تصويب نامه در خصوص رفع ممنوعيت واردات، اعمال محدوديت و ممنوعيت صادرات، تغيير سود بازرگاني واردات و عوارض صادراتي اقلام مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

مصوب 1398/12/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص رفع ممنوعيت واردات، اعمال محدوديت و ممنوعيت صادرات، تغيير سود بازرگاني واردات و عوارض صادراتي اقلام مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
مصوب 1398,12,11

هيئت وزيران در جلسه 11 /12 /1398 به وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستاي تصميمات ستاد ملي مقابله با كرونا و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

رفع ممنوعيت واردات، اعمال محدوديت و ممنوعيت صادرات، تغيير سود بازرگاني واردات و عوارض صادراتي اقلام مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور تأمين نياز مراكز درماني و مردم براي مقابله و مهار ويروس كرونا به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور