تصويب نامه در خصوص ميزان تخفيف واگذاري سهام متعلق به دولت در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس (EFT)

مصوب 1399/01/17 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص ميزان تخفيف واگذاري سهام متعلق به دولت در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس (EFT)
مصوب 1399,01,17با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيأت وزيران در جلسه 17 /1 /1399 به پيشنهاد شماره 132 مورخ 5 /1 /1399 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد جزء (1-2) بند (الف) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور تصويب كرد:

1- ميزان تخفيف واگذاري سهام متعلق به دولت در قالب صندوق ‌هاي سرمايه‌ گذاري قابل معامله در بورس (ETF) به شرح زير است:

الف - سهام قابل واگذاري به "صندوق‌ سرمايه‌ گذاري قابل معامله واسطه‌ گري‌ هاي مالي" شامل باقيمانده سهام متعلق به دولت و يا شركت‌ هاي دولتي در شركت ‌هاي بيمه البرز، بيمه اتكايي امين، بانك ‌هاي صادرات ايران، ملت و تجارت به ميزان بيست درصد (20%) .

ب - سهام قابل واگذاري به "صندوق سرمايه‌ گذاري قابل معامله خودروسازي و صنايع فلزي" شامل باقيمانده سهام متعلق به دولت و يا شركت ‌هاي دولتي در شركت ‌هاي ايران ‌خودرو، سايپا، ملي صنايع مس ايران و فولاد مباركه به ميزان بيست و پنج درصد (25%).

ج - سهام قابل واگذاري به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله صنايع پالايش نفت، شامل باقي مانده سهام متعلق به دولت در شركت هاي پالايش نفت تبريز، پالايش نفت بندرعباس، پالايش نفت اصفهان و پالايش نفت تهران به ميزان سي درصد (30%).

2- واگذاري سهام شركت‌ هاي فوق مي ‌تواند به‌ صورت ثبت سفارش نيز مشمول تخفيف ‌هاي ذكر شده در بند (1) اين تصويب نامه باشد.

3(اصلاحي 10ˏ02ˏ1399)- مبناي محاسبه قيمت براي اعمال تخفيف، قيمت متوسط سهام در سي روز منتهي به فراخوان واگذاري خواهد بود. در هر حال قيمت پس از اعمال تخفيف نبايد از هفتاد درصد (70%) قيمت پاياني روز معاملاتي قبل از شروع پذيره‌نويسي كمتر باشد.

4 - از زمان شروع پذيره نويسي واحدهاي هر يك از صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس (ETF)، كليه حقوق مالكانه سهام از جمله سود سهام، حق تقدم و سهام جايزه، متناسب با سهام مورد انتقال، متعلق به صندوق مربوط خواهد بود. سازمان خصوصي سازي مكلف است نسبت به انتقال حقوق مالكانه به صندوق اقدام نمايد.

معاون اول رئيس‌ جمهور - اسحاق جهانگيري