تصويب نامه هيئت دولت در خصوص تشكيل ستاد مديريت و پيشگيري شيوع كرونا

مصوب 1398/12/14 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه هيئت دولت در خصوص تشكيل ستاد مديريت و پيشگيري شيوع كرونا
مصوب 1398,12,14

با سلام، هيئت وزيران در جلسه 14 /12 /1398 مقرر كرد:

كليه دستگاه هاي اجرايي نسبت به تشكيل ستاد مديريت و پيشگيري شيوع ويروس كرونا با وظايف زير در دستگاه متبوع اقدام و گزارش تفصيلي اقدامات خود را به طور منظم و هفتگي به دفتر هيئت دولت ارايه كنند:
1- بررسي و پيش بيني روش هاي مديريت و پيشگيري ويروس كرونا در تمامي فعاليت ها و حوزه هاي كاري دستگاه متبوع
2- ارائه راهكارهاي لازم براي كاهش خسارتها
3- اجراي دقيق مصوبات ستاد ملي مبارزه با كرونا

حسين سيمايي