بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 1398/7/21

مصوب 1399/03/24 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 21 /7 /1398

به پيوست تصوير دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 21 /6 /98 كه طي نامه شماره 29685 مورخ 13 /3 /1399 به تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارايي رسيده است، جهت اجراي مفاد آن ابلاغ مي گردد.

اميدعلي پارسا

دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 21 /7 /1398

ماده 1) معاني واژه ها و اصطلاحات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح ذيل مي باشد:

الف – سازمان: سازمان امور مالياتي كشور.

ب – قانون: قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 21 / 7 /1398 مجلس شوراي اسلامي.

پ – كارپوشه موديان: سامانه اي جهت تبادل اطلاعات ميان موديان و سازمان طبق بند (پ) ماده 1 قانون.

ت – شركت معتمد: طبق بند (چ) ماده 1 قانون.

ث – سامانه موديان: طبق بند (پ) ماده 1 قانون.

ج – مركز: مركز تنظيم مقررات موضوع ماده 27 قانون.

ماده 2) سازمان مجاز است ظرف يك ماه از آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي عملكرد هر سال، نسبت به انتخاب حداكثر دونيم درصد (5 /2 ٪) موديان عضو سامانه موديان كه اظهارنامه مالياتي عملكرد همان سال خود را در موعد مقرر تسليم نموده اند، به صورت تصادفي (سيستمي، خوشه اي و به قيد قرعه) جهت انطباق، رسيدگي و بررسي صحت اسناد اظهار شده در سامانه موديان، اقدام نمايد.

ماده 3) اداره امور مالياتي به منظور حصول اطمينان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه موديان مي بايست تاريخ مراجعه براي بررسي دفاتر و اسناد و مدارك درخواستي (حسب مورد) را با رعايت آيين نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم به مودي ابلاغ نمايد.

ماده 4) اداره امور مالياتي مي بايستي دفاتر و اسناد و مدارك سال مراجعه و سال مورد رسيدگي را انطباق و رسيدگي نمايد.

تبصره در صورتي كه با انطباق و رسيدگي دفاتر و اسناد و مدارك مودي در سال هاي مورد بررسي مشخص گردد بين اطلاعات مندرج در دفاتر و اسناد و مدارك و كارپوشه مغايرت وجود نداشته و همچنين اظهارنامه مالياتي مودي نير در چارچوب مقررات قانوني تنظيم شده باشد، اداره امور مالياتي نسبت به تنظيم گزارش انطباق و تاييد اظهارنامه مالياتي اقدام خواهد نمود. در غير اينصورت اداره امور مالياتي بايد برابر مقررات اقدام نمايد.

ماده 5) در صورت استنكاف مودي از ارائه دفاتر و اسناد و مدارك و يا عدم حضور مودي در محل، اداره امور مالياتي حسب قوانين و مقررات مالياتي و اين قانون اقدام مي نمايد.

فرهاد دژپسند