بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 1398/07/21

مصوب 1399/03/24 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 21 /7 /1398

به پيوست تصوير آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 21 /7 /1398 كه طي نامه شماره 29685 مورخ 13 /3 /1399 به تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارايي رسيده است، جهت اجراي مفاد آن ابلاغ مي گردد.

اميدعلي پارسا

دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 21 /7 /1398

فصل اول - تعاريف

ماده 1) معاني واژه ها و اصطلاحات بكار رفته در اين دستورالعمل به شرح ذيل مي باشد:

الف – سازمان: سازمان امور مالياتي كشور.

ب – قانون: قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 21 / 07 /1398 مجلس شوراي اسلامي.

پ – دوره مالياتي: دوره مالياتي مطابق موضوع بند (پ) ماده 5 قانون و ماده 10 قانون ماليات بر ارزش افزوده.

ت – جمع صورتحساب: جمع مبالغ كليه صورتحسابهاي الكترونيكي بابت كالا و خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده كه در يك دوره مالياتي توسط مودي صادر شده است. طبق بند (چ) ماده 1 قانون.

ث – واحد جديدالتاسيس: مودي مالياتي كه پس از مهلت موضوع ماده 3 قانون، شروع به فعاليت و كسب و كار مي نمايد.

ج – واحد فاقد سابقه مالياتي: مودي مالياتي كه مشمول واحد جديدالتاسيس نبوده و براي دوره مشابه سال قبل در نظام مالياتي كشور داراي سابقه مالياتي نمي باشد.

چ – ماليات: با توجه به ماده 2 قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم و عوارض آلايندگي موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده، خواهد بود.

ح – حد مجاز فروش: حداكثر سقف مجاز فروش كالا و ارايه خدمت مشمول ماليات بر ارزش افزوده در يك دوره مالياتي كه مودي مكلف به فروش آن از طريق صدور صورتحساب الكترونيكي مي باشد.

خ – فروش اظهار شده: مبلغ فروش كالاها و خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده كه مودي در يك دوره مالياتي به يكي از طرق ذيل به سازمان اعلام مي نمايد:
- تسليم اظهارنامه الكترونيكي ماليات بر ارزش افزوده.
- صورتحسابهاي الكترونيكي ثبت شده در سامانه موديان.

د – مركز: مركز تنظيم مقررات موضوع ماده 27 قانون.

فصل دوم: محاسبه حد مجاز فروش

ماده 2) حد مجاز فروش موديان به صورت زير تعيين مي گردد:

الف – براي واحدهاي جديدالتاسيس و فاقد سابقه، حد مجاز فروش به ميزان سه برابر معافيت موضوع ماده 101 قانون مالياتهاي مستقيم همان سال براي يك دوره مالياتي مي باشد.

ب – براي ساير موديان كه بعنوان كسب و كار جديدالتاسيس و فاقد سابقه محسوب نمي شوند حد مجاز فروش معادل است با سه برابر فروش اظهاري دوره مشابه سال قبل كه ماليات آن به سازمان پرداخت يا ترتيب پرداخت آن داده شده است.

تبصره - در صورتي كه ماليات دوره مشابه سال قبل به طور كامل پرداخت نشود به نسبت آن ميزان از ماليات پرداخت شده، سه برابر حد مجاز فروش براي موديان موضوع بند (ب) تعيين مي گردد.

ماده 3) سازمان موظف است، به منظور آگاهي مودي از حد مجاز فروش تعيين شده موضوع ماده 2 اين آيين نامه براي هر دوره مالياتي ايشان، تمهيدات لازم را در كارپوشه اختصاصي مودي فراهم نمايد.

ماده 4) مودي به منظور افزايش حد مجاز فروش مي بايست به يكي از روش هاي زير از طريق كارپوشه خود اقدام نمايد:

الف – پرداخت ماليات ميزان افزايش حد مجاز مورد درخواست.

ب – ارايه تضامين كافي از قبيل سپرده بانكي، ضمانت بانكي يا وثيقه ملكي به ميزان مازاد حد مجاز فروش درخواستي پس از تاييد درخواست توسط اداره امور مالياتي مربوطه.

تبصره 1 – در صورتي كه مودي بعلت عدم پرداخت كل ماليات بر ارزش افروده از حداكثر حد مجاز فروش موضوع بند (ب) ماده 2 اين آيين نامه استفاده نكرده باشد با پرداخت يا ترتيب پرداخت مانده بدهي ماليات دوره مشابه سال قبل، مي تواند از حد مجاز فروش مذكور استفاده نمايد.

تبصره 2 – سازمان موظف است به محض پرداخت ماليات جهت افزايش حد مجاز فروش يا ارايه تضامين كافي به نسبت ماليات پرداخت شده با تضمين داده شده، حد مجاز فروش مودي را افزايش دهد.

تبصره 3 – افزايش حد مجاز فروش پس از اتمام هر دوره امكان پذير نمي باشد.

ماده 5) افزايش حد مجاز از طريق كارپوشه موديان به صورت برخط در حافظه يا حافظه هاي مالياتي مودي و يا دريافت كد تخصيصي افزايش حد مجاز، جهت اعمال در حافظه مالياتي حسب مقررات اعلامي توسط مركز امكان پذير مي باشد.

ماده 6) اگر جمع مبالغ فروش كالا و خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده صورتحساب جديد و صورتحسابهاي الكترونيكي قبلي در همان دوره مالياتي بيش از حد مجاز فروش باشد، ماليات بر ارزش افزوده مبلغ فروش كالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش در صورتحساب درج نشده و براي خريدار اين مبلغ اعتبار محسوب نمي شود، ليكن فروشنده ملزم به پرداخت كل ماليات بر ارزش افزوده متعلقه به صورتحساب الكترونيكي مي باشد.

ماده 7) جهت بهره مندي خريدار از اعتبار مالياتي صورتحساب الكترونيكي موضوع ماده 6 اين آيين نامه، فروشنده مكلف است حد مجاز فروش خود را متناسب با ميزان فروش كالا و خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده صورتحساب افزايش داده و سپس صورتحساب الكترونيكي اصلاحي مربوطه را بر اساس مقررات اعلامي توسط مركز حداكثر تا پايان همان دوره مالياتي، صادر نمايد.

فرهاد دژپسند