون به سازمان اعلام نموده باشد.

ماده 3) در صورت عدم استفاده از نرم افزار حسابداري يا عدم رعايت تمام يا بخشي از تكاليف مقرر در ماده 2 اين دستورالعمل، مودي مكلف به ارايه دفاتر و اسناد و مدارك موضوع قوانين ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده حسب مورد طبق مقررات مربوط مي باشد.

تبصره در اجراي اين ماده ارائه اسناد و مدارك غيرالكترونيكي، براي مواردي كه در سامانه موديان ثبت شده است موضوعيت ندارد.

ماده 4) چنانچه بعد از رسيدگي و صدور برگ تشخيص، مطالبه يا برگ قطعي ماليات حسب مورد، مشخص شود كه مودي به تمام يا بخشي از تكاليف موضوع ماده 2 اين دستورالعمل اقدام ننموده باشد، مشمول جرايم مقرر در قوانين پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده حسب مورد در خصوص تكاليف انجام نشده خواهد بود.

ماده 5) مودي مجاز است در طي سال مالي با رعايت ضوابط اعلامي توسط سازمان، نرم افزار حسابداري قبلي خود را با نرم افزار حسابداري جديد جايگزين نمايد.

ماده 6) مودياني كه از نرم افزار حسابداري استفاده مي نمايند، در خصوص اسناد و مدارك توليد شده در نرم افزار حسابداري و همچنين ثبت شده در سامانه موديان، در صورت رعايت مفاد اين دستورالعمل، الزامي به ارائه مجدد آنها بصورت غيرالكترونيكي براي بهره مندي از مشوق ها، معافيتها، نرخ صفر و تسهيلات مقرر در قوانين پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده با رعايت مقررات مربوط حسب مورد نخواهند داشت.

ماده 7) مودي مكلف است امكان دسترسي به اطلاعات نرم افزار حسابداري را براي ماموران مالياتي ذي ربط فراهم نموده و دفاتر و اسناد و مدارك الكترونيكي نرم افزار حسابداري را حسب درخواست طبق مقررات مربوط در اختيار آنها قرار دهد.

رهاد دژپسند