تصويب نامه هيئت دولت درخصوص تشكيل ستاد مديريت و پيشگيري شيوع كرونا

مصوب 1398/12/14 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.