بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص تمديد مهلت بخشودگي جرايم قابل بخشش اسفندماه 1398 موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده

مصوب 1398/12/13 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص تمديد مهلت بخشودگي جرايم قابل بخشش اسفندماه 1398 موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده
مصوب 1398,12,13

با توجه به شيوع بيماري كرونا و تمهيدات اتخاذ شده در سطح كشور به منظور جلوگيري از گسترش بيماري مذكور و رعايت حقوق مؤديان محترم مالياتي،‌ پيرو بخشنامه هاي شماره 41 /98 /200 مورخ 08 /05 /1398، 45 /98 /200 مورخ 27 /05 /1398، 65 /98 /200 مورخ 08 /07 /1398، 69 /98 /200 مورخ 30 /07 /1398 و 87 /98 /200 مورخ 27 /09 /1398 بدين وسيله مقرر مي گردد:

مؤدياني كه بدهي قطعي شده خود را تا پايان خردادماه سال 1399 پرداخت نمايند به ميزان بخشودگي جرايم قابل بخشش اسفندماه 1398 (90 ٪ براي موديان واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري و پروانه كسب توليدي از مراجع ذي ربط و 80 ٪ براي ساير مؤديان) از بخشودگي جرايم برخوردار خواهند بود.
همچنين مؤدياني كه برگ ماليات قطعي آنها از تاريخ 12 /11 /1398 ابلاغ گرديده است چنانچه حداكثر تا تاريخ 31 /03 /1399 نسبت به پرداخت اصل بدهي قطعي شده خود اقدام نمايند مشمول حكم بند (2) بخشنامه شماره 45 /98 /200 مورخ 27 /05 /1398 خواهند بود.

اميدعلي پارسا